งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศ (The Role of the CIO) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศ (The Role of the CIO) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศ (The Role of the CIO) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information Technology Resource. Long, Larry. Management Information System. จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ประสงค์ ปราณีตพลกรังและคณะ. ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการ จัดการความรู้. http://www.msit2005.mut.ac.th/msit_media/1_2549/ITE C2610/Lecture/

2 Bill Gate & Steve Jobs & Mark Zuckerberg และ ต่อบุญ พ่วงมหา

3 คำจำกัดความของ CIO โดย William “Bill” R. Synott (Synott’s Definition of CIO) November 13, 2010  จัดการทรัพยากรสารสนเทศเสมือน สินทรัพย์ที่สำคัญ ขององค์กร  นำพาระบบขององค์การ เข้าสู่ภาวะที่การแข่งขัน  จัดการและประสาน เพิ่มการกระจายทรัพยากรด้าน สารสนเทศ  พัฒนาการประมวลผลของผู้ใช้ เพื่อสนับสนุนความ ต้องการขององค์กร  เป็นตัวเร่ง การเปลี่ยนแปลงองค์กร

4 วิวัฒนาการของ CIO = Chief Information Officer  คำว่า CIO ผุดขึ้นในทศวรรษ 1980 ซึ่งบทบาทเปลี่ยนอยู่ ตลอดเวลา  ถูกมองในเชิงเป็นนักวางกลยุทธ์มากกว่านักบริหาร  กุญแจสำคัญของ CIO คือ ความเป็นผู้นำ (Leadership) ไม่ใช่ผู้จัดการ (Manager)  อิทธิพลจากการใช้อำนาจของ CIO แสดงถึง ประสิทธิผล ของการเป็น CIO

5 ยุคกระจายมี บทบาท ที่เผยโฉมออกมา (Four Roles emerged from Distributed Era)  ผู้ออกแบบองค์กร (Organizational Designer)  หุ้นส่วนกลยุทธ์ (Strategic Partner)  สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architect)  ให้ข้อมูลกับผู้ซื้อ (Informed Buyer)

6 ประเด็นพิจารณาคัดเลือก CIO  มีองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้า กับ ธุรกิจ  เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (Vision leader)  เป็นผู้บริหารความสัมพันธ์ (Relationship manager)  เป็นนักการตลาด (Marketer)  มีความรู้ในระบบเปิด (Open systems-oriented)  มีประสบการณ์การบริหารในสายงานธุรกิจมานาน (Line of Business)

7 อะไรเป็นเกณฑ์พิจารณา CIO เบอร์หนึ่ง ภาพของผู้บริหาร IS ภาพของผู้บริหารองค์กรภาพของผู้บริหารที่ไม่ใช่ IS ประยุกต์ความรู้ด้านไอที เข้ากับธุรกิจ ตระหนักใน เทคโนโลยี

8 สิ่งที่ CIO ต้องให้ความสำคัญ  94% เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า (Enhancing customer satisfaction)  92% มีความปลอดภัย (Security)  89% ประเมินเทคโนโลยี (Technology evaluation)  87% จัดการงบประมาณได้ (Budgeting)  83% เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ (Staffing)  66% วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI analysis)  64% การสร้างเครื่องมือใหม่ (Building new equipment)  45% มีความร่วมมือจากผู้พัฒนาภายนอก (Outsourcing hosting)

9 ฐานบทบาทของ CIO

10 ภาพปัจจุบันของ CIO  มีความยืดหยุ่น เปลี่ยนงานบ่อย (Highly mobile – high turnover)  ผลงานมีประสิทธิภาพ และเร่งรีบ (Must deliver effectively and rapidly)  เป็นผู้มีชื่อเสียง (Well-rounded)  เทคนิคยอด (Technically astute)  มุ่งไปที่ผู้คน (People-oriented)  มีทักษะทางธุรกิจ (Business skills) Sergey Brin : Google co-founder Larry Page : Google co-founder

11 คุณสมบัติของ CIO ระดับโลก  สามารถเผชิญกับตัวแปร และชนชาติที่แตกต่าง  มีการศึกษา และมีประสบการณ์ในการจัดการกับผู้คน มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง  มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง  มีความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่ แตกต่าง  สามารถจัดการกับความแตกต่างของภาษาได้อย่างมี ประสิทธิผล Nicole Kidman The Interpreter (2005) http://www.youtube.com/watch?v= uCuqGhfr5Ak

12 10 คุณสมบัติจำเป็นของ CIO 1. มีความเป็นผู้นำ 2. มีประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลง และการแก้ปัญหาความ ขัดแย้ง 3. มีความเข้าใจธุรกิจ 4. มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 5. มีทักษะด้านบริหาร 6. มีทักษะด้านการสื่อสาร 7. มีความสามารถสร้างและบริหารความเปลี่ยนแปลง 8. มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจเฉพาะทาง 9. มีประสบการณ์เชิงนานาชาติ 10. มีความสามารถในการจ้าง พัฒนา และรักษาคุณภาพความ ชำนาญทางไอที

13 ส่วนผสมทักษะการจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

14 พฤติกรรมของ CEO ที่ปรับตัวเข้ายุค สารสนเทศ มีความเชื่อว่าไอทีเป็น ความสำคัญแรก เป็นผู้สร้างเนื้อหา - กำหนดความสำคัญ – ส่งสัญญาณต่อเนื่อง – ใช้ เวลาอย่างมีคุณค่า - ทำงานกับ CIO แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ - ทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์ - สนับสนุนสถาปัตยกรรม - กระบวนการสารสนเทศถูกฝังเข้าไป - เข้าข้างงานไอที

15 ผู้นำ และผู้จัดการ ดึงดูดใจ Manager => ทำที่กำหนดให้ถูกต้อง (does the thing right) => มุ่งพัฒนาเนื้องาน Leader => กำหนดสิ่งที่ทำให้ถูกต้อง (does the right things) => มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศ (The Role of the CIO) เรียบเรียงจากหนังสือ Laudon, Kenneth C. Management Information System. Luftman, Jerry N. Managing the Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google