งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางาน ด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ เดชนะ สิโรรส “ ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรง พัฒนางานให้ยั่งยืน ” โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางาน ด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ เดชนะ สิโรรส “ ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรง พัฒนางานให้ยั่งยืน ” โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางาน ด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ เดชนะ สิโรรส “ ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรง พัฒนางานให้ยั่งยืน ” โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา – น.

2 การพัฒนางาน ด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ เดชนะ สิโรรส “ ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรง พัฒนางานให้ยั่งยืน ” โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา – น. แนวโน้ม เทคโนโลยี สารสนเทศกับ งาน HR การประยุกต์ใช้ Social media ใน งาน HR

3 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน HR 1.Social Networking 2.Personal Devices 3.SaaS: Software‐as‐a‐Service 4.Mobile vs Desktop 5.Predictive Analytics 6.Cloud Computing 7.Systems Integration 8.Gamification ที่มา ดัดแปลงจาก International Association for Human Resource Information Management

4 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR 1. Social Networking งาน HRM, HRD การพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงองค์กร การจัดการเรียนรู้ สร้างมิตรภาพใหม่ๆ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน การประสานงาน การสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์กับ พนักงานภายในองค์กร การสำรวจความคิดเห็น ของพนักงาน

5 2. Personal Devices BYOD คือการที่ พนักงานนำ smart device ส่วนตัวมาใช้ ในการทำงาน เชื่อมโยงกัน 24/7 Location Based Technology ประเด็นใหม่ที่ เกี่ยวข้อง การรักษาความ ปลอดภัย จริยธรรม ความลับของ องค์กร การละเมิดสิทธิส่วน บุคคล แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

6 Top 10 Predictions for HR Technology in Mobile vs Desktop: รูปแบบการทำงาน เปลี่ยนไป จาก 9-5 เป็น 7/24 รูปแบบการใช้เวลา ทำงานกับเครื่อง คอมพิวเตอร์เปลี่ยนไป เครื่อง PC ตั้งโต๊ะ เริ่ม ถูกทดแทนด้วย เครื่องแบบเคลื่อนที่ เช่น Notebook iPad Tablet แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

7 Top 10 Predictions for HR Technology in SaaS: Software‐as‐a‐Service องค์กรเริ่มมองหา SaaS เพราะหาความ คุ้มค่าในการลงทุนได้ ดีกว่า จากรายจ่ายด้านทุน ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน การปรับขนาดอย่าง ยืดหยุ่น หรือความจุ แบบออนดีมานด์ และ การลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการจัดการ ระบบไอที ช่วยลดการใช้จ่าย งบประมาณไอทีได้กว่า 50 % แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

8 Top 10 Predictions for HR Technology in Predictive Analytics ระบบการวิเคราะห์เชิงทํานาย ในงาน HR จะมีประโยชน์ต่อ การทำงานมากขึ้น ช่วยคาดการณ์สถานการณ์ แรงงาน ความต้องการบุคลากรและ การบริหาร งานทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

9 Top 10 Predictions for HR Technology in Cloud Computing องค์กรเริ่มย้ายการใช้ ไอทีองค์กรไปไว้บน ระบบ Cloud บริษัทผู้พัฒนา software ก็ย้ายไปบน Cloud เช่นกัน แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

10 Top 10 Predictions for HR Technology in Systems Integration การรวมตัวของบริษัท หรือการเข้าซื้อบริษัท ทำให้ระบบต้องถูก หลอมรวม แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

11 Top 10 Predictions for HR Technology in Gamification การนำแนวคิดและ กลไกของเกมมา ประยุกต์ใช้กับ สภาพแวดล้อมที่ ไม่ใช่เกม Gartner, Inc. คาดการณ์ว่า ภายในปี พ. ศ บริษัทระดับ โลก 40% จะ นำเอา Gamification มา ใช้ แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงาน HR

12 The Evolution Of Work

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางาน ด้วย เทคโนโลยี สารสนเทศ เดชนะ สิโรรส “ ก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นคง มุ่งตรง พัฒนางานให้ยั่งยืน ” โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ วันที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google