งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ Union Catalog บนเครือข่าย ThaiLIS นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ Union Catalog บนเครือข่าย ThaiLIS นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ Union Catalog บนเครือข่าย ThaiLIS นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม WUNCA ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย

2 หัวข้อบรรยาย สถานะปัจจุบัน สถานะปัจจุบัน การให้บริการกับสมาชิก การให้บริการกับสมาชิก การเข้าใช้ประโยชน์ การเข้าใช้ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา แนวทางในอนาคต แนวทางในอนาคต

3 สถานะปัจจุบัน ชนิดของ Union Catalog ที่เลือกใช้งาน ชนิดของ Union Catalog ที่เลือกใช้งาน Software สำหรับ Central Site Software สำหรับ Central Site จำนวนระเบียนที่มี จำนวนระเบียนที่มี จำนวนระเบียนที่มี สมาชิกที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว สมาชิกที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว Software ที่รองรับการใช้งาน Z39.50 Software ที่รองรับการใช้งาน Z39.50 Union Catalog ของ แต่ละกลุ่มระบบห้องสมุด อัตโนมัติ Union Catalog ของ แต่ละกลุ่มระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สถานะระบบล่าสุด สถานะระบบล่าสุด

4 Software ที่รองรับการใช้งาน Z39.50 Horizon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ELIB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพวิทยาเขตพระนครใต้ Horizon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาวิทยาเขตตา Horizon มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี Horizon มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

5 คุณลักษณะของระบบ Physical Union Catalog Physical Union Catalog มี Server กลางเก็บข้อมูลของสมาชิกที่ ศูนย์กลาง ( สกอ.) Central Site http://uc.thailis.or.th มี Server กลางเก็บข้อมูลของสมาชิกที่ ศูนย์กลาง ( สกอ.) Central Site http://uc.thailis.or.thhttp://uc.thailis.or.th UNICODE UNICODE Z39.50,HTTP Z39.50,HTTP ISO ILL E-MAIL ISO ILL E-MAIL สมาชิกมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติของตนเอง (Local Site) ส่งข้อมูลตามมาตรฐาน MARC21 ในรูปแบบของ ISO2709 ผ่าน HTTP,Z39.50 Protocol สมาชิกมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติของตนเอง (Local Site) ส่งข้อมูลตามมาตรฐาน MARC21 ในรูปแบบของ ISO2709 ผ่าน HTTP,Z39.50 Protocol สมาชิกใช้ประโยชน์ ผ่าน HTTP,Z39.50 Protocol สมาชิกใช้ประโยชน์ ผ่าน HTTP,Z39.50 Protocol

6 การเข้าใช้ประโยชน์ กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป Online Public Access Catalog Online Public Access Catalog กลุ่มสมาชิกของห้องสมุดในโครงการความ ร่วมมือ กลุ่มสมาชิกของห้องสมุดในโครงการความ ร่วมมือ OPAC OPAC Inter Library Loan Inter Library Loan กลุ่มห้องสมุดในโครงการความร่วมมือ กลุ่มห้องสมุดในโครงการความร่วมมือ Share Catalog Share Catalog

7 การเข้าใช้ฐานข้อมูล กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป Mobile url wap.thailis.or.th Mobile url wap.thailis.or.th สืบค้นโดยใช้ HTTP Protocol ที่ url http://www.thailis.or.th สืบค้นโดยใช้ HTTP Protocol ที่ url http://www.thailis.or.th http://www.thailis.or.th Z39.50 Client เช่น Endnote,Bookwhere,virtual client ที่ Z39.50 Client เช่น Endnote,Bookwhere,virtual client ที่ Server :202.28.18.229 Server :202.28.18.229 Port :1111 Port :1111 Database name :DEFAULT Database name :DEFAULT

8 การเข้าใช้ฐานข้อมูล กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ห้องสมุด สมาชิก กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ห้องสมุด สมาชิก Mobile url wap.thailis.or.th Mobile url wap.thailis.or.th สืบค้นโดยใช้ HTTP Protocol ที่ url http://uc.thailis.or.th สืบค้นโดยใช้ HTTP Protocol ที่ url http://uc.thailis.or.th http://uc.thailis.or.th Inter Library Loan Inter Library Loan Z39.50 Client เช่น Endnote,Bookwhere,virtual client ที่ Z39.50 Client เช่น Endnote,Bookwhere,virtual client ที่ Server :202.28.18.229 Server :202.28.18.229 Port :1111 Port :1111 Database name :DEFAULT Database name :DEFAULT

9 การเข้าใช้ฐานข้อมูล กลุ่มบุคคลกรที่ทำงานในห้องสมุด กลุ่มบุคคลกรที่ทำงานในห้องสมุด Mobile url http://wap.thailis.or.th Mobile url http://wap.thailis.or.th สืบค้นโดยใช้ HTTP Protocol ที่ url http://www.thailis.or.th สืบค้นโดยใช้ HTTP Protocol ที่ url http://www.thailis.or.th http://www.thailis.or.th Inter Library Loan Inter Library Loan Library Automation Software Support Z39.50,ISO2709,MARC21 Library Automation Software Support Z39.50,ISO2709,MARC21 Z39.50 Client เช่น Endnote,Bookwhere,virtual client ที่ Z39.50 Client เช่น Endnote,Bookwhere,virtual client ที่ Server :202.28.18.229 Server :202.28.18.229 Port :1111 Port :1111 Database name :DEFAULT Database name :DEFAULT

10 Software ที่รองรับ Z39.50 VTLS VIRTUA VTLS VIRTUA HORIZON HORIZON INNOPAC INNOPAC MAGIC LIBRARY MAGIC LIBRARY

11 ผลการสำรวจระบบห้องสมุด อัตโนมัติที่มี Alice for Windows25 Alice for Windows25 Alice for Windows Alice for Windows CDS/ISIS3 CDS/ISIS3 CDS/ISIS CDS/ISIS CRU1 CRU1 CRU ELIB1 ELIB1 ELIB Horizon4 Horizon4 Horizon LAB1 LAB1 LAB

12 ผลการสำรวจระบบห้องสมุด อัตโนมัติที่มี ( ต่อ ) library 2001library 20012 library 2001 Magic LibraryMagic Library8 Magic Library ME LibME Lib2 ME Lib selfself3 self SMSSMS1 SMS VirtuaVTLS9 VTLS classicVTLS11 VTLS

13 ผลการสำรวจระบบห้องสมุด อัตโนมัติที่มี ( ต่อ ) ทรงไทย ทรงไทย 1 ทรงไทย นวสาร นวสาร 4 นวสาร พัฒนา เอง พัฒนา เอง 2 พัฒนา เอง ยังไม่มี ยังไม่มี 1 ยังไม่มี 1 ยังไม่มี

14 การเตรียมความพร้อมด้าน บุคลากร จัดตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ จัดตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ รวมกลุ่มห้องสมุดที่ใช้ software เดียวกัน รวมกลุ่มห้องสมุดที่ใช้ software เดียวกัน ประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงในการลงรายการ ข้อมูล ประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงในการลงรายการ ข้อมูล อบรม MARC21 อบรม MARC21

15 Hardware, OS, Network Storage Central Site Server สำหรับ เก็บข้อมูลของทุก มหาวิทยาลัย Server สำหรับ เก็บข้อมูลของทุก มหาวิทยาลัย Sun fire V880 Sun fire V880 OS OS Solaris Solaris Network Network Gigabit Gigabit Storage Storage SAN and RAID SCSI SAN and RAID SCSI

16 ปัญหาและอุปสรรค การปิด port สำหรับการใช้งาน Z39.50 การปิด port สำหรับการใช้งาน Z39.50 การลงรายการที่แตกต่างกัน การลงรายการที่แตกต่างกัน การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ แตกต่างกัน การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ แตกต่างกัน รหัสภาษาไทยที่แตกต่างกัน รหัสภาษาไทยที่แตกต่างกัน ระบบไม่รองรับการใช้งาน Z39.50 ระบบไม่รองรับการใช้งาน Z39.50 จำนวนข้อมูลที่มาก ทำให้การตรวจสอบ แก้ไขล่าช้า จำนวนข้อมูลที่มาก ทำให้การตรวจสอบ แก้ไขล่าช้า ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล ซ้ำซ้อนของ software ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล ซ้ำซ้อนของ software

17 แนวทางการแก้ไขปัญหา แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบถึงตวามจำเป็นในการเปิด port แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบถึงตวามจำเป็นในการเปิด port ประชุมกำหนดข้อตกลง ประชุมกำหนดข้อตกลง แก้ไขข้อมูลตนเอง แก้ไขข้อมูลตนเอง

18 เงื่อนไขการเตรียมข้อมูลเพื่อเข้า ร่วมโครงการ ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ ISO-2709 ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ ISO-2709 นำเสนอข้อมูลตามมาตรฐาน MARC21 จะต้อง ตรวจสอบ Leader ตำแหน่งที่ 6 และ 7 ให้ ถูกต้องตามข้อกำหนดของแต่ละชนิดของข้อมูล นำเสนอข้อมูลตามมาตรฐาน MARC21 จะต้อง ตรวจสอบ Leader ตำแหน่งที่ 6 และ 7 ให้ ถูกต้องตามข้อกำหนดของแต่ละชนิดของข้อมูล ข้อมูลไม่มีการซ้ำภายในตัวเอง ข้อมูลไม่มีการซ้ำภายในตัวเอง ต้องมีข้อมูล ชื่อเรื่อง (245) ต้องมีข้อมูล ชื่อเรื่อง (245)

19 ขั้นตอนการดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัย / สถาบัน ว่าระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้งานสามารถ นำข้อมูลออกจากระบบในรูปแบบ ISO-2790 ได้หรือไม่ หากไม่ได้ให้ติดต่อ คณะทำงาน เพื่อหาแนวทางในการนำข้อมูลออกต่อไป ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัย / สถาบัน ว่าระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้งานสามารถ นำข้อมูลออกจากระบบในรูปแบบ ISO-2790 ได้หรือไม่ หากไม่ได้ให้ติดต่อ คณะทำงาน เพื่อหาแนวทางในการนำข้อมูลออกต่อไป ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัย / สถาบัน ว่ามีการลงรายการตามมาตรฐาน MARC21 หรือไม่ หากไม่ไช่ให้ติดต่อ คณะทำงานเพื่อ หาแนวทางในการดำเนินแปลงข้อมูลต่อไป ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัย / สถาบัน ว่ามีการลงรายการตามมาตรฐาน MARC21 หรือไม่ หากไม่ไช่ให้ติดต่อ คณะทำงานเพื่อ หาแนวทางในการดำเนินแปลงข้อมูลต่อไป

20 ขั้นตอนการดำเนินการ ( ต่อ ) ใช้เครื่องมือสำหรับตรวจสอบการซ้ำของ ข้อมูลภายในตัวเองและความสมบูรณ์ของ ข้อมูลที่ผ่านเงื่อนไขข้างต้น ใช้เครื่องมือสำหรับตรวจสอบการซ้ำของ ข้อมูลภายในตัวเองและความสมบูรณ์ของ ข้อมูลที่ผ่านเงื่อนไขข้างต้น แก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบการซ้ำ ของข้อมูลภายในตัวเองและความสมบูรณ์ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอีกครั้ง หนึ่ง แก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบการซ้ำ ของข้อมูลภายในตัวเองและความสมบูรณ์ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอีกครั้ง หนึ่ง หลังจากข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ต่อไป หลังจากข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ต่อไป

21 ระบบเครือข่าย ความเร็ว และ กฎเกณฑ์ ห้องสมุดเชื่อมต่อกับเครือข่าย UNINET โดยตรง ห้องสมุดเชื่อมต่อกับเครือข่าย UNINET โดยตรง ห้องสมุดเชื่อมต่อกับเครือข่าย UNINET ผ่าน สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเชื่อมต่อกับเครือข่าย UNINET ผ่าน สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเชื่อมต่อกับ ISP อื่น นอกเหนือจาก UNINET ห้องสมุดเชื่อมต่อกับ ISP อื่น นอกเหนือจาก UNINET มีการ Block Port ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ??? มีการ Block Port ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ??? ความเร็วในการเชื่อมต่อและการโอนข้อมูล ความเร็วในการเชื่อมต่อและการโอนข้อมูล Ftp, http จำกัดหรือไม่อย่างไร Ftp, http จำกัดหรือไม่อย่างไร

22

23

24 ถามตอบปัญหา


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ Union Catalog บนเครือข่าย ThaiLIS นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google