งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 11: อาร์เรย์แบบหลายมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 11: อาร์เรย์แบบหลายมิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 11: อาร์เรย์แบบหลายมิติ

2 Array 2 มิติ Array 2 มิติ สามารถมองเป็นตารางหรือเมตริกซ์ ที่ ประกอบไปด้วย แถว และ คอลัมน์ การประกาศตัวแปรที่เป็น array 2 มิติ จะมีการระบุขนาด ของ array ภายในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม ซึ่งวงเล็บ แรกเป็นจำนวนแถว และวงเล็บหลังเป็นจำนวนคอลัมน์ รูปแบบของการประกาศตัวแปรแบบ array 2 มิติ คือ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ จำนวน แถว ][ จำนวนคอลัมน์ ]; เช่น int matrix1[3][5]; double matrix2[8][6];

3 Array 2 มิติ Array 2 มิติ มีลักษณะเป็นตาราง การอ้างอิงหมายเลขแถวและหมายเลขคอลัมน์ของ array 2 มิติ จะเริ่มที่ 0 เช่น int matrix[3][4]; ( คือ การจองเนื้อที่ในหน่วยความจำเพื่อเก็บค่าจำนวนเต็ม 3 แถว แถวละ 4 คอลัมน์ ) Col 0 Col 1 Col 2 Col 3 Row 0 816952 Row 1 315276 Row 2 1425210

4 Array 2 มิติ int a[3][4]; a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3] a[1][0] a[1][1] a[1][2] a[1][3] a[2][0] a[2][1] a[2][2] a[2][3]

5 แถว (row) a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3] row 0 a[1][0] a[1][1] a[1][2] a[1][3] row 1 a[2][0] a[2][1] a[2][2] a[2][3] row 2

6 คอลัมน์ (column) a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3] a[1][0] a[1][1] a[1][2] a[1][3] a[2][0] a[2][1] a[2][2] a[2][3] column 0column 1column 2column 3

7 การอ้างอิงค่าใน array 2 มิติ แถวและคอลัมน์ใน array 2 มิติเริ่มนับจาก 0 การอ้างอิงค่าของสมาชิกใน array จะต้องระบุตำแหน่ง ของแถวและคอลัมน์ที่ต้องการ เช่น int a[3][4]; // array 2 มิติที่มี 3 แถว 4 คอลัมน์ Col 0 Col 1 Col 2 Col 3 Row 0 Row 1 Row 2 a[0][0] a[1][2] a[2][3]

8 การกำหนดค่าเริ่มต้นใน array 2 มิติ สมมุติว่าต้องการประกาศตัวแปร array 2 มิติเพื่อเก็บค่า จำนวนเต็มดังตารางด้านล่าง เราสามารถประกาศตัวแปร array พร้อมกำหนดค่าเริ่มต้นได้ดังวิธีการต่อไปนี้ ( ทำ แบบใดก็ได้ ) int val[3][4] = { {8,16,9,52}, {3,15,27,6}, {14,25,2,10} }; หรือ int val[3][4] = {8,16,9,52, 3,15,27,6, 14,25,2,10}; หรือ ( สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นแบบนี้ได้ แต่จะดู แล้วงงกว่าสองแบบแรก ) int val[3][4] = {8,16,9,52,3,15,27,6,14,25,2,10}; Col 0 Col 1 Col 2 Col 3 Ro w 0 816952 Ro w 1 315276 Ro w 2 1425210

9 การกำหนดค่าใน array 2 มิติ เราสามารถกำหนดค่าให้กับสมาชิกแต่ละตัวใน array 2 มิติ ได้โดยการระบุตำแหน่งแถวและ คอลัมน์ภายในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม [ ] [ ] int A[2][3]; // ประกาศตัวแปร array 2 มิติที่มี 3 แถว 4 คอลัมน์ A[0][0] = 1; A[0][1] = 2; A[0][2] = 3; A[1][0] = 4; A[1][1] = 5; A[1][2] = 6; 123 456 ค่าที่ถูกเก็บใน array A:

10 ตัวอย่างการกำหนดค่าใน array 2 มิติ และ พิมพ์สมาชิกทุกตัวออกทางหน้าจอ

11 ตัวอย่างการรับค่าจาก keyboard มาเก็บใน array 2 มิติ และพิมพ์สมาชิกทุกตัวออกทางหน้าจอ

12 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมสำหรับรับ เมตริกซ์ ของเลขจำนวน เต็มขนาด 2x2 จำนวน 2 เมตริกซ์ จากนั้นแสดงผลบวก ของเมตริกซ์ทั้งสอง ตัวอย่างผลการรันเป็นดังนี้ ( ข้อความสีแดงคือค่าที่รับจากผู้ใช้ ) Enter matrix A(2x2): 2 -1 15 9 Enter matrix B(2x2): 10 8 3 -7 Matrix A+B: 12 7 18 2

13

14 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมสำหรับรับเมตริกซ์จากผู้ใช้ 1 เมตริกซ์ ( ให้ชื่อว่าเมตริกซ์ A) โดยผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวน หลักและแถวของเมตริกซ์ได้ จากนั้นให้แสดงผลลัพธ์ เป็นเมตริกซ์ทรานสโพสของ A 153 426 14 52 36 B A Enter size of matrix A: The number of rows: 2 The number of columns: 3 Enter matrix A: 1 5 3 4 2 6 Transpose of matrix A: 1 4 5 2 3 6

15

16 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมสำหรับรับข้อมูลรูปภาพซึ่งประกอบด้วย สัญลักษณ์ o และ x ขนาด m แถว n คอลัมน์ แล้วให้สร้าง array อีกอันหนึ่งเพื่อเก็บผลลัพธ์ที่เป็นการกลับภาพนั้น โดย ตำแหน่งใดที่เป็น o ให้เปลี่ยนเป็น x และตำแหน่งที่เป็น x ให้ เปลี่ยนเป็น o แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ ตัวอย่างข้อมูล เข้า 5 4 xoox oxxo xxxx oxxo xoox ตัวอย่างข้อมูล ออก oxxo xoox oooo xoox oxxo

17

18 ตัวอย่าง array หลายมิติ A B1 B2 CD E Example: int A, B1[6], B2[6], C[3][4], D[3][4][5], E[3][4][5][3];


ดาวน์โหลด ppt 886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 11: อาร์เรย์แบบหลายมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google