งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปร (Variable) คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ สามารถเก็บข้อมูลชนิดใดก็ ได้ ลักษณะที่สำคัญ ค่าที่จัดเก็บ เมื่อปิดโปรแกรมข้อมูลจะหายไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปร (Variable) คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ สามารถเก็บข้อมูลชนิดใดก็ ได้ ลักษณะที่สำคัญ ค่าที่จัดเก็บ เมื่อปิดโปรแกรมข้อมูลจะหายไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปร (Variable) คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ สามารถเก็บข้อมูลชนิดใดก็ ได้ ลักษณะที่สำคัญ ค่าที่จัดเก็บ เมื่อปิดโปรแกรมข้อมูลจะหายไป สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตลอดเวลา ตัวแปรถูกนำมาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลใน หน่วยความจำเพื่ออ้างอิงถึงข้อ มูลในหน่วยความจำ

2 การประกาศตัวแปร 1. ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ (dollar sign) เสมอ 2. หลังเครื่องหมาย $ ตามด้วย ชื่อตัวแปร ตัวแรกต้องขึ้นต้น ตัวอักษร หรือ เครื่องหมาย _ 3. ตัวถัดมาเป็นได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข หรือ _ ผสมกันได้ 4. ชื่อของตัวแปรมีคุณสมบัติ case-sensitive คืออักษร ตัวเลขตัวใหญ่ถือว่าเป็นคนละ ตัวกัน ( การประกาศตัวแปรไม่ต้องระบุ ชนิดตัวแปร )

3 ตัวอย่าง

4 ผลลัพธ์ Robert 25 20 ข้อสังเกต 1. การกำหนดค่าให้ตัวแปรที่เป็นตัวอักษรต้องอยู่ ใน “ “ 2. ชื่อตัวแปร $Age และ $age เป็นตัวแปรคนละ ตัวกัน

5 ตัวอย่าง ผลลัพธ์ 10

6 ชนิดตัวแปร 1. จำนวนเต็ม (Integer) เป็นตัวเลขจำนวนเต็มใดๆ คือ เต็มบวก เต็มลบ เต็มศูนย์ ผลลัพธ์ ค่าในตัวแปร num คือ 20

7 ชนิดตัวแปร 2. จำนวนทศนิยม (Floating Number) เป็นตัวเลขที่มีจุดทศนิยมหลัง เลขจำนวนเต็ม ผลลัพธ์ ค่าในตัวแปร num คือ 3.58

8 ชนิดตัวแปร 3. สตริง (String) เป็นข้อมูลที่นำตัวอักษรหรือตัวเลขมา ประกอบกันขึ้นโดยใช้เครื่องหมาย “ “ ทุกครั้ง

9 ชนิดตัวแปร 4. อาร์เรย์ (Array) เป็นตัวแปรที่ใช้ชื่อ ตัวแปรชื่อเดียว แต่มี การจัดแบ่งพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลใน หน่วยความจำ ออกเป็นช่องๆ แต่ละ ช่องมีหมายเลขที่ใช้ อ้างอิงตำแหน่งที่อยู่ ของช่องในการ จัดเก็บ 5865746285 $score[0] $score[3] $score[1] $score[2]$score[4]

10 ตัวอย่าง

11 จากตัวอย่าง ตัวแปรอาร์เรย์ยังไม่สามารถช่วยให้ การเขียนโปรแกรมดี ขึ้นกว่าการใช้ตัวแปรทั่วไปเลย แต่เมื่อเรานำคำสั่ง ทำซ้ำ ( บทที่ 6) มาใช้ ร่วมกันจะเกิดประสิทธิภาพอย่างมาก ในบทนี้จะชี้ให้เห็นว่าเราสามารถใช้ตัวแปรตัวเดียว สามารถเก็บข้อมูลได้ หลายจำนวน นอกจากการประกาศตัวแปรดังตัวอย่างที่ผ่านมา ยังสามารถประกาศ ตัวแปรในรูปแบบต่อไปนี้ ตัวแปรอาร์เรย์ =array(“ ค่าของอาร์เรย์ช่องที่ 0”,“ ค่าของอาร์เรย์ช่องที่ 1”,…)

12 ตัวอย่าง

13 ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับตัวแปร gettype ใช้ตรวจสอบชนิดข้อมูลในตัวแปร empty ตรวจสอบว่าตัวแปรเก็บข้อมูลไว้ หรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลจะ มีค่าเป็นจริง (true) ให้ค่าเป็น 1

14 ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับตัวแปร isset( ตัวแปร ) ตรวจสอบว่าตัวแปรที่ระบุมีจริง หรือไม่ ถ้ามีจะคืนค่าจริง ให้ค่าเป็น 1 unset( ตัวแปร ) ใช้ทำลายตัวแปรและคืน หน่วยความจำ

15 ค่าคงที่ ชื่อที่กำหนดขึ้นมาเพื่อเก็บค่าใดๆที่ไม่ค่อยมีการ เปลี่ยนแปลงในโปรแกรม รูปแบบ define( ชื่อค่าคงที่, ค่า ); ตัวอย่าง

16 แบบฝึกหัด 1. ให้เขียนโปรแกรมภาษา PHP ในการ คำนวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยของการสอบครั้ง หนึ่งซึ่งมีนักเรียน 5 คน โดยให้สร้างตัวแปร ทั้งหมด 7 ตัว ดังนี้ ตัวแปร 5 ตัวแรกใช้เก็บค่าคะแนนสอบของ นักเรียนทั้ง 5 คน ตัวแปรตัวที่ 6 ใช้เก็บค่าผลรวมของคะแนน สอบของนักเรียน 5 คน ตัวแปรตัวที่ 7 ใช้เก็บค่าคะแนนเฉลี่ยของ คะแนนสอบทั้ง 5 คน

17 แบบฝึกหัด 2. ให้เขียนโปรแกรมภาษา PHP โดยพิมพ์ ข้อมูลประวัติส่วนตัวโดยให้กำหนดตัวแปร ต่างๆดังนี้ ชื่อ - สกุลให้เก็บไว้ในตัวแปรชนิดสตริง เพศให้เก็บไว้ในตัวแปรสตริงในลักษณะ เป็นอักขระ (M คือชายและ F คือหญิง ) น้ำหนักให้เก็บไว้ในตัวแปรชนิดทศนิยม ส่วนสูงให้เก็บไว้ในตัวแปรชนิดทศนิยม อายุให้เก็บไว้ในตัวแปรชนิดเลขจำนวนเต็ม

18 แบบฝึกหัด 3. ให้เขียนโปรแกรมภาษา PHP โดยสร้างตัว แปร 2 ตัวคือตัวแปรอาร์เรย์ตัวที่ 1 ให้เก็บชื่อ นักเรียน 5 คน และ ตัวแปรอาร์เรย์ตัวที่ 2 ให้ เก็บอายุของนักเรียนทั้ง 5 คนหลังจากนั้นให้ พิมพ์ผลลัพธ์บอกว่านักเรียนแต่ละคนมีอายุ เท่าไหร่


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปร (Variable) คือ ชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ สามารถเก็บข้อมูลชนิดใดก็ ได้ ลักษณะที่สำคัญ ค่าที่จัดเก็บ เมื่อปิดโปรแกรมข้อมูลจะหายไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google