งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ

3 พยากรณ์เพื่อบริหารจัดการน้ำ คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ
หน้าที่หลักคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย สภาพอากาศระยะ สั้น-กลาง-ยาว สมดุลน้ำ ความเสี่ยงน้ำท่วม-น้ำแล้ง บริหารโครงสร้าง/เขื่อน/ฝาย/ปตร./สูบ พัฒนาและปรับตัว บริหารในภาวะวิกฤต พยากรณ์เพื่อบริหารจัดการน้ำ บริหารในภาวะปกติ 4 3 คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศ ติดตามและ เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำ 2 1

4 ระบบคลังข้อมูล ข้อมูล คลังข้อมูล เครื่องมือ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ระบบเตือนภัย ฝน พายุ น้ำในเขื่อน ระบบรายงาน แผนที่ คลังข้อมูล High Performance Computers หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ/ตาราง CCTV งานวิจัยร่วม Mobile Center (Mirror Site) Modeling UAV เรือหุ่นยนต์ Social Sensors ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เครื่องมือ โครงข่าย GIN/MOI-Net อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ระบบสาธารณูปโภค ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม สถิติ ข้อมูล ระบบเชื่อมโยงข้อมูล โทรมาตร 4 Internet Mirror Site ระบบ Internet GIS 4

5 ข้อมูลหลักบนคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ
ข้อมูล 105 รายการ ข้อมูลระดับน้ำ ข้อมูลโทรมาตรลุ่มน้ำ ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล ข้อมูลโทรมาตรเตือนภัย แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ข้อมูลหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อดินถล่ม ข้อมูลแผนที่อากาศ ข้อมูลระดับความสูงน้ำทะเล ข้อมูลเขื่อนขนาดใหญ่ ภาพคาดการณ์ฝน จากแบบจำลอง ข้อมูลตรวจวัดระดับน้ำในคลอง แผนที่น้ำท่วม เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12 หน่วยงาน เข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อใช้ในงานวิจัย วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ได้อย่างมีเอกภาพ

6 การติดตามสถานการณ์น้ำ
GIS Data 6

7 อุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำ
ระบบโทรมาตร เรือสำรวจคลอง CCTV เครื่องบิน UAV รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ IMU

8 เทคโนโลยีและการให้บริการข้อมูล
เว็บไซต์ แบบจำลอง NHC Mobile application (มีนาคม 2556) แจ้งข่าว/ติดตามสถานการณ์น้ำ สำหรับผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป เผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์น้ำ สำหรับท้องถิ่น และชุมชน เกาะติดข้อมูลสถานการณ์น้ำ สำหรับผู้บริหาร และหน่วยงานภาครัฐ คาดการณ์/ประเมินสถานการณ์ ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ Media Box

9 Flood Forecasting System
ระบบพยากรณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา Base Data Real-time Data Forecast Data Multiple Data Sources GIS Water user Rainfall Discharge Water level Reservoir WRF Analysis Flood Forecasting System Data Management DSS Output Multi-user Interfaces Real-time Data Flood Forecast Water Balance Flood Management

10


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google