งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Response Object. 2  เป็นออบเจ็กต์ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลกลับมา ยังบราวเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร HTML, ข้อความธรรมดา, ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อความ ( ภาพ, เสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Response Object. 2  เป็นออบเจ็กต์ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลกลับมา ยังบราวเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร HTML, ข้อความธรรมดา, ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อความ ( ภาพ, เสียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Response Object

2 2  เป็นออบเจ็กต์ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลกลับมา ยังบราวเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร HTML, ข้อความธรรมดา, ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อความ ( ภาพ, เสียง ฯลฯ ), HTTP Header และ Cookie  response object จะมี 1 collection คือ Cookie

3 3 Cookie Collection zCookie เป็นข้อมูลที่ช่วยติดตามการใช้งานขอผู้ใช้แต่ ละราย ซึ่งจะถูกจัดการผ่านคอลเล็กชัน Cookie ( ซึ่ง เป็นคอลเล็กชันเดียวของ Response Object) สำหรับ ข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Cookie สามารถเก็บได้มากกว่า 1 ค่า และมีแอตทริบิวต์สำหรับการจัดการ Cookie อย่างมี ประสิทธิ z รูปแบบการใช้งาน Response.Cookies( ชื่อ Cookie)[(Key)|.Attribute] = Value z เมื่อ Key คือ คีย์ข้อมูล ซึ่งทำให้เราเก็บค่าไว้ใน Cookie ได้หลายค่า, ส่วน Attribute คือ ข้อมูลที่ แสดงลักษณะเฉพาะของ Cookie แต่ละตัว มักจะ ใช้ควบคุมการทำงานของ Cookie

4 4 ตัวอย่าง <% Response.Cookies( “ myUniversity ” ).( “ UnicNa me ” ) = “ Burapha ” Response.Cookies( “ myUniversity ” ).( “ City ” ) = “ Chonburi ” %> z การเขียนค่าลงไปใน Cookie ก็คือการเขียนค่า ใหม่ทับค่าเดิมไปนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าต้องการ เก็บค่ามากกว่า 1 ค่าก็ควรใช้ Key เข้าช่วย

5 5 แอตทริบิวต์ของ Cookie Collection Cookie แต่ละตัวจะมีข้อมูลเฉพาะที่เรียกว่า Attribute ซึ่งจะถูกนำมาใช้ควบคุมการ ทำงานได้แก่ zDomain เป็นการจำกัด Cookie นั้นมากจาก โดเมนอะไร zExpries เป็นการกำหนดหน้าที่ Cookie นั้น จะหมดอายุ yPath เป็นพาธที่อยู่ในโดเมน ซึ่ง Cookie นั้นถูกส่งออกไป ySecure เป็นการเลือกว่า Cookie ที่ส่งไปยัง บราวเซอร์จะส่งใน Channel ที่ปลอดภัยหรือไม่ yHasKeys เป็นข้อมูลที่บอกว่า Cookie นั้นมีการ ใช้ Key เพื่อเพิ่มจำนวนค่าที่เก็บใน Cookie หรือไม่

6 6ตัวอย่าง <% Response.Cookies( “ myCompany).Expires = “ January 17, 1999 ” Respponse.Cookies( “ myCompany).domain = If Response.Cookies( “ myCompany ” ).Haseys Then For Each key in Response.Cookies( “ myCompany ” ) Response.Write(key & ” = ” ) Response.Write(Response.Cookies( “ myComp any ” )(key) & “ ” Next Else Response.Write( “ ไม่มีคีย์สำหรับ Cookie myCompany ” ) End if %>

7 7 พรอพเพอ์ตี้ของ Response Object  Buffer บอกว่าให้ทำการเก็บเว็บเพจที่เป็น ผลลัพธ์ไว้ในบัฟเฟอร์ก่อนหรือไม่  CacheControl พิจารณาว่า proxy ของ เซิร์ฟเวอร์สามารถทำการ cache ASP ได้ หรือไม่  Charset ต่อชื่อของชุดตัวอักษรที่กำลังใช้ เข้ากับส่วนหัวของ content-type ที่อยู่ใน ออบเจ็กต์ response  ContentType ระบุ content type/subtype ของ HTTP ในส่วนหัวของออบเจ็กต์ response  Expires ระบุระยะเวลา ( หน่วยเป็นนาที ) ที่ cache เพจที่บราวเซอร์หมดอายุ

8 8 พรอพเพอ์ตี้ของ Response Object  ExpiresAbsolute ระบุวันที่และเวลา ที่ cache เพจที่บราวเซอร์หมดอายุ  IsClientConnected แสดงว่าบราวเซอร์ ขาดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อทำ Response.write ครั้งสุดท้ายหรือไม่  PICS ระบุค่าของ อัตรา PICS ของเอกสาร หรือเว็บไซต์  Status ระบุค่าของสถานะ ที่ถูกส่งกลับ จากเซิร์ฟเวอร์

9 9 ตัวอย่าง Read Cookies information and Buffer Output <% If Response.Cookies ( “myLowFatCookie” ).HasKeys Then‘ = = = Would have normally generated an error For Each Key in Request.Cookies ( “myLowFatCookie” ) Response.Write Request.Cookies ( “myLowFatCooKie” )(key) & “ ” Next End If

10 10 Status Property  400 Bad Request  410Unauthorized - login Fail  404Not Found  406Not Acceptable  412Precondition Failed  414Request-URL Too long  500Internal Server error  501Not Implemented  502Bad Gatway

11 11 Response Methods  AddHeader Name, Value เพิ่มชื่อใหม่ ให้กับส่วนหัวของ HTTP ด้วยค่าที่ต้องการ  AppendToLog(String) เพิ่มข้อความ ต่อท้าย Web Server log ในการร้องขอครั้ง ใดๆ  BinaryWrite(Data) ส่งค่าที่ระบุไปยังส่วน แสดงผล HTTP ปัจจุบันโดยไม่มีการแปลง ตัวอักษร  Clear เคลียร์บัฟเฟอร์ในส่วนการแสดงผล ลัพธ์ของ HTML  End หยุดการประมวลผลสคริปต์ที่เว็บ เซิร์ฟเวอร์ และส่งผลลัพธ์กลับมาที่ บราวเซอร์ โดยไม่ต้องประมวลผลสคริปต์ ส่วนที่ยังเหลืออยู่  Flush ส่งข้อมูลที่อยู่ในบัฟเฟอร์มายัง บราวเซอร์  Redirect(URL) ทำการเชื่อมต่อบราวเซอร์ ไปยัง URL ที่ระบุ  Write(variant) ส่งค่าชนิดใดๆไปยัง บราวเซอร์

12 12 ตัวอย่าง การแสดงเวลา The Time <% dim myTimeStamp, myMsgStr myTimeStamp = Now myMsgStr = “ Hello, at the tone, the time will be: “ myMsgStr = myMsgStr & myTimeStamp Response.Write(myMsgStr)‘ = = = Notice the user of parenthesis %>

13 13 ตัวอย่าง The Time <% dim myTimeStamp, myMsgStr myTimeStamp = Now myMsgStr = “ Your virtual receipt, printed on: “ myMsgStr = myMsgStr & myTimeStamp myMsgStr = “ ” & myMsgStr & “ ” Response.Write(myMsgStr) %>

14 14 ตัวอย่าง <% Response.Write “This example demonstrates using buffered output that is never displayed to the requesting user. The Clear method destroys the cached content “ %> <% If Response.Buffer Then‘ = = = Checks if Buffering is enabled Response.Clear‘ = = = Clears the cached buffer and does not display anything to the user End If %>


ดาวน์โหลด ppt Response Object. 2  เป็นออบเจ็กต์ที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลกลับมา ยังบราวเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร HTML, ข้อความธรรมดา, ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อความ ( ภาพ, เสียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google