งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Communication and Computer Network การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Communication and Computer Network การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Communication and Computer Network การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 2 Proprietary and Confidential to Accenture Course Syllabus หนังสืออ้างอิง  โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. ซี เอ็ดบุ๊ค, กรุงเทพมหานคร, 2549.  วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน, คัมภีร์ระบบเครือข่ายแบบฉบับ อ.วิรินทร์ เล่ม 1. ซีเอ็ดบุ๊ค, กรุงเทพมหานคร, 2547.  วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน, คัมภีร์ตรวจซ่อมระบบเครือข่าย. ซีเอ็ดบุ๊ค, กรุงเทพมหานคร, 2549.  วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน, คัมภีร์ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย Cisco. ซีเอ็ดบุ๊ค, กรุงเทพมหานคร, 2550.  Tanenbaum, Andrew S., Computer Networks, 4th Edition. Prentice Hall, USA, 2003.

3 3 Proprietary and Confidential to Accenture Course Syllabus การประเมินผล สอบกลางภาค35 % สอบไล่35 % การศึกษาค้นคว้าหรือกิจกรรมกลุ่ม25 % ความสนใจและการเข้าร่วมในชั้นเรียน 5 % ความสนใจและการเข้าร่วมในชั้นเรียนจะสุ่มตรวจสอบจากการ Quiz โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ใช้การอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยคะแนนต่ำกว่า 40% จะถือว่าไม่ผ่าน A,B,C,D,F A,B,C,D,F

4 4 Proprietary and Confidential to Accenture ความหมายของการสื่อสารข้อมูล หมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล (data) ระหว่างสองอุปกรณ์ ผ่าน ตัวกลางในการสื่อสาร (Transmission Media) หรือ กระบวนการ ถ่ายทอด หรือนำส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ผ่านสื่อกลาง Overview of Computer Communication and Networks

5 5 Proprietary and Confidential to Accenture คุณสมบัติของการสื่อสารข้อมูล  Delivery ต้นทาง  ----  ปลายทาง  Accuracy ความถูกต้องของข้อมูลที่รับส่ง  Timeliness ช่วงเวลาและจังหวะเวลาในการสื่อสารข้อมูล Overview of Computer Communication and Networks

6 6 Proprietary and Confidential to Accenture องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล  Message  Sender / Source  Receiver / Destination  Transmission Medium  Protocol Overview of Computer Communication and Networks

7 7 Proprietary and Confidential to Accenture รูปแบบการสื่อสารข้อมูล  Simplex Overview of Computer Communication and Networks

8 8 Proprietary and Confidential to Accenture รูปแบบการสื่อสารข้อมูล  Simplex  Half-Duplex Overview of Computer Communication and Networks

9 9 Proprietary and Confidential to Accenture รูปแบบการสื่อสารข้อมูล  Simplex  Half-Duplex  Full-Duplex Overview of Computer Communication and Networks

10 10 Proprietary and Confidential to Accenture ทำไม? เราจึงต้องการเครือข่าย  to share resources (files, printers, modem, fax)  to share application software and Information  increase productivity Overview of Computer Communication and Networks

11 11 Proprietary and Confidential to Accenture เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของเครือข่าย  Performance  Reliability - ความถี่ของความล้มเหลวของเครือข่าย - ระยะเวลาในการกู้ระบบคืนสู่สภาวะปกติ - ความคงทนต่อความล้มเหลว  Security - ความปลอดภัยของข้อมูล - ความปลอดภัยจาก Virus Overview of Computer Communication and Networks

12 12 Proprietary and Confidential to Accenture รูปแบบการส่งสัญญาณบนระบบเครือข่าย Overview of Computer Communication and Networks

13 13 Proprietary and Confidential to Accenture การเชื่อมต่อเครือข่าย  Point-to-Point  Multi-Point Overview of Computer Communication and Networks

14 14 Proprietary and Confidential to Accenture การเชื่อมต่อเครือข่าย  Point-to-Point  Multi-Point Overview of Computer Communication and Networks

15 15 Proprietary and Confidential to Accenture อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ บนระบบเครือข่าย  Modem  Hub  Switch  Bridge, Repeater  Router Overview of Computer Communication and Networks Collision Domain Broadcast Domain

16 16 Proprietary and Confidential to Accenture Local Area Network (LAN) Overview of Computer Communication and Networks

17 17 Proprietary and Confidential to Accenture Metropolitan Area Network (MAN) Overview of Computer Communication and Networks

18 18 Proprietary and Confidential to Accenture Wide Area Network (WAN) Overview of Computer Communication and Networks

19 19 Proprietary and Confidential to Accenture ขนาดและระยะทางของประเภทเครือข่าย Overview of Computer Communication and Networks

20 20 Proprietary and Confidential to Accenture Classification of Networks Overview of Computer Communication and Networks By area – Local Area Network (LAN) – Metropolitan Area Network (MAN) – Wide Area Network (WAN) By transmission media – Wired networks – Wireless network By speed: broadband, high-speed By standard: proprietary, open network By business function domain: intranet, extranet

21 21 Proprietary and Confidential to Accenture IP Networking A network that uses the IP protocol, which is part of the TCP/IP protocol suite. IP has become the global standard for networking, which includes the entire Internet, private LANs and many of the data networks. Overview of Computer Communication and Networks

22 22 Proprietary and Confidential to Accenture การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Authorization) การพิสูจน์สิทธิ์ (Authentication) การอนุญาต และไม่อนุญาตการรับส่งข้อมูลโดยการปิดกั้น การใช้งานผ่านเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) การกำหนดเขตและพื้นที่การทำงาน Overview of Computer Communication and Networks บุกรุกเครื่องให้บริการเพื่อหยุดการให้บริการ การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและข้อมูลลับต่างๆ การก่อกวน หรือสร้างความรำคาญ เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ของการทำงาน

23 23 Proprietary and Confidential to Accenture ขั้นตอนการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Overview of Computer Communication and Networks

24 24 Proprietary and Confidential to Accenture Questions & Answers Q&A


ดาวน์โหลด ppt Data Communication and Computer Network การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google