งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC320 Introduction to Computer Programming1 บทที่ 3 นิพจน์ (Expression)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC320 Introduction to Computer Programming1 บทที่ 3 นิพจน์ (Expression)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC320 Introduction to Computer Programming1 บทที่ 3 นิพจน์ (Expression)

2 BC320 Introduction to Computer Programming 2 3.1 ความหมายของ นิพจน์ นิพจน์ (Expression) หมายถึง การนำกลุ่มข้อมูล ( ค่าคงที่ ตัวแปร ฟังก์ชัน ) มากระทำหรือดำเนินการ โดย ใช้ตัวดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็น ชนิดของข้อมูลที่แน่นอน เช่น เลข จำนวนเต็ม ค่าบูลีน อักษร หรือสตริง เป็นต้น

3 BC320 Introduction to Computer Programming 3 ตัวอย่างนิพจน์ X+Y ข้อมูลชนิดตัวแปร X และ Y กระทำด้วยตัว ดำเนินการ + “ นิพจน์ คณิตศาสตร์ ” 10 > X+Y ข้อมูลชนิดตัวแปร X และ Y และข้อมูลชนิดค่าคงที่ กระทำด้วยตัวดำเนินการ + และ > “ นิพจน์บูลีน ”

4 BC320 Introduction to Computer Programming 4 3.2 ประเภทของตัว ดำเนินการ (operator) 1. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) 2. ตัวดำเนินการในระดับบิตหรือตัว ดำเนินการตรรกะ (Bitwise and Logical Operators) 3. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Relational Operations) 4. ตัวดำเนินการบูลีน (Boolean Operators) 5. ตัวดำเนินการแอดเดรส (Address Operators) 6. ตัวดำเนินการเซต (Set Operators) 7. ตัวดำเนินการข้อความ (String Operators)

5 BC320 Introduction to Computer Programming 5 3.2.1. ตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators) เป็นตัวคำนวณที่ใช้ในการคำนวณต่างๆ โดย กระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลข เมื่อคำนวณ เสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อมูลตัวเลข บวก (+), ลบ (-), คูณ (*) และหาร (/) เช่น 10+20 Age-3

6 BC320 Introduction to Computer Programming 6 3.2.2. ตัวดำเนินการในระดับบิต (Bitwise and Logical Operators) เป็นตัวดำเนินการที่ดำเนินการกับข้อมูลใน ระดับบิต โดยต้องกระทำกับข้อมูลที่เป็น เลขจำนวนเต็ม ตัวดำเนินการในระดับบิตมี ดังนี้  AND  OR

7 BC320 Introduction to Computer Programming 7 ตัวอย่างการ AND 12 AND 22 = ?

8 BC320 Introduction to Computer Programming 8 ตัวอย่างการ OR 30 OR 16 = ?

9 BC320 Introduction to Computer Programming 9 3.2.3. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Relational Operators) เป็นตัวดำเนินการที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าสองค่า ว่าเป็นจริงหรือเท็จ (TRUE or FALSE) ซึ่งตัว ดำเนินการที่ใช้ในการเปรียบเทียบมีดังนี้  > มากกว่า  > = มากกว่าหรือเท่ากับ  < น้อยกว่า  < = น้อยกว่าหรือเท่ากับ  ไม่เท่ากับ  in เป็นสมาชิกของ

10 BC320 Introduction to Computer Programming 10 ตัวอย่างการเปรียบเทียบ นิพจน์ค่าของนิพจน์ 2>32>3FALSE ‘B’<‘F’TRUE 2=0FALSE

11 BC320 Introduction to Computer Programming 11 3.2.4. ตัวดำเนินการบูลีน (Boolean Operators) เป็นตัวดำเนินการที่เหมือนตัวดำเนินการในระดับ บิต แต่แตกต่างกันตรงที่ข้อมูลที่ถูกกระทำ ต้องเป็นชนิดข้อมูลแบบบูลีน ไม่ใช่เลข จำนวนเต็ม มีตัวดำเนินการ 4 ตัว AND, OR, XOR, NOT

12 BC320 Introduction to Computer Programming 12 ตารางแสดงผลจากการใช้ตัว ดำเนินการบูลีน ABA AND BA OR BA XOR BNOT A TTTTFF TFFTTF FTFTTT FFFFFT

13 BC320 Introduction to Computer Programming 13 ตัวอย่างการหาผลลัพธ์ของนิพจน์ บูลีน นิพจน์ (A>18) AND (A<21) โดย A มีค่า เป็น 15 มีผลลัพธ์ เป็น ?  A>18?  FALSE  A<21?  TRUE  FALSE AND TRUE ?  FALSE

14 BC320 Introduction to Computer Programming 14 Ex (‘F’<‘M’) OR NOT(3^2=4*2)

15 BC320 Introduction to Computer Programming 15 3.2.5. ตัวดำเนินการแอดเดรส (Address Operators) เป็นตัวดำเนินการที่ใช้ร่วมกับตัวแปรชนิด ข้อมูลแบบพอยน์เตอร์ ตัวดำเนินการแบบ นี้มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ @ และ ^ @ ทำหน้าที่ ให้ค่าตำแหน่งใน หน่วยความจำของตัวแปรที่ระบุ เช่น Sum  ตัวแปร Integer @Sum  ตำแหน่งของตัว แปร Sum ^ ใช้กับข้อมูลแบบพอยน์เตอร์ เช่น pt  ตัวชี้ข้อมูลของ Integer pt^  ตัวเลขที่ pt ชี้อยู่

16 BC320 Introduction to Computer Programming 16 3.2.6. ตัวดำเนินการเซ็ต (Set Operators) เป็นตัวดำเนินการเซต มีด้วยกัน 3 ตัว คือ + - และ * + (Union) ใช้เพื่อรวมสมาชิกข้อมูลแบบ เซตเข้าด้วยกัน - (Difference) ใช้เพื่อหาสมาชิกที่มี เฉพาะเซตใดเซตหนึ่ง * (Intersection) ใช้เพื่อหาสมาชิกร่วม ของเซต

17 BC320 Introduction to Computer Programming 17 3.2.7. ตัวดำเนินการข้อความ (String Operators) มีตัวดำเนินการเพียงตัวเดียวคือ + ใช้ได้เฉพาะใน เทอร์โบปาสคาลโดยมีหน้าที่นำข้อมูลแบบ สตริง 2 ค่ามาต่อกัน เช่น ‘Hello’ + ‘BC320’ Hello BC320

18 BC320 Introduction to Computer Programming 18 3.3 นิพจน์คณิตศาสตร์ (Arithmetic Expression) ประกอบด้วย 2 ส่วน  Operand (ตัวเลข,ค่าคงที่)  Operator (เครื่องหมายต่างๆ) เครื่องหมายลำดับการประมวลผล ( ) - ( เครื่องหมายลบหน้า ตัวเลข ) * / + - 12341234

19 BC320 Introduction to Computer Programming 19 ตัวอย่างการลำดับในการประมวลผลในนิพจน์ คณิตศาสตร์ นิพจน์ ผลลัพธ์ คำอธิบาย 10 + 8 * 2 26 1. 8*2 = 16 2. 10+16 = 26 10 + 8 * 2  

20 BC320 Introduction to Computer Programming 20 ตัวอย่างการลำดับในการประมวลผลในนิพจน์ คณิตศาสตร์ นิพจน์ ผลลัพธ์ คำอธิบาย -1*(5.5+2)/5 -1.5 1. (5.5+2) = 7.5 2. -1*7.5 = -7.5 3. -7.5/5 = - 1.5 -1*(5.5+2)/5   

21 BC320 Introduction to Computer Programming 21 Ex (8/2*3)+4^2

22 BC320 Introduction to Computer Programming 22 3.3 นิพจน์บูลีน (Boolean Expression) ให้ผลลัพธ์ 2 ค่า คือ TRUE หรือ FALSE นิพจน์ บูลีนนี้ ตัวดำเนินการลำดับการ ประมวลผล NOT AND OR XOR 123123

23 BC320 Introduction to Computer Programming 23 ตัวอย่างเกี่ยวกับนิพจน์บูลีน NOT ((X 25)) = ? Ex1. ถ้า X = 1 ผลลัพธ์ที่ได้เป็น TRUE Ex2. ถ้า X = 30 ผลลัพธ์ที่ได้เป็น ???

24 BC320 Introduction to Computer Programming 24 บทสรุป นิพจน์ (Expression) ประกอบด้วย กลุ่มข้อมูลที่ถูกกระทำ (Operands) ด้วยตัวดำเนินการ (Operator) ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นชนิดข้อมูลที่ แน่นอน เช่น ตัวเลข หรือ TRUE หรือ FALSE ตัวอย่างประเภทนิพจน์ ได้แก่ นิพจน์ คณิตศาสตร์ นิพจน์บูลีน

25 BC320 Introduction to Computer Programming 25 QUESTIONS???


ดาวน์โหลด ppt BC320 Introduction to Computer Programming1 บทที่ 3 นิพจน์ (Expression)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google