งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหา อุทกภัยของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหา อุทกภัยของประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหา อุทกภัยของประเทศ

3 หน้าที่หลัก คลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือน ภัย สภาพอากาศระยะ สั้น - กลาง - ยาว สมดุลน้ำ ความเสี่ยงน้ำท่วม - น้ำแล้ง บริหารโครงสร้าง / เขื่อน / ฝาย / ปตร./ สูบ พัฒนา และ ปรับตัว บริหาร ในภาวะ วิกฤต พยากรณ์เพื่อ บริหารจัดการน้ำ บริหาร ในภาวะ ปกติ  สภาพอากาศระยะ สั้น - กลาง - ยาว  สมดุลน้ำ ความเสี่ยงน้ำท่วม - น้ำแล้ง  บริหารโครงสร้าง / เขื่อน / ฝาย / ปตร./ สูบ 4 3 คลังข้อ มูลน้ำ และ ภูมิอาก าศ ติดตามและ เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำ 21

4 ระบบคลังข้อมูล ระบบเตือนภัย ฝน พายุ น้ำใน เขื่อน ระบบเตือนภัย ฝน พายุ น้ำใน เขื่อน ระบบ รายงาน แผนที่ คลังข้อมูล High Performance Computers หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ / ตาราง CCTV งานวิจัยร่วม Mobile Center (Mirror Site) Modeling UAV เรือหุ่นยนต์ Social Sensors ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เครื่องมือ โครงข่าย GIN/MOI- Net อุตุนิยมวิ ทยา อุทก วิทยา ระบบ สาธารณูป โภค ภูมิ ประเทศ เศรษฐกิจ สังคม สถิติ ข้อมูล ระบบ เชื่อมโ ยง ข้อมูล โทร มาตร 4 Internet Mirror Site ระบบ Internet GIS

5 ข้อมูลหลักบนคลังข้อมูลน้ำและ ภูมิอากาศแห่งชาติ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ 12 หน่วยงาน เข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อใช้ในงานวิจัย วิเคราะห์ และติดตาม สถานการณ์ได้อย่างมีเอกภาพ ข้อมูล 105 รายการ ข้อมูลระดับน้ำ ข้อมูลโทรมาตรลุ่มน้ำ ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล ข้อมูลโทรมาตรเตือนภัย แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ข้อมูลหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อดินถล่ม ข้อมูลแผนที่อากาศ ข้อมูลระดับความสูงน้ำทะเล ข้อมูลเขื่อนขนาดใหญ่ ภาพคาดการณ์ฝน จากแบบจำลอง ข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำในคลอง แผนที่น้ำท่วม

6 6 GIS Data การติดตามสถานการณ์น้ำ

7 อุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำ

8 เทคโนโลยีและการให้บริการข้อมูล เว็บไซต์ แบบจำลอง NHC Mobile application ( มีนาคม 2556) แจ้งข่าว / ติดตามสถานการณ์น้ำ สำหรับผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป เผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์น้ำ สำหรับท้องถิ่น และชุมชน เกาะติดข้อมูลสถานการณ์น้ำ สำหรับผู้บริหาร และหน่วยงานภาครัฐ คาดการณ์ / ประเมินสถานการณ์ ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ Media Box www.nhc.in.th

9 Multiple Data Sources GIS Water user Base Data WRF Forecast DataReal-time Data RainfallDischarge Water levelReservoir Data Management Flood Forecasting System Analysis Output Real-time Data Flood Forecast Water Balance Flood Management Multi-user Interfaces DSS ระบบพยากรณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา

10


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหา อุทกภัยของประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google