งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 3: ตัวแปร, นิพจน์คณิตศาสตร์, การ คำนวณทางคณิตศาสตร์, การดำเนินการกับ สายอักขระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 3: ตัวแปร, นิพจน์คณิตศาสตร์, การ คำนวณทางคณิตศาสตร์, การดำเนินการกับ สายอักขระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 3: ตัวแปร, นิพจน์คณิตศาสตร์, การ คำนวณทางคณิตศาสตร์, การดำเนินการกับ สายอักขระ

2 ตัวแปร (Variable) ในโปรแกรมจะต้องกำหนดตัวแปรที่จะใช้ เพื่อจองเนื้อที่ สำหรับเก็บข้อมูลในระหว่างการทำงานของโปรแกรม โดยระบุชื่อตัวแปร และชนิดข้อมูลที่จะเก็บ ชื่อของตัวแปรควรสื่อความหมาย การตั้งชื่อตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือ เครื่องหมาย ‘_’ ชื่อตัวแปรห้ามมีช่องว่าง ห้ามมีอักขระพิเศษ ( ยกเว้น ‘_’) ชื่อตัวแปรห้ามเป็นคำสงวน เช่น main, double, return, ฯลฯ ตัวแปรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ถือว่าแตกต่างกัน (Case Sensitive)

3 ชื่อตัวแปร

4 การประกาศตัวแปร ตัวอย่างเช่น int count; double area, result; char x; string name; ชนิดข้อมูล ชื่อตัว แปร ; ชนิดข้อมูล ชื่อตัว แปร ;

5 การประกาศตัวแปรพร้อมกำหนดค่า เริ่มต้น int count = 0; double area = 0.0; char x = ‘A’; string name = “Hello”;

6 การประกาศตัวแปรแล้วกำหนดค่า ภายหลัง int number; double result; number = 5; result = number + 10; Assignment Statement

7 ข้อควรระวังในการเขียนคำสั่ง กำหนดค่า number = 5; ไม่ได้หมายถึงการเปรียบเทียบ แต่หมายถึงการนำค่า 5 ไปเก็บในตัวแปรชื่อ number result = number + 10; ไม่ได้หมายความว่า result ทางซ้าย มีค่าเท่ากันกับ number + 10 ทางขวา แต่หมายความว่า ให้นำค่าที่ เก็บในตัวแปร number มาบวกกับ 10 ก่อน เมื่อได้ ผลลัพธ์แล้วให้นำค่าที่ได้ไปเก็บในตัวแปรชื่อ result

8 ชนิดของตัวแปรที่เป็นตัวเลข

9 พิจารณาโปรแกรมต่อไปนี้

10

11 ตัวดำเนินการเลขคณิต (Arithmetic Operators) สัญลัก ษณ์ ประเภท ข้อมูล ตัวอย่า ง ผลลัพธ์ +int, float, double 2 + 35 -int, float, double 3 - 4 *int, float, double 5 * 630 /float, double 4.50 / 3.0 1.50 /int6 / 70 %int6 % 76

12 int main( ) { int A, B; float C, D; A = 3; B = 8; C = 4.5; D = 1.5; cout << “A*B = ” << A*B << endl; cout << “C*D = ” << C*D << endl; cout << “C/D = ” << C/D << endl; cout << “A DIV B = ” << A/B << endl; cout << “A MOD B = ” << A%B << endl; cout << “B MOD A = ” << B%A << endl; return 0; } โปรแกรมนี้ พิมพ์ ผลลัพธ์อะไร ออกทาง หน้าจอ ?

13 int main( ) { int A, B; float C, D; A = 3; B = 8; C = 4.5; D = 1.5; cout << “A*B = ” << A*B << endl; cout << “C*D = ” << C*D << endl; cout << “C/D = ” << C/D << endl; cout << “A DIV B = ” << A/B << endl; cout << “A MOD B = ” << A%B << endl; cout << “B MOD A = ” << B%A << endl; return 0; } โปรแกรมนี้ พิมพ์ ผลลัพธ์อะไร ออกทาง หน้าจอ ? A*B = 24 C*D = 6.750000 C/D = 3.000000 A DIV B = 0 A MOD B= 3 B MOD A = 2

14 ตาราง ลำดับ ความสำคั ญของตัว ดำเนินกา ร *** ถ้าต้องการ กำหนดลำดับ ความสำคัญเอง ให้ใช้วงเล็บจัด กลุ่มการ คำนวณตาม ต้องการ

15 ตัวอย่างการหาผลลัพธ์จากนิพจน์ที่ กำหนด นิพจน์ผลลัพธ์ 12 % 5 * 36 10 + 5 * 20 / 260 16 * 6 - 3 * 290 (28 + 3 * 4) / 410 10 / 3 * 39 5 / 2.0 + 4.06.5

16 ตัวดำเนินการเพิ่มลด (Increment and Decrement Operators) increment increment คือการบวกเพิ่มอีก 1 โดยใช้คำสั่ง ++x; หรือ x++; หมายถึงการกำหนดค่า x = x + 1; decrement decrement คือการลบออก 1 โดย ใช้คำสั่ง --x; หรือ x--; หมายถึงการกำหนดค่า x = x - 1;

17 increment และ decrement แบบ prefix Prefix Prefix คือ ทำบวกหรือลบก่อน (++a, --a) แล้วจึงนำค่าใหม่ไปใช้ ++a ++a หมายถึง a = a+1; แล้วจึงนำค่า a ไป ใช้งาน --a --a หมายถึง a = a-1; แล้วจึงนำค่า a ไป ใช้งาน

18 ตัวอย่าง a = 10; b = 10 + ++a; ได้ a = 11 และ b = 21 a = 5; b = - -a + 7; ได้ a = 4 และ b = 11 a = 5; cout << “a = ” << --a << endl; แสดงผล a = 4 ค่าในตัวแปร คือ 4

19 increment และ decrement แบบ postfix Postfix Postfix คือ ทำบวกหรือลบทีหลัง (a++, a--) นำค่าของตัวแปรไปใช้ก่อน แล้วจึงเพิ่มหรือลดค่าตัว แปร a++ a++ หมายถึง นำค่า a ไปใช้งาน แล้วจึงคำนวณ a = a+1; a-- a-- หมายถึง นำค่า a ไปใช้งาน แล้วจึงคำนวณ a = a-1;

20 ตัวอย่าง a = 10; b = 10 + a++; ได้ a = 11 และ b = 20 a = 5; b = a- - + 7; ได้ a = 4 และ b = 12 a = 5; cout << “a = ” << a-- << endl; แสดงผล a = 5 แต่ค่าในตัว แปร a คือ 4

21 การใช้ compound statement ใช้เพื่อแทนคำสั่งที่ตัวดำเนินการตัวแรกของนิพจน์ทาง ขวามือของเครื่องหมายเท่ากับ คือตัวเดียวกับตัวแปร ทางซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับ มีความหมายดังนี้ a += 10; คือ a = a + 10; a += b; คือ a = a + b; a *= x + y; คือ a = a * (x + y); ต้องคำนวณ expression ทางขวาให้เสร็จเรียบร้อยก่อน โดยให้ใส่วงเล็บครอบไว้ด้วย +=, -=, *=, /=, %=

22 int main() { double amount1 = 10000, amount2 = 5400; double vat = 0.07, pay = 0; amount1 += amount1*vat; cout << “amount1 = ” << amount1 << endl; amount2 += amount2*vat; cout << “amount2 = ” << amount2 << endl; pay += amount1; pay += amount2; cout << “pay = ” << pay; return 0; } amount1 = 10700.000000 amount2 = 5778.000000 pay = 16478.000000 Output on screen

23 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ #include

24

25

26 ตัวแปรชนิดตัวอักขระ (char) เก็บข้อมูลเพียงหนึ่งตัวอักขระ ' ใช้เครื่องหมาย ' ( single quote ) ปิดหน้าและปิด หลัง หนึ่งอักขระใช้ 8 บิต เช่น ' a ', ' C ', ' D ', '^', '@' escape character เช่น ‘\n’, ‘\t’, ‘\’’, ‘\”’

27 ASCII Table

28 ความสัมพันธ์ระหว่าง char กับ int

29 สายอักขระ (String) เก็บข้อมูล 1 ตัวอักขระหรือมากกว่า " ใช้เครื่องหมาย " ( double quote ) ปิดหน้า และ ปิดท้าย เช่น " student ", " diligent ", " industrious “ #include using namespace std;... string name = "Harry";

30 ตัวอย่าง string fname = "Harry"; string lname = "Morgan"; string name = fname + lname; cout << name << endl; name = fname + " " + lname; cout << name << endl; ผลลัพธ์ที่ได้คือ HarryMorgan

31 การหาความยาวของ string int n; n = greeting.length(); cout << “n= ” << n << endl; // n = 13 H e l l o, W o r l d ! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 string greeting = "Hello, World!";

32 การหา substring string greeting = "Hello, World!"; string sub = greeting.substr(0, 5); // ผลลัพธ์ที่เก็บในตัวแปร sub คือข้อความ "Hello" H e l l o, W o r l d ! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33 การหา substring string greeting = "Hello, World!"; string sub = greeting.substr(7, 5); // ผลลัพธ์ที่เก็บในตัวแปร sub คือข้อความ "World" H e l l o, W o r l d ! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

34 การหา substring string greeting = "Hello, World!"; string sub = greeting.substr(7); // ผลลัพธ์ที่เก็บในตัวแปร sub คือข้อความ "World!" H e l l o, W o r l d ! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

35 การพิมพ์ตัวอักษรหนึ่งตัวใน string string greeting = "Hello, World!"; cout << greeting[7] << endl; // พิมพ์ตัวอักษร W ออกทางหน้าจอ H e l l o, W o r l d ! 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

36 ตัวอย่าง

37


ดาวน์โหลด ppt 886201 หลักการโปรแกรม 1 Lecture 3: ตัวแปร, นิพจน์คณิตศาสตร์, การ คำนวณทางคณิตศาสตร์, การดำเนินการกับ สายอักขระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google