งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

2 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
แนวคิดของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย

3 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในหลายๆเครื่อง และเชื่อมต่อกันผ่านระบบเครือข่าย แต่ละที่จะมีระบบจัดการฐานข้อมูลของตนเอง คอมพิวเตอร์แต่ละที่ เรียกว่า ไซต์ หรือ โหนด

4 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
ระดับของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ โปรแกรมส่วน Server รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล เหมือนกับโปรแกรม DBMS แบบรวมศูนย์ โปรแกรมส่วน Client รับผิดชอบเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล และทำการร้องขอบริการไปยังไซต์อื่น โปรแกรมส่วน Communication สนับสนุนการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย

5 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
ลักษณะของฐานข้อมูลแบบกระจาย ความเป็นอิสระของการกระจายของข้อมูล ความถูกต้องในการประมวลผลทรานแซกชันแบบกระจาย ข้อมูลที่กระจายไปตามไซต์ต่างๆ และมีระบบจัดการฐานข้อมูลเดียวกัน เรียกว่า Homogeneous distributed database system นอกนั้นจะเรียกว่า Heterogeneous distributed database system การสร้าง Heterogeneous system ต้องอาศัย มาตรฐานที่เรียกว่า gateway protocols ในที่นี้ หมายถึง API ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อ DBMS กับโปรแกรม

6 แนวคิดของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
การเก็บข้อมูลของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย การทำสำเนา (Replication) การทำสำเนาของรีเลชันไว้หลายๆสำเนา และแต่ละสำเนาเก็บไว้ต่างไซต์กัน การแยกรีเลชัน (Fragmentation) การแยกรีเลชันออกเป็นหลายๆส่วน และจัดเก็บแต่ละส่วนไว้ต่างไซต์กัน วิธี Replication และ Fragmentation การแยกรีเลชันออกเป็นหลายๆส่วน และแต่ละส่วนก็จะมีการจัดการแบบสำเนา

7 ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย
ข้อดีของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย การกระจายข้อมูลตามลักษณะระบบงาน เพิ่มความน่าเชื่อถือ การยอมให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ปรับปรุงการทำงาน

8 ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย
หน้าที่ที่เพิ่มขึ้นจากระบบจัดการฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ คือ สามารถที่จะติดต่อไปยังไซต์อื่นๆ และส่งแบบสอบถามและข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีการกระจาย และข้อมูลที่มีการสำเนา ไว้ในแคตตาลอกของ DDBMSได้ สามารถวางแผนการสืบค้นข้อมูลได้ และการทำทรานแซกชันที่มีการใช้ข้อมูลมากกว่า 1 ไซต์

9 ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย
หน้าที่ที่เพิ่มขึ้นจากระบบจัดการฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ คือ สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าถึงข้อมูลที่ได้มีการสำเนาไว้จากไซต์ไหน สามารถที่จะจัดการความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้มีการทำสำเนาไว้ สามารถที่จะกู้คืนข้อมูลจากไซต์ที่ล้มเหลวได้

10 ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย
กระบวนการสืบค้นข้อมูลแบบกระจาย Simple join processing Semijoin strategy Join strategies that exploit paralellism

11 ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย
การควบคุมสภาวะการทำงานพร้อมกันและการฟื้นสภาพข้อมูล System structure ตัวจัดการทรานแซกชัน (Transaction Manager) ตัวประสานงานทรานแซกชัน (Transaction Coordinator) Commit Protocols Two-phase commit Three-phase commit Coordinator Selection

12 ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย
การควบคุมสภาวะการทำงานพร้อมกันและการฟื้นสภาพข้อมูล Concurrency Control Locking Protocol Timestamping Deadlock Handling Centralized Approach Fully Distributed Approach


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google