งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับและแสดงผล ข้อมูล. แสดงผลออกทางหน้าจอ การทำงานพื้นฐานเรียกได้ว่าเป็น ส่วนหนึ่งในการทำงานของทุกโปรแกรม คือ การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ โดยใน การทำงานพื้นฐานเรียกได้ว่าเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับและแสดงผล ข้อมูล. แสดงผลออกทางหน้าจอ การทำงานพื้นฐานเรียกได้ว่าเป็น ส่วนหนึ่งในการทำงานของทุกโปรแกรม คือ การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ โดยใน การทำงานพื้นฐานเรียกได้ว่าเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รับและแสดงผล ข้อมูล

2 แสดงผลออกทางหน้าจอ การทำงานพื้นฐานเรียกได้ว่าเป็น ส่วนหนึ่งในการทำงานของทุกโปรแกรม คือ การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ โดยใน การทำงานพื้นฐานเรียกได้ว่าเป็น ส่วนหนึ่งในการทำงานของทุกโปรแกรม คือ การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ โดยใน ภาษา C นั้น การแสดงผลข้อมูลออก ทางจอสามารถทำได้ดังนี้

3 คำสั่ง Printf เป็นคำสั่ง แสดงข้อมูลออกทาง จอภาพทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น เลข ทศนิยม ( คำสั่ง int),( ทศนิยม float),( ข้อความ string) เป็นคำสั่ง พื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น

4 รูปแบบการเขียนคำสั่งดังนี้ Printf Printf(“format,variable”);format ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลออก ทางหน้าจอ โดยข้อมูลนี้ต้องเขียน ไว้ในเครื่องหมาย " " ข้อมูลที่ สามารถแสดงผลได้มีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อความธรรมดา และค่าที่เก็บ ไว้ในตัวแปร ซึ่งถ้าเป็นค่าที่เก็บไว้ ในตัวแปรต้องใส่รหัสควบคุมรูปแบบ ให้ตรงกับชนิดของข้อมูลที่เก็บไว้ใน ตัวแปรนั้นด้วย ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลออก ทางหน้าจอ โดยข้อมูลนี้ต้องเขียน ไว้ในเครื่องหมาย " " ข้อมูลที่ สามารถแสดงผลได้มีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อความธรรมดา และค่าที่เก็บ ไว้ในตัวแปร ซึ่งถ้าเป็นค่าที่เก็บไว้ ในตัวแปรต้องใส่รหัสควบคุมรูปแบบ ให้ตรงกับชนิดของข้อมูลที่เก็บไว้ใน ตัวแปรนั้นด้วย

5 variable ตัวแปรหรือนิพจน์ที่ต้องการนำค่า ไปแสดงผลให้ตรงกับรหัสควบคุม รูปแบบที่กำหนดไว้ ตัวแปรหรือนิพจน์ที่ต้องการนำค่า ไปแสดงผลให้ตรงกับรหัสควบคุม รูปแบบที่กำหนดไว้

6 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง printf แสดงผลข้อความธรรมดา ออกทางหน้าจอ ดังนี้ Printf(“Supapon”); = แสดงข้อความ Supapon ออกมาบนจอภาพ Printf(“VCT2/2”); = แสดงข้อความ VCT2/2 ออกมาบนจอภาพ

7 #include#include void main() { printf(“Supapon Sawasdipan”); printf(“Supapon Sawasdipan”); getch(); getch();} ผลลัพธ์ที่ได้คือ Supapon Sawasdipan

8 รหัสควบคุมรูปแบบการนำไปใช้งาน %d= แสดงผลค่าของตัวแปรชนิด จำนวนเต็ม %u= แสดงผลค่าของตัวแปรชนิด จำนวนเต็มบวก %f= แสดงผลค่าของตัวแปรชนิด จำนวนทศนิยม %c= แสดงผลอักขระ 1 ตัว %s= แสดงผลข้อความ หรืออักขระ มากกว่า 1 ตัว รหัสควบคุมรูปแบบการแสดงผลค่า ของตัวแปรออกทางหน้าจอ แสดง ได้ดังนี้

9 จัดรูปแบบการแสดงผลให้ดูเป็น ระเบียบมากขึ้น อย่างเช่นขึ้น บรรทัดใหม่ หลังแสดง ข้อความ หรือเว้นระยะแท็บระหว่าง ข้อความ โดยใช้อักขระควบคุมการ แสดงผลร่วมกับคำสั่ง printf

10 อักขระควบคุมการแสดงผล \n = ขึ้นบรรทัดใหม่ \t = เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 แท็บ (6 ตัวอักษร ) \r = กำหนดให้เคอร์เซอร์ไปอยู่ ต้นบรรทัด \f = เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 หน้าจอ \b = ลบอักขระสุดท้ายออก 1 ตัว

11 คำสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด การทำงานของโปรแกรมส่วนใหญ่ มักจะเป็นการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ แบบ 2 ทิศทาง คือ ทั้งภาคของการ แสดงผลการทำงานออกทาง หน้าจอ และภาคของการรับข้อมูล จากผู้ใช้เข้ามาทางคีย์บอร์ด เพื่อร่วม ในการประมวลผลของโปรแกรม การทำงานของโปรแกรมส่วนใหญ่ มักจะเป็นการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ แบบ 2 ทิศทาง คือ ทั้งภาคของการ แสดงผลการทำงานออกทาง หน้าจอ และภาคของการรับข้อมูล จากผู้ใช้เข้ามาทางคีย์บอร์ด เพื่อร่วม ในการประมวลผลของโปรแกรม

12 คำสั่ง scanf() ในภาษา C การรับข้อมูลจาก คีย์บอร์ดสามารถทำได้โดยการเรียกใช้ ฟังก์ชัน scanf() ซึ่งเป็นฟังก์ชัน มาตรฐานสำหรับรับข้อมูลจาก คีย์บอร์ด โดยสามารถรับข้อมูลได้ทุก ประเภท ไม่ว่าจะเป็นจำนวน เต็ม ทศนิยม อักขระ หรือข้อความ ในภาษา C การรับข้อมูลจาก คีย์บอร์ดสามารถทำได้โดยการเรียกใช้ ฟังก์ชัน scanf() ซึ่งเป็นฟังก์ชัน มาตรฐานสำหรับรับข้อมูลจาก คีย์บอร์ด โดยสามารถรับข้อมูลได้ทุก ประเภท ไม่ว่าจะเป็นจำนวน เต็ม ทศนิยม อักขระ หรือข้อความ

13 รูปแบบคำสั่ง scanf() scanf("format",&variable); format เป็นการใช้รหัสควบคุม รูปแบบ เพื่อกำหนดชนิดของข้อมูล ที่จะรับเข้ามาจากคีย์บอร์ด โดย รหัสควบคุมรูปแบบใช้ชุดเดียวกับ คำสั่ง printf()

14 variable ตัวแปรที่จะใช้เก็บค่า ข้อมูลที่รับเข้ามาจากคีย์บอร์ด โดยชนิด ของตัวแปรจะต้องตรงกับรหัสควบคุม รูปแบบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้หน้าชื่อ ของตัวแปรจะต้องนำหน้าด้วย เครื่องหมาย & ยกเว้นตัวแปร สตริง สำหรับเก็บข้อความเท่านั้นที่ไม่ ต้องนำหน้าด้วยเครื่องหมาย &

15 #include #include void main() { clrscr(); int x,y,sum; printf("Enter The Length is : "); scanf ("%d",&x); printf("Enter The Width is : "); scanf ("%d",&y); sum = x*y; printf("The area is :%d",sum); getch(); } ผลลัพธ์โปรแกรม Enter The Length is : 15 Enter The Width is : 5 The area is : 75

16 ฟังก์ชัน getch( ) variable = getch(); ฟังก์ชัน getch() ใช้สำหรับรับข้อมูลชนิด อักขระเข้ามาจาก keyboard โดยรับข้อมูล ได้ครั้งละ 1 อักขระ แต่การรับข้อมูลด้วยฟังก์ชัน getch() เมื่อ ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้ามา 1 อักขระแล้ว โปรแกรมจะทำงานต่อทันทีโดยไม่ต้องกด ปุ่ม และอักขระที่กรอกจะไม่ แสดงขึ้นมาให้เห็นบนหน้าจอ รูปแบบ โดย variable เป็นชื่อของตัวแปรชนิด char ซึ่งจะใช้เก็บค่าของอักขระ ที่รับเข้ามาจาก keyboard ที่รับเข้ามาจาก keyboard

17

18


ดาวน์โหลด ppt รับและแสดงผล ข้อมูล. แสดงผลออกทางหน้าจอ การทำงานพื้นฐานเรียกได้ว่าเป็น ส่วนหนึ่งในการทำงานของทุกโปรแกรม คือ การแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ โดยใน การทำงานพื้นฐานเรียกได้ว่าเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google