งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Visual Basic 6 By Samaporn Yendee VB6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Visual Basic 6 By Samaporn Yendee VB6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Visual Basic 6 By Samaporn Yendee VB6

2 หลังจากบันทึก Project แล้ว จะได้ไฟล์ 2 ไฟล์ ดังนี้
ไฟล์ Visual Basic Project นามสกุล .Vbp เก็บ Project ไฟล์ Visual Basic Form File นามสกุล .Frm เก็บหน้าจอที่ออกแบบไว้ VB6

3 รูปแบบการประกาศค่าตัวแปร
ตัวแปรและค่าคงที่ ตัวแปร คือ ชื่ออ้างอิงขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราว โดยมีการกำหนดชนิดให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เก็บ รูปแบบการประกาศค่าตัวแปร Dim ชื่อตัวแปร As ชนิดตัวแปร Dim (Dimension) เป็นการบอกโปรแกรมให้ทราบว่าจะมีการจอง พื้นที่หน่วยความจำเพื่อประกาศค่าตัวแปร ชื่อตัวแปร ตั้งชื่อตัวแปรที่จะใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว As ส่วนที่บอกให้ Visual Basic ทราบว่าต้องการกำหนดชนิดของข้อมูล ชนิดตัวแปร เป็นการกำหนดชนิดข้อมูลที่เก็บให้กับตัวแปร VB6

4 ตัวอย่าง การตั้งค่าตัวแปร
VB6

5 ชนิดและรายละเอียดตัวแปรของ Visual Basic
VB6

6 กฎการตั้งชื่อตัวแปรและค่าคงที่
1. ควรตั้งชื่อที่สื่อความหมาย และสอดคล้องกับค่าที่เก็บ ความยาวของชื่อที่ตั้งสูงสุดไม่เกิน 255 ตัวอักษร ชื่อที่ตั้ง ต้องไม่ซ้ำกันคำสงวน (Keywords) คำสั่ง (Statements) ฟังก์ชัน (Functions) หรืออื่น ๆ ที่ Visual Basic กำหนดไว้ ห้ามตั้งชื่อซ้ำกันในโพรซีเดอร์เดียวกัน หรือในขอบเขตเดียวกัน ห้ามใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์, ตัวดำเนินการ (Operators) หรือ เครื่องหมายพิเศษ # มาตั้งชื่อ ห้ามมีช่องว่างในชื่อตัวแปรถ้าต้องการเว้นว่างให้ใช้เครื่องหมาย _ (Underscore) เท่านั้น VB6

7 การตั้งชื่อวัตถุ VB6

8 ตัวดำเนินการด้านคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)
คือเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ใช้สำหรับการคำนวณตัวเลข ดังตาราง VB6

9 ตัวดำเนินการทางด้านตรรกะ (Logical Operator) คือเครื่องหมายสำหรับตรวจสอบเงื่อนไขระหว่างกลุ่มนิพจน์ โดยจะให้ผลลัพธ์ เป็นจริง (True) และเป็นเท็จ (False) หรือสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อทดสอบกรณีต่าง ๆ ดังตาราง VB6

10 ตัวดำเนินการทางด้านการเปรียบเทียบ (Comparison Operators)
เครื่องหมายที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบนิพจน์ 2 นิพจน์ เพื่อทดสอบ หรือสร้างเงื่อนไข โดยจะให้ผลลัพธ์เป็นจริง (True) และเป็นเท็จ (False) มักจะใช้คู่กับตัวดำเนินการทางด้านตรรกะ เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ เสมอ ดังตาราง VB6

11 ตัวดำเนินการทางด้านการเชื่อมข้อความ (Concentration Operators)
เครื่องหมายที่ใช้สำหรับเชื่อมข้อความตั้งแต่ 2 ข้อความเข้าด้วยกัน แต่ยังมีกรณียกเว้นที่จะเป็นการบวกกันของนิพจน์ 2 นิพจน์ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของนิพจน์ ที่จะมากระทำกัน ดังตาราง VB6

12 การประกาศตัวแปรแบบ Explicit Declaration หมายถึง คุณจะต้องประกาศตัวแปรก่อนการใช้งานทุกครั้ง แล้วจึงจะสามารถนำตัวแปร นั้น ๆ ไปใช้งานได้ VB6

13 รูปแบบการใช้งาน InputBox
Var_string=InputBox(prompt[,title] [,default]) Var_String หมายถึง ตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บตัวแปรที่ป้อนเข้ามา InputBox หมายถึง ชื่อฟังก์ชัน ตัวแปร prompt หมายถึง ข้อความที่ต้องการแสดงในINPUTBOX ตัวแปร title หมายถึง ข้อความที่ต้องการแสดงบทแถบไตเติ้ลบาร์ของ INPUTBOX ตัวแปร default หมายถึง ข้อความที่กำหนดให้แสดงขึ้นมา ในช่องกรอกข้อความโดยอัตโนมัติ เมื่อ InputBox ปรากฎขึ้นมา VB6


ดาวน์โหลด ppt Visual Basic 6 By Samaporn Yendee VB6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google