งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Samaporn Yendee VB6. ไฟล์ Visual Basic Project นามสกุล.Vbp เก็บ Project ไฟล์ Visual Basic Form File นามสกุล.Frm เก็บหน้าจอที่ ออกแบบไว้ หลังจากบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Samaporn Yendee VB6. ไฟล์ Visual Basic Project นามสกุล.Vbp เก็บ Project ไฟล์ Visual Basic Form File นามสกุล.Frm เก็บหน้าจอที่ ออกแบบไว้ หลังจากบันทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Samaporn Yendee VB6

2 ไฟล์ Visual Basic Project นามสกุล.Vbp เก็บ Project ไฟล์ Visual Basic Form File นามสกุล.Frm เก็บหน้าจอที่ ออกแบบไว้ หลังจากบันทึก Project แล้ว จะได้ ไฟล์ 2 ไฟล์ ดังนี้

3 VB6 ตัวแปรและ ค่าคงที่ ตัวแปร คือ ชื่ออ้างอิงขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูล ชั่วคราว โดยมีการกำหนดชนิดให้เหมาะสม กับข้อมูลที่เก็บ รูปแบบการประกาศ ค่าตัวแปร Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดตัว แปร Dim (Dimension) เป็นการบอกโปรแกรมให้ทราบ ว่าจะมีการจอง พื้นที่หน่วยความจำเพื่อประกาศ ค่าตัวแปร ชื่อตัวแปร ตั้งชื่อตัวแปรที่จะใช้ เก็บข้อมูลชั่วคราว ชนิดตัวแปร เป็นการกำหนดชนิดข้อมูลที่เก็บ ให้กับตัวแปร As ส่วนที่บอกให้ Visual Basic ทราบว่าต้องการ กำหนดชนิดของข้อมูล

4 VB6 ตัวอย่าง การตั้งค่าตัวแปร

5 VB6 ชนิดและรายละเอียดตัวแปรของ Visual Basic

6 VB6 กฎการตั้งชื่อตัวแปรและค่าคงที่ 1. ควรตั้งชื่อที่สื่อความหมาย และ สอดคล้องกับค่าที่เก็บ 2. ความยาวของชื่อที่ตั้งสูงสุดไม่เกิน 255 ตัวอักษร 3. ชื่อที่ตั้ง ต้องไม่ซ้ำกันคำสงวน (Keywords) คำสั่ง (Statements) ฟังก์ชัน (Functions) หรืออื่น ๆ ที่ Visual Basic กำหนดไว้ 4. ห้ามตั้งชื่อซ้ำกันในโพรซีเดอร์เดียวกัน หรือในขอบเขตเดียวกัน 5. ห้ามใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์, ตัวดำเนินการ (Operators) หรือ เครื่องหมายพิเศษ เช่น @, # มาตั้งชื่อ 6. ห้ามมีช่องว่างในชื่อตัวแปรถ้าต้องการ เว้นว่างให้ใช้เครื่องหมาย _ (Underscore) เท่านั้น

7 VB6 การตั้งชื่อวัตถุ

8 VB6 ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) คือเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ใช้สำหรับการ คำนวณตัวเลข ดังตาราง

9 VB6 ตัวดำเนินการทางด้านตรรกะ (Logical Operator) คือเครื่องหมายสำหรับตรวจสอบเงื่อนไขระหว่างกลุ่มนิพจน์ โดยจะให้ผลลัพธ์ เป็นจริง (True) และเป็นเท็จ (False) หรือสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อทดสอบกรณีต่าง ๆ ดังตาราง

10 VB6 ตัวดำเนินการทางด้านการเปรียบเทียบ (Comparison Operators) เครื่องหมายที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบนิพจน์ 2 นิพจน์ เพื่อทดสอบ หรือสร้างเงื่อนไข โดยจะให้ผลลัพธ์เป็นจริง (True) และเป็นเท็จ (False) มักจะใช้คู่กับตัวดำเนินการทางด้านตรรกะ เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ เสมอ ดังตาราง

11 VB6 ตัวดำเนินการทางด้านการเชื่อมข้อความ (Concentration Operators) เครื่องหมายที่ใช้สำหรับเชื่อมข้อความ ตั้งแต่ 2 ข้อความเข้าด้วยกัน แต่ยังมีกรณียกเว้นที่ จะเป็นการบวกกันของนิพจน์ 2 นิพจน์ ซึ่งขึ้นอยู่ กับชนิดของนิพจน์ ที่จะมากระทำกัน ดังตาราง

12 VB6 การประกาศตัวแปรแบบ Explicit Declaration หมายถึง คุณจะต้อง ประกาศตัวแปรก่อนการใช้งานทุก ครั้ง แล้วจึงจะสามารถนำตัวแปร นั้น ๆ ไปใช้งานได้

13 VB6 รูปแบบการใช้งาน InputBox Var_string=InputBox(prompt[,title] [,default]) Var_String หมายถึง ตัวแปรที่ใช้สำหรับ เก็บตัวแปรที่ป้อนเข้ามา InputBox หมายถึง ชื่อฟังก์ชัน ตัวแปร prompt หมายถึง ข้อความที่ ต้องการแสดงใน INPUTBOX ตัวแปร title หมายถึง ข้อความที่ต้องการ แสดงบทแถบไตเติ้ลบาร์ของ INPUTBOX ตัวแปร default หมายถึง ข้อความที่ กำหนดให้แสดงขึ้นมา ในช่องกรอกข้อความ โดยอัตโนมัติ เมื่อ InputBox ปรากฎขึ้นมา


ดาวน์โหลด ppt By Samaporn Yendee VB6. ไฟล์ Visual Basic Project นามสกุล.Vbp เก็บ Project ไฟล์ Visual Basic Form File นามสกุล.Frm เก็บหน้าจอที่ ออกแบบไว้ หลังจากบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google