งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.Marketing Mix การพัฒนาส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด เตาเผาทรงพระ พิฆเนศวร์ บ้านผีดุ หน้า สารพัดช่าง ชม. ดอกไม้เซรามิกอายุ หลายร้อยปี ที่วัดอรุณ กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.Marketing Mix การพัฒนาส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด เตาเผาทรงพระ พิฆเนศวร์ บ้านผีดุ หน้า สารพัดช่าง ชม. ดอกไม้เซรามิกอายุ หลายร้อยปี ที่วัดอรุณ กทม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.Marketing Mix การพัฒนาส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด เตาเผาทรงพระ พิฆเนศวร์ บ้านผีดุ หน้า สารพัดช่าง ชม. ดอกไม้เซรามิกอายุ หลายร้อยปี ที่วัดอรุณ กทม. ภาพโดย : Tavee Netisingha

2 Kulachatr C. Na Ayudhya2 4.Marketing Mix การพัฒนาส่วนประสมการตลาด หลัก 4 P : Product,Price,Place,Promotion กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ การวิเคราะห์ ตัดสินใจและ จัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กลยุทธ์ราคา (Price) คือ การตัดสินใจในการกำหนดราคา สินค้าที่ลูกค้ายอมรับและทำให้บริษัทมีกำไร กลยุทธ์การจัดจำหน่าย (Place) คือ การตัดสินใจเลือกช่องทาง ในการกระจายสินค้าถึงลูกค้าและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า กลยุทธ์การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสาร ติดต่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ของบริษัท เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริม การขายด้วยการลด แลก แจก แถม หรือใช้พนักงานช่วยขาย

3 Kulachatr C. Na Ayudhya3 P : Product Strategy กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ : เซรามิก –ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่ถูกนำเสนอแก่ตลาดเพื่อสร้างความสนใจ เพื่อใช้ในการบริโภคและเป็นกรรมสิทธิ์ สามารถสนองความ จำเป็น ความต้องการ และกำลังซื้อได้ อาจเป็น วัตถุ บริการ กิจกรรม บุคคล สถานที่ องค์กรหรือความคิด –ผลิตภัณฑ์ เป็นรูปแบบสำคัญหรือสัญลักษณ์ที่ช่วยแยกแยะ มนุษย์ในสังคมออกจากกัน และแสดงบทบาทที่แตกต่างกัน –ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสได้ (Tangible Products) เช่น นาฬิกา ตู้เย็น เสื้อผ้า เครื่องประดับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Products) เช่น การบริการ การ ประกันภัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4 Kulachatr C. Na Ayudhya4 Core องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ Core Product ( ผลิตภัณฑ์หลัก ) ประโยชน์หลักที่ ผู้บริโภคได้รับจาก ผลิตภัณฑ์ Actual Product ( ส่วนประกอบที่รับรู้ได้ ของผลิตภัณฑ์ ) เช่น ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หีบห่อ รูปร่าง คุณภาพ Augmented Product ( ผลิตภัณฑ์ควบ ) คือ ส่วนที่ผู้บริโภคได้รับ นอกเหนือไปจาก ผลิตภัณฑ์ เช่น การ บริการหลังขาย การ รับประกันสินค้า การ ติดตั้งฟรี การขนส่ง เป็น ต้น Core Actual Product Augmented Product

5 Kulachatr C. Na Ayudhya5 อ่างล้างหน้า แนว Terra Cotta ระบุคุณสมบัติพิเศษ : มาตรฐาน TIS ขนาด diameter 24 inches ผลิตภัณฑ์หลัก คือ กระเบื้องผนัง เคลือบเซรามิก ขนาด 4x4 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ที่เหนือความคาดหวัง คือ ติดตั้งฟรี 100 ตร. ม. ตรา KULACOTTA ตรา KULACOTTA( นามสมมติ )

6 Kulachatr C. Na Ayudhya6 ตราสินค้า ผู้ประกอบการใหม่ควรสร้างภาพพจน์ในตราสินค้า (Brand Image) ให้เป็นสมบัติ ของกิจการ ตราสินค้าประกอบด้วย –ชื่อตราสินค้า (Brand Name) : อ่านออกเสียงได้ –สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า (Brand Mark or Trade Mark) มองเห็นได้ แต่อ่านออกเสียงไม่ได้ รวมกันเรียกว่า : ตราสินค้าหรือยี่ห้อสินค้า (Brand) คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) คือการที่ตราสินค้าของกิจการมี ความหมายเชิงบวกในสายตาลูกค้า –ลูกค้ารู้จักตราสินค้า : ทำให้ลูกค้าเรียก อ้างสินค้าได้ง่ายขึ้น –ลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับตราสินค้านั้น : ลูกค้ามั่นใจในการใช้และบอกต่อได้ ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคย มีความรู้สึกที่ดี ต่อตราสินค้าอย่างมั่นคง –ลูกค้าจะจดจำตราสินค้านั้นได้ด้วยคุณลักษณะที่ไม่ซ้ำแบบใคร –ลูกค้าจะเข้าใจในหลักประกันสำหรับสินค้า เช่นการรับประกันหรือการรับรอง มาตรฐาน

7 Kulachatr C. Na Ayudhya7 ตราสินค้าและโลโก้ กลุ่มของตราสินค้า ประกอบด้วย Brand Name และ Brand Mark กลุ่มของตราสินค้าที่มีแต่ Brand Mark เรียกอีกอย่าง ว่า LOGO

8 Kulachatr C. Na Ayudhya8 Products Concepts www.king-collection.com K-Narongsak Phajaroen

9 Kulachatr C. Na Ayudhya9 Products Concepts www.baanceladon.com K-Tasanee Yaja

10 Kulachatr C. Na Ayudhya10

11 Kulachatr C. Na Ayudhya11 Products / Brand Concepts เริ่มต้นจากการผลักดันชื่อ แบรนด์ " ชะเลียง " ทั้งในและ นอกประเทศ อย่างเต็มที่ เพราะกิจการลักษณะ Made to Order เป็น กิจการที่ตีบตันในอัตราเร่ง คุณประณีตจับงานด้าน การตลาดเต็มตัว นอกจาก เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพอทเทอรี่ฯ แล้วยังได้ปัดฝุ่น บริษัท ซี. อาร์. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่จดทะเบียนนาน แล้วมารับผิดชอบ การตลาดแบรนด์ของ ตัวเอง ลงทุนก่อสร้างโชว์รูมแห่ง แรกด้านหน้าโรงงานติด ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง และวาง คอนเซ็ปต์ สินค้า เป็น Home Style Store เริ่ม เปิดในปี 2540 Brand & Ceramic Home Style Concepts อ้างอิงคุณปราณีต เชิดจีรา วัฒนานันท์

12 Kulachatr C. Na Ayudhya12 Product Concept / Brand Concept / International Brand

13 Kulachatr C. Na Ayudhya13 “DoiDinDang” Contemporary Pottery Art ChiangRai : อ. สมลักษณ์ พันติบุญ

14 Kulachatr C. Na Ayudhya14 เกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับ Ceramic “ เซรามิกส์ ” (Ceramics) เป็นคำที่มีราก ศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า “ การ เผา ” (to burn) ตรงกับภาษากรีกว่า “ เครามอส ” (Keramos) แปลว่า “ สิ่งที่เผาแล้ว ” (burn stuff) ตรงกับภาษาเยอรมันว่า “ เครามิกส์ ” (Keramik) ฝรั่งเศสเรียกว่า เซรามิกส์ (Ceramiquc) อิตาเลียนเรียกว่า “ เซรามิกส์ ” (Cearmics) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เซรามิกส์หมายถึง การนำเอา อนิ นทรียสารที่เป็นอโลหะ ซึ่งได้แก่ สารจำพวกแร่ ดิน และหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาใช้เป็น วัตถุดิบหลักในการผลิตโดยผ่านกระบวนการผลิต ที่ใช้ความร้อนสูงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความ แข็งแรงสามารถนำไปใช้ได้

15 Kulachatr C. Na Ayudhya15 Production of Ceramics Raw Material Molding / Shaping RM Preparing “Earth Wind & Fire”“ดินน้ำลมไฟ” S.E.A.L อรินทราชย์ USA Body Firing 800 C Painting/ Glazing Glaze Firing 1,250 C Finish Product ดิน น้ำลมและไฟ “ดิน น้ำ ลม ไฟ”

16 Kulachatr C. Na Ayudhya16 ประเภทของเซรามิกส์ (Kind of Ceramic) 1. เซรามิกส์ ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา (Pottery) อาทิ ชุดอาหาร (Table ware) เครื่องครัว (Kitchen ware) เครื่อง สุขภัณฑ์ (Sanitary ware) เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ (Chemical porcelain) และฟันปลอม (Dental porcelain) เครื่องประดับตกแต่ง (Art ware) ได้แก่ แจกัน รูปปั้น เข็มกลัด ตุ้มหู และกำไล แบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท คือ –1.1 Earthen ware –1.2 Stoneware –1.3 Porcelain ware 1.3.1 Soft Porcelain ; Silica>alumina 1.3.2 Hard Porcelain ; Silica { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2163945/slides/slide_16.jpg", "name": "Kulachatr C.Na Ayudhya16 ประเภทของเซรามิกส์ (Kind of Ceramic) 1.", "description": "เซรามิกส์ ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา (Pottery) อาทิ ชุดอาหาร (Table ware) เครื่องครัว (Kitchen ware) เครื่อง สุขภัณฑ์ (Sanitary ware) เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ (Chemical porcelain) และฟันปลอม (Dental porcelain) เครื่องประดับตกแต่ง (Art ware) ได้แก่ แจกัน รูปปั้น เข็มกลัด ตุ้มหู และกำไล แบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท คือ –1.1 Earthen ware –1.2 Stoneware –1.3 Porcelain ware 1.3.1 Soft Porcelain ; Silica>alumina 1.3.2 Hard Porcelain ; Silica

17 Kulachatr C. Na Ayudhya17 Pottery ; earthenware, Terra cotta

18 Kulachatr C. Na Ayudhya18 Stoneware

19 Kulachatr C. Na Ayudhya19 Porcelain

20 Kulachatr C. Na Ayudhya20 Sanitary Ware & Tile

21 Kulachatr C. Na Ayudhya21 ประเภทของเซรามิกส์ (Kinds of Ceramic) 2. เซรามิกส์ ประเภทเครื่องแก้ว (Glasses) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำ จากอนินทรียสารคือ ทรายแก้ว นำไปเผาให้หลอมตัวรวมกัน แล้ว ปล่อยให้เย็นตัวจนกระทั่งแข็ง โดยไม่มีการตกผลึก มีทั้งชนิด โปร่งใส (Transparent) โปร่งแสง (Translucent) และทึบแสง (Opaque) แก้วใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย ได้แก่ 2.1 Glass for science 2.2 Fluorescent 2.3 Glass for construction 2.4 Safety or Bullet proof glass 2.5 Glass Fibers 2.6 Art Glass 2.7 Household Glass 2.8 Electronic Glass Product Strategies of Ceramic

22 Kulachatr C. Na Ayudhya22 ประเภทของเซรามิกส์ (Kinds of Ceramic) 3. ซีเมนต์ ปูนขาว และปูนพลาสเตอร์ 3.1 ซีเมนต์ เป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิต ซีเมนต์ ได้แก่ แคลเซียม (Calcium) ซิลิกา (Silica) อะลูมินา (Alumina) เหล็กออกไซด์ (Ferric oxide) และดินมาล (Marl) การผลิตซีเมนต์ทำได้โดย ผสมวัตถุดิบดังกล่าวตามสัดส่วนและเผาให้ถึงจุดหลอมเริ่มต้น (Incipient fusion) เพื่อให้มีความหนาแน่นสูง ที่อุณหภูมิประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส จะ ได้เม็ดปูน(Clinker) แล้วใช้ลมเป่าให้เย็น จากนั้นนำไปบดผสมกับยิปซั่มประมาณ 2-3 % ก็จะได้ ซีเมนต์ตามต้องการ 3.2 ปูนขาว ได้จากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) ที่มี อยู่ตามธรรมชาติ เช่น หินปูน (Lime Stone) นำไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ 895 องศาเซลเซียส ก็จะได้ปูนขาว 3.3 พลาสเตอร์ (Plasters) เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด สีขาว สามารถดูดซับน้ำได้ดี ได้จากการเผาไล่น้ำ (Calcine) แร่ยิปซัม (Gypsum rock) หรือเกลือจืดที่อุณหภูมิ 120-180 องศาเซลเซียส แล้วนำไปบดให้ละเอียด พลา สเตอร์เป็นวัสดุที่สำคัญในการทำต้นแบบ และทำแบบพิมพ์สำหรับการทำ อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา Product Strategies of Ceramic

23 Kulachatr C. Na Ayudhya23 ประเภทของเซรามิกส์ (Kinds of Ceramic) 4. ผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะเคลือบ (Enamel) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำ จากโลหะและเคลือบด้วยสารเคลือบโดยผ่านการเผาที่อุณหภูมิ ประมาณ 300-900 องศาเซลเซียส ใช้ทำภาชนะเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่งมากมายหลายชนิด อาทิ ถ้วยชาม จาน ปิ่นโต และเข็มกลัด เป็นต้น ภาชนะเหล่านี้สามารถทนต่อกรด ด่าง และ ความร้อนได้ดี 5. ผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุขัดถู (Abrasives) เป็นวัสดุที่มีความ แข็งพอที่จะใช้ขัดถูให้วัสดุอีกชนิดหนึ่งสึกกร่อนได้ ได้แก่ กระดาษ ทราย และเครื่องมือขัดต่างๆ ทำจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ ทราย (Sand) และหินจำพวกหินเขี้ยวหนุมาน (Quartz) คอรันดัม (Corundum) และเพชร (Diamond) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเภท ที่สังเคราะห์ขึ้น ได้แก่ ซิลิกอน คาร์ไบด์ (Silicon Carbide) ฟิวส์ อะลูมินา (Alumina Alumina) และเพชรสังเคราะห์ (aunthetic diamond)เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดนี้มีเทคนิคการผลิตที่ แตกต่างกันในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักร และวัตถุดิบ แต่ทุกชนิด จะต้องผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูงเหมือนกัน Product Strategies of Ceramic

24 Kulachatr C. Na Ayudhya24 ประเภทของเซรามิกส์ (Kinds of Ceramic) 6. ผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุทนไฟ (Refractories) เป็นวัตถุที่สามารถทน ความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 1,500องศาเซลเซียส โดยไม่มีการ เปลี่ยนแปลง หรือเสียรูป มีความแข็งแกร่ง ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ สำคัญในการทำเตาเผา แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 6.1 วัตถุทนไฟที่มีสมบัติเป็นกรด (Acid refractory) วัตถุทนไฟชนิดนี้สามารถ รับน้ำหนักได้ดี และทนอุณหภูมิได้ถึง 1,650 องศาเซลเซียส ไม่มีการหดตัว ขยายตัวที่อุณหภูมิสูง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหัน ตั้งแต่ 600 องศาเซลเซียส ถึงจุดหลอมละลายและทนต่อตะกรันชนิดกรดอีกด้วย จึง นิยมใช้ทำเตาหลอมแก้ว 6.2 วัตถุทนไฟที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง (Basic refractory) ส่วนใหญ่ใช้ใน อุตสาหกรรมโลหะต่างๆ เช่น เตาถลุงตะกั่ว และเตาถลุงดีบุก เป็นต้น 6.3 วัตถุทนไฟที่มีสมบัติเป็นกลาง (Neutral refractory) ส่วนมากใช้เฉพาะ จุดสำคัญๆ ของเตาเผา เพราะมีราคาแพงมาก ใช้ทำเตาถลุงโลหะทุกชนิด เช่น ทองแดง นิกเกิล และตะกั่ว เป็นต้น 6.4 อิฐทนไฟ (Insulating Bricks) หรืออิฐเบา มีอิฐที่เป็นฉนวนความร้อนได้ดี มีความพรุนตัวสูง และมีน้ำหนักเบา ใช้ทำเตาเผาเครื่องเคลือบดินเผา Product Strategies of Ceramic

25 Kulachatr C. Na Ayudhya25 Refractories

26 Kulachatr C. Na Ayudhya26 ประเภทของเซรามิกส์ (Kinds of Ceramic) 7. ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องฉนวน (Insulation) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 7.1 เครื่องฉนวนไฟฟ้า (Electrical Insulator) คือวัสดุที่ เป็นสื่อนำไฟฟ้าได้น้อยที่สุด หรือไม่ยอมให้พลังงานไฟฟ้าผ่านไป ได้ใช้สำหรับป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านถึงกันระหว่างตัวนำที่ อยู่ใกล้กัน ได้แก่ ลูกถ้วย มุกประดับ สะพานไฟ และลูกถ้วยล้อ เป็น ต้น 7.2 เครื่องฉนวนความร้อน (Thermal Insulator) คือ วัสดุที่เป็นสื่อนำความร้อนได้น้อยที่สุด หรือไม่ยอมให้ความร้อนผ่าน ไปได้ ใช้สำหรับบุด้านหลังของอิฐทนไฟในเตาเผา เพื่อป้องกัน ความร้อนผ่านออกนอกเตา และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการเผาอีก ด้วย 8. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ได้แก่ อิฐมอญ (Common brick) อิฐปูพื้น (Paving brick) ท่อน้ำ (Sewer pipe) ท่อร้อยสาย (Conduits) กระเบื้องมุงหลังคา (Roofing Tile) และกระเบื้องปูพื้น (Floor Tile) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ทำมาจากดินแต่บางชนิด อาทิ อิฐปูพื้น และท่อน้ำอาจทำมาจากดิน หรือซีเมนต์ได้เช่นกัน Product Strategies of Ceramic

27 Kulachatr C. Na Ayudhya27 Capacitor Water FilterThermal Insulator E-Insulator

28 Kulachatr C. Na Ayudhya28 อิฐ กระเบื้อง ตกแต่ง

29 Kulachatr C. Na Ayudhya29 อิฐ กระเบื้อง ตกแต่ง ภาพจาก ภราดร อุตสาหกรรม

30 Kulachatr C. Na Ayudhya30 Product Strategies of Ceramic 9. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการอวกาศและ งานวิจัยวัสดุระดับสูง ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความ แข็งแกร่งเป็นพิเศษ ทนต่อกรดด่าง ทนต่อ การเสียดสี และทนต่อความร้อนสูง ใช้ใน ส่วนท้ายของจรวดที่มีเปลวไฟร้อนแรงพ่น ออกมา ซึ่งไม่มีโลหะใดจะสามารถทนความ ร้อนขนาดนั้นได้ และการนำนาโนเทคโนโลยี วัสดุ เข้ามาใช้กับงานเซรามิก เช่น สาร Abrasive ขัดรถระดับนาโน

31 Kulachatr C. Na Ayudhya31 Pottery Glass Cement/Plaster Enamel Insulator Abrasive Refractory Construction Hi-tech Earthen ware Stone ware Porcelain ware Bone China Dental Porcelain Earthen ware Stone ware Porcelain ware Bone China Dental Porcelain อิฐมอญ (Common brick) อิฐปูพื้น (Paving brick) กระเบื้องมุงหลังคา (Roofing Tile) กระเบื้องปูพื้น (Floor Tile) อิฐมอญ (Common brick) อิฐปูพื้น (Paving brick) กระเบื้องมุงหลังคา (Roofing Tile) กระเบื้องปูพื้น (Floor Tile) Dressing Household Science/Health Construction Art Decoration Product Strategies of Ceramic

32 Kulachatr C. Na Ayudhya32 Souvenir Household Science/ Health Art Decoration Construction

33 Kulachatr C. Na Ayudhya33 กลยุทธ์ราคา การตั้งราคาสินค้าเป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่วน เดียวที่ก่อให้เกิดรายได้และกำไรสิ่งที่เกี่ยวข้องกับราคาที่ พบเห็นเสมอ คือ การตั้งราคาสินค้า ขายปลีก / ขายส่ง –การตั้งราคาจากต้นทุนบวกกำไร –การตั้งราคาด้วยจุดคุ้มทุน –การตั้งราคาตามความพอใจของลูกค้า –การตั้งราคาเชิงกลยุทธ์ (เน้นตั้งราคาเพื่อการแข่งขัน) ส่วนลด ; ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดเงินสด ส่วนลดคนกลาง (Trade Discount) ระยะเวลาในการชำระเงิน (Credit Term) การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา การตั้งราคาเพื่อการส่งเสริมการขาย เช่น ราคาช่วง เทศกาลพิเศษ รายการนาทีทอง ราคาสมาชิก

34 Kulachatr C. Na Ayudhya34 กลยุทธ์การจัดจำหน่าย Channel of Distribution ผู้ผลิต ลูกค้า 1 Level ใช้พนักงานขายตรง เหมาะสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น ceramic art ผู้ผลิต ลูกค้า ผู้ค้าปลีก 2 Level ขายผ่านห้างสรรพสินค้า ต้องการกระจายตัวสูง สินค้า มีมูลค่าสูง กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อและรสนิยมสูง ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ลูกค้า ผู้ค้าส่ง 3 Level เซรามิกที่ต้องขายผ่านร้านค้าปลีกจำนวนมาก ที่มีการ กระจายตัวทั่วไป ผู้ผลิตไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้องอาศัยพ่อค้าส่งในการ กระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ

35 Kulachatr C. Na Ayudhya35 กลยุทธ์การจัดจำหน่าย Channel of Distribution ผู้ผลิต ลูกค้า 4 Level ผู้ผลิตไม่สามารถขายเองได้ เพราะต้องอาศัยความ เชี่ยวชาญจากตัวแทน เช่นการส่งสินค้าไปจำหน่าย ต่างประเทศ ต้องอาศัย Trader หรือขายเซรามิก เข้าพื้นที่ที่ผู้ผลิตไม่ชำนาญลูกค้าในพื้นที่ ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ลูกค้า ผู้ค้าส่ง 5 Level ผู้ผลิตไม่สามารถจำหน่ายเองได้ ต้องอาศัยตัวแทนขายที่มีความ เชี่ยวชาญในพื้นที่ และลูกค้ามีจำนวนมาก กระจายตัวสูง ผู้ผลิตไม่มี ทุนในการจำหน่ายด้วยตนเอง และขาดประสบการณ์ ในช่องทางการ จัดจำหน่าย เช่น เซรามิกกลุ่มก่อสร้าง ตัวแทนขาย ผู้ค้าปลีก ตัวแทน ขาย

36 Kulachatr C. Na Ayudhya36 จะวางขายที่ไหน ? ( ช่องทางการกระจาย สินค้า ) เส้นทางที่เซรามิกจะถูกเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภค ผู้ผลิตผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายผู้บริโภค ตัวแทนจำหน่าย, Modern Trade เปิดหน้าร้านขายเอง ขายผ่าน Web, Catalog แล้วส่งด้วยไปรษณีย์ (EMS) Marketing Channel ช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้า ออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อพบปะ Trader

37 Kulachatr C. Na Ayudhya37 ช่องทางการกระจายสินค้า Supported ( ผู้สนับสนุน ) –Government Exhibition –Department of Export Promotion (DEP) BIG+BIH, –Department of Industrial Promotion (DIP) –Department of Internal Trade (DIT) –การรวมกลุ่มกันทางอุตสาหกรรม การรวมกลุ่มกันขาย รวมกลุ่มกัน ซื้อ (สหกรณ์) หรือการจัดทำ Cluster –การจัดกิจกรรมทางการตลาดในหน่วยงานราชการระดับเล็กและ เอกชน เช่น การจัดกิจกรรมสินค้าชุมชนของ อบต. หรือการจัด งาน EXPO ของกลุ่มต่างๆ –หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเซรามิกของไทย ศูนย์ทรัพยากรเซรามิกส์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง, ฯลฯ

38 Kulachatr C. Na Ayudhya38

39 Kulachatr C. Na Ayudhya39

40 Kulachatr C. Na Ayudhya40 http://www.thaitradefair.com

41 Kulachatr C. Na Ayudhya41 http://www.thaitradefair.com/fairin/big08/

42 Kulachatr C. Na Ayudhya42 http://www.thaitradefair.com/fairin/bigoct08/

43 Kulachatr C. Na Ayudhya43 www.thaitradefair.com/fairin/big08/ appointment.asp

44 Kulachatr C. Na Ayudhya44 http://www.thaitradefair.com/fairin/mit08/

45 Kulachatr C. Na Ayudhya45

46 Kulachatr C. Na Ayudhya46

47 Kulachatr C. Na Ayudhya47สมาคมเซรามิกส์ไทย

48 Kulachatr C. Na Ayudhya48

49 Kulachatr C. Na Ayudhya49

50 Kulachatr C. Na Ayudhya50

51 Kulachatr C. Na Ayudhya51 ช่องทางการกระจายสินค้า Intermediaries ( คนกลาง ) –AGENT or Dealer ; ตัวแทนขาย ผู้แทนจำหน่าย –Trader and Inter-trader ; ตัวแทน นายหน้า ผู้ค้าส่งออก –Marketplace Retail Store Outlet –Hypermarket –Department Store –Supermarket –Convenience Store, Mini-mart Real Marketplace –ตลาดเซรามิกส์, ตลาด OTOP, ตลาดสินค้าชุมชน Web Marketplace เช่น www.thaitambon.com, www.tarad.com, www.thaitradepoint.com, www.shoppingthai.com, www.alibaba.com, www.ebay.comwww.thaitambon.com www.tarad.comwww.thaitradepoint.com www.shoppingthai.comwww.alibaba.comwww.ebay.com

52 Kulachatr C. Na Ayudhya52 ช่องทางการกระจายสินค้า Direct Channel ( ขายตรง ) –Company Sales force การตั้งหน่วยงานขาย (Sales Team) ในบริษัท –E-Marketing การใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางการจำหน่าย (e-Commerce) สร้างเว็บขึ้นเอง www.shoppingthai.com www.tarad.com www.thaitambon.com, www.ebay.comwww.thaitambon.comwww.ebay.com –My outlet การลงทุนสร้างร้านค้าจำหน่ายสินค้าขึ้นเองใน หลากหลายรูปแบบ เช่น KIOSK, Showroom ต้องคำนึงทำเลที่ตั้งและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นหลัก –MLM (Multi Level Marketing) สมาชิก, Down line

53 Kulachatr C. Na Ayudhya53 การจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ ( การส่งออก ) สิ่งที่ควรคำนึงได้แก่ วัฒนธรรม ภาษา และสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง กันไปในแต่ละประเทศ แนวทางปฏิบัติการจัดจำหน่ายในต่างประเทศที่ แตกต่างกันออกไป การติดตามข้อกฎหมายระหว่างประเทศ การ เจรจาทางการค้า การรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจ การกีดกันการค้า เพื่อตัดสินใจให้สอดคล้อง มาตรฐานสากลต่างๆ

54 Kulachatr C. Na Ayudhya54 การจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ ( การส่งออก ) ลักษณะโดยทั่วไปของ ผู้ประกอบการไทย กับการส่งออก รับจ้างผลิตโดยใช้ตราสินค้าของลูกค้าในต่างประเทศ ส่งออกผ่านตัวแทนขาย / เอเย่นต์ หรือ Trader การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ แนวทางขยายตลาดต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ โลกเชื่อมข้อมูลข่าวสารถึงกันและกันได้ง่ายขึ้น ผู้ประกอบการใหม่ ควรให้ความสำคัญกับข้อมูล ข่าวสาร สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ นำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นแนว ทางการทำตลาดที่จะมีความสำคัญต่อไปอย่างยิ่ง (การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-Marketing)

55 Kulachatr C. Na Ayudhya55 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดและ การส่งเสริมการตลาด การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion) –การโฆษณา (Advertising) –การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) –การใช้พนักงานขายหรือหน่วยงานขาย (Personal Selling) –การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) –การตลาดทางตรง (Direct Marketing) –การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event or Event Marketing) –การเป็นผู้อุปถัมภ์ (Sponsorship Marketing) ควรวางแผนและดำเนินงานการใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกันอย่างประหยัด

56 การจัดหาข้อมูล และการวิเคราะห์ตลาด

57 Kulachatr C. Na Ayudhya57 การจัดหาข้อมูลและการวิเคราะห์ตลาด “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง!!!” ธุรกิจมีความเสี่ยง คู่แข่งมีกลยุทธ์หลากหลาย เพิ่มขึ้น “การวิจัย” สภาพแวดล้อมธุรกิจ เปลี่ยนแปลงบ่อย ผู้บริหารต้องตัดสินใจ “IT” ต้องได้ข้อมูลหรือ สารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ ต้องใช้เครื่องมือ จัดหาข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ “ทำไม”

58 Kulachatr C. Na Ayudhya58 การหาข้อมูลทางการตลาด การเดินทางท่องเที่ยวทั่วไป ให้ช่างสังเกตและจดจำ อ่านนิตยสารธุรกิจ การตลาด และดูผลงานวิจัยผู้บริโภคบ้างเพื่อ ทราบแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค อยากรู้อะไรไปถามกระทรวงพาณิชย์บ้าง www.moc.go.thwww.moc.go.th ถ้าอยากส่งออกไปหาข้อมูลที่กรมส่งเสริมการส่งออก www.depthai.go.th หรือกัดฟันซื้อตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ www.depthai.go.th ค้นคว้าและซักถามผู้รู้บ่อยๆ หาเวลาว่างให้ตนเองบ้าง เพื่อใช้ในการหาข้อมูลและโอกาส ทางการตลาดที่ดีกว่า อินเตอร์เนตและภาษาอังกฤษเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับการหาข้อมูล ทั้งในและต่างประเทศ โดยสืบค้นจากเว็บต่างๆ ได้ ศึกษาวัฒนธรรมของชาวต่างชาติจากหนังสือ เว็บไซต์หรือ สัมภาษณ์พูดคุยกับชาวต่างชาติ จำได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรม หรือ ความพอใจ

59 Kulachatr C. Na Ayudhya59 http://www.the-infoshop.com

60 Kulachatr C. Na Ayudhya60 www.marketresearch.com

61 Kulachatr C. Na Ayudhya61

62 Kulachatr C. Na Ayudhya62 Ceramic

63 Kulachatr C. Na Ayudhya63 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) หมายถึงการดำเนินกิจกรรมทาง การตลาดโดยใช้เครื่องมือ อีเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ใน การทำกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดย เป็นกิจกรรมที่มีการสื่อสาร 2 ทาง และ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้ทั่ว โลกตลอดเวลา (Any Time Any Where)

64 Kulachatr C. Na Ayudhya64 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) ลักษณะพิเศษ ; ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมายต้องชอบซื้อสินค้าผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ กระจายอยู่ทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน เป็นการตลาดแบบตัวต่อตัว ลูกค้าตัดสินใจซื้อจากข้อมูลบนสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เปิดร้านขายได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าประเภทดิจิตอล ได้ในเวลา อันรวดเร็ว ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจต่ำ ใช้บุคลากรจำนวนน้อย ไม่ต้องเอาใจใส่เรื่อง Place Utility ได้ข้อมูลของบลูกค้าอันมีค่าอย่างมหาศาล

65 Kulachatr C. Na Ayudhya65 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) ประเภทของสินค้าและบริการ สินค้าที่มีตัวตน เช่น ดอกไม้ หนังสือ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เซรามิก สินค้าที่ไม่มีตัวตน เช่น ข้อมูล คำปรึกษา บันเทิง การบริการ เช่น โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 1.Portal Site ; www.google.com, www.yahoo.com www.google.comwww.yahoo.com 2.E-Tailing ; www.amazon.com, www.dell.com www.mislily.com www.amazon.comwww.dell.comwww.mislily.com 3.Auction ; www.ebay.com, www.pantip.comwww.ebay.comwww.pantip.com 4.Service ; www.ecombottravel.comwww.ecombottravel.com

66 Kulachatr C. Na Ayudhya66

67 Kulachatr C. Na Ayudhya67 แนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ 1.ใช้ Tools สำเร็จรูป ecombot.com, velocal.com, quickwww.com tarad.com, thaitambon.com 2. Outsourcing จ้างบริษัทภายนอกผลิตตามต้องการ 3. ผลิตเองด้วยโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจ หรือ เขียน Code HTML เอง เช่น MS-Frontpage, Macromedia Dreamweaver, Namo, ASP.net, PHP, Java Code - ผลิตโดยเจ้าของ / ผู้บริหาร - จ้างโปรแกรมเมอร์ไว้ในองค์กร

68 Kulachatr C. Na Ayudhya68 ตัวอย่างของผู้ให้บริการร้านค้า อัตโนมัติสำเร็จรูป –http://www.ecombotthailand.comhttp://www.ecombotthailand.com เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบการให้บริการสร้างร้านค้าบน Shoppingmall มีลักษณะเป็น Sub-domain ของ www.shoppingthai.com ข้อดีคือราคาถูกและเปลี่ยนค่า เช่าตามรายการสินค้าที่เพิ่มขึ้น และช่วยโปรโมทเว็บให้ ข้อเสียคือ ไม่ได้ใช้ชื่อ Domain ของตัวเอง ลูกค้าจดจำ ยาก www.shoppingthai.com –http://www.thaitambon.comhttp://www.thaitambon.com มีลักษณะเหมือนเว็บดังกล่าวข้างต้น –http://www.quickwww.comhttp://www.quickwww.com เป็นเว็บไซต์สร้างร้านอัตโนมัติที่ตั้ง Domain Name เองได้ และเป็น อิสระจาก Mall ไม่ผูกพันกับ Host แต่ต้องโปรโมทเว็บเอง เสีย ค่าบริการในการสร้างแพงกว่า –http://www.tarad.com เป็นผู้ให้บริการสร้างร้านค้าอัตโนมัติที่มีระบบให้ทดลองใช้ Free 1 เดือน มีการโปรโมทและจัดทำ Categories บนเว็บได้ด้วยตนเอง ค่าบริการไม่สูงมากนัก

69 Q&A ขอบคุณครับ อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5324-1255 ต่อ 409 มือถือ 081-716-4882 email : kulachatrakul@yahoo.com Website http://mkpayap.payap.ac.thkulachatrakul@yahoo.comhttp://mkpayap.payap.ac.th


ดาวน์โหลด ppt 4.Marketing Mix การพัฒนาส่วนประสมการตลาด ส่วนประสมการตลาด เตาเผาทรงพระ พิฆเนศวร์ บ้านผีดุ หน้า สารพัดช่าง ชม. ดอกไม้เซรามิกอายุ หลายร้อยปี ที่วัดอรุณ กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google