งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการ Cloud Apps วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถบอกความหมายของบริการ Cloud Apps ได้ 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถอธิบายจุดเด่น และ ข้อจำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการ Cloud Apps วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถบอกความหมายของบริการ Cloud Apps ได้ 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถอธิบายจุดเด่น และ ข้อจำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการ Cloud Apps วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถบอกความหมายของบริการ Cloud Apps ได้ 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถอธิบายจุดเด่น และ ข้อจำกัด ของ บริการ Cloud Apps ได้ 3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถอธิบายภาพรวมของบริการ Cloud Apps ได้ 4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถอธิบายประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับการ จากบริการ Cloud Apps ได้ 5. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถอธิบาย Package / โปรโมชั่นบริการ Cloud Apps ได้

2 การให้บริการ Software และ Application ในรูปแบบ SaaS (Software as a Service) ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.totcloud.com กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นลูกค้า SME ที่เป็นผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิต การค้า และการบริการ คิดค่าบริการตามอัตราการใช้งานจริง (Pay Per Use) ให้บริการ 4 Application ได้แก่ 1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์ (HR) ชื่อโปรแกรม MAS e-Attendance 2. ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ (Accounting) ชื่อโปรแกรม STR Account online 3. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ (CRM) ชื่อโปรแกรม Sugar Professional Lite 4. ระบบรักษาความปลอดภัยให้คอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรม Antivirus ชื่อ บริการ Panda cloud Service CloudApps powered by TOT คือ Page 2

3 Saleforce ให้บริการ On demand CRM software ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Gmail ให้บริการ e-Mail YAHOO ให้บริการ e-Mail Google ให้บริการสืบค้นข้อมูล Zoho ให้บริการ Office suite software เช่น Word, Spreadsheets, Presentation ฯลฯ Thinkfee ให้บริการ Word, Spreadsheets แบบ online TOT ให้บริการ : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์ (MAS e-Attendance) : ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ (STR Account Online) : ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ (Sugar Professional Lite) : ระบบรักษาความปลอดภัย Antivirus บริการ Panda Cloud service http://www.totcloud.com ตัวอย่างผู้ให้บริการ SaaS (Software as a Service) Page 3

4 Page 4 ทำไมต้องใช้ CloudApps powered by TOT CloudApps powered by TOT ระบบบริหารงานแบบเดิม สะดวก ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เพียงเชื่อมต่อ Internet ก็ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อน จึงจะใช้งานได้ ปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับโลก อยู่ที่เครื่อง Server นั้นๆ ว่ามีระบบรักษาความ ปลอดภัยในรูปแบบใดบ้าง ประหยัด ไม่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรมและ จ่ายเท่าที่ใช้งานจริง ต้องลงทุนซื้อโปรแกรมทั้งระบบมาติดตั้งก่อน ใช้งาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มค่า มีการ Upgrade Software เป็นเวอร์ชั่น ใหม่อยู่เสมอโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การ Upgrade Software มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์ MAS e-Attendance Page 5

6 ภาพรวมของบริการ e-Leave ▌ ใบลาแบบออนไลน์ ให้พนักงานขออนุมัติสามารถลาได้ด้วยตนเอง และหัวหน้างานสามารถอนุมัติผ่านระบบ ด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมล์ และหน้า website ▌ ระบบ Workflow ตาม Organization ของบริษัท และแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ ▌ ตรวจสอบสถิติการลา และควบคุมการบริหารการลางานในภาพรวม e-Attendance ▌ บริหารเวลาเข้างาน ออกงาน การลงเวลา คำนวณมาสาย ออกก่อน ทำงานล่วงเวลา ขาดงาน ▌ ใบขอแก้ไขเวลาออนไลน์ ให้พนักงานตรวจสอบเวลากันได้เอง และหัวหน้างานอนุมัติ ▌ ใบขอทำงานล่วงเวลา (OT) ให้พนักงานตรวจสอบเวลากันได้เอง และหัวหน้างานอนุมัติ ▌ ระบบ Workflow ตาม Organization ของบริษัท และแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ ▌ การจัดกะทำงาน การจัดปฎิทินทำงานให้กับพนักงานในแต่ละกลุ่ม ▌ ตรวจสอบสถิติวินัยการมาทำงาน และควบคุมบริหารเวลาทำงาน Page 6 e-OT

7 ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ Minimize Labor Law Compliance Risk ลดความเสี่ยงที่จะไม่เป็นตามกฏหมายแรงงาน Reduce Payroll Overpayment ลดความผิดพลาดในการจ่ายค่าตอบแทนมากเกินจริง Good bye for manual process บอกลาระบบเดิมที่ทำด้วยมือ Distribute HR work load กระจายงานของฝ่ายบุคคล Access Data in Real-time เข้าถึงข้อมูลแบบเป็นปัจจุบัน Page 7

8 จุดแข็งของบริการ รูปแบบของซอฟต์แวร์ ใช้งานง่าย ลดความซับซ้อน ความมั่นใจในระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล ความปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน TOT สามารถบริหารจัดการองค์กรที่มีสาขาต่างสถานที่ และจำนวนมากได้ ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา Page 8

9 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สำนักงาน office ทั่วไป (ไม่เกิน 150 คน) ร้านอาหาร โรงแรม ขนาดเล็ก มีสาขาหลายที่ ธุรกิจ SME ขนาดเล็ก Page 9

10 ประเด็นคำถามที่พบบ่อย ( FAQ) Page 10 ข้อมูลที่เก็บไว้จะปลอดภัยอย่างไร ระบบ Cloud ตั้งอยู่ใน Internet Data Center ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ทั่วโลก ผนวกกับมีการการันตีจากองค์กรระดับโลกอย่าง VeriSign ซึ่งมีการ encrypt ข้อมูล มี การป้องกันการโจมตี ป้องกันไวรัส ป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูลอย่างไม่ถูกวิธี และอื่น ๆ บริการหลังการขายเป็นอย่างไร มีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อ Call center ในวันทำการ จันทร์–ศุกร์ เวลา 8.30–17.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดย support ผ่านทางโทรศัพท์ และ อีเมล์ หากเกิดปัญหาอินเตอร์เนท จะใช้งานระบบอย่างไร ไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้กรณีไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เมื่อมีการ upgrade ซอฟต์แวร์ใหม่ทำได้หรือไม่ เมื่อมีการอัพเกรดซอฟต์แวร์ลูกค้าจะได้ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่โดยอัตโนมัติและไม่มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

11 ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ Page 11

12 ภาพรวมของ STR Account Online โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับงาน ด้านบัญชีโดยเฉพาะ มีหน้าที่บันทึก ประมวลผล และเสนอรายงานเกี่ยวกับรายการค้าที่ เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยก ประเภท และสรุปผลรายการค้าออกมาในรูปของงบการเงิน เป็นโปรแกรมที่ทุกธุรกิจจะต้องมี เนื่องจากโปรแกรมบัญชีเป็นโปรแกรมพื้นฐานของบริษัท เพื่อดูกำไรขาดทุน และ ผลประกอบการ Page 12

13 ภาพรวมของ STR Account Online โปรแกรมบัญชีโดยทั่วไปแล้วประกอบไปด้วย – ระบบขาย และ รับชำระ – ระบบซื้อ และ จ่ายชำระ – ระบบสินค้า – ระบบรายงาน 99% ของโปรแกรมบัญชีในตลาดจะทำงานบน Windows และเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องของลูกค้า ลดจุดอ่อนเรื่อง ถ้ามีหลายสาขาหรือ เจ้าของไม่ค่อยอยู่บริษัท แล้วจะทำให้ไม่สามารถดูข้อมูลได้ Page 13

14 ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ ทราบข้อมูล Real Time ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่สถานที่ใด สามารถต่อ internet เข้ามาดูข้อมูลได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ความเร็วสูง ในกรณีที่มีการเชื่อมสาขาในการใช้งาน เนื่องจากโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นโดย Web Technolog ประหยัดต้นทุนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา และ ต้นทุนค่า Server และค่าซ่อมบำรุง ประหยัดค่าเดินทาง ในการไปที่สาขาเพื่อควบคุมการทำงาน และดูข้อมูล โปรแกรมมีการ Update Version ตลอดเวลา ทันทีที่เกิดปัญหา ผู้พัฒนาจะทำการแก้ไขให้ได้ ทันที มีระบบ Data warehouse ในตัว ซึ่งสามารถช่วยในด้านการทำวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้ ผู้ใช้งานสามารถปรับแบบฟอร์มเอกสารได้เองผ่าน Internet ซึ่งสามารถทำได้ง่าย Page 14

15 จุดเด่นโปรแกรม รองรับงานด้านการซื้อมาขายไป การขายสินค้าและบริการ การลงบัญชีและภาษีขาย ภาษีซื้อได้ รองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน มีระบบอนุมัติเอกสารป้องกันการผิดพลาดจาการแก้รายการ มีระบบ Business Intelligent บนหน้า Web สามารถบันทึกตัดรายการสินค้าหรือบริการ เต็มจำนวนหรือ บางส่วนจากเอกสารก่อนหน้าได้ (Partial Receive) ฝ่ายบริหารจะสามารถทราบข้อมูลได้ในทันทีที่มีการทำรายการ ฝ่ายบัญชี สามารถปิดงบ และดูกำไรขาดทุนได้ตลอดเวลา สามารถเรียกดูรายงานได้ สามารถพิมพ์เช็คได้ Online Page 15

16 จุดแข็งของบริการเปรียบเทียบกับ Model อื่น ลักษณะเด่นSTR Account OnlineModel อื่น 1.การทำงานผ่าน Internet 100%ไม่ได้ 2.ระบบรักษาความ ปลอดภัย มีระบบการรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐาน เช่น Firewall,security อยู่ที่เครื่อง Server นั้นๆ มีความเสี่ยงต่อ การติดไวรัส และ เสี่ยงต่อ HARD DISK เสียและฐานข้อมูลหาย 3.ต้นทุนถูก คิดเป็นรายเดือนตามการใช้ งานจริง แพง ใช้งานได้ไม่ถึง 50% ของ โปรแกรม แต่จ่าย 100% Page 16

17 ลักษณะเด่นSTR Account OnlineModel อื่น 4.ความสะดวกใน การใช้งาน ต่อ internet ก็สามารถใช้งานได้ติดตั้งโปรแกรม และ ถ้าล้างเครื่อง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใหม่ 5.การ Upgrade Program ตลอดเวลารอนาน และเสียค่าใช้จ่ายสูง 6.ความถูกต้องของ ข้อมูล สูง เนื่องจากการป้องกันการเข้าถึง ข้อมูลโดยตรงของผู้ใช้งาน โดยมากต่ำ มีโอกาสที่ข้อมูลมั่วได้ง่าย เนื่องจากโปรแกรมโดยมากจะเปิดให้ ผู้ใช้งานเข้าไปแก้ข้อมูลโดยตรง 7.ความเร็วขึ้นกับความเร็ว Internet ความ ต้องการขั้นต่ำ 1 Mb ขึ้นกับความเร็วเครื่อง Page 17 จุดแข็งของบริการเปรียบเทียบกับ Model อื่น

18 ข้อจำกัดของโปรแกรม ทางด้านเทคนิค – ต้องต่อ Internet เวลาใช้งานเท่านั้น – ความเร็ว Internet ขั้นต่ำ 1 MB ทางด้านโปรแกรม – ต้องมีสินค้าใน Stock เท่านั้นจึงสามารถขาย หรือ ตัด Stock ได้ – ใช้กับ Internet Explorer 6,7,8 – รายงานทุกตัว Real Time นอกจาก รายงาน Data warehouse ที่จะประมวลผลเที่ยงคืน Page 18

19 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย – ธุรกิจที่มีหลายสาขา เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไปที่มีหลายสาขา (ใน กทม. และ ตจว.) ธุรกิจก่อสร้างที่มีหลาย Site งาน ธุรกิจที่มีโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายคนละที่ และธุรกิจที่มีหลายหน่วยบริการประจำคนละที่ – นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่มีการเดินทางเป็นประจำและต้องการดูข้อมูลบัญชีบริษัทผ่านระบบอินเตอร์เน็ต – ธุรกิจที่มีผู้ร่วมทุนเป็นชาวต่างชาติ หรือมีสาขาต่างประเทศ ต้องการดูผลประกอบการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต – กลุ่มคนที่ มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรม – ซื้อมาขายไปที่มีตั้งแต่ 1 สาขาเป็นต้นไป (สินค้า) – ซื้อมาขายไปที่มีตั้งแต่ 1 สาขาเป็นต้นไป (บริการ) – การผลิตและควบคุมสินค้า (โรงงานอุตสาหกรรม) – ซื้อสินค้ามาผลิต และ จัดจำหน่าย – ธุรกิจบริการที่ มีจุดบริการหลายๆจุด Page 19

20 ฐานข้อมูลสามารถเก็บที่ลูกค้าได้หรือไม่ – ลูกค้าสามารถ Download ฐานข้อมูลที่อยู่ใน Format Excel File มาเก็บไว้ที่ตนเองได้ ตลอดเวลา ฐานข้อมูลมีการ Backup อย่างไร – Back Up ทุกคืน โปรแกรมผ่านมาตรฐานสรรพากรหรือไม่ – ผ่านแล้ว ได้เลขทะเบียนเลขที่ 0443 การสนับสนุนการขาย – มีทีม Support ช่วยในการตอบปัญหา ใช้เวลาในการขึ้นระบบบัญชี นานหรือไม่ – สำหรับบริษัทที่ก่อตั้งใหม่ ไม่นาน – สำหรับบริษัทที่ ก่อตั้งมานานแล้ว จะใช้เวลานานกว่า เนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องเตรียม จำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าและยอดยกมา สามารถปรับแบบฟอร์มได้หรือไม่ – ได้ ประเด็นคำถามที่พบบ่อย ( FAQ) Page 20

21 Page 21 ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์

22 CRM makes your life Easier!! ทำไมองค์กรจึงต้องใช้ CRM ทุกองค์กรต้องการลูกค้า การขายให้ลูกค้าใหม่มีต้นทุนสูงกว่าขายให้ลูกค้าเดิม (เช่นค่าโฆษณาม, การพัฒนาทางการตลาด และการเรียนรู้ทำความรู้จักลูกค้าและตลาด) ทีมงานต้องการการสื่อสารที่ดีเพื่อทำงานร่วมกัน ผู้บริหารต้องการข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อการตัดสอนใจ Page 22

23 ลูกค้าของ Sugar Professional Lite เป็นใคร ลูกค้าองค์กรที่มี วัฎจักรการขายที่ยาว เช่น เริ่มตั้งแต่ลุกค้าติดต่อมา จนถึงปิดการขายใช้เวลา 6 เดือน ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการมีราคาสูง มีพนักงาน IT น้อย หรือไม่มีพนักงาน IT เลย มีทีมงานขายที่อยู่ไกล Page 23

24 Page 24 จุดขาย Sugar CRM จุดขาย SaaS CRM เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักขายมือ อาชีพและนักการตลาด บริหารโอกาสงานขาย และปิดการขายได้เร็วขึ้น ใช้งานง่าย มีมุมมองหน้าต่างเดียวเห็นข้อมูลเบ็ดเสร็จ ข้อมูลแบบ Real-Time เป็นผู้นำซอฟแวร์ CRM ของโลก ไม่มีจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำ (เริ่มต้นที่ 1 ผู้ใช้งาน) จ่ายเงินเท่าที่ใช้จริง ไม่มีสัญญาระยะยาว (เริ่มต้นการใช้งานที่ 1 เดือน) ไม่ต้องติดตั้งโปรแปรม และไม่มีค่าบำรุงรักษา (รวมอัพเกรดฟรี) ไม่ต้องมี พนักงาน IT เพื่อคอยช่วยเหลือ พร้อมใช้งานได้ทันที ข้อมูลเก็บที่ศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐานความ ปลอดภัยระดับประเทศ

25 ข้อมูลลูกค้าถูกเก็บที่ไหน? ข้อมูลเก็บที่ศูนย์ข้อมูลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับประเทศ เมื่อเลิกใช้บริการแล้วสามารถขอข้อมูลคืนได้หรือไม่? ลูกค้าสามารถขอข้อมูลคืนได้ โดยจะจัดส่งให้ในรูปแบบของไฟล์ Excel Sugar Professional Lite มีรายงานการขายหรือไม่? Sugar Professional Lite มีรายงานมาตรฐาน 30 รายงาน โดยครอลคลุมทั้งงานขาย และงานสนับสนุนการขาย ฉันสามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือไม่? ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลได้ทุกโมดูลที่สำคัญ เช่น โมดูลบัญชีลูกค้า ผู้ติดต่อ และผู้สนใจ เป็นต้น Single view window คืออะไร? Single view window คือมุมมองหน้าต่างเดียวเห็นข้อมูลเบ็ดเสร็จ ที่แสดงข้อมูลหลัก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหน้าเดียวกัน Page 25 ประเด็นคำถามที่พบบ่อย ( FAQ)

26 การคิดค่าบริการจะแบ่งตามแต่ละ Application และคิดค่าบริการเป็นรายเดือน ตามจำนวน User และ Applications ที่เลือกใช้งาน ดังนี้ อัตราค่าบริการ Page 26 ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ STR Account Online 990 บาท ต่อเดือน ต่อผู้ใช้ (User) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์ MAS e-Attendance 125 บาท ต่อเดือน ต่อพนักงาน 1 คน ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ Sugar Professional Lite 800 บาท ต่อเดือน ต่อผู้ใช้ (User) * บันทึกรายได้จากการให้บริการ Application & Software : Product Code F0606

27 อัตราค่าบริการ ( โปรโมชั่น ) Page 27 หมวด/ชื่อจำนวน ผู้ใช้งาน (Account(s)) ค่าบริการรายเดือน (บาท/ผู้ใช้งาน) หมวดโปรแกรม : ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ (Accounting) ชื่อโปรแกรม : “STR Account Online” 1 – 2990 3 – 10955 11 – 15920 16 – 20890 ตั้งแต่ 21 เป็นต้นไป850 หมวดโปรแกรม : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์ (HRM) ชื่อโปรแกรม : “MAS e-Attendance” 1 – 20125 21 – 50119 51 – 100113 101 – 200106 ตั้งแต่ 201 เป็นต้นไป100 หมวดโปรแกรม : ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ (CRM) ชื่อโปรแกรม : “Sugar Professional Lite” 1 – 10800 11 – 20760 21 – 30720 31 – 40680 ตั้งแต่ 41 เป็นต้นไป640

28 บริการ Panda Cloud Service สมัครใช้ “Panda Cloud Service” เพียงปีละ 399 บาท ช่วยให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัย ใช้ งานง่าย ไม่โหลดเครื่อง ไม่เปลืองแบนด์วิธ โปรแกรม Antivirus น้องใหม่ล่าสุด “Panda Cloud Service” จากบริการ CloudApps powered by TOT ให้เครื่องคอมพิวเตอร์คุณ “ ปลอดภัย ใช้ งานง่าย ไม่โหลดเครื่อง ไม่เปลืองแบนด์วิธ ” ทดลองใช้ ฟรี ! วันนี้ที่ www.totcloud.com/freetrial.html www.totcloud.com/freetrial.html © NEC Corporation 2011Page 28

29 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย (มผ.) ส่วนพัฒนาบริการมัลติมีเดีย (มมผ.) ด้านขาย โทร. 0 2575 5956, 0 2505 7826 ด้านเทคนิค โทร. 0 2568 2752-3 โทรสาร 0 2575 9409 เว็บไซต์ www.totcloud.com e-Mail support@totcloud.com ติดต่อได้ที่ Page 29


ดาวน์โหลด ppt บริการ Cloud Apps วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถบอกความหมายของบริการ Cloud Apps ได้ 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถอธิบายจุดเด่น และ ข้อจำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google