งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสาย อาชีพพนักงาน Developing Career อาจารย์สุวิต ศรีไหม คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขต การศึกษาสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสาย อาชีพพนักงาน Developing Career อาจารย์สุวิต ศรีไหม คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขต การศึกษาสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสาย อาชีพพนักงาน Developing Career อาจารย์สุวิต ศรีไหม คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขต การศึกษาสุราษฎร์ธานี

2 2 การพัฒนาสายอาชีพ พนักงาน การพัฒนาสายอาชีพ ไม่ใช่เพียงการให้การ ฝึกอบรมเฉพาะเรื่องหรือการวางแผนการ ทำงานเท่านั้น เป็นการพัฒนาอย่างมีระเบียบแบบแผนและ ต่อเนื่องซึ่งมีจุดเน้นที่การสร้างและเพิ่ม ศักยภาพพนักงานในระยะยาว เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ทั้งองค์กรเองและพนักงาน

3 3 มุมมองขององค์กร และพนักงาน มุมมององค์กร วิเคราะห์ความ ต้องการกำลังคน ในอนาคต กำหนดขั้นตอน การพัฒนา พนักงาน ประเมินศักยภาพ และความ ต้องการพัฒนา ดำเนินการ จัดระบบการ พัฒนาพนักงาน มุมมอง พนักงาน วิเคราะห์ศักยภาพ และความสนใจ ของพนักงาน ประเมินทางเลือก ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร วางแผนอาชีพ และเป้าหมายชีวิต ของพนักงาน สร้างการ เปลี่ยนแปลงตาม ความสนใจและ เป้าหมาย สาย อาชีพ ของ พนักง าน

4 4 กระบวนการพัฒนา สายอาชีพ ขั้นการประเมิน (Assessment phase) ขั้นการพัฒนา (Development phase) ขั้นการชี้ทาง อาชีพ (Direction phase)

5 5 ขั้นการประเมิน พนักงาน เพื่อค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง และความสนใจ ของพนักงาน การประเมินจะทำให้พนักงานสามารถเลือก สายงานที่เหมาะสมกับตนเองได้ การประเมินจะทำให้ค้นพบจุดอ่อนของ พนักงานที่ต้องปรับปรุง การประเมินจะประกอบด้วยการประเมิน พนักงาน (Self-assessment) และการ ประเมินองค์กร (Organizational assessment)

6 6 การประเมินโดย พนักงาน การประเมินทักษะและความถนัด (Skills assessment) การประเมินความสนใจ (Interest inventory) การประเมินคุณค่าส่วนบุคคล (Values clarification)

7 7 การประเมินโดย องค์กร ศูนย์การประเมิน (Assessment center) การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological testing) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance appraisal) การพิจารณาเลื่อนขั้น ตำแหน่ง (Promotability forecasts) การสืบทอดตำแหน่ง (Succession planning)

8 8 ขั้นการชี้ทางอาชีพ ขั้นการชี้ทางอาชีพเป็นการพิจารณาและ ตัดสินใจเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงานและ ขั้นตอนการก้าวสู่สายอาชีพที่เหมาะสม ความสามารถของพนักงาน (Competencies) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ พิจารณาเพื่อชี้ทางเลือกให้แก่พนักงาน

9 9 เครื่องมือเพื่อการชี้ทาง อาชีพแก่พนักงาน การให้คำปรึกษาส่วนตัว (Individual career counseling) การบริการสารสนเทศ (Information services) การประกาศตำแหน่งงาน (Job-posting systems) การรวบรวมทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills inventories) เส้นทางอาชีพ (Career paths) ศูนย์พัฒนาอาชีพ (A career resource center)

10 10 เส้นทางอาชีพ (Career Paths) พนักงาน ประจำรถ บริกร พนักงาน ต้อนรับ ผู้จัดการ ส่วน เครื่องดื่ม พนักงาน ประจำครัว เสมียน ประจำ บาร์ เครื่องดื่ม ผู้ช่วยพ่อ ครัว ผู้ช่วย ผู้จัดการ ร้านอาห าร ผู้จัดการ ร้านอาหา ร พ่อครัวพนักงาน จ่าย ตลาด

11 11 ขั้นการพัฒนา อาชีพ ขั้นการพัฒนาเป็นกระบวนการที่จะทำให้ พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในสายงานอาชีพ ของตนเอง วิธีการพัฒนา ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การสอนงาน (Coaching) การโยกย้ายตำแหน่ง (Job rotation) การช่วยเหลือค่าเล่าเรียน (Tuition assistance programs )

12 12 แนวคิดเพื่อการ พัฒนาตนเอง สร้างเป้าหมายส่วนตัวและกำหนด เป้าหมายที่เป็นไปได้ การไปถึงเป้าหมายเป็นความรับผิดชอบ ของคุณด้วย ไม่ใช่ขององค์กรฝ่ายเดียว การเพิ่มพูนทักษะ ความรู้มาก่อนการเร่ง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พูดคุยกับคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ คุณได้ และขอคำแนะนำจากเขา ให้เวลาและลงทุนลงแรงกับเป้าหมายของ คุณ

13 13 แนวคิดเพื่อสร้าง ความก้าวหน้าในหน้าที่การ งาน จงจำไว้ว่าผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญ แต่ ทักษะความสัมพันธ์เป็นตัวตัดสิน ต้องรู้ว่าองค์กรให้ความสำคัญกับอะไร พยายามนำเสนอทางออก ไม่ใช่การบ่นหรือ สร้างปัญหา เล่นเป็นทีม ไม่ใช่เด่นคนเดียว คิดถึงลูกค้าอยู่เสมอทุกลมหายใจ ต้องปฏิบัติงานราวกับว่าคุณกำลังทำสิ่งที่ สำคัญมากๆ

14 Suwit Srimai Faculty of Technology & Management Prince of Songkla University, Thailand e-mail : suwit.s@psu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสาย อาชีพพนักงาน Developing Career อาจารย์สุวิต ศรีไหม คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขต การศึกษาสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google