งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Databases Design Methodology © Pearson Education Limited 1995, 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Databases Design Methodology © Pearson Education Limited 1995, 2005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Databases Design Methodology © Pearson Education Limited 1995, 2005

2 2 Database Design Methodology u คือ แบบแผนการออกแบบฐานข้อมูล u จะแสดงถึงโครงสร้างและการปฏิบัติงาน รวมทั้ง เทคนิค เครื่องมือ เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้สนับสนุน กระบวนการออกแบบฐานข้อมูลให้มีความสะดวก ยิ่งขึ้น

3 3 Database Design Methodology แบ่งได้ 3 ระดับคือ u Conceptual Database Design u Logical Database Design u Physical Database Design

4 4 Conceptual Database Design u คือ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด u เป็นขั้นตอนของการกำหนดเค้าโครงหรือ schema ในระดับเบื้องต้น u เค้าโครงที่ได้ในระดับนี้ยังไม่สามารถนำไปใช้งาน ได้จริงเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น

5 5 Logical Database Design u คือ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับลอจิคัล u เป็นกระบวนการสร้างแบบจำลองของสารสนเทศที่ ใช้ในองค์การ ด้วยการออกแบบให้มีความชัดเจน ยิ่งขึ้น u มีการคัดเลือกโมเดลที่ใช้งาน แต่ยังไม่คำนึงถึง DBMS ที่ใช้

6 6 Physical Database Design u คือ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับฟิสิคัล u เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานจริงโดย พิจารณาถึง –แหล่งจัดเก็บข้อมูล (secondary storage) –โครงสร้างข้อมูล (file organizations) –วิธีการจัดเก็บลงในสื่อ –วิธีการเข้าถึงข้อมูล

7 7 Database Design Methodology มี 3 ระดับ 8 ขั้นตอนดังนี้ u ระดับที่ 1 : Conceptual Database Design –ขั้นที่ 1 u ระดับที่ 2 : Logical Database Design for the Relational Model –ขั้นที่ 2 u ระดับที่ 3 : Physical Database Design for Relational Database –ขั้นที่ 3 - ขั้นที่ 8

8 8 ระดับที่ 1 : Conceptual Database Design u Step 1 : Build conceptual data model –Step 1.1 : กำหนดชนิดของ entity –Step 1.2 : กำหนดชนิดของ relationship –Step 1.3 : กำหนด attribute ให้กับ entity –Step 1.4 : จัดทำ attribute domains –Step 1.5 : กำหนด candidate, primary และ alternate key

9 9 ระดับที่ 1 : Conceptual Database Design –Step 1.6 : อาจนำหลักการของ Specialize/Generalize มาใช้กับ entity (ถ้า จำเป็น) –Step 1.7 : เขียน Entity-Relationship Diagram –Step 1.8 : ทบทวนร่วมกันกับ user เพื่อตรวจสอบ ว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร

10 10 ระดับที่ 2 : Logical Database Design for the Relational Model u Step 2 : Build and validate logical data model –Step 2.1 : แปลงแบบจำลองแนวคิดให้เป็น แบบจำลองลอจิคัล (ผลที่คือ relation) –Step 2.2 : ใช้เทคนิคออกแบบ relation ด้วยการ normalization –Step 2.3 : ตรวจสอบแบบโมเดลร่วมกับ user ว่า โมเดลที่ได้สนับสนุนรายการข้อมูลของ user หรือไม่

11 11 ระดับที่ 2 : Logical Database... –Step 2.4 : กำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับของ ความสัมพันธ์ –Step 2.5 : ทบทวน logical data model ร่วมกับ user –Step 2.6 : รวบรวม logical data models มา เป็น global model (optional step) –Step 2.7 : ตรวจสอบโมเดลที่ได้ว่าสนับสนุน การขยายเพิ่มในอนาคตได้ง่ายหรือไม่

12 12 ระดับที่ 3 : Physical Database Design for Relational Database u Step 3 : แปลง Logical Data Model สำหรับ DBMS ที่เลือกใช้ –Step 3.1 : ออกแบบ base relation –Step 3.2 : ออกแบบข้อมูลตัวอย่าง –Step 3.3 : ออกแบบกฏเกณฑ์ข้อบังคับพื้นฐาน

13 13 ระดับที่ 3 : Physical Database... u Step 4 : Design file organizations and indexes –Step 4.1 : วิเคราะห์การใช้งาน Transaction –Step 4.2 : เลือกชนิดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล –Step 4.3 : จัดการกับอินเด็กซ์ข้อมูล –Step 4.4 : ประมาณการการใช้ความจุดิสก์ที่ ต้องการ

14 14 ระดับที่ 3 : Physical Database... u Step 5 : ออกแบบ user views u Step 6 : ออกแบบกฏเกณฑ์การเข้าถึงและควบคุม ความปลอดภัย u Step 7 : พิจารณาควบคุมความซ้ำซ้อน u Step 8 : ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงเพื่อให้การ ใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Databases Design Methodology © Pearson Education Limited 1995, 2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google