งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างของภาษา C ในโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา C ทุก โปรแกรมจะมีโครงสร้างการพัฒนาไม่ แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน หลัก ๆ โดยที่แต่ละส่วนจะมีหน้าที่ แตกต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างของภาษา C ในโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา C ทุก โปรแกรมจะมีโครงสร้างการพัฒนาไม่ แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน หลัก ๆ โดยที่แต่ละส่วนจะมีหน้าที่ แตกต่างกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างของภาษา C ในโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา C ทุก โปรแกรมจะมีโครงสร้างการพัฒนาไม่ แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน หลัก ๆ โดยที่แต่ละส่วนจะมีหน้าที่ แตกต่างกัน

2 โครงสร้างภาษา C ส่วนของเฮดเดอร์ไฟล์ ส่วนของตัวแปร Global returnType ชื่อฟังก์ชัน (argumentType) { } ส่วนของตัวแปร Local ส่วนของตัวโปรแกรม ส่วนของตัวส่งค่ากลับ

3 1. ส่วนของเฮดเดอร์ไฟล์ (Header File or Processing Directive) ส่วนนี้จะมีจุดสังเกตที่สำคัญ คือจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย # เสมอ การทำงานของ คอมไพเลอร์จะทำงานในส่วนนี้เป็นส่วนแรก ในส่วนนี้ เป็นส่วนที่เก็บไลบรารีมาตรฐานของภาษา C ซึ่งจะถูก ดึงเข้ามารวมกับโปรแกรมในขณะแปลภาษาโปรแกรม (Compile) โดยใช้คำสั่ง # include ซึ่งสามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 : #include รูปแบบที่ 2 : #include “HeaderName” โดยที่ HeaderName เป็นชื่อของ header file ทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันคือ แบบ คอมไพเลอร์จะค้นหาเฮดเดอร์ไฟล์จาก ไลบรารีของภาษา C เพียงที่เดียวเท่านั้น ส่วนที่ใช้ เครื่องหมาย “……” คอมไพเลอร์จะค้นหาเฮดเดอร์ ไฟล์จากไลบรารีที่เก็บ Source Code ของเราก่อน ถ้า หากไม่เจอจะไปค้นหาที่ไลบรารีของภาษา C เฮดเดอร์ ไฟล์จะมีนามสกุลเป็น.h เท่านั้น เฮดเดอร์ไฟล์ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือ stdio.h

4 2. ส่วนของตัวแปร Global เป็นส่วนประกาศตัว แปรที่สามารถใช้ได้ทั้งโปรแกรม ส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ ได้ 3. ส่วนของฟังก์ชัน (Function) เป็นส่วนการ ทำงานของโปรแกรม ในโครงสร้างภาษา C จะบังคับ ให้มีอย่างน้อย 1 ฟังก์ชันคือ ฟังก์ชัน main() ซึ่งเป็น ฟังก์ชันเริ่มการทำงานของโปรแกรม ( คอมไพเลอร์จะ ประมวลผลที่ฟังก์ชัน main() เป็นฟังก์ชันแรก ) โดย ในขอบเขตของฟังก์ชันจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย { และสิ้นสุดด้วยเครื่องหมาย } 4. ส่วนของตัวแปร Local เป็นส่วนประกาศตัว แปรที่สามารถใช้ได้เฉพาะภายในฟังก์ชันของตนเอง เท่านั้น ส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ 5. ส่วนของตัวโปรแกรม เป็นส่วนคำสั่งการ ทำงานของโปรแกรม โดยที่คำสั่งแต่ละคำสั่งจะต้องจบ ด้วยเครื่องหมาย ; เสมอ 6. ส่วนของตัวส่งค่ากลับ เป็นส่วนของการส่งค่า ข้อมูลกลับเมื่อฟังก์ชันจบการทำงาน โดยค่าที่ส่งกลับ จะต้องเป็นค่าที่มีชนิดของข้อมูลตรงกับชนิดของ ข้อมูลที่ฟังก์ชันคืนค่ากลับ (Return Type) ในกรณี ไม่ต้องการให้มีการส่งค่ากลับ สามารถกำหนดได้โดย ใช้คีย์เวิร์ด void

5 ตัวอย่าง #include Void main(void) { printf(“Welcome to C Programming”); getch(); }

6 อธิบายโปรแกรม #include // เป็นการเรียกใช้ส่วนของเฮด เดอร์ไฟล์ เกี่ยวกับการจัดการอินพุตและเอาต์พุต #include // เป็นการเรียกใช้ส่วนของเฮด เดอร์ไฟล์ เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับหน้าจอทั้งหมด Void main(void) // ส่วนของฟังก์ชัน main() โดย ประกาศชนิดข้อมูลที่คืนค่ากลับเป็น void และค่าที่ รับเข้ามาในฟังก์ชันเป็น void หมายถึง ฟังก์ชันนี้จะไม่ มีการคืนค่าใดๆ กลับออกไป และไม่มีการรับค่าใด ๆ เข้ามาในฟังก์ชัน { // ส่วนเริ่มต้นของฟังก์ชัน main() printf(“Welcome to C Programming”); // เป็นคำสั่งแสดงผลทางจอภาพ getch(); // เป็นคำสั่งรับอักขระจากแป้นพิมพ์ เพื่อกำหนดไม่ให้โปรแกรมปิดหน้าต่างผลลัพธ์ เมื่อ โปรแกรมจบการทำงาน } // ส่วนสิ้นสุดของฟังก์ชัน main()

7 - ตัวแปรและชนิดของข้อมูลในภาษา C - กฎการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา C ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้ แล้วเขียนลงในกระดาษขนาด A4 กำหนดส่งในคาบเรียนครั้งถัดไป.... !!!


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างของภาษา C ในโปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา C ทุก โปรแกรมจะมีโครงสร้างการพัฒนาไม่ แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน หลัก ๆ โดยที่แต่ละส่วนจะมีหน้าที่ แตกต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google