งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VBScript. VBScript  VBScript นั้นเป็นสับเซตของ Visual Basic (VB) ซึ่งรูปแบบของภาษาและการเขียนนั้น จะแตกต่างกันตรงที่ VB จะเป็นการเขียน คำสั่งใช้งานกับแอพพลิเคชั่นสำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VBScript. VBScript  VBScript นั้นเป็นสับเซตของ Visual Basic (VB) ซึ่งรูปแบบของภาษาและการเขียนนั้น จะแตกต่างกันตรงที่ VB จะเป็นการเขียน คำสั่งใช้งานกับแอพพลิเคชั่นสำหรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VBScript

2 VBScript  VBScript นั้นเป็นสับเซตของ Visual Basic (VB) ซึ่งรูปแบบของภาษาและการเขียนนั้น จะแตกต่างกันตรงที่ VB จะเป็นการเขียน คำสั่งใช้งานกับแอพพลิเคชั่นสำหรับ Desktop เป็นส่วนใหญ่ แต่ VBScript นั้น ลักษณะการเขียนคำสั่งจะเป็นเรื่องของการ ใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งความสามารถ ของ VBScript นั้นจุดประสงค์คือเพิ่มความ น่าสนใจให้กับ Web page

3 พื้นฐานที่ควรทราบของ VBScript นั้น มีดังนี้คือ  ชนิดของข้อมูล  ชนิดข้อมูลของ VBScript นั้น มีอยู่เพียง ชนิดเดียว นั้นคือ ชนิดข้อมูลแบบ Variant ซึ่งข้อมูลชนิดนี้สามารถที่จะใส่ข้อมูลได้ทุก ชนิด ขึ้นอยู่กับการกำหนดการใช้งานของ ผู้ใช้เอง และที่ควรทราบอีกเรื่องก็คือ Function ทุก Function ที่มีใช้ใน VBScript นั้น จะคืนค่ากลับมาให้เป็นแบบ Variant เช่นกัน

4  ข้อมูลที่ทำการส่งผ่านระหว่าง Function นั้น สามารถที่จะเป็นได้ทั้ง ตัวหนังสือหรือ ข้อมูลแบบตัวเลข ซึ่งผู้เขียนโปรแกรม สามารถที่จะทำให้ VBScript เห็นข้อมูลที่ ต้องการส่งผ่านนั้นให้อยู่ในรูปของวันที่ หรือเวลาก็ได้ และ ข้อมูลแบบตัวเลขนั้น สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Boolean ถึงจำนวน

5 Type คำอธิบาย Boolean ค่าทางตรรกะ True หรือ False Double เลขทศนิยม ( แบบยาว ) ค่าลบ - 1.79769313486232E08 ถึง - 4.94065645841247E324 ค่า บวก +4.9406564584124E324 ถึง 1.79769313486232E308 Single เลขทศนิยม ( แบบสั้น ) ค่าลบ -3.40284523E38 ถึง -1.401289E ค่าบวก +1.401298E45 ถึง 3.402823E38

6 Integer เลขจำนวนเต็ม ( 16 บิฅ ) ตั้งแต่ - 32768 ถึง 32767 Long เลขจำนวนเต็ม ( 32 บิต ) ตั้งแต่ - 2147483648 ถึง 2147483647 Byte จำนวนเต็ม ( 8 บิต )0-255 String ชุดตัวอักษร มีความยาวสองล้าน ตัวอักษร ( ยกเว้น Null String) Date วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค. ศ. 100 ถึง 31 ธันวาคม ค. ศ. 9999

7 Time เวลา เป็นเวลาช่วงวันที่ 1 มกราคม 100 ถึง 31 ธันวาคม 9999 EmptyUnintialized Value ค่า 0 สำหรับข้อมูล ที่เป็นตัวเลข และ ค่า Null หรับข้อมูล ที่เป็นตัวหนังสือ Null ค่า Null หรือค่า Empty ไม่เก็บค่าอะไรเลย Error รหัสความผิดพลาด Object เป็น OLE Automation object

8  ตัวแประและชนิดของตัวแปร  การกำหนดค่าตัวแปรใน VBScript นั้นคล้าย กับการกำหนดค่าตัวแปรใน VB แต่ใน VBScript นั้นชนิดของข้อมูลมีอยู่เพียงชนิด เดียวคือแบบ Variant ดังนั้นการประกาศตัว แปรใน VBScript จะไม่เคร่งครัดเหมือนกับ ใน VB เช่นใน VB นั้นเราจะต้องมีการ ประกาศตัวแปรก่อนการกำหนดค่าของตัว แปร แต่ใน VBScript นั้นไม่จำเป็นต้อง ประกาศตัวแปรก็ได้

9  เราสามารถกำหนดค่าของตัวแปรได้เลย ส่วนวิธีการตั้งชื่อตัวแปรนั้นจะต้องขึ้นต้น ด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ แต่ต้องมี ความยาวเกิน 255 ตัวอักษร เช่น  Quant = 100 หรือ  Dim Quant,Price  Quant = 100  Price = 2


ดาวน์โหลด ppt VBScript. VBScript  VBScript นั้นเป็นสับเซตของ Visual Basic (VB) ซึ่งรูปแบบของภาษาและการเขียนนั้น จะแตกต่างกันตรงที่ VB จะเป็นการเขียน คำสั่งใช้งานกับแอพพลิเคชั่นสำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google