งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร.ร. ในฝัน ในฝันสู่ มาตรฐานสากล ดีประจำ อำเภอ เพิ่ม รวมโรงเรียน ในฝัน รุ่นที่ 1 66854-920 รุ่นที่ 2 47818-865 รุ่นที่ 3 11704124839 รุ่น3ดี อำเภอ - 828.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร.ร. ในฝัน ในฝันสู่ มาตรฐานสากล ดีประจำ อำเภอ เพิ่ม รวมโรงเรียน ในฝัน รุ่นที่ 1 66854-920 รุ่นที่ 2 47818-865 รุ่นที่ 3 11704124839 รุ่น3ดี อำเภอ - 828."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ร.ร. ในฝัน ในฝันสู่ มาตรฐานสากล ดีประจำ อำเภอ เพิ่ม รวมโรงเรียน ในฝัน รุ่นที่ 1 66854-920 รุ่นที่ 2 47818-865 รุ่นที่ 3 11704124839 รุ่น3ดี อำเภอ - 828 2,624 รวม1242,500 เป้าหมาย

3 งบประมาณ กิจกรรม เป้าหมาย2553 (ล้าน) ได้รับอนุมัติ จัดสรรจากสำนัก งบประมาณ วันที่รับอนุมัติ/แจ้ง สพท. 1.ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา ห้องปฏิบัติการทางวิชาการและ แหล่งเรียนรู้ 2,500 ร.ร.709.9200708.503323 ธ.ค.52/ แจ้ง สพท. หนังสือ ประทับตรา ที่ ศธ04008/ว 874 ลงวันที่ 25 ธ.ค.52 2. พัฒนาคุณภาพวิชาการใน โรงเรียนโดยพัฒนา/ผลิตสื่อการ เรียนรู้กลุ่มสาระฯต่างๆ พัฒนา ระบบ Coaching ในการพัฒนา การเรียนและพัฒนาแหล่งการ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในชุมชน 930 ร.ร. ศูนย์แม่ข่าย จังหวัด 955 ศูนย์ นิเทศ185 เขต 270.9000270.8400 ( 174,990,000 ) (47,750,000) (10,000,000) 18 พ.ย.52/แจ้ง สพท. หนังสือ ที่ศธ04008/ว1016 ลงวันที่ 1 ธ.ค.52 3.พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ ชุมชนบริการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อ การเรียนรู้และการบริหารจัดการ ของโรงเรียนโดยจัดรถบรรทุก ขับเคลื่อน 2ล้อ 4ประตูสำหรับ โรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่าย ประจำจังหวัดอำเภอและโรงเรียน ที่ทุรกันดารห่างไกล 133 คัน 86.160085.918023 ธ.ค.52/แจ้ง สพท. หนังสือ ประทับตรา ที่ ศธ04008/ว 874 ลงวันที่ 25 ธ.ค.52 รวม 1,066.9800 1,065.2600

4 วิธีดำเนินงาน 1. งบลงทุน =708,503,300 บ. จัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียน 2,500 โรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา ห้องปฏิบัติการ ทางวิชาการและ แหล่งเรียนรู้ ห้องวิทย์ คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ห้องสุขา 2. งบดำเนินงาน พัฒนาสื่อ/แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ในชุมชน /กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. งบครุภัณฑ์รถยนต์ = 85,918,000 บ. จัดซื้อรถบรรทุกขับเคลื่อน 2ล้อ 4ประตู สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่าย และโรงเรียนที่ห่างไกล

5 งบดำเนินงาน : 270, 840,000 บ. 1. ร.ร.ที่ศูนย์แหล่งเรียนและอิงถิ่นฐาน ศูนย์ 65 ศูนย์ๆละ190,000 บ. 2. ร.ร.ในฝันรุ่น 2 =818โรง รุ่น 3 = 47 โรงๆละ 188,000 บ. 3. ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน 2500 โรงเรียน 4.สัมมนาผลงานศูนย์แม่ข่าย((SYMPOSIUM) 5. วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบสำหรับโรงเรียนในฝัน 6. ส่วนกลาง/สพท. กำกับติดตามประเมินพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาผลิตสื่อแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ในชุมชน 3 จุด 930 โรง 8.ประชุม สัมมนาคณะนิเทศ Roving Teams

6

7 - ระดับมัธยมศึกษา 8 กลุ่มสาระ - ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส 5 กลุ่มสาระ วิทย์ คณิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การทดลองปฏิบัติ จริง

8 2. ร.ร.ที่เป็นศูนย์แม่ข่ายจังหวัดและอำเภอมีกิจกรรมพัฒนาครู เครือข่ายอย่างเป็นระบบ

9 3. ร.ร.มีห้องสมุดชั้นนำระดับอำเภอที่เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต ห้องสมุดสวน

10 4. ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนสีเขียว (อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)

11 5. พัฒนาโรงเรียนให้สะอาด

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13

14 1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ (learner and critical thinker) มีทักษะในการดำรงชีวิต ( life skills and efficacy ) มีความเป็นไทย (living a Thai way of life )

15 2. มีกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน เป็นโรงเรียนธรรมาภิบาล สร้างโอกาสและดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ และมีการประกันคุณภาพโดยเพิ่มระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง

16 4.มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมพัฒนา 3.มีการเรียนรู้และการพัฒนา โดยผู้ที่เป็นมืออาชีพ และ เป็น e-school

17


ดาวน์โหลด ppt ร.ร. ในฝัน ในฝันสู่ มาตรฐานสากล ดีประจำ อำเภอ เพิ่ม รวมโรงเรียน ในฝัน รุ่นที่ 1 66854-920 รุ่นที่ 2 47818-865 รุ่นที่ 3 11704124839 รุ่น3ดี อำเภอ - 828.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google