งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

T-Test T-Test compare with mean Independent Paired https://www.facebook.com/groups/thaiebook/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "T-Test T-Test compare with mean Independent Paired https://www.facebook.com/groups/thaiebook/"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 T-Test T-Test compare with mean Independent Paired http://www.thaiall.com/spss https://www.facebook.com/groups/thaiebook/ http://www.rncc.ac.th/Media/short_course/SPSS.pdf [91 slides] http://www.agro.kmutnb.ac.th/e-learning/yao/spss.pdf [30 slides] http://hsmi.psu.ac.th/upload/forum/t-test_Thai_version-Dec_11_new_version.pdf [105 slides] http://www.bus.rmutt.ac.th/~natthapart/leturce/Saminar/analysis%20data.pdf [56 slides] April 28, 2014 1

2 T-Test เหมาะกับข้อมูลแบบใด เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบต่อไปนี้ - กรณีกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม ใช้ทดสอบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่าง กลุ่มตัวอย่าง กับ ประชากร - กรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม - ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ผลสอบ pre-test และ post-test - ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนระหว่างกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน เช่น ผลสอบ pre-test และ post-test http://www.watpon.com/stat/statch60.htm 2

3 ถ้าทดสอบเรื่องเพศ ก็มักจะใช้ T-Test แต่แบบสอบถามบางฉบับ อาจ ไม่ได้มี 2 เพศ ถ้ามีมากกว่า 2 เพศ ก็เห็นใช้ One-way ANOVA ทดสอบสมมติฐานกัน https://www.facebook.com/download/607361896022156/ict_survey_2557.pdf แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตัวอย่างคำถามที่น่าสนใจ http://thaiall.blogspot.com/2014/04/blog-post_21.html http://www.etda.or.th/internetuserprofile2014/ 3

4 One-Sample T Test : Concept น้ำหนักของเด็กหนึ่ง ขวบ ใน 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านใด เป็นตามมาตรฐาน 12 กิโลกรัม สมมติฐาน H0 : u=12 ( ค่าเฉลี่ยน้ำหนักเด็ก เท่ากับ 12) : >=0.05 H1 : u!=12 ( ค่าเฉลี่ยน้ำหนักไม่ เท่ากับ 12) : <0.05 4

5 One-Sample T Test : Sample Data Test value=12 for 2 variables การใช้ T- Test เปรียบเทียบ กลุ่มข้อมูล กับค่าคงที่ 5

6 One-Sample T-Test : Output สรุปว่ามีหมู่บ้านเดียวที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12 ค่าสถิตินี้ใช้ ตอบได้ว่า หมู่บ้านใดที่มี ค่าเฉลี่ย = 12 6

7 Independent-Sample T Test : Concept เด็กชายกับเด็กหญิง มีน้ำหนักเท่ากัน สมมติฐาน H 0 : m = f ( ชายกับหญิง น้ำหนักเท่ากัน ) : >=0.05 H 1 : m != f ( ชายกับหญิง น้ำหนักไม่เท่ากัน ) :<0.05 สมมติฐานดูค่า F-Test ว่า แปรปรวนหรือไม่ H 0 : u 1 = u 2 ( แปรปรวนเท่ากัน ) : >=0.05 H 1 : u 1 != u 2 ( แปรปรวนไม่ เท่ากับ ) :<0.05 7

8 Independent-Sample T Test : Data select first village compare with sex มีข้อมูล 2 กลุ่ม ทั้ง 2 กลุ่มอิสระ จากกัน 8

9 Independent-Sample T Test : Output หมู่บ้าน 1 จาก sig พบว่า ปฏิเสธ H0 คือ ความแปรปรวนไม่ เท่ากัน หรือต่างกัน ดู sig ของ Equal variances Assumed พบว่ายอมรับ H0 คือ เด็กชายกับเด็กหญิง น้ำหนักเท่ากัน แต่หมู่บ้านที่ 2 น้ำหนักไม่ เท่ากัน 9

10 Paired-Samples T Test : Concept คะแนนสอบก่อน เรียน และหลังเรียนไม่ แตกต่างกัน สมมติฐาน H 0 : U 1 = U 2 ( คะแนนก่อนไม่ต่าง หลังเรียน ): >=0.05 H 1 : U 1 != U 2 ( คะแนนก่อนต่าง หลังเรียน ) :<0.05 10

11 Paired-Samples T Test : Data ค่าสถิตินี้นิยมใช้ สำหรับการวิจัยใน ชั้นเรียน ว่าก่อนสอน และ หลังสอน ผลการใช้เครื่องมือ เป็นอย่างไร ทางวิทยาศาสตร์ก็ ใช้นะครับ 11

12 Paired-Samples T Test : Output เปรียบเทียบคะแนนสอบ พบว่าปฏิเสธ H 0 คือ ก่อนและหลังสอนคะแนน เฉลี่ยไม่เท่ากัน เปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่ายอมรับ H 0 คือ ก่อนและหนังสอนความพึง พอใจเท่ากัน 12

13 ต. ย. การใช้ T-TEST ของ ศศิธรเข็มคำ p.32 สมมติฐานการวิจัย เพศที่ต่างกัน ส่งผลให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน สมมติฐานทางสถิติ H 0 : เพศที่ต่างกันส่งผลให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานตรวจ สภาพรถเอกชนของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน H 1 : เพศที่ต่างกันส่งผลให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานตรวจ สภาพรถเอกชนของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไม่แตกต่างกัน ใช้ T-TEST ทดสอบความแปรปรวน 2 กลุ่มข้อมูล ถ้า T-Test >= 0.05 หมายถึงแปรปรวนปกติ แสดงว่าไม่ต่างกัน ถ้า T-Test < 0.05 หมายถึงแปรปรวนปกติ แสดงว่าต่างกัน ถ้าพบว่า ต่างกัน ก็ต้องทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ ว่าคู่ใดแตกต่างกัน 13

14 ต. ย. การใช้ T-TEST ของ ศศิธรเข็ม คำ ผลคือเพศชาย กับหญิง พิจารณา เลือกใช้บริการ สถานตรวจ สภาพรถ ตามการจัด จำหน่าย และ ลักษณะ กายภาพ แตกต่างกัน ส่วนสมมติฐาน อีก 5 ข้อ ไม่แตกต่างกัน 14


ดาวน์โหลด ppt T-Test T-Test compare with mean Independent Paired https://www.facebook.com/groups/thaiebook/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google