งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย n แนวคิดของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย n ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของระบบฐานข้อมูลแบบ กระจาย n สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในหลายๆเครื่อง และเชื่อมต่อกัน ผ่านระบบเครือข่าย แต่ละที่จะมีระบบจัดการฐานข้อมูลของตนเอง คอมพิวเตอร์แต่ละที่ เรียกว่า ไซต์ หรือ โหนด

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของระบบฐานข้อมูลแบบ กระจาย n ระดับของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ โปรแกรมส่วน Server รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ ข้อมูล เหมือนกับโปรแกรม DBMS แบบรวมศูนย์ โปรแกรมส่วน Client รับผิดชอบเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล และทำการร้องขอบริการไปยังไซต์อื่น โปรแกรมส่วน Communication สนับสนุนการสื่อสาร ข้อมูลบนระบบเครือข่าย

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของระบบฐานข้อมูลแบบ กระจาย n ลักษณะของฐานข้อมูลแบบกระจาย ความเป็นอิสระของการกระจายของข้อมูล ความถูกต้องในการประมวลผลทรานแซกชันแบบกระจาย n ข้อมูลที่กระจายไปตามไซต์ต่างๆ และมีระบบจัดการ ฐานข้อมูลเดียวกัน เรียกว่า Homogeneous distributed database system นอกนั้นจะเรียกว่า Heterogeneous distributed database system n การสร้าง Heterogeneous system ต้องอาศัย มาตรฐานที่เรียกว่า gateway protocols ในที่นี้ หมายถึง API ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อ DBMS กับ โปรแกรม

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แนวคิดของระบบฐานข้อมูลแบบ กระจาย n การเก็บข้อมูลของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย การทำสำเนา (Replication) การทำสำเนาของรีเลชันไว้ หลายๆสำเนา และแต่ละสำเนาเก็บไว้ต่างไซต์กัน การแยกรีเลชัน (Fragmentation) การแยกรีเลชันออก เป็นหลายๆส่วน และจัดเก็บแต่ละส่วนไว้ต่างไซต์กัน วิธี Replication และ Fragmentation การแยกรีเลชันอ อกเป็นหลายๆส่วน และแต่ละส่วนก็จะมีการจัดการแบบ สำเนา

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย n ข้อดีของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย การกระจายข้อมูลตามลักษณะระบบงาน เพิ่มความน่าเชื่อถือ การยอมให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ปรับปรุงการทำงาน

8 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย n หน้าที่ที่เพิ่มขึ้นจากระบบจัดการฐานข้อมูลแบบรวม ศูนย์ คือ สามารถที่จะติดต่อไปยังไซต์อื่นๆ และส่งแบบสอบถาม และข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายได้ สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีการกระจาย และข้อมูลที่มีการ สำเนา ไว้ในแคตตาลอกของ DDBMSได้ สามารถวางแผนการสืบค้นข้อมูลได้ และการทำทราน แซกชันที่มีการใช้ข้อมูลมากกว่า 1 ไซต์

9 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย n หน้าที่ที่เพิ่มขึ้นจากระบบจัดการฐานข้อมูลแบบรวม ศูนย์ คือ สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าถึงข้อมูลที่ได้มีการสำเนาไว้ จากไซต์ไหน สามารถที่จะจัดการความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้มีการ ทำสำเนาไว้ สามารถที่จะกู้คืนข้อมูลจากไซต์ที่ล้มเหลวได้

10 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย n กระบวนการสืบค้นข้อมูลแบบกระจาย Simple join processing Semijoin strategy Join strategies that exploit paralellism

11 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย n การควบคุมสภาวะการทำงานพร้อมกันและการฟื้น สภาพข้อมูล System structure ตัวจัดการทรานแซกชัน (Transaction Manager) ตัวประสานงานทรานแซกชัน (Transaction Coordinator) Commit Protocols Two-phase commit Three-phase commit Coordinator Selection

12 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย n การควบคุมสภาวะการทำงานพร้อมกันและการฟื้น สภาพข้อมูล Concurrency Control Locking Protocol Timestamping Deadlock Handling Centralized Approach Fully Distributed Approach


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google