งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาร์เรย์ (Arrays) 02739211 Principles of Programming 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาร์เรย์ (Arrays) 02739211 Principles of Programming 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาร์เรย์ (Arrays) 02739211 Principles of Programming 1

2 ตัวแปรอาร์เรย์ อาร์เรย์หนึ่งมิติ (One Dimension Arrays) อาร์เรย์สองมิติ (Two Dimension Arrays) หัวข้อ 202739211 Principles of Programming

3 เป็นตัวแปรที่ใช้จัดเก็บค่าตัวแปรประเภทเดียวกัน ได้หลาย ๆ ค่า เป็นโครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่มีการจัดเก็บ แบบแถวลำดับ การอ้างอิงชื่ออาร์เรย์ จะรู้ตำแหน่งที่อยู่ที่ใช้ จัดเก็บอิลิเมนท์ตัวแรก การอ้างอิงค่าตัวแปรภายในอาร์เรย์จะใช้ Subscript หรืออาจเรียกว่า Index เช่น score[3] เป็นการอ้างถึงตัวแปร score ในตู้ หน่วยความจำหมายเลข 3 ( ตู้แรกหมายเลข 0) อาร์เรย์ (Arrays) 302739211 Principles of Programming

4 รูปแบบ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ จำนวนอิลิเมนท์ ]; จำนวนอิลิเมนท์ เป็นจำนวนเต็มบวก อาจเป็นค่าคงที่ หรือ นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ เช่น int score[45]; ประกาศตัวแปรอาร์เรย์ชนิดจำนวนเต็มชื่อ score ให้มี 45 อิลิเมนท์ มี subscript จาก 0 ถึง 44 (45- 1) ได้แก่ score[0] score[1] … score[44] การประกาศตัวแปรอาร์เรย์หนึ่งมิติ 402739211 Principles of Programming

5 score[0] score[1] score[2] score[3] … score[43] score[44] ตู้หน่วยความจำของอาร์เรย์ score[45] 502739211 Principles of Programming

6 1.main() 2.{ 3. int size = 5; 4. int number[size]; 5. float score[size*2]; 6. … 7. … 8.} ตัวอย่างการประกาศตัวแปรอาร์เรย์ หนึ่งมิติ 602739211 Principles of Programming ตัว แปร / ค่าคง ที่ นิพจน์ คณิตศาส ตร์

7 เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าจำนวนเต็มบวก 5 จำนวน โดยประกาศตัวแปรสำหรับรับค่า เพียง ตัวแปรเดียว พิมพ์ค่าที่รับมาทั้งหมดออกหน้าจอ ตามลำดับ หาผลรวมแล้วพิมพ์ออกหน้าจอ หาค่าเฉลี่ยแล้วพิมพ์ออกหน้าจอเป็น ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 702739211 Principles of Programming ตัวอย่างการใช้ตัวแปรอาร์เรย์หนึ่ง มิติ

8 1.main() { 2. int sum=0; 3. int c[5]; 4. float average=0.0; 5. printf("\n Enter 5 positive integers: (use a space between each number)\n"); 6. scanf("%d %d %d %d %d",&c[0],&c[1],&c[2],&c[3],&c[4]); 7. printf("\n"); 8. for(int i=0;i <=4 ;i++) 9. { 10. printf("Element %d = %d\n",i,c[i]); 11. sum += c[i]; 12. } 13. average = sum/5; 14. printf("\n\n Sum of the five element is : %d",sum); 15. printf("\n Average of the five number is : %.2f",average); 16. getch(); 17.} 802739211 Principles of Programming กำหนด array c ตัวเดียว สำหรับรับค่า int 5 อิลิ เมนท์ แทนที่จะกำหนดตัวแปร int 5 ตัว กำหนด array c ตัวเดียว สำหรับรับค่า int 5 อิลิ เมนท์ แทนที่จะกำหนดตัวแปร int 5 ตัว ตัวอย่างการใช้ตัวแปรอาร์เรย์หนึ่ง มิติ ผลลั พธ์

9 รูปแบบที่ 1 ( กำหนดจำนวนอิลิเมนท์ ) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ จำนวนอิลิเมนท์ ] = { ค่าที่ 1, ค่าที่ 2, ค่าที่ 3,..., ค่าที่ n}; เช่น char vowel [5] = { ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’}; เป็นการกำหนดตัวแปร array ของอักขระ (char) ชื่อ vowel ให้มี 5 อิลิเมนท์ พร้อมกับกำหนดค่าเริ่มต้นให้ เป็น a, e, i, o, u ตามลำดับ การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร อาร์เรย์หนึ่งมิติ 902739211 Principles of Programming vowel[0]vowel[1]vowel[2]vowel[3]vowel[4] aeiou ค่าข้อมูล ในแต่ละอิ ลิเมนท์

10 รูปแบบที่ 2 ( ไม่กำหนดจำนวนอิลิเมนท์ ) ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [] = { ค่าที่ 1, ค่าที่ 2, ค่าที่ 3,..., ค่าที่ n}; เช่น char vowel [] = { ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’}; เป็นการกำหนดตัวแปร array ของอักขระ (char) ชื่อ vowel ไม่ระบุจำนวนอิลิเมนท์ แต่กำหนดค่าเริ่มต้นให้ เป็น a, e, i, o, u ตามลำดับ การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร อาร์เรย์หนึ่งมิติ 1002739211 Principles of Programming vowel[0]vowel[1]vowel[2]vowel[3]vowel[4] aeiou ค่าข้อมูล ในแต่ละอิ ลิเมนท์

11 เขียนโปรแกรมเพื่อนำค่าอักขระ 5 ตัว ที่ กำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่อาร์เรย์ไว้แล้ว พิมพ์ออกหน้าจอ รอบแรกพิมพ์ตามลำดับจากหน้าไปหลัง รอบที่สองพิมพ์กลับลำดับจากหลังมาหน้า 1102739211 Principles of Programming ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นตัวแปร อาร์เรย์

12 1.main() { 2.{ 3. char letter[5]={'A','B','C','D','E'}; 4. printf("***** Value of letter[] in forward order *****\n"); 5. for(int i=0;i<=4;i++) 6. printf("The element number %d is : %c\n",i,letter[i]); 7. printf("\n\n##### Value of letter[] in reverse order #####\n"); 8. for(int j = 4;j>=0;j--) 9. printf("The element number %d is :%c\n",j,letter[j]); 10. getch(); 11.} 1202739211 Principles of Programming ประกาศ array letter[5] พร้อม กำหนดค่าเริ่มต้น ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัว แปรอาร์เรย์ 1 ผลลั พธ์

13 1.main() { 2.{ 3. char letter[]={'A','B','C','D','E'}; 4. printf("***** Value of letter[] in forward order *****\n"); 5. for(int i=0;i<=4;i++) 6. printf("The element number %d is : %c\n",i,letter[i]); 7. printf("\n\n##### Value of letter[] in reverse order #####\n"); 8. for(int j = 4;j>=0;j--) 9. printf("The element number %d is :%c\n",j,letter[j]); 10. getch(); 11.} 1302739211 Principles of Programming ประกาศ array letter[] พร้อม กำหนดค่าเริ่มต้น ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัว แปรอาร์เรย์ 2 ผลลั พธ์

14 1402739211 Principles of Programming


ดาวน์โหลด ppt อาร์เรย์ (Arrays) 02739211 Principles of Programming 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google