งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ อาจารย์ ปรารถนา ปรารถนา ดาราพงษ์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ตัวสถิติช่วยสอนตัวสถิติทดสอบแนะนำการใช้โปรแกรมแบบฝึกหัดจบการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ อาจารย์ ปรารถนา ปรารถนา ดาราพงษ์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ตัวสถิติช่วยสอนตัวสถิติทดสอบแนะนำการใช้โปรแกรมแบบฝึกหัดจบการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาจารย์ อาจารย์ ปรารถนา ปรารถนา ดาราพงษ์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ตัวสถิติช่วยสอนตัวสถิติทดสอบแนะนำการใช้โปรแกรมแบบฝึกหัดจบการทำงาน

3 ข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ทางสถิติเป็นข้อมูลมาตรวัดใด ? What scale of measurement has been used? มาตรานาม บัญญัติ (Nominal Scale) มาตรา เรียงลำดับ (Ordinal Scale) มาตรา อันตรภาค (Interval Scale) มาตรา อัตราส่วน (Ratio Scale) ขั้นตอนที่ 1

4 ต้องการวิเคราะห์ทางสถิติในรูปแบบใด ? Which hypothesis has been tested? สนใจศึกษาถึง ความแตกต่าง ของคุณลักษณะ บางประการของ เรื่องที่สนใจ (Hypothesis of Difference) สนใจศึกษาถึง ความสัมพันธ์ของ คุณลักษณะบาง ประการของเรื่อง ที่สนใจ (Hypothesis of Association)Nominal Nominal ขั้นตอนที่ 2

5 ต้องการวิเคราะห์ทางสถิติในรูปแบบใด ? Which hypothesis has been tested? ขั้นตอนที่ 2 Ordinal Ordinal สนใจศึกษาถึง ความแตกต่าง ของคุณลักษณะ บางประการของ เรื่องที่สนใจ (Hypothesis of Difference) สนใจศึกษาถึง ความสัมพันธ์ของ คุณลักษณะบาง ประการของเรื่อง ที่สนใจ (Hypothesis of Association)

6 ต้องการวิเคราะห์ทางสถิติในรูปแบบใด ? Which hypothesis has been tested? ขั้นตอนที่ 2 Interval And Ratio Interval And Ratio สนใจศึกษาถึง ความแตกต่าง ของคุณลักษณะ บางประการของ เรื่องที่สนใจ (Hypothesis of Difference) สนใจศึกษาถึง ความสัมพันธ์ของ คุณลักษณะบาง ประการของเรื่อง ที่สนใจ (Hypothesis of Association)

7 ข้อมูลที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างเป็นอิสระกันหรือสัมพันธ์กัน ? Are the samples independent or correlated? ข้อมูลเป็นอิสระ กัน (Independen t Selection) ข้อมูลมี ความสัมพันธ์ กัน (Correlated Selection) ขั้นตอนที่ 3 Nominal Nominal DifferenceDifference

8 ข้อมูลที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างเป็นอิสระกันหรือสัมพันธ์กัน ? Are the samples independent or correlated? ขั้นตอนที่ 3 DifferenceDifference OrdinalOrdinal ข้อมูลเป็นอิสระ กัน (Independen t Selection) ข้อมูลมี ความสัมพันธ์ กัน (Correlated Selection)

9 ข้อมูลที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างเป็นอิสระกันหรือสัมพันธ์กัน ? Are the samples independent or correlated? ขั้นตอนที่ 3 DifferenceDifference Interval And Ratio Interval ข้อมูลเป็นอิสระ กัน (Independen t Selection) ข้อมูลมี ความสัมพันธ์ กัน (Correlated Selection)

10 ข้อมูลที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างมีจำนวนกี่กลุ่ม ? How many sets of measures are involved? มีข้อมูล 1 กลุ่ม (One Measure) มีข้อมูล 2 กลุ่ม หรือมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (Two or More Measures) ขั้นตอนที่ 4 NominalNominal DifferenceDifference IndependentIndependent

11 ข้อมูลที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างมีจำนวนกี่กลุ่ม ? How many sets of measures are involved? ขั้นตอนที่ 4 OrdinalOrdinal มากกว่า 2 กลุ่ม ขึ้นไป (More Than Two Measures)DifferenceDifference IndependentIndependent มีข้อมูล 2 กลุ่ม (One Measure)

12 ข้อมูลที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างมีจำนวนกี่กลุ่ม ? How many sets of measures are involved? มีข้อมูล 1 กลุ่ม (One Measure) มีข้อมูลตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป (More than two Measures) ขั้นตอนที่ 4 DifferenceDifference IndependentIndependent Interval And Ratio Interval มีข้อมูล 2 กลุ่ม (Two Measure)

13 ข้อมูลที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างมีจำนวนกี่กลุ่ม ? How many sets of measures are involved? มีข้อมูล 2 กลุ่ม (One Measure) มีข้อมูลมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ( More than two Measures) ขั้นตอนที่ 4 NominalNominal DifferenceDifference CorrelatedCorrelated

14 ข้อมูลที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างมีจำนวนกี่กลุ่ม ? How many sets of measures are involved? ขั้นตอนที่ 4 มีข้อมูล 2 กลุ่ม (One Measure) มีข้อมูลมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ( More than two Measures)OrdinalOrdinal DifferenceDifference CorrelatedCorrelated

15 ข้อมูลที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างมีจำนวนกี่กลุ่ม ? How many sets of measures are involved? ขั้นตอนที่ 4 Interval And Ratio Interval มีข้อมูล 2 กลุ่ม (One Measure) มีข้อมูลมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ( More than two Measures)DifferenceDifference CorrelatedCorrelated

16 ข้อมูลที่สุ่มมาเป็นตัวอย่างมีจำนวนกี่กลุ่ม ? How many sets of measures are involved? มีข้อมูล 2 กลุ่ม (One Measure) มีข้อมูลมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ( More than two Measures) ขั้นตอนที่ 3 AssociationAssociation Interval And Ratio Interval

17 ตัวสถิติทดสอบ กลุ่มข้อมูล Nominal Data กลุ่มข้อมูล Nominal Data (สถิตินอนพาราเมตริก) (สถิตินอนพาราเมตริก) 1.Binomail Test Binomail TestBinomail Test 2.Chi Square One-Sample Test Chi Square One-Sample TestChi Square One-Sample Test 3.Chi Square Test for Two Chi Square Test for TwoChi Square Test for Two or k Independent Sample or k Independent Sample 4.Fisher Exact Test Fisher Exact TestFisher Exact Test 5.McNemar Test McNemar TestMcNemar Test 6.Cochran Test Cochran TestCochran Test 7.Coefficient of Contingency Coefficient of ContingencyCoefficient of Contingency กลุ่มข้อมูล Ordinal Data กลุ่มข้อมูล Ordinal Data (สถิตินอนพาราเมตริก) (สถิตินอนพาราเมตริก) 1.Mann-Whitney Test Mann-Whitney TestMann-Whitney Test 2.K-S Two Sample Test K-S Two Sample TestK-S Two Sample Test 3.Wald-Wolfotwitz Runs Test Wald-Wolfotwitz Runs TestWald-Wolfotwitz Runs Test 4.Median Test (กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม) Median Test (กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม)Median Test (กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม) 5.Kruskal-Wallis Runs Test Kruskal-Wallis Runs TestKruskal-Wallis Runs Test 6.Median Test (กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม) Median Test (กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม)Median Test (กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม) 7.Wilcoxon Mathched Pair Signed-Ranks Test Wilcoxon Mathched Pair Signed-Ranks TestWilcoxon Mathched Pair Signed-Ranks Test 8.Sign Test Sign TestSign Test 9.FriedMan Test FriedMan TestFriedMan Test 10.Spearman Rank Correlation Coeffcient Spearman Rank Correlation CoeffcientSpearman Rank Correlation Coeffcient กลุ่มข้อมูล Interval or Ratio Data (สถิติพาราเมตริก) (สถิติพาราเมตริก) 1. t Test (or Z Test) t Test (or Z Test)t Test (or Z Test) 2. Independent t Test Independent t TestIndependent t Test 3. One-Way ANOVA or F Ratio One-Way ANOVA or F RatioOne-Way ANOVA or F Ratio and Factorial ANOVA and Factorial ANOVA 4. Paired t Ratio Paired t RatioPaired t Ratio 5. Pearson r Pearson rPearson r 6. Simple Regression Simple RegressionSimple Regression 7. Multiple r Multiple rMultiple r 8. Multiple Regression Multiple RegressionMultiple Regression

18 แผนผังการเลือกสถิติทดสอบ

19 แผนผังการเลือกสถิติทดสอบ

20 แผนผังการเลือกสถิติทดสอบ

21 แนะนำการใช้ โปรแกรม ขั้นตอนการเลือกใช้ตัวสถิติทดสอบที่ถูกต้อง 1.ท่านต้องทราบลักษณะของข้อมูลก่อนว่าข้อมูลที่ท่านมีอยู่เป็นสเกลการ วัดของข้อมูลแบบใด 1. Nominal Scale เช่น เพศ สีของตา 2. Ordinal Scale เช่น การตัดเกรด A, B, C, D 3. Interval Scale เช่น อุณหภูมิ 4. Ratio Scale เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง 2.ท่านต้องทราบเป้าหมายการทดสอบของท่านว่าเป็นแบบใด 1. Hypothesis of Difference เป็นการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มข้อมูล 2. Hypothesis of Association เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูล 3.ท่านต้องทราบข้อมูลที่ท่านสุ่มมานั้นเป็นอิสระต่อกันหรือไม่ 1. Independent Selection ข้อมูลที่เลือกหรือสุ่มมานั้นเป็นอิสระต่อกัน 2. Correlated Selection ข้อมูลที่เลือกหรือสุ่มมานั้นไม่เป็นอิสระต่อกัน 4.ท่านต้องทราบมีจำนวนกลุ่มที่จะนำมาทดสอบทางสถิติมีกี่กลุ่ม

22 มาตรวัดของข้อมูล 1. Nominal Scale เป็นมาตรการวัดขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ที่ เพียงแต่จัดประเภท โดยยังไม่มีการจัดลำดับจึงเป็นการกำหนดชื่อให้กับ วัตถุสิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านคุณภาพ แต่ ยังไม่มีความหมาย เกี่ยวกับลำดับทางด้านปริมาณ หลักการที่ใช้คือจัดสิ่ง ต่างๆ ที่อยู่ในพวกเดียวกัน หรือมีลักษณะเหมือนกันให้มีคุณภาพเทียบเท่า กันโดยมีสัญลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกัน เช่นให้ตัวเลข 1 แทนเพศชาย 2 แทนเพศ หญิง ซึ่งสถิติที่นำมาใช้กับข้อมูลประเภทนี้ ส่วนมากก็จะเป็นร้อยละ ความถี่ 2. Ordinal Scale เป็นมาตรการวัดที่ใช้กับข้อมูลที่สามารถจัดเรียงอันดับของ ข้อมูลให้ลดหลั่นกันเป็นขั้นๆ ตามปริมาณ และคุณภาพมากน้อยแต่ยังไม่ สามารถบอกได้ว่าแต่ละขั้นห่างกันเท่าไร และทุกๆ ขั้นเท่ากันหรือไม่ เพราะฉะนั้นเป็นการวัดที่แสดงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ โดย คำนึงถึงการจัดประเภทและจัดลำดับหรือตำแหน่งโดยบอกทิศทางของความ แตกต่างว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า เช่น การตัดเกรด A, B, C, D, F สถิติที่ นำมาใช้กับข้อมูลประเภทนี้ก็ยัง เป็นร้อยละ ความถี่ หรืออาจจะเป็นสถิติที่ไม่ ใช้พารามิเตอร์ แนะนำการใช้ โปรแกรม

23 3. Interval Scale เป็นมาตรการวัดที่มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนมาตรา เรียงลำดับ แต่มาตรการจัดแบบนี้ สามารถบอกความแตกต่างของข้อมูลหรือ ระยะห่างของข้อมูลได้เป็นช่วงๆ เช่น มาตราการวัดอุณหภูมิเป็น 100 องศา เซนเซียส ซึ่งก็คือ 100 ช่วงที่เท่าๆ กัน แต่ตัวเลข 0 ในมาตราการวัดแบบนี้ ไม่เป็นศูนย์จริง แต่เป็นศูนย์สัมพันธ์ ค่าที่ได้จากการวัดในมาตรานี้จึงนำมา บวก ลบ คูณ หาร กันได้ แต่ไม่สามารถเทียบเป็นสัดส่วน หรือจำนวนเท่าต่อ กันได้ เช่น การสอบได้คะแนน 0 ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีความรู้เลย สถิติที่ นำมาใช้กับข้อมูลประเภทนี้ นอกจากเป็นสถิติพรรณาแล้ว ยังสามารถใช้สถิติ เชิงอนุมาน มาวิเคราะห์ข้อมูลได้ 4. Ratio Scale เป็นมาตรการวัดทีสมบูรณ์ที่สุด โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือน มาตราอันตรภาคแต่ตัวเลขศูนย์ในมาตรการวัดแบบนี้เป็นศูนย์ที่แท้เจริง โดย ถ้าวัดเป็นจำนวนเท่าของข้อมูลก็จะเป็นจริง เช่น น้ำหนัก 0 กิโลกรัม แสดงว่า ไม่มีน้ำหนักเลย สถิติที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีมาตรการวัดแบบนี้ สามารถใช้ได้ทั้งสถิติที่ใช้พารามิเตอร์ และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ แนะนำการใช้ โปรแกรม

24 การทดสอบ 1. Hypothesis of Difference เป็นการสนใจศึกษาถึงความแตกต่างของคุณลักษณะบางประการในประชากร เช่น ในกรณีที่ข้อมูลเป็นแบบ Ratio Scale และอยากทราบว่า ผลต่าง ระหว่างรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในเขตเมืองและในเขตชนบทแตกต่างกัน หรือไม่ 2. Hypothesis of Association เป็นการสนใจศึกษาถึงความสัมพันธ์ของคุณลักษณะบางประการในประชากร เช่น ในกรณีที่ข้อมูลเป็นแบบ Ratio Scale และอยากทราบว่า มี ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับความสูงของประชากรหรือไม่ทดสอบ ความสัมพันธ์ของตัวแปร แนะนำการใช้ โปรแกรม

25 การทดสอบ 1. Independent Selection กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมามีความเป็นอิสระกัน เช่น คะแนนสอบวิชาสถิติของนักศึกษาเพศชาย กับเพศหญิง 2. Correlated Selection กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาไม่เป็นอิสระกันหรือมี ความสัมพันธ์กัน เช่น คะแนนสอบวิชาสถิติของนักศึกษา ก่อนการอบรมในตอนเช้า และหลังการอบรมในตอนบ่าย แนะนำการใช้ โปรแกรม

26 อาจารย์ อาจารย์ ปรารถนา ปรารถนา ดาราพงษ์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ออกจากโปรแกรม หน้า Menu


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ อาจารย์ ปรารถนา ปรารถนา ดาราพงษ์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ตัวสถิติช่วยสอนตัวสถิติทดสอบแนะนำการใช้โปรแกรมแบบฝึกหัดจบการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google