งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยอาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยอาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยอาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2  ตัวแปรชุด เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ใช้เก็บ ข้อมูลชนิดเดียวกัน เป็นกลุ่มหรือชุดที่เรียง ติดต่อกันเป็นแถว มีขอบเขตจำกัดและมีขนาด คงที่ เช่น int x[5];  ข้อมูลชนิดเดียวกัน คือ ข้อมูลทุกตัวที่อยู่ใน ตัวแปรชุดจะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันเท่านั้น เช่น ถ้าเป็นตัวแปรชุดชนิดจำนวนเต็ม ข้อมูลทุก ตัวในตัวแปรชุดก็ต้องเป็นชนิดจำนวนเต็ม ไม่ สามารถเก็บข้อมูลต่างชนิดกันได้

3  การประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ ขนาดของตัวแปร ชุด ]; เช่น float score[5]; score[0]score[1]score[2]score[3]score[4] score 4 bytes

4  สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ array ได้ตั้งแต่ ตอนประกาศตัวแปร  ค่าที่กำหนดต้องอยู่ในเครื่องหมาย { } และถ้ามี มากกว่า 1 ค่า ต้องแยกจากกันด้วยเครื่องหมาย, (comma)  เช่น int a[5] = {10,20,30,40,50 } ; A[0]A[1]A[2]A[3]A[4] a1020304050

5  ถ้าในตอนประกาศตัวแปรตัวแปรชุดไม่ กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับมันแล้ว ค่าที่อยู่ในตัว แปรจะเป็นค่าที่ค้างอยู่ในหน่วยความจำช่วงที่ เราจองไว้เป็นตัวแปรชุดนั้น  ถ้ากำหนดค่าเริ่มต้นตั้งแต่ตอนประกาศตัวแปร แต่กำหนดไม่ครบ ในกรณีที่เป็นตัวแปรชุดแบบ ตัวเลขทั้งจำนวนเต็มและจำนวนจริง ค่าที่เหลือ จะถูกกำหนดเป็น 0 โดยอัตโนมัติ  เช่น float price[5] = {50.5, 2.25, 10.0} ; price[0]price[1]price[2]price[3]price[4] price50.52.2510.00.0

6  บางครั้งถ้ากำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่ตัวแปรชุดเลย เราไม่จำเป็นต้องใส่ขนาดของตัวแปรชุดก็ได้  เช่น float a[ ] = {1,2,3,4,5} ; ความหมายคือ เป็นการกำหนดตัวแปรตัวแปร ชุดของจำนวนจริงแบบ float ขนาด 5 ช่อง  แต่ถ้าเรากำหนดตัวแปรตัวแปรชุดโดยไม่ใส่ขนาด ของตัวแปรชุด และไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ มัน  เช่น int a[ ] ;  ประกาศผิด !!! นั่นคือ เราไม่สามารถประกาศตัวแปรตัวแปรชุด โดยไม่ใส่ขนาดของตัวแปรชุดได้ ยกเว้นมีการ กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับมันตั้งแต่แรก

7 ใช้เลขจำนวนเต็มทำหน้าที่เป็นดัชนี (index) เพื่อระบุถึงข้อมูลนั้น โดยระบุชื่อตัวแปรตัวแปร ชุด แล้วตามด้วยค่าตำแหน่งที่อยู่ของสมาชิก  ในภาษาซี ดัชนีเริ่มตั้งแต่ [0] จนถึง [n-1] ( n = จำนวนของสมาชิกในตัวแปรชุด )  ตัวอย่าง ให้ a เป็นตัวแปรชุดของ int ขนาด 5 ช่อง โดยแต่ละช่องมีข้อมูล 1, 2, 3, 4, 5 ตามลำดับ a[0]a[1]a[2]a[3]a[4] a12345

8  a[0],..., a[4] เปรียบเสมือนตัวแปร int ธรรมดา 5 ตัว นั่นคือสามารถนำมากระทำการ ต่างๆ ได้เหมือนตัวแปรธรรมดา เช่น  รับข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรชุด a ตำแหน่งที่ 3 สามารถเขียนเป็นคำสั่งได้ ดังนี้ scanf ( “%d”, &a[3] ) ;  i = 3; a[i] = a[i+1] + a[4] ; หมายถึง 1) กำหนดค่าให้ตัวแปร i เท่ากับ 3 2) นำข้อมูลในตัวแปรชุด a ตำแหน่งที่ i+1 มาบวกกับ ข้อมูลในตัวแปรชุด a ตำแหน่งที่ 4 แล้วเก็บผลลัพธ์ที่ ได้ไว้ในตัวแปรชุด a ตำแหน่งที่ i ( นั่นคือ นำ a[4] + a[4] แล้วเก็บผลลัพธ์นี้ไว้ใน a[3] นั่นเอง )

9  เช่น char code[5];  หมายถึงประกาศให้ตัวแปร code เป็นตัวแปรชุด 1 มิติขนาด 5 ช่อง แต่ละช่องเก็บข้อมูลประเภท อักขระ [0][1][2][3][4] code

10  char name[ ] = “MWIT School”; จะได้  โดยที่ตำแหน่ง name[11] จะเก็บค่า \0 ไว้ อัตโนมัติ เพื่อแสดงการสิ้นสุดข้อความ [0][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] name MWITSchool\0 1 byte

11 คำสั่งรับค่าตัวอย่าง scanf(“%s”, ชื่อตัวแปร สตริง ); scanf(“%s”,name); gets( ชื่อตัวแปร ); gets(name); คำสั่งแสดงผลตัวอย่าง printf(“%s”, ชื่อตัวแปร สตริง ); printf(“%s”,name); puts( ชื่อตัวแปร ); puts(name); คำสั่งรับค่า คำสั่งแสดงค่า

12 1#include 2 3void main() 4{char name[20]; 5int size; 6printf(“Please enter your name: ”); 7gets(name); 8size = strlen(name); 9printf(“Hello %s\n”, name); 10printf(“Your name has %d characters”, size); 11} ชื่อฟังก์ชันความหมาย Library strlen( ชื่อตัวแปร ) หาความยาวสตริงของตัวแปรที่ระบุ string.h

13 1#include 2 3void main() 4{ 5char s1[30], s2[30]; 6printf(“Please enter string1: ”); 7gets(s1); 8 strcpy(s2, “ ขุน ”); 9printf(“s1 : %s\n”, s1); 10printf(“s2 : %s\n”, s2); 11} ชื่อฟังก์ชันความหมาย Library strcpy( ชื่อตัวแปร 1, ข้อความ / ชื่อตัวแปร 2) คัดลอกข้อความหรือค่าในตัวแปร 2 ไปเก็บไว้ใน ตัวแปร 1 string.h

14 1 char s1[30], s2[30]; 2 int x; 3 printf(“Please enter string1: ”); gets(s1); 4 printf(“Please enter string2: ”); gets(s2); 5 x = strcmp(s1, s2); 6 if (x < 0) printf(“%s\n%s”, s1, s2); 7 else if(x > 0) printf(“%s\n%s”, s2, s1); 8 else printf(“similar strings”); ชื่อฟังก์ชันความหมาย Library strcmp( ชื่อตัวแปร 1, ชื่อตัวแปร 2) เปรียบเทียบลำดับสตริงระหว่าง ตัวแปร 1 และตัวแปร 2 โดย ถ้าลำดับตัวอักษรใน ตัวแปร 1 มาก่อน ตัวแปร 2 แสดงว่า ตัวแปร 1 < ตัวแปร 2 ดังนั้นจะได้เงื่อนไขดังนี้ ตัวแปร 1 < ตัวแปร 2 ฟังก์ชันจะให้ค่าติดลบ ตัวแปร 1 == ตัวแปร 2 ฟังก์ชันจะให้ค่าเท่ากับ 0 ตัวแปร 1 > ตัวแปร 2 ฟังก์ชันจะให้ค่าเป็นบวกที่มากกว่า 0 string.h

15 1#include 2 3void main() 4{char s1[20], s2[]=”School”; 5strcpy(s1,”MWIT ”); 6printf(“s1 : %s\n”, s1); 7printf(“s2 : %s”, s2); 8strcat(s1, s2); 9printf(“After strcat\n”); 10printf(“s1 : %s\n”, s1); 11printf(“s2 : %s”, s2); 12} ชื่อฟังก์ชันความหมาย Library strcat( ชื่อตัวแปร 1, ชื่อตัว แปร 2) รวมสตริงในตัวแปร 2 ไปต่อท้าย ตัวแปร 1 แล้วเก็บสตริงที่ต่อกันแล้วไว้ในตัวแปร 1 string.h

16  การประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [row][column]; เช่น int b[3][4]; Column ( คอลัมน์ ) b[0][1][2][3] Row ( แถว ) [0] b[0][0]b[0][1]b[0][2]b[0][3] [1] b[1][0]b[1][1]b[1][2]b[1][3] [2] b[2][0]b[2][1]b[2][2]b[2][3]

17  การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรชุด 2 มิติ  int num[2][3] = {11,12,13,21,22,23};  int num[2][3] = { {11,12,13}, {21,22,23} };  int num[ ][3] = { {11,12,13}, {21,22,23} }; nu m [0][1][2] [0]111213 [1]212223

18  การประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [row][column][ ชั้น ]; เช่น int G[4][2][3]; ชั้น 0 ชั้น 1 ชั้น 2


ดาวน์โหลด ppt โดยอาจารย์ศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google