งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการจัดทำ แผนกลยุทธ์ ด้านประกัน คุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์ โดย สำนักงานประกัน คุณภาพ 17 มีนาคม 2551 By Cherdchun Plainpho Bachelor of Political.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการจัดทำ แผนกลยุทธ์ ด้านประกัน คุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์ โดย สำนักงานประกัน คุณภาพ 17 มีนาคม 2551 By Cherdchun Plainpho Bachelor of Political."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการจัดทำ แผนกลยุทธ์ ด้านประกัน คุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์ โดย สำนักงานประกัน คุณภาพ 17 มีนาคม 2551 By Cherdchun Plainpho Bachelor of Political Science, CU Master of MPA, NIDA

2 เหตุผลและผลที่คาดว่าจะได้รับใน การจัดทำแผนกลยุทธ์

3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน การจัดทำแผน  นำเข้าที่ประชุมสำนักงานประกัน คุณภาพ 4 ครั้ง ( การประชุมปกติ และวาระพิเศษ )  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน คุณภาพ  บุคลากร สำนักงานประกัน คุณภาพ 5 อัตรา  วิพากษ์แผนกลยุทธ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ พัฒนา  รองอธิกาบดีฝ่ายวิจัยและ บัณฑิตศึกษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี  ดร. วิวัฒน์ แซ่หลี  คุณผดุงศักดิ์ อรนพ

4 โครงสร้างสำนักงานประกัน คุณภาพ

5 วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ. ศ. 2546  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ. ศ. 2550-2554  กรอบแนวคิดเชิงนโยบายอุดมศึกษา  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ กำหนดประเด็นเชิงนโยบายอุดมศึกษา ใน การจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2550- 2564)  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ ( พ. ศ. 2545- 2559)  คู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา  งานวิจัยด้านประกันคุณภาพ

6 วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน  กำหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่ ต้องให้บริการ  กำหนดใครคือ ลูกค้า  แปลงแผนกลยุทธ์ / แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550-2554 ไปสู่การปฏิบัติ แผนกลยุทธ์ QAO

7 สิ่งแวดล้อมภายใน : ลูกค้า 2

8 สิ่งแวดล้อมภายใน : Value Chain

9 สิ่งแวดล้อมภายใน การแปลงวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยไปสู่แผนกล ยุทธ์สำนักงานประกันคุณภาพ 1 มหาวิท ยาลัย QAO

10

11

12

13 สิ่งแวดล้อมภายใน การแปลงวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยไปสู่แผนกล ยุทธ์สำนักงานประกันคุณภาพ 2 QAO


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการจัดทำ แผนกลยุทธ์ ด้านประกัน คุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์ โดย สำนักงานประกัน คุณภาพ 17 มีนาคม 2551 By Cherdchun Plainpho Bachelor of Political.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google