งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสืออ้างอิง Course Syllabus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสืออ้างอิง Course Syllabus"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Communication and Computer Network การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 หนังสืออ้างอิง Course Syllabus
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ , เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร . ซีเอ็ดบุ๊ค , กรุงเทพมหานคร, 2549. วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน, คัมภีร์ระบบเครือข่ายแบบฉบับ อ.วิรินทร์ เล่ม 1. ซีเอ็ดบุ๊ค, กรุงเทพมหานคร, 2547. วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน, คัมภีร์ตรวจซ่อมระบบเครือข่าย. ซีเอ็ดบุ๊ค, กรุงเทพมหานคร, 2549. วิรินทร์ เมฆประดิษฐ์สิน, คัมภีร์ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย Cisco. ซีเอ็ดบุ๊ค, กรุงเทพมหานคร, 2550. Tanenbaum, Andrew S. , Computer Networks, 4th Edition. Prentice Hall, USA , 2003.

3 A,B,C,D,F การประเมินผล Course Syllabus สอบกลางภาค 35 % สอบไล่ 35 %
สอบกลางภาค % สอบไล่ % การศึกษาค้นคว้าหรือกิจกรรมกลุ่ม 25 % ความสนใจและการเข้าร่วมในชั้นเรียน % ความสนใจและการเข้าร่วมในชั้นเรียนจะสุ่มตรวจสอบจากการ Quiz โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ใช้การอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยคะแนนต่ำกว่า 40% จะถือว่าไม่ผ่าน A,B,C,D,F

4 Overview of Computer Communication and Networks
ความหมายของการสื่อสารข้อมูล หมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล (data) ระหว่างสองอุปกรณ์ ผ่านตัวกลางในการสื่อสาร (Transmission Media) หรือ กระบวนการถ่ายทอด หรือนำส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ผ่านสื่อกลาง

5 Overview of Computer Communication and Networks
คุณสมบัติของการสื่อสารข้อมูล Delivery ต้นทาง ---- ปลายทาง Accuracy ความถูกต้องของข้อมูลที่รับส่ง Timeliness ช่วงเวลาและจังหวะเวลาในการสื่อสารข้อมูล

6 Overview of Computer Communication and Networks
องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล Message Sender / Source Receiver / Destination Transmission Medium Protocol

7 Overview of Computer Communication and Networks
รูปแบบการสื่อสารข้อมูล Simplex

8 Overview of Computer Communication and Networks
รูปแบบการสื่อสารข้อมูล Simplex Half-Duplex

9 Overview of Computer Communication and Networks
รูปแบบการสื่อสารข้อมูล Simplex Half-Duplex Full-Duplex

10 Overview of Computer Communication and Networks
ทำไม? เราจึงต้องการเครือข่าย to share resources (files, printers, modem, fax) to share application software and Information increase productivity

11 Overview of Computer Communication and Networks
เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของเครือข่าย Performance Reliability - ความถี่ของความล้มเหลวของเครือข่าย - ระยะเวลาในการกู้ระบบคืนสู่สภาวะปกติ - ความคงทนต่อความล้มเหลว Security - ความปลอดภัยของข้อมูล - ความปลอดภัยจาก Virus

12 Overview of Computer Communication and Networks
รูปแบบการส่งสัญญาณบนระบบเครือข่าย

13 Overview of Computer Communication and Networks
การเชื่อมต่อเครือข่าย Point-to-Point Multi-Point

14 Overview of Computer Communication and Networks
การเชื่อมต่อเครือข่าย Point-to-Point Multi-Point

15 Overview of Computer Communication and Networks
อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ บนระบบเครือข่าย Modem Hub Switch Bridge, Repeater Router Collision Domain Broadcast Domain

16 Overview of Computer Communication and Networks
Local Area Network (LAN)

17 Overview of Computer Communication and Networks
Metropolitan Area Network (MAN)

18 Overview of Computer Communication and Networks
Wide Area Network (WAN)

19 Overview of Computer Communication and Networks
ขนาดและระยะทางของประเภทเครือข่าย

20 Overview of Computer Communication and Networks
Classification of Networks • By area – Local Area Network (LAN) – Metropolitan Area Network (MAN) – Wide Area Network (WAN) • By transmission media – Wired networks – Wireless network • By speed: broadband, high-speed • By standard: proprietary, open network • By business function domain: intranet, extranet

21 Overview of Computer Communication and Networks
IP Networking A network that uses the IP protocol, which is part of the TCP/IP protocol suite. IP has become the global standard for networking, which includes the entire Internet, private LANs and many of the data networks.

22 Overview of Computer Communication and Networks
การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Authorization) การพิสูจน์สิทธิ์ (Authentication) การอนุญาต และไม่อนุญาตการรับส่งข้อมูลโดยการปิดกั้น การใช้งานผ่านเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) การกำหนดเขตและพื้นที่การทำงาน บุกรุกเครื่องให้บริการเพื่อหยุดการให้บริการ การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและข้อมูลลับต่างๆ การก่อกวน หรือสร้างความรำคาญ เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ของการทำงาน

23 Overview of Computer Communication and Networks
ขั้นตอนการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

24 Questions & Answers Q&A


ดาวน์โหลด ppt หนังสืออ้างอิง Course Syllabus

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google