งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction Information System for Marketing Planning Semester 2/52 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction Information System for Marketing Planning Semester 2/52 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction Information System for Marketing Planning Semester 2/52 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty

2 MK315Kulachatrakul@yahoo.com2 About Your Teacher Mr.Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya My Academic Profile B.Sc in Chemical Industrial CMU (Silicate Technology ) 1992 MBA. in Marketing PYU 1998 MITM ( Master of Information Technology and Management ), CMU MKIS, Retailing Mng. Seminar Production & Operation Management Email : kulachatrakul@yahoo.com Hi5 : htpp://kulachatrakul.hi5.com Tel : 081-716-4882

3 MK315Kulachatrakul@yahoo.com3 Information and Communication Technology ; ICT

4 MK315Kulachatrakul@yahoo.com4 Why do we use ICT for Communicating? Person, Organization, Business firm use ICT for communication –Increasing of world internet using –Decreasing of ICT costing –Alternatives ICT technologies for using LAN, Wimax, Edges, 3G, CDMA,

5 MK315Kulachatrakul@yahoo.com5 Social Network site / e-Mail Data can be transferred between tools from BB or i-phone to computer server via internet technology -- we can send email or photo to show in your face book or hotmail easily

6 MK315Kulachatrakul@yahoo.com6 สถิติผู้ใช้อินเทอร์เนตในประเทศไทย http://internet.nectec.or.th/webstats/internetuser.iir?Sec=internetuser 16 M

7 MK315Kulachatrakul@yahoo.com7 สถิติผู้ใช้อินเทอร์เนตทั่วโลก

8 MK315Kulachatrakul@yahoo.com8

9 MK315Kulachatrakul@yahoo.com9 The Innovation of Computers & Communications

10 MK315Kulachatrakul@yahoo.com10

11 kulachatr C. Na Ayudhya11 3G : CDMA /EDGE Why 3G? Better Voice Quality High Speed Wireless Internet Real-time Multimedia Speed is up to 384 kbps and more GPRS EDGE

12 WiFi/GPRS/EDGE EDGE ; Enhance Data Rates for Global Evolution

13 kulachatr C. Na Ayudhya13 http://www.catcdma.com CDMA

14 MK315Kulachatrakul@yahoo.com14 What is CDMA ? What is CDMA ? Code Division Multiple Access

15 MK315Kulachatrakul@yahoo.com15 mobile hi-speed internet บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ความเร็วสูง 2.4 Mbps (2.4 เมกกะบิต ต่อวินาที) always on เชื่อมต่อระบบเครือข่ายตลอดเวลาที่เปิด เครื่อง capacity รองรับปริมาณผู้ใช้งานได้มากกว่า soft hand-off การส่งผ่านสัญญาณราบรื่น ลดปัญหา สายหลุด rake receiver โดดเด่นเรื่องความคมชัดและคุณภาพ เสียงในการติดต่อสื่อสาร power control ประหยัดพลังงานจากแบตเตอรี่ safety & privacy ปลอดภัย มั่นใจทุกการสื่อสาร ที่มา : http://www.CATCDMA.com ติดต่อขอใช้บริการศูนย์เชียงใหม่ 492 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 โทร. 053 – 261174, 053 - 261178 ประโยชน์ของ CDMA ?

16 MK315Kulachatrakul@yahoo.com16

17 World of Knowledge For Wisdom and Intelligent

18 MK315Kulachatrakul@yahoo.com18 Intelligent Wisdom ลำดับขั้นการเจริญเติบโตของ ข้อมูลสู่ภูมิปัญญา

19 MK315Kulachatrakul@yahoo.com19

20 MK315Kulachatrakul@yahoo.com20 “การตลาด … เปลี้ยนไป๋”

21 World of Social Network Social Networking คำถาม : Social Networking คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรใน โลกปัจจุบัน ยกตัวอย่างการใช้ Social Network และ ประสบการณ์ของนักศึกษาในการใช้งานมาด้วย ตอบคำถาม Email มาที่ kulachatrakul@hotmail.com

22 MK315Kulachatrakul@yahoo.com22 Top 10 World Social Networking Rankwwwประเภทเจ้าของNations 1www.Youtube.comวิดีโอแชริงGoogleUSA 2www.Myspace.comเครือข่ายชุมชนNews corp.USA 3www.Wikipedia.orgสารานุกรมออนไลน์มูลนิธิวิกกีปีเดียUSA 4www.Facebook.comเครือข่ายสังคมfacebook inc.USA 5www.Orkut.comเครือข่ายสังคมGoogleUSA 6www.Hi5.comเครือข่ายสังคมโซนาเน็ตเวิร์กUSA 7www.Photobucket.comเก็บภาพดิจิตอลFoxUSA 8www.Flickr.comเก็บภาพดิจิตอลYahooUSA 9www.Friendster.comเครือข่ายสังคมโจนาธาน อับบรัมส์USA 10www.Skyrock.comสถานีวิทยุออนไลน์ออบัสกรุ๊บFrance ที่มา : Alexa.com[1], Wikipedia.com[1]

23 MK315Kulachatrakul@yahoo.com23 Introduction Marketing Information System : MKIS Overview of MKIS What is MKIS? Important of MKIS How to learn?&What R U Learn? What program are used in MKIS ? And how about your computer skill?

24 MK315Kulachatrakul@yahoo.com24 Assessing Information Needs Assessing Information Needs Developing Information Internal Records Internal Records Marketing Intelligence Marketing Intelligence Marketing Research Marketing Research Decision Support Marketing Information System Marketing Decisions and Communications Distributing Information Distributing Information Introduction Marketing Information System What is MKIS? ; Kotler’s MKIS Model Marketing Managers Analysis, Planning, Implementation, Control Marketing Environment Target Markets, Marketing Channels, Suppliers, Competitors, Publics, Macroenvironment Forces (Kotler)

25 MK315Kulachatrakul@yahoo.com25 Introduction Marketing Information System Important of MKIS MKIS make the firm has marketing strategy... Marketing Manager need Information for decision speedy, accuracy, effectiveness and Profitability... Marketing Manager must distributes the information to whom it may concern... Marketing Manager need information and communicates to his/ her customers... Marketing Manager need more advantage than competitors

26 MK315Kulachatrakul@yahoo.com26 Introduction Marketing Information System What R U Learn? –Acknowledgment in marketing strategy and management – IS & IT Comprehension. – Used of computer and IT enabling tools. – Introduce to know what database system is… – MDSS outstanding performance. – Revolution of Marketing strategy with e-Marketing – e-Commerce and Web application with software tools. – Impacts of IT in ethical issues and society.

27 MK315Kulachatrakul@yahoo.com27 Introduction Marketing Information System What program are used in MKIS ? –Database Programming MS-Access, SQL –Spread Sheet data MS-Excel, SPSS –Application from Web Expert-choice, VISA …etc –E-Commerce Instant ;

28 MK315Kulachatrakul@yahoo.com28 Introduction Marketing Information System Course Syllabus 3 credit (2-2) Course Syllabus 3 credit (2-2) – Description – Objectives – Content – Learning Plan – Assessment Ratio – Assessment Criteria Hand book Hand book Q&A Q&A

29 MK315Kulachatrakul@yahoo.com29 Introduction Marketing Information System (MK 315 Course Description) 3(2-2) ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด บทบาทและหน้าที่ ของระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการพัฒนา และการจัดการระบบ สารสนเทศทางการตลาดและการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการส่วนประสม ทางการตลาด การวางแผน การพยากรณ์ การ วิจัยตลาด และ การควบคุม เพื่อใช้ประโยชน์ใน การตัดสินใจทางการตลาด

30 MK315Kulachatrakul@yahoo.com30 Introduction Marketing Information System Course Syllabus (Course Objectives) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทและความสำคัญของ ระบบสารสนเทศทางการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารการ ตลาดและจัดการกับส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด ในปัจจุบันและอนาคต

31 MK315Kulachatrakul@yahoo.com31 Introduction Marketing Information System Course Syllabus (Course Content) บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Information Systems) บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) บทที่ 3 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information Systems) บทที่ 4 ระบบฐานข้อมูล (Database System) บทที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด (Marketing Decision Support System) บทที่ 6 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing)

32 MK315Kulachatrakul@yahoo.com32 Introduction Marketing Information System Course Syllabus (Course Content) บทที่ 7 การพัฒนาพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Development) บทที่ 8 ผลกระทบด้านจริยธรรมและสังคมจากการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Impacts of IT on ethical issues and society)

33 MK315Kulachatrakul@yahoo.com33 Introduction Marketing Information System บรรยายหน้าชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการในห้องคอมพิวเตอร์ อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างบรรยาย การเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมาบรรยายพิเศษ ทำรายงานโดยค้นคว้าจากสื่อต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้า จากสื่ออีเล็กทรอนิกส์

34 MK315Kulachatrakul@yahoo.com34 Introduction Marketing Information System Course Syllabus (Assessment Ratio & Criteria) สัดส่วนการให้คะแนน (2-2) คะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษา30% สอบกลางภาคการศึกษา30% สอบไล่ประจำภาคการศึกษา 40% เกณฑ์การประเมินผล นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลา เรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและการประเมินผลการเรียน จะใช้วิธีการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 100%

35 MK315Kulachatrakul@hotmail.com35 Introduction Marketing Information System สัดส่วนการให้คะแนน (2-2) คะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษา30% การเก็บคะแนนภาคบรรยาย - คะแนนเข้าชั้นเรียน5% - คะแนนงานที่มอบหมาย5% การเก็บคะแนนภาคปฏิบัติ - คะแนนเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์5% - คะแนนงานที่มอบหมาย5% คะแนนการนำเสนอผลงาน 10 % สอบกลางภาคการศึกษา 30% สอบไล่ประจำภาคการศึกษา 40% 30%30%

36 MK315Kulachatrakul@yahoo.com36 Introduction Marketing Information System Hand Book - ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ดร. และคณะ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์ม&ไซเท็กซ์, 2541. - Kenneth C.Laudon, Jane P. Laudon ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ ดร.แปล) กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น, อินโดไชน่า,2545. - Andrew S. Tanenbaum เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ ดร. ผู้แปล) กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น, อินโดไชน่า, 2542. - นิตยา เจรียงประเสริฐ ผศ.ดร. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศ สำหรับธุรกิจ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. - นิตยา เจรียงประเสริฐ ผศ.ดร. อรุณี อินทรไพโรจน์ ดร. ระบบสนับสนุนการบริหาร ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ISBN 974-657-813-8, 2545.

37 MK315Kulachatrakul@yahoo.com37 Introduction Marketing Information System Hand Book - ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย รศ. การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2545 - โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545. - สุวิทย์ เมษินทรีย์ ดร.,ฟิลิป คอตเลอร์,ดีพัค เจน คิดใหม่การตลาด (Marketing Moves ) กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2545. (ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้แปล) - วัชรพงศ์ ยะไวทย์ E-Commerce และกลยุทธ์การทำเงินบนอินเตอร์เนต : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด,2543 - พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, กรภัทร สุทธิดารา อินเตอร์เนตและอินทราเนต : กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย. - วิฑูรย์ ตันศิริมงคล AHP กระบวนการตัดสินใจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก บ. ซีเอ็ดฯ 2542. - E. Turban, Mclean R. Ephraim,Wetherbe C. Jame.Information Technology for Management 3 rd New York, John Wiley & sons Inc. 2002. - E. Turban. Electronic Commerce 2002 ; A Managerial Perspective. New Jersy, Prentice Hall. 2002.

38 MK315Kulachatrakul@yahoo.com38 Introduction Marketing Information System Hand Book Albright, S.Christian Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel, 2002 Hoffer J.,George J.,Valacich J.Modern System Analysis & Design ed 2 nd, Addison Inc., 1999. Kotler, Phillip, Marketing Management ; Analysis, Implementation,and Control. New Jersey : Prentice Hall Inc, 1997. E. Turban, J.E.Aronson, Decision Support Systems and Intelligent Systems. New Jersey : Prentice Hall Inc, 2001. E. Turban, R.K Rainer Jr.,R. E. Potter. Introduction to Information Technology. New York : John Wiley & Sons, Inc. 2003.

39 MK315Kulachatrakul@yahoo.com39 Marketing Information System Marketing Information System กติกาอื่นๆ ตั้งใจเรียนซะ ชีวิตไม่มีโอกาสได้เลือกบ่อยครั้ง นัก ห้ามเลื่อนสอบ ห้ามป่วยตอนสอบ ให้รักษา สุขภาพก่อนสอบทุกรูปแบบ หากใครป่วยช่วง สอบให้คิดเหมือนว่าเป็นนักกีฬาซ้อมโอลิมปิกสี่ปี แล้วท้องเกิดร่วงก่อนแข่งก้อต้องรออีกสี่ปีถัดไป อย่าทุจริตสอบ ; ไม่คุ้ม ข้อสอบของอาจารย์ กุลฉัตร ไม่เปิดโอกาสให้ทุจริต ไม่มีประโยชน์ที่ จะจดเข้าไปหรือไปอ่านในห้องน้ำ จะไม่มีใครเก็ง ข้อสอบถูกเลยสักคน ดังนั้นการจดบันทึก ( ฝิ่น ) เข้าไปคงไม่ช่วยอะไร กรณีเรียน Lab ห้ามคุยเล่นและห้ามเปิด คอมพิวเตอร์หรือ online ขณะที่สอน

40 Have you ever seen something below the sea ?

41 ” Cause of Titanic were sunk ”


ดาวน์โหลด ppt Introduction Information System for Marketing Planning Semester 2/52 Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google