งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางาน ด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ เดชนะ สิโรรส “ ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรง พัฒนางานให้ยั่งยืน ” โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางาน ด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ เดชนะ สิโรรส “ ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรง พัฒนางานให้ยั่งยืน ” โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางาน ด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ เดชนะ สิโรรส “ ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรง พัฒนางานให้ยั่งยืน ” โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 – 12.00 น.

2 การพัฒนางาน ด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ เดชนะ สิโรรส “ ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรง พัฒนางานให้ยั่งยืน ” โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 – 12.00 น. แนวโน้ม เทคโนโลยี สารสนเทศกับ งาน HR การประยุกต์ใช้ Social media ใน งาน HR

3

4 http://www.forbes.com/ Social media has finally been blessed as a legitimate tool by companies large and small which use it to increase team interaction, manage brand, create communities and keep tabs on customer (and employee) sentiment.

5 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน HR 1.Social Networking 2.Personal Devices 3.SaaS: Software‐as‐a‐Service 4.Mobile vs Desktop 5.Predictive Analytics 6.Cloud Computing 7.Systems Integration 8.Gamification ที่มา ดัดแปลงจาก International Association for Human Resource Information Management http://www.ihrim.org/News/IHRIM_Top_10_Predictions_2013.pdf

6

7

8

9 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR 1. Social Networking • งาน HRM, HRD • การพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงองค์กร • การจัดการเรียนรู้ • สร้างมิตรภาพใหม่ๆ • สัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน • การประสานงาน • การสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์กับ พนักงานภายในองค์กร • การสำรวจความคิดเห็น ของพนักงาน

10 2. Personal Devices •BYOD คือการที่ พนักงานนำ smart device ส่วนตัวมาใช้ ในการทำงาน • เชื่อมโยงกัน 24/7 •Location Based Technology • ประเด็นใหม่ที่ เกี่ยวข้อง • การรักษาความ ปลอดภัย • จริยธรรม • ความลับของ องค์กร • การละเมิดสิทธิส่วน บุคคล http://techday.comhttp://sunningbear.blogspot.com แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

11 Top 10 Predictions for HR Technology in 2013 3. Mobile vs Desktop: • รูปแบบการทำงาน เปลี่ยนไป จาก 9-5 เป็น 7/24 • รูปแบบการใช้เวลา ทำงานกับเครื่อง คอมพิวเตอร์เปลี่ยนไป • เครื่อง PC ตั้งโต๊ะ เริ่ม ถูกทดแทนด้วย เครื่องแบบเคลื่อนที่ เช่น Notebook iPad Tablet http://sunningbear.blogspot.com แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

12 Top 10 Predictions for HR Technology in 2013 4. SaaS: Software‐as‐a‐Service • องค์กรเริ่มมองหา SaaS เพราะหาความ คุ้มค่าในการลงทุนได้ ดีกว่า • จากรายจ่ายด้านทุน ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน • การปรับขนาดอย่าง ยืดหยุ่น หรือความจุ แบบออนดีมานด์ และ การลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการจัดการ ระบบไอที • ช่วยลดการใช้จ่าย งบประมาณไอทีได้กว่า 50 % แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

13 Top 10 Predictions for HR Technology in 2013 5. Predictive Analytics • ระบบการวิเคราะห์เชิงทํานาย ในงาน HR จะมีประโยชน์ต่อ การทำงานมากขึ้น • ช่วยคาดการณ์สถานการณ์ แรงงาน ความต้องการบุคลากรและ การบริหาร งานทรัพยากรมนุษย์ http://www.satvikanalytics.com แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

14 Top 10 Predictions for HR Technology in 2013 6. Cloud Computing • องค์กรเริ่มย้ายการใช้ ไอทีองค์กรไปไว้บน ระบบ Cloud • บริษัทผู้พัฒนา software ก็ย้ายไปบน Cloud เช่นกัน แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

15 Top 10 Predictions for HR Technology in 2013 7. Systems Integration • การรวมตัวของบริษัท หรือการเข้าซื้อบริษัท ทำให้ระบบต้องถูก หลอมรวม แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

16 Top 10 Predictions for HR Technology in 2013 8. Gamification • การนำแนวคิดและ กลไกของเกมมา ประยุกต์ใช้กับ สภาพแวดล้อมที่ ไม่ใช่เกม •Gartner, Inc. คาดการณ์ว่า ภายในปี พ. ศ. 2558 บริษัทระดับ โลก 40% จะ นำเอา Gamification มา ใช้ แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

17 http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2013/09/10/the-evolution-of-work/ The Evolution Of Work

18 การพัฒนางาน ด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ เดชนะ สิโรรส “ ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรง พัฒนางานให้ยั่งยืน ” โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.30 – 12.00 น. แนวโน้ม เทคโนโลยี สารสนเทศกับ งาน HR การประยุกต์ใช้ Social media ใน งาน HR

19 งานของเราทุกวันนี้ คือการบริหารจัดการ Competence & Collaboration


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางาน ด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ เดชนะ สิโรรส “ ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรง พัฒนางานให้ยั่งยืน ” โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google