งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction Information System for Marketing Planning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction Information System for Marketing Planning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction Information System for Marketing Planning
MK315 Marketing Information System Introduction Information System for Marketing Planning Semester 2/52 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty kulachatr Chatrakul Na Ayudhya

2 About Your Teacher Tel : 081-716-4882 My Academic Profile
Mr.Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya My Academic Profile B.Sc in Chemical Industrial CMU (Silicate Technology ) 1992 MBA. in Marketing PYU 1998 MITM (Master of Information Technology and Management) , CMU MKIS , Retailing Mng. Seminar Production & Operation Management Hi5 : htpp://kulachatrakul.hi5.com Tel : MK315

3 Information and Communication Technology ; ICT
MK315

4 Why do we use ICT for Communicating?
Person , Organization , Business firm use ICT for communication Increasing of world internet using Decreasing of ICT costing Alternatives ICT technologies for using LAN , Wimax , Edges , 3G , CDMA , MK315

5 Social Network site / e-Mail
Data can be transferred between tools from BB or i-phone to computer server via internet technology -- we can send or photo to show in your face book or hotmail easily Social Network site / MK315

6 สถิติผู้ใช้อินเทอร์เนตในประเทศไทย
16 M MK315

7 สถิติผู้ใช้อินเทอร์เนตทั่วโลก
MK315

8 MK315

9 The Innovation of Computers & Communications
MK315

10 MK315

11 3G : CDMA /EDGE Why 3G? Better Voice Quality
High Speed Wireless Internet Real-time Multimedia Speed is up to 384 kbps and more GPRS kulachatr C. Na Ayudhya

12 EDGE ; Enhance Data Rates for Global Evolution
WiFi/GPRS/EDGE EDGE ; Enhance Data Rates for Global Evolution

13 CDMA kulachatr C. Na Ayudhya

14 What is CDMA ? Code Division Multiple Access
MK315

15 ประโยชน์ของ CDMA ? mobile hi-speed internet บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 2.4 Mbps (2.4 เมกกะบิต ต่อวินาที) always on เชื่อมต่อระบบเครือข่ายตลอดเวลาที่เปิดเครื่อง capacity รองรับปริมาณผู้ใช้งานได้มากกว่า soft hand-off การส่งผ่านสัญญาณราบรื่น ลดปัญหาสายหลุด rake receiver โดดเด่นเรื่องความคมชัดและคุณภาพเสียงในการติดต่อสื่อสาร power control ประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่ safety & privacy ปลอดภัย มั่นใจทุกการสื่อสาร ที่มา : ติดต่อขอใช้บริการศูนย์เชียงใหม่ 492 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 โทร. 053 – , MK315

16 MK315

17 For Wisdom and Intelligent
World of Knowledge For Wisdom and Intelligent

18 ลำดับขั้นการเจริญเติบโตของข้อมูลสู่ภูมิปัญญา
Wisdom Intelligent ลำดับขั้นการเจริญเติบโตของข้อมูลสู่ภูมิปัญญา MK315

19 MK315

20 “การตลาด … เปลี้ยนไป๋”
MK315

21 World of Social Network
คำถาม : Social Networking คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรในโลกปัจจุบัน ยกตัวอย่างการใช้ Social Network และประสบการณ์ของนักศึกษาในการใช้งานมาด้วย ตอบคำถาม มาที่

22 Top 10 World Social Networking
Rank www ประเภท เจ้าของ Nations 1 วิดีโอแชริง Google USA 2 เครือข่ายชุมชน News corp. 3 สารานุกรมออนไลน์ มูลนิธิวิกกีปีเดีย 4 เครือข่ายสังคม facebook inc. 5 6 โซนาเน็ตเวิร์ก 7 เก็บภาพดิจิตอล Fox 8 Yahoo 9 โจนาธาน อับบรัมส์ 10 สถานีวิทยุออนไลน์ ออบัสกรุ๊บ France ที่มา : Alexa.com[1] , Wikipedia.com MK315

23 Introduction Marketing Information System : MKIS
Overview of MKIS What is MKIS? Important of MKIS How to learn?&What R U Learn? What program are used in MKIS ? And how about your computer skill? MK315

24 Introduction Marketing Information System What is MKIS
Introduction Marketing Information System What is MKIS? ; Kotler’s MKIS Model Marketing Information System Assessing Information Needs Developing Information Internal Records Marketing Intelligence Marketing Managers Implementation, Control Analysis, Planning, Competitors, Publics, Macroenvironment Forces Target Markets, Marketing Channels, Suppliers, Marketing Environment Distributing Information Decision Support Marketing Research Marketing Decisions and Communications MK315 (Kotler)

25 Introduction Marketing Information System
Important of MKIS MKIS make the firm has marketing strategy... Marketing Manager need Information for decision speedy , accuracy , effectiveness and Profitability... Marketing Manager must distributes the information to whom it may concern... Marketing Manager need information and communicates to his/ her customers... Marketing Manager need more advantage than competitors MK315

26 Introduction Marketing Information System
What R U Learn? Acknowledgment in marketing strategy and management IS & IT Comprehension. Used of computer and IT enabling tools. Introduce to know what database system is… MDSS outstanding performance. Revolution of Marketing strategy with e-Marketing e-Commerce and Web application with software tools. Impacts of IT in ethical issues and society. MK315

27 Introduction Marketing Information System
What program are used in MKIS ? Database Programming MS-Access , SQL Spread Sheet data MS-Excel , SPSS Application from Web Expert-choice , VISA …etc E-Commerce Instant ; MK315

28 Introduction Marketing Information System
Course Syllabus 3 credit (2-2) Description Objectives Content Learning Plan Assessment Ratio Assessment Criteria Hand book Q&A MK315

29 Introduction Marketing Information System
(MK 315 Course Description) 3(2-2) ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการพัฒนา และการจัดการระบบสารสนเทศทางการตลาดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการส่วนประสมทางการตลาด การวางแผน การพยากรณ์ การวิจัยตลาด และ การควบคุม เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาด MK315

30 Introduction Marketing Information System
Course Syllabus (Course Objectives) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทและความสำคัญของ ระบบสารสนเทศทางการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารการ ตลาดและจัดการกับส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด ในปัจจุบันและอนาคต MK315

31 Introduction Marketing Information System
Course Syllabus (Course Content) บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Information Systems) บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) บทที่ 3 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information Systems) บทที่ 4 ระบบฐานข้อมูล (Database System) บทที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด (Marketing Decision Support System) บทที่ 6 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) MK315

32 Introduction Marketing Information System
Course Syllabus (Course Content) บทที่ 7 การพัฒนาพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Development) บทที่ 8 ผลกระทบด้านจริยธรรมและสังคมจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Impacts of IT on ethical issues and society) MK315

33 Introduction Marketing Information System
บรรยายหน้าชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการในห้องคอมพิวเตอร์ อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างบรรยาย การเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมาบรรยายพิเศษ ทำรายงานโดยค้นคว้าจากสื่อต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้า จากสื่ออีเล็กทรอนิกส์ MK315

34 Introduction Marketing Information System
Course Syllabus (Assessment Ratio & Criteria) สัดส่วนการให้คะแนน (2-2) คะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษา 30% สอบกลางภาคการศึกษา 30% สอบไล่ประจำภาคการศึกษา % เกณฑ์การประเมินผล นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและการประเมินผลการเรียนจะใช้วิธีการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 100% MK315

35 Introduction Marketing Information System
สัดส่วนการให้คะแนน (2-2) คะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษา 30% การเก็บคะแนนภาคบรรยาย -          คะแนนเข้าชั้นเรียน 5% -          คะแนนงานที่มอบหมาย 5% การเก็บคะแนนภาคปฏิบัติ -          คะแนนเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5% คะแนนการนำเสนอผลงาน % สอบกลางภาคการศึกษา % สอบไล่ประจำภาคการศึกษา % 30% MK315

36 Introduction Marketing Information System
Hand Book ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ดร. และคณะ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์ม&ไซเท็กซ์ , 2541. Kenneth C.Laudon , Jane P. Laudon ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ ดร.แปล) กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น, อินโดไชน่า,2545. - Andrew S. Tanenbaum เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ ดร. ผู้แปล) กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น , อินโดไชน่า , 2542. นิตยา เจรียงประเสริฐ ผศ.ดร. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศ สำหรับธุรกิจ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. นิตยา เจรียงประเสริฐ ผศ.ดร. อรุณี อินทรไพโรจน์ ดร. ระบบสนับสนุนการบริหาร ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ISBN , 2545. MK315

37 Introduction Marketing Information System
Hand Book ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย รศ. การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2545 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2545. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ดร.,ฟิลิป คอตเลอร์,ดีพัค เจน คิดใหม่การตลาด (Marketing Moves ) กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น ,2545. (ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้แปล) วัชรพงศ์ ยะไวทย์ E-Commerce และกลยุทธ์การทำเงินบนอินเตอร์เนต : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด ,2543 พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, กรภัทร สุทธิดารา อินเตอร์เนตและอินทราเนต : กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย. วิฑูรย์ ตันศิริมงคล AHP กระบวนการตัดสินใจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก บ. ซีเอ็ดฯ E. Turban , Mclean R. Ephraim ,Wetherbe C. Jame .Information Technology for Management 3rd New York , John Wiley & sons Inc - E. Turban. Electronic Commerce 2002 ; A Managerial Perspective. New Jersy , Prentice Hall MK315

38 Introduction Marketing Information System
Hand Book Albright, S.Christian Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel , 2002 Hoffer J.,George J.,Valacich J.Modern System Analysis & Design ed 2nd , Addison Inc., 1999. Kotler, Phillip, Marketing Management ; Analysis , Implementation ,and Control. New Jersey : Prentice Hall Inc , 1997. E. Turban , J.E.Aronson, Decision Support Systems and Intelligent Systems. New Jersey : Prentice Hall Inc , 2001. E. Turban , R.K Rainer Jr.,R. E. Potter. Introduction to Information Technology. New York : John Wiley & Sons, Inc MK315

39 Marketing Information System กติกาอื่นๆ
ตั้งใจเรียนซะ ชีวิตไม่มีโอกาสได้เลือกบ่อยครั้งนัก ห้ามเลื่อนสอบ ห้ามป่วยตอนสอบ ให้รักษาสุขภาพก่อนสอบทุกรูปแบบ หากใครป่วยช่วงสอบให้คิดเหมือนว่าเป็นนักกีฬาซ้อมโอลิมปิกสี่ปี แล้วท้องเกิดร่วงก่อนแข่งก้อต้องรออีกสี่ปีถัดไป อย่าทุจริตสอบ ;ไม่คุ้ม ข้อสอบของอาจารย์กุลฉัตร ไม่เปิดโอกาสให้ทุจริต ไม่มีประโยชน์ที่จะจดเข้าไปหรือไปอ่านในห้องน้ำ จะไม่มีใครเก็งข้อสอบถูกเลยสักคน ดังนั้นการจดบันทึก (ฝิ่น)เข้าไปคงไม่ช่วยอะไร กรณีเรียน Lab ห้ามคุยเล่นและห้ามเปิดคอมพิวเตอร์หรือ online ขณะที่สอน MK315

40 Have you ever seen something below the sea ?

41 ”Cause of Titanic were sunk”


ดาวน์โหลด ppt Introduction Information System for Marketing Planning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google