งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมา ย การ เรียนรู้ หลักฐา น การ เรียนรู้ กิจกรร ม การ เรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมา ย การ เรียนรู้ หลักฐา น การ เรียนรู้ กิจกรร ม การ เรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 เป้าหมา ย การ เรียนรู้ หลักฐา น การ เรียนรู้ กิจกรร ม การ เรียนรู้

5 1. ชื่อหน่วย การเรียนรู้ 6. คุณลักษณะ อันพึง ประสงค์ 2. มาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบ ยอด 4. สาระการ เรียนรู้ 7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 5. สมรรถนะ สำคัญ ของผู้เรียน 8. การวัดและ ประเมินผล 9. กิจกรรม การเรียนรู้ 10. เวลา

6 2. มาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 3. สาระสำคัญ / ความคิด รวบยอด 5. สมรรถนะ สำคัญ ของผู้เรียน 6. คุณลักษณะ อันพึง ประสงค์ 7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 8. การวัด และ ประเมินผล 9. กิจกรรม การเรียนรู้ 4. สาระการ เรียนรู้ เป้าหมายการ เรียนรู้ หลักฐานการ เรียนรู้ กิจกรรม การเรียนรู้ 1. ชื่อหน่วยการ เรียนรู้ 10. เวลา

7 การวิเคราะห์มาตรฐานการ เรียนรู้ / ตัวชี้วัด การกำหนดประเด็นหรือหัวเรื่อง จากสภาพ ปัญหาหรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ การกำหนดประเด็นหรือหัวเรื่อง จากสภาพ ปัญหาหรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ ๑ ๑ ๒ ๒

8

9

10 วิเคราะห์ความเชื่อมโยง มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

11

12

13

14

15

16

17 1. ความสามารถ ใน การใช้ เทคโนโลยี 1. ใฝ่เรียนรู้ 2. มุ่งมั่นใน การ ทำงาน ทำงาน 3. ความสามาร ถใน การคิด

18 สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ แกนกลาง  สาระการเรียนรู้ ท้องถิ่น

19

20

21

22

23 เป้าหม าย สำคัญ สำหรับ การ พัฒนา เด็ก และ เยาวช น มาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สมรรถนะ สำคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึง ประสงค์ เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล พัฒนาการ ทางสมอง เน้นความรู้คู่ คุณธรรม หลักการจัดการ เรียนรู้

24

25

26

27

28 1. นำเทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะนำผู้เรียนไปสู่ การสร้าง ชิ้นงาน / ภาระงาน เกิดทักษะ ( สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน ) กระบวนการตามธรรมชาติวิชาและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้บรรลุตามมาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ 2. มีความท้าทาย ต่อยอดการเรียนรู้ มี ความหมายต่อผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน พัฒนาการ ทางสมอง และมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการที่ หลากหลาย

29 เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะต้อง วิเคราะห์ความเหมาะสมกับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับจำนวนมาตรฐานการ เรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่ปรากฏ ในหน่วยการเรียนรู้จากโครงสร้าง รายวิชา

30

31

32

33 การจัดการเรียนรู้ เส้นทางสู่.......... ความสำเร็จ ในการ นำหลักสูตรสู่ ชั้นเรียน


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมา ย การ เรียนรู้ หลักฐา น การ เรียนรู้ กิจกรร ม การ เรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google