งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

System Integration. ความหมาย การรวมเอาระบบสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "System Integration. ความหมาย การรวมเอาระบบสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 System Integration

2 ความหมาย การรวมเอาระบบสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความ ต้องการของบุคลากรฝ่ายต่างๆ และบุคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง – –การศึกษาระบบ (System Analysis), Infrastructure, Hardware, Software ตล – –การพัฒนาโครงการทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน เช่น ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน, ระบบแอพพลิเคชั่น, ระบบรักษาความปลอดภัย (IT Security System) – –การพัฒนาระบบเพื่อประสิทธิการบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆ ซึ่งมีการแบ่ง การให้บริการในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ การรวมเอาระบบสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความ ต้องการของบุคลากรฝ่ายต่างๆ และบุคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง – –การศึกษาระบบ (System Analysis), Infrastructure, Hardware, Software ตล – –การพัฒนาโครงการทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน เช่น ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน, ระบบแอพพลิเคชั่น, ระบบรักษาความปลอดภัย (IT Security System) – –การพัฒนาระบบเพื่อประสิทธิการบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆ ซึ่งมีการแบ่ง การให้บริการในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

3 System Integration สภาพปัญหา ความหลากหลายขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร / ความเป็นเจ้าของ ต่างมีระบบของตนเอง ขาดการเชื่อมโยง ความต้องการข้อมูล ความเข้ากันได้ทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย/ความไว้ใจ ความหลากหลายขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร / ความเป็นเจ้าของ ต่างมีระบบของตนเอง ขาดการเชื่อมโยง ความต้องการข้อมูล ความเข้ากันได้ทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย/ความไว้ใจ

4 System Integration วัตถุประสงค์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร สนับสนุนการบริหารจัดการและการ ตัดสินใจ เพื่อการใช้ข้อมูลและสารสนเทศร่วมกัน สร้างมาตรฐานข้อมูล สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร สนับสนุนการบริหารจัดการและการ ตัดสินใจ เพื่อการใช้ข้อมูลและสารสนเทศร่วมกัน สร้างมาตรฐานข้อมูล

5 System Integration วิธีการ Integration มีนโยบาย มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง สร้าง Middleware แบบแนวทาง SOA พัฒนาบุคลากรทุกระดับ มีนโยบาย มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง สร้าง Middleware แบบแนวทาง SOA พัฒนาบุคลากรทุกระดับ

6 System Integration Service-Oriented Architecture : SOA การออกแบบที่มุ่งเน้นให้ Application สามารถ ทำงานร่วมกันได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับ Platform ภ าษา์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา เป็นแนวคิดในการออกแบบสำหรับการบริการ ยากที่จะพัฒนาได้จริง…?? Web Service วิธีการหนึ่งในการพัฒนาตาม หลักการของ SOA สถาปัตยกรรมเชิงบริการ

7 System Integration Web Service SOA Is the way of

8 System Integration กว่าจะมาเป็น SOA เริ่มจาก Distributed Computing, Single Tier  Web Tier Web Tier  N-Tier

9 System Integration กว่าจะมาเป็น SOA N-Tier  Web Service Web Service ทำให้ ส่วนประมวลผล ไม่ผูกติดอยู่กับ ส่วนแสดงผล Distributed Computing แบบ Web Service สามารถเชื่อมโยงระบบไอทีที่ หลากหลาย (Heterogeneous System) ให้สามารถทำงานร่วมกัน (Interoperability) ได้ดีนั่นเอง

10 System Integration ภาพระบบไอทีองค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน Silo-Oriented

11 System Integration แนวคิดของ SOA แนวคิดของระบบ SOA คือการจัดระบบ Silo-Oriented Architecture ใหม่ โดยการสร้างระบบไอทีให้เป็น 4 ชั้น (Layer)

12 System Integration จาก Silo-Oriented ก้าวไปสู่ Service-Oriented

13 System Integration

14 Layering Principle Process Layer Access Layer Service Layer Resource Layer Resource Layer เป็นชั้นระบบโครงสร้างไอทีต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล Service Layer เป็นชั้นของส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ ที่บริการ Process Layer ชั้นว่าด้วยกระบวนการของ Process Access Layer ชั้นรับการเรียกใช้จากผู้ใช้ โดยอาจเรียกใช้ผ่าน Website

15 System Integration SOA Conceptual Model

16 System Integration SOA เป็นแนวคิดในการพัฒนาสถาปัตยกรรมไอทีขององค์กรให้ เป็นแบบเชิงบริการ ก ารพัฒนา ที่สำคัญที่สุดคือต้องมี ESB (Enterprise Service Bus) เพื่อเชื่อมโยงระบบไอทีต่างๆ โดยผ่าน Adapter การเชื่อมโยงที่ดีไม่จำเป็นต้องแปลงระบบเดิมมาสู่เว็บเซอร์วิส ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะ Adapter สามารถติดต่อกับโมดูลเดิมที่อาจ ใช้โพรโทคอลอื่นได้ การพัฒนา SOA มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และจำเป็นต้องมีทีมงาน ที่เข้าใจธุรกิจเฉพาะนั้น ๆ แต่ผลตอบแทนระยะยาวจะคุ้มค่ามาก SOA เป็นแนวคิดในการพัฒนาสถาปัตยกรรมไอทีขององค์กรให้ เป็นแบบเชิงบริการ ก ารพัฒนา ที่สำคัญที่สุดคือต้องมี ESB (Enterprise Service Bus) เพื่อเชื่อมโยงระบบไอทีต่างๆ โดยผ่าน Adapter การเชื่อมโยงที่ดีไม่จำเป็นต้องแปลงระบบเดิมมาสู่เว็บเซอร์วิส ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะ Adapter สามารถติดต่อกับโมดูลเดิมที่อาจ ใช้โพรโทคอลอื่นได้ การพัฒนา SOA มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และจำเป็นต้องมีทีมงาน ที่เข้าใจธุรกิจเฉพาะนั้น ๆ แต่ผลตอบแทนระยะยาวจะคุ้มค่ามาก SOA

17 System Integration ลักษณะของ SOA การติดต่อสื่อสารระหว่าง Service จะใช้ XML Service จะมีตัว Interface ที่อธิบาย Service เช่น Service name, Input parameter, Output parameter,etc. มี Directory of Service ของระบบ มีระบบควบคุม QoS และ Security System มี ESB(Enterprise Service Bus) เป็น middle ware สำหรับเชื่อมต่อ Resource layer ทำให้มีช่องทางที่ Service ต่างๆ จะติดต่อกันได้ มี Identity Management เพื่อกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แบบ Single Sign-on การติดต่อสื่อสารระหว่าง Service จะใช้ XML Service จะมีตัว Interface ที่อธิบาย Service เช่น Service name, Input parameter, Output parameter,etc. มี Directory of Service ของระบบ มีระบบควบคุม QoS และ Security System มี ESB(Enterprise Service Bus) เป็น middle ware สำหรับเชื่อมต่อ Resource layer ทำให้มีช่องทางที่ Service ต่างๆ จะติดต่อกันได้ มี Identity Management เพื่อกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แบบ Single Sign-on

18 System Integration Secure SOA

19 System Integration SOA ให้ประโยชน์อะไร สามารถเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ สามารถเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ ระบบไอทีสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย ระบบไอทีสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย การลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และให้ ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า การลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และให้ ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า การทำงานของฝ่ายธุรกิจและฝ่ายไอที สอดคล้องกันมากขึ้น การทำงานของฝ่ายธุรกิจและฝ่ายไอที สอดคล้องกันมากขึ้น

20 System Integration สรุป ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ต้องเป็น SOA (ไม่ใช่แค่ Web Services) ต้องเป็น SOA (ไม่ใช่แค่ Web Services) ต้องลงทุนและพัฒนาทุกด้าน ต้องลงทุนและพัฒนาทุกด้าน

21 System Integration สมาชิก

22 System Integration Q&A Q&A Thank you Thank you


ดาวน์โหลด ppt System Integration. ความหมาย การรวมเอาระบบสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google