งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming System) Memory Layout for a Simple Batch SystemMultiprogrammed Batch Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming System) Memory Layout for a Simple Batch SystemMultiprogrammed Batch Systems."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming System) Memory Layout for a Simple Batch SystemMultiprogrammed Batch Systems

2 2 ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming System) • หมายถึงระบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ ประมวลผลได้มากกว่า 1 งานพร้อม ๆ กัน • ดังนั้นผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะ ทำงานพร้อม ๆ กันได้โดยไม่ต้องรอ • แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคที่ใช้ในระยะแรกก็ เป็นแบบ Multiprogrammed Batch Systems คือหน่วยประมวลผลก็จะยัง ทำงานทีละงานเรียงกันไป •CPU จะประมวลผลเฉพาะงานที่บรรจุอยู่ใน หน่วยความจำเท่านั้น

3 3 ระบบแบ่งเวลา (Time-Sharing System) • หมายถึงระบบมัลติโปรแกรมมิ่งที่มีการแบ่งเวลา การทำงานให้กับงานแต่ละงาน • โดยที่แต่ละงานจะมีการสลับเข้า / ออกระหว่าง หน่วยความจำกับดิสก์ • สาเหตุที่งานจะต้องถูกสลับออกไปเก็บไว้ที่ดิสก์ – งานนั้นจำเป็นต้องติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ซึ่งไม่ จำเป็นต้องใช้ CPU – งานนั้นหมดเวลาในการครอบครอง CPU •OS จะต้องควบคุมการจัดเวลา CPU, ควบคุมการ นำงานเข้า / ออกจากหน่วยความจำ

4 4 ระบบมัลติโปรเซสเซอร์ (Multiprocessor System) • ระบบส่วนมากจะใช้ CPU เพียงตัวเดียว แต่ สำหรับระบบมัลติโปรเซสเซอร์หมายถึง ระบบที่มีการใช้ CPU มากกว่า 1 ตัว • ข้อดี – เพิ่มประสิทธิภาพของเอาต์พุต – ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ CPU เดี่ยวหลายระบบ – เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ •OS จะมีความซับซ้อนมากกว่าระบบมัลติ โปรแกรมมิ่งแบบ CPU 1 ตัว

5 5 ระบบแบบกระจาย (Distributed System) • หมายถึงระบบที่มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาต่อกันเป็นเครือข่าย แล้วกระจายการ ทำงานในแต่ละงานไปให้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายร่วมกัน ประมวลผล • ตัวอย่างระบบแบบกระจาย – ระบบ Peer-to-Peer – ระบบ Client-Server

6 6 ระบบ Peer-to-Peer • เป็นระบบแบบกระจาย โดยมีเครื่อง คอมพิวเตอร์ต่อเชื่อมอยู่บนเครือข่าย โดยที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกตัวสามารถกำหนดการ เชื่อมต่อเองได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางทำหน้าที่ ควบคุม เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 3 เครื่อง 4

7 7 ระบบ Client-Server • เป็นระบบแบบกระจาย โดยมีเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 แบบ – เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการ (Server) – เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ขอรับบริการ (Client) – ระหว่างเครื่อง Server และ Client ต้องมีการ ต่อเชื่อมกันอยู่บนเครือข่าย

8 8 เหตุผลในการสร้างระบบแบบ กระจาย • เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ ไฟล์ข้อมูล ดิสก์ และอุปกรณ์ อื่น ๆ (Share Resource) • เพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผล (Speed) • เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ (Reliablity) • เพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร (Communication)

9 9 ระบบงานแบตซ์ • คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ครั้งละ 1 งาน • การสั่งงานคอมพิวเตอร์ทำได้โดย การรวมงานที่คล้ายกันเป็นกลุ่ม แล้ว ส่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล • โดยจัดเรียงตามความสำคัญและ ตามลักษณะของโปรแกรมจัดเป็น กลุ่มงานแล้วส่งให้คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

10 10 ระบบบัฟเฟอร์ • การทำงานเพื่อขยายขีดความสามารถ ของระบบ ทำให้หน่วยรับ – แสดงผล สามารถทำงานไปพร้อม ๆ กันกับการ ประมวลผลของ CPU • ในขณะที่ประมวลผลคำสั่งที่ถูกโหลด เข้าซีพียูนั้น จะมีการโหลดข้อมูลเข้าไป เก็บในหน่วยความจำก่อน เมื่อถึงเวลา ประมวลผลจะสามารถทำงานได้ทันที และโหลดข้อมูลต่อไปเข้ามาแทนที่ • หน่วยความจำที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ เตรียมพร้อมนี้เรียกว่า บัฟเฟอร์ (Buffer)

11 11 ระบบสพูลลิ่ง • เป็นมัลติโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน ทำให้ซีพียู ทำงานเต็มประสิทธิภาพ เพราะทำให้ สามารถทำงานได้ 2 งานพร้อมกัน • งานแรกคือประมวลผลในส่วนของซีพียู • งานที่สองคือการรับ – แสดงผลข้อมูล • ซึ่งต่างกับ buffer ที่ซีพียู และหน่วยรับ – แสดงผลทำงานร่วมกัน • ส่วนสพูลลิ่งสามารถเลือกการ ประมวลผลตามลำดับก่อนหลังได้ โดย คำนึงถึง priority เป็นสำคัญ

12 12 ระบบเรียลไทม์ • ระบบเวลาจริง หมายถึง การตอบสนอง ทันที เช่น ระบบควบคุมโรงงาน อุตสาหกรรม ระบบแขนกล ระบบภาพ ทางการแพทย์ ระบบหัวฉีดในรถยนต์ •Real – time แบ่งได้ 2 ระบบ •Hard real – time system เป็นระบบที่ ถูกรับรองว่าจะได้รับการตอบสนองตรง เวลา และหยุดรอไม่ได้ •Soft real – time system เป็นระบบที่ สามารถรอให้งานอื่นทำให้เสร็จก่อนได้

13 13 ระบบคู่ขนาน • คือ ระบบมัลติโปรเซสเซอร์ ที่มีซีพียู มากกว่า 1 ตัว ในการติดต่อสื่อสาร และ มีการแชร์เมโมรี ในการติดต่อสื่อสารจะ ผ่านทางช่องติดต่อ ( ส่งข้อมูล ) • เช่น ถ้ามีโปรเซสเซอร์ 10 ตัว แล้วเสีย ไป 1 ตัว ที่เหลือก็ยังคงทำงานได้ แต่ อาจช้าลงหน่อย สิ่งนี้เป็นการช่วยระดับ ของความอยู่รอดของฮาร์ดแวร์


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming System) Memory Layout for a Simple Batch SystemMultiprogrammed Batch Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google