งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

System Integration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "System Integration."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 System Integration

2 ความหมาย การรวมเอาระบบสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของบุคลากรฝ่ายต่างๆ และบุคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง การศึกษาระบบ (System Analysis), Infrastructure, Hardware, Software ตล การพัฒนาโครงการทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน เช่น ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน, ระบบแอพพลิเคชั่น, ระบบรักษาความปลอดภัย (IT Security System) การพัฒนาระบบเพื่อประสิทธิการบริหารจัดการภายในองค์กรต่างๆ ซึ่งมีการแบ่งการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

3 สภาพปัญหา ความหลากหลายขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร / ความเป็นเจ้าของ
ต่างมีระบบของตนเอง ขาดการเชื่อมโยง ความต้องการข้อมูล ความเข้ากันได้ทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย/ความไว้ใจ

4 วัตถุประสงค์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
สนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ เพื่อการใช้ข้อมูลและสารสนเทศร่วมกัน สร้างมาตรฐานข้อมูล

5 วิธีการ Integration มีนโยบาย มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
สร้าง Middleware แบบแนวทาง SOA พัฒนาบุคลากรทุกระดับ

6 Service-Oriented Architecture : SOA
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ การออกแบบที่มุ่งเน้นให้ Application สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับ Platform ภาษา์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา เป็นแนวคิดในการออกแบบสำหรับการบริการ ยากที่จะพัฒนาได้จริง…?? Web Service วิธีการหนึ่งในการพัฒนาตามหลักการของ SOA

7 Web Service Is the way of SOA

8 กว่าจะมาเป็น SOA เริ่มจาก Distributed Computing , Single Tier  Web Tier Web Tier  N-Tier

9 กว่าจะมาเป็น SOA N-Tier  Web Service
Distributed Computing แบบ Web Service สามารถเชื่อมโยงระบบไอทีที่หลากหลาย (Heterogeneous System) ให้สามารถทำงานร่วมกัน (Interoperability) ได้ดีนั่นเอง

10 ภาพระบบไอทีองค์กรต่างๆ ในปัจจุบัน
Silo-Oriented

11 แนวคิดของ SOA แนวคิดของระบบ SOA คือการจัดระบบ Silo-Oriented Architecture ใหม่ โดยการสร้างระบบไอทีให้เป็น 4 ชั้น (Layer)

12 จาก Silo-Oriented ก้าวไปสู่ Service-Oriented

13

14 Layering Principle Access Layer Process Layer Service Layer
Resource Layer Resource Layer เป็นชั้นระบบโครงสร้างไอทีต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล Service Layer เป็นชั้นของส่วนประกอบเซอร์วิสต่างๆ ที่บริการ Process Layer ชั้นว่าด้วยกระบวนการของ Process Access Layer ชั้นรับการเรียกใช้จากผู้ใช้ โดยอาจเรียกใช้ผ่าน Website

15 SOA Conceptual Model

16 SOA SOA เป็นแนวคิดในการพัฒนาสถาปัตยกรรมไอทีขององค์กรให้ เป็นแบบเชิงบริการ การพัฒนา ที่สำคัญที่สุดคือต้องมี ESB (Enterprise Service Bus) เพื่อเชื่อมโยงระบบไอทีต่างๆ โดยผ่าน Adapter การเชื่อมโยงที่ดีไม่จำเป็นต้องแปลงระบบเดิมมาสู่เว็บเซอร์วิสทั้งหมด ทั้งนี้เพราะ Adapter สามารถติดต่อกับโมดูลเดิมที่อาจใช้โพรโทคอลอื่นได้ การพัฒนา SOA มีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และจำเป็นต้องมีทีมงาน ที่เข้าใจธุรกิจเฉพาะนั้น ๆ แต่ผลตอบแทนระยะยาวจะคุ้มค่ามาก

17 ลักษณะของ SOA การติดต่อสื่อสารระหว่าง Service จะใช้ XML
Service จะมีตัว Interface ที่อธิบาย Service เช่น Service name , Input parameter , Output parameter ,etc. มี Directory of Service ของระบบ มีระบบควบคุม QoS และ Security System มี ESB(Enterprise Service Bus) เป็น middle ware สำหรับเชื่อมต่อ Resource layer ทำให้มีช่องทางที่ Service ต่างๆ จะติดต่อกันได้ มี Identity Management เพื่อกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้แบบ Single Sign-on

18 Secure SOA

19 SOA ให้ประโยชน์อะไร สามารถเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ
ระบบไอทีสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย การลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า การทำงานของฝ่ายธุรกิจและฝ่ายไอทีสอดคล้องกันมากขึ้น

20 สรุป ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ต้องเป็น SOA (ไม่ใช่แค่ Web Services)
ต้องลงทุนและพัฒนาทุกด้าน

21 สมาชิก

22 Q&A Thank you


ดาวน์โหลด ppt System Integration.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google