งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ Union Catalog บนเครือข่าย ThaiLIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ Union Catalog บนเครือข่าย ThaiLIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ Union Catalog บนเครือข่าย ThaiLIS
นายจีระพล คุ่มเคี่ยม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุม WUNCA ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2 หัวข้อบรรยาย สถานะปัจจุบัน การให้บริการกับสมาชิก การเข้าใช้ประโยชน์
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา แนวทางในอนาคต

3 สถานะปัจจุบัน ชนิดของ Union Catalog ที่เลือกใช้งาน
Software สำหรับ Central Site จำนวนระเบียนที่มี สมาชิกที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว Software ที่รองรับการใช้งาน Z39.50 Union Catalog ของ แต่ละกลุ่มระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สถานะระบบล่าสุด

4 Software ที่รองรับการใช้งาน Z39.50
Horizon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ELIB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาเขตพระนครใต้ Horizon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตา Horizon มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี Horizon มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต VTLSVirtua มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

5 คุณลักษณะของระบบ Physical Union Catalog
มี Server กลางเก็บข้อมูลของสมาชิกที่ ศูนย์กลาง (สกอ.) Central Site UNICODE Z39.50,HTTP ISO ILL สมาชิกมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติของตนเอง (Local Site) ส่งข้อมูลตามมาตรฐาน MARC21 ในรูปแบบของ ISO2709 ผ่าน HTTP,Z Protocol สมาชิกใช้ประโยชน์ ผ่าน HTTP,Z39.50 Protocol

6 การเข้าใช้ประโยชน์ กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป
Online Public Access Catalog กลุ่มสมาชิกของห้องสมุดในโครงการความร่วมมือ OPAC Inter Library Loan กลุ่มห้องสมุดในโครงการความร่วมมือ Share Catalog

7 การเข้าใช้ฐานข้อมูล กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป Mobile url wap.thailis.or.th
สืบค้นโดยใช้ HTTP Protocol ที่ url Z39.50 Client เช่น Endnote,Bookwhere,virtual client ที่ Server : Port :1111 Database name :DEFAULT

8 การเข้าใช้ฐานข้อมูล กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ห้องสมุดสมาชิก
Mobile url wap.thailis.or.th สืบค้นโดยใช้ HTTP Protocol ที่ url Inter Library Loan Z39.50 Client เช่น Endnote,Bookwhere,virtual client ที่ Server : Port :1111 Database name :DEFAULT

9 การเข้าใช้ฐานข้อมูล กลุ่มบุคคลกรที่ทำงานในห้องสมุด
Mobile url สืบค้นโดยใช้ HTTP Protocol ที่ url Inter Library Loan Library Automation Software Support Z39.50,ISO2709,MARC21 Z39.50 Client เช่น Endnote,Bookwhere,virtual client ที่ Server : Port :1111 Database name :DEFAULT

10 Software ที่รองรับ Z39.50 VTLS VIRTUA HORIZON INNOPAC MAGIC LIBRARY

11 ผลการสำรวจระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มี
Alice for Windows 25 CDS/ISIS 3 CRU 1 ELIB 1 Horizon 4 LAB 1

12 ผลการสำรวจระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มี (ต่อ)
library Magic Library 8 ME Lib 2 self 3 SMS 1 VirtuaVTLS 9 classicVTLS 11

13 ผลการสำรวจระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มี (ต่อ)
ทรงไทย 1 นวสาร 4 พัฒนา เอง 2 ยังไม่มี 1 

14 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
จัดตั้งคณะทำงานด้านต่างๆ รวมกลุ่มห้องสมุดที่ใช้ software เดียวกัน ประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงในการลงรายการข้อมูล อบรม MARC21

15 Hardware, OS, Network Storage Central Site
Server สำหรับ เก็บข้อมูลของทุกมหาวิทยาลัย Sun fire V880 OS Solaris Network Gigabit Storage SAN and RAID SCSI

16 ปัญหาและอุปสรรค การปิด port สำหรับการใช้งาน Z39.50
การลงรายการที่แตกต่างกัน การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่แตกต่างกัน รหัสภาษาไทยที่แตกต่างกัน ระบบไม่รองรับการใช้งาน Z39.50 จำนวนข้อมูลที่มาก ทำให้การตรวจสอบแก้ไขล่าช้า ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนของ software

17 แนวทางการแก้ไขปัญหา แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบถึงตวามจำเป็นในการเปิด port
ประชุมกำหนดข้อตกลง แก้ไขข้อมูลตนเอง

18 เงื่อนไขการเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ ISO-2709 นำเสนอข้อมูลตามมาตรฐาน MARC21 จะต้องตรวจสอบ Leader ตำแหน่งที่ 6 และ 7 ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของแต่ละชนิดของข้อมูล ข้อมูลไม่มีการซ้ำภายในตัวเอง ต้องมีข้อมูล ชื่อเรื่อง (245)

19 ขั้นตอนการดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ว่าระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้งานสามารถนำข้อมูลออกจากระบบในรูปแบบ ISO-2790 ได้หรือไม่ หากไม่ได้ให้ติดต่อ คณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการนำข้อมูลออกต่อไป ตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ว่ามีการลงรายการตามมาตรฐาน MARC21 หรือไม่ หากไม่ไช่ให้ติดต่อ คณะทำงานเพื่อหาแนวทางในการดำเนินแปลงข้อมูลต่อไป

20 ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ)
ขั้นตอนการดำเนินการ (ต่อ) ใช้เครื่องมือสำหรับตรวจสอบการซ้ำของข้อมูลภายในตัวเองและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ผ่านเงื่อนไขข้างต้น แก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบการซ้ำของข้อมูลภายในตัวเองและความสมบูรณ์ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบต่อไป

21 ระบบเครือข่าย ความเร็ว และ กฎเกณฑ์
ห้องสมุดเชื่อมต่อกับเครือข่าย UNINET โดยตรง ห้องสมุดเชื่อมต่อกับเครือข่าย UNINET ผ่านสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดเชื่อมต่อกับ ISP อื่น นอกเหนือจาก UNINET มีการ Block Port ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ??? ความเร็วในการเชื่อมต่อและการโอนข้อมูล Ftp, http จำกัดหรือไม่อย่างไร

22

23

24 ถามตอบปัญหา


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ Union Catalog บนเครือข่าย ThaiLIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google