งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 17 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 17 สิงหาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 17 สิงหาคม 2553

2 2 หัวข้อนำเสนอหัวข้อนำเสนอ 2 ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนาการและทิศทางการวิจัยของ สวทช. 1

3 3 1

4 สวทช.  ธันวาคม 2534 - จัดตั้งตาม พ. ร. บ. โดยมติ ค. ร. ม.  2535 - สวทช. เริ่มต้นโดยการรวมศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติที่ได้ดำเนินการมา ก่อนหน้าแล้ว 3 ศูนย์ (BIOTEC, MTEC และ NECTEC) และการต่อยอดจาก โครงการ STDB (2528-2535)  2553 -18 ปีที่ผ่านมา สวทช. สร้างความเข้มแข็งให้ ‘ ห่วงโซ่คุณค่า ’  ยกระดับความสามารถการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้ SMEs  ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สังคมและชุมชน

5 สวทช. เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนหนึ่งของ ’ ห่วงโซ่ ’ คุณค่า โดย สวทช. - จัดตั้งโดยมติ ครม. เมื่อ ธันวาคม 2534 - เริ่มต้นด้วยการรวมศูนย์ แห่งชาติ 3 ศูนย์ (BIOTEC, MTEC และ NECTEC) และต่อ ยอดจากโครงการ STDB (2528-2535) - ทำงานกับมหาวิทยาลัย พันธมิตร 10 แห่ง - เริ่มวิจัย DNA Fingerprint - เริ่มวิจัย Embryo Transfer ของโคกระบือ - ช่วยอุตสาหกรรมเรื่องทั่วไป - Internet ของประเทศไทย - ICT Master Plan ฉบับแรก - Y2K - SOLARTEC กับการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ - TMEC สำหรับอุตสาหกรรม Hard Disk Drive - PTEC เพื่อรับรองมาตรฐาน อุปกรณ์ไฟฟ้า - ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเด็ก - Software Park - ADTEC สำหรับรากฟันเทียม - เปิดดำเนินการ อุทยาน วิทยาศาสตร์ ระยะที่ 1 (โดยมติ ครม. ก.ค. 2534) - NANOTEC - iTAP ยกระดับความสามารถการ แข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจ ให้ SMEs ด้วย ว. และ ท. (>2000 บริษัท) - เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ โทรศัพท์มือถือ ส่งมอบ กอ.รมน. - Biodiesel พลังงานทดแทน สำหรับชุมชน - DNATEC รับรองมาตรฐานสินค้า เกษตรส่งออก ตรวจ GMO ป้องกัน การกีดกันการค้า - จดสิทธิบัตรยีนข้าวหอมมะลิ - Biodegradable Plastic Compounding and Testing Services แห่งแรกในประเทศไทย - พลาสติกคลุมโรงเรือนเพาะชำ - บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสด มูลค่าสูง -อุทยานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 1: มี >60 บริษัท ใน Innovation Cluster 1 (เต็ม) สวทช. ในฐานะ Solution Provider ให้กับอุตสาหกรรมไทย I. อุทยานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2: - Innovation Cluster 2 แล้วเสร็จ >69% (พ.ค. 53); เป้าหมาย ~200 บริษัท - สวทช. มีกลไกร่วมมือกับ BOI ให้เอกชนบริจาคให้ กองทุน STI สามารถนำไปใช้สิทธิประโยชน์จาก BOI ได้ - ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยเพิ่มขึ้น - Impact ที่คาดว่าจะได้รับจาก Innovation Cluster 2 >4000 ล้านบาท/ปี II. มุ่งเน้น วิจัยพัฒนา และถ่ายทอด ทางด้าน : - อาหาร และ เกษตร - พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม - การแพทย์ และ สาธารณสุข - ทรัพยากร ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส - Impact ที่คาดว่าจะได้รับจาก สวทช. >20,000 ล้านบาท/ปี III. ทรัพยากรที่ต้องใช้ ~5000 ล้านบาท สำหรับปี 2554 นักวิจัย 10 คนนักวิจัย 166 คนนักวิจัย 278 คนนักวิจัย 387 คนนักวิจัย 600 คน 25352541254725532559

6 สวทช. เพื่อเศรษฐกิจและสังคม วิจัยพัฒนาเพื่อการแข่งขันและความยั่งยืน ทรัพยากร ชุมชน และ ผู้ด้อยโอกาส หมู่บ้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการ หมักปุ๋ยระบบกองเติมอากาศ, โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ใน โรงเรียนชนบท (SiRS), โครงการ แม่ฮ่องสอน IT Valley, โครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชนให้ได้ มาตรฐาน มผช., เทคโนโลยีสิ่ง อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ อาหารและเกษตร ข้าว, มันสำปะหลัง, ยาง เป็น flagship Programs รวมไปถึง เมล็ดพันธุ์, พืช และสัตว์เศรษฐกิจ, บรรจุภัณฑ์, อาหาร, เครื่องจักรกลการเกษตร, Smart Farm, Smart Film -Hard Disk Drive -ยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต พลังงานและสิ่งแวดล้อม -หลังงานหมุนเวียน -การจัดการทรัพยากรและ ประสิทธิภาพพลังงาน -รักษ์สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข -โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ -การวิจัยการแพทย์ระดับ อุตสาหกรรม

7 ’ห่วงโซ่คุณค่า’ โดย ว และ ท สวทช.

8 สวทช. เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์ (2549 – 2552) 2727 5 2828 4848 2626 6565 4848 10 3

9 9 สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vision Mission “สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และ วิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (HRD) และ โครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้าน ว และท ที่จำเป็น เพื่อสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน” Core Values Core Values NSTDA N: Nation First S: S&T Excellence T: Teamwork D: Deliverability A: Accountability + integrity RDDE TT HRD INFRA Int. Mgt.

10 10 การวางตำแหน่งเชื่อมโยงองค์กร adapted from NRC-C slide presentation

11 พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ทิศทางการบริหารงานวิจัย (2554-2559) Biotechnology อาหาร / เกษตร สุขภาพ / การแพทย์ Electronics & Software Materials Technology Nanotechnology ทรัพยากร / ชุมชน / ผู้ด้อย โอกาส อุตสาหกรรม การผลิต Cross-cutting Programs คลัสเตอร์วิจัยมุ่งเป้า ผลลัพธ์ต่อประเทศ ที่มองเห็นและรับรู้ได้ Process Excellence Platform Technologies

12 12 National Economic and Social Development Plan แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ Science and Technology Strategies ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี NSTDA SPA (Program Based) NSTDA SPA (Program Based) Clusters Strategic Sub Clusters Program 1 ผลผลิต (outputs) ผลกระทบ (impact) Essential programs ถ่ายทอดผลผลิต ไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) Program 2 Cluster Management Cluster Management

13 มิติการติดตามและประเมินผล คลัสเตอร์ โปรแกรม โครงการ พันธกิจ การติดตามและประเมินผล ผลการดำเนินงาน การบริการจัดการ ผลกระทบ หน่วยงาน หน่วยเครือข่าย หน่วยงาน ศูนย์แห่งชาติ หน่วยงาน สวทช. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

14 Plan DoDoCheck Act การตั้งโจทย์วิจัย พิจารณา อุดหนุนวิจัย การวิจัย การประเมิน ผลงาน การนำไปใช้ ประโยชน์ และถ่ายทอด เทคโนโลยี การผลิตและ จัดจำหน่าย การตลาด และการขาย Cluster/Program Management Office (CPMO) National Centers สวทช. เอกชน/ชุมชน กลไกการ สนับสนุน ภาคเอกชน Licensing / Investment / Loan / Grant ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ Relevance นำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ Excellence ความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ (ผลงานตีพิมพ์) นวัตกรรมใหม่ (สิทธิบัตร)

15 15 หัวข้อนำเสนอหัวข้อนำเสนอ 2 ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนาการและทิศทางการวิจัยของ สวทช. 1

16 16 ปี พ.ศ. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) แผนพัฒนาฯ 10 (พ.ศ.2550-2554) กรอบนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ ของประเทศไทย (พ.ศ.2547-2554) แผนกลยุทธ์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.2550-2556) แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2545-2549) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (2544-2553) แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ (พ.ศ.2550-2559) 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 กรอบเวลาของแผนต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( พ. ศ. 2547-2556) แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (พ.ศ.2547-2556) กรอบนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนกลยุทธ์ สวทช. (พ.ศ.2550-2554) อยู่ ระหว่าง จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนกลยุทธ์ สวทช. (พ.ศ.2555-2559)

17 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (พ.ศ. 2555-2559) แผนกลยุทธ์ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547-2556) พ.ร.บ. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งชาติ พ.ศ. 2551

18 18 เป้าหมายโดยรวม : สัดส่วนสถานประกอบการที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 35% และสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มจากสินค้า และบริการที่ใช้ความรู้ (knowledge-based industries) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศสมาชิก OECD เพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่น อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าจุดกึ่งกลางของ IMD Core technologies: 1) ICT 2) Biotechnology 3) Material Technology 4) Nanotechnology KBS Core Technologies Enabling Environment National Innovation System (Clusters) Human Resources วิสัยทัศน์: ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง เป็นสังคมความรู้ที่แข่งขันได้ ในสากล มีความมั่นคง และประชาชนมีชีวิตที่ดี การแข่งขันที่ยั่งยืนเศรษฐกิจชุมชนคุณภาพชีวิต/สิ่งแวดล้อม สังคมเรียนรู้ กรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T 2013)

19 อุปสรรคของระบบวิจัยในปัจจุบัน 1.ความมีเอกภาพของระดับนโยบาย 2.การขับเคลื่อนกลไกเพื่อผลักดันนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แห่งชาติของหน่วยงานปฏิบัติ 3.ระบบติดตามประเมินผลระดับชาติ 4.การประสานเชื่อมโยงของหน่วยงาน สนับสนุนการวิจัย 5.การลงทุนด้านการวิจัยยังไม่เพียงพอ

20 ความเห็นต่อร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การ วิจัยของชาติ (2555-2559) 1.ควรประเมินและสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายฉบับที่ผ่านมา 2.ควรมีบทที่ว่าด้วยวิธีการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จในภาคปฏิบัติ 3.ควรเพิ่มความสำคัญในการผลักดันให้เกิดกลไกการนำผลงานวิจัยและ พัฒนาไปใช้ประโยชน์จริง (ยุทธศาสตร์ที่ 5) 4.กลยุทธ์วิจัยในแต่ละหัวข้อยุทธศาสตร์ มีความกว้างขวางหลากหลาย ครอบคลุมทุกประเด็นวิจัย หากได้จัดลำดับความสำคัญ หรือมีเป้าหมาย ใหญ่ๆ ที่ชัดเจนจะทำให้การขับเคลื่อนงานวิจัยของประเทศที่ทิศทางที่ชัด ขึ้น 5.งานวิจัยที่จะทวีความสำคัญมากขึ้นและภาครัฐควรให้การสนับสนุนอย่างต่อ เนื่อง่เพื่อให้ประเทศมีเทคโนโลยีใช้เองในประเทศ ได้แก่ งานวิจัยด้าน การเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่เป็นผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนเครดิต 6.กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนนั้น ควรมีกลยุทธ์ในการผลักดัน โดยจัดทำเป็น โครงการเร่งด่วนที่ท้าทาย (Grand Challenges) ของประเทศ และจัดสรร งบประมาณอย่างเพียงพอให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมทำงานจนสำเร็จ

21 21 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 17 สิงหาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google