งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ชุติมณฑ์ บุญมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ชุติมณฑ์ บุญมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ชุติมณฑ์ บุญมาก

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล n แนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล n อี-อาร์โมเดลกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) n Semantic Model n อี-อาร์โมเดล แนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูล

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) n Semantic Model เป็นแบบจำลองข้อมูลที่กล่าวถึง แนวคิดหรือความหมายของคำต่างๆ คือ Entity หมายถึง สิ่งที่สนใจสามารถระบุได้ในความเป็น จริง และต้องการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆด้วย Property หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของ Entity Property ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละ Entity เรียกว่า Identity Relation หมายถึง Entity Typeที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 Entity Typeขึ้นไป Subtype แนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูล

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) n อี-อาร์โมเดล (Entity-Relationship Model) เป็นแบบจำลองข้อมูลซึ่งแสดงถึงโครงสร้างของ ฐานข้อมูล สัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในอี-อาร์โมเดลเรียกว่า อี-อาร์ ไดอะแกรม Entity ใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า Property ใช้สัญลักษณ์รูปวงรี Relation ใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด และเชื่อมต่อ Entity อื่นด้วยเส้นตรง SubType และ SuperType แนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูล

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) อี-อาร์โมเดลกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ n การออกแบบฐานข้อมูลด้วยอี-อาร์โมเดล n ปัญหาจากการออกแบบฐานข้อมูลด้วยอี-อาร์โมเดล n การแปลงฐานข้อมูลที่ออกแบบด้วยอี-อาร์โมเดล เป็น ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) อี-อาร์โมเดลกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ n การออกแบบฐานข้อมูลด้วยอี-อาร์โมเดล มีขั้นตอน ดังนี้ ศึกษารายละเอียดและลักษณะหน้าที่งานของระบบ กำหนด Entity ที่ควรมีในระบบฐานข้อมูล กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Entity กำหนดคุณลักษณะของ Entity กำหนดคีย์หลักของแต่ละ Entity นำสัญลักษณ์ที่ใช้ในอี-อาร์โมเดลมาอธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูล

8 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) อี-อาร์โมเดลกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ n ปัญหาจากการออกแบบฐานข้อมูลด้วยอี-อาร์โมเดล Fan Trap เป็นปัญหาที่เกิดจากลักษณะการจัด ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity Chasm Trap เป็นปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลไม่ได้

9 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) อี-อาร์โมเดลกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ n การแปลงฐานข้อมูลที่ออกแบบด้วยอี-อาร์โมเดล เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังนี้ แปลงเอนติทีให้เป็นรีเลชัน และแปลงความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชัน แปลงรายละเอียดของเอนทิตีให้เป็นแอททริบิวต์ของรีเล ชันและกำหนดคีย์ต่างๆให้แก่รีเลชัน การพิจารณาเค้าร่างข้อมูลของแต่ละรีเลชันที่ได้จาก 2 ขั้นตอนแรก


ดาวน์โหลด ppt แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ชุติมณฑ์ บุญมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google