งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction Marketing Information System (MK 380 : Pre MK109, SC209) MK315 Semester 1/47 By Aj-Kulachatr Chatrakul Na.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction Marketing Information System (MK 380 : Pre MK109, SC209) MK315 Semester 1/47 By Aj-Kulachatr Chatrakul Na."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK380Kulachatrakul@hotmail.com1 Introduction Marketing Information System (MK 380 : Pre MK109, SC209) MK315 Semester 1/47 By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty

2 MK380Kulachatrakul@hotmail.com2 About Your Teacher Mr.Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya My Academic Profile B.Sc in Chemical Industrial CMU (Silicate Technology ) 1992 MBA. in Marketing PYU 1998 MITM ( Master of Information Technology and Management ), CMU MKIS, Retailing Mng., Dummy Production Management Email : kulachatrakul@hotmail.com : Kulachatr@payap.ac.th

3 MK380Kulachatrakul@hotmail.com3 Information and Communication Tecnology ; ICT

4 MK380Kulachatrakul@hotmail.com4 Information and Communication Tecnology ; ICT

5 MK380Kulachatrakul@hotmail.com5 Information and Communication Tecnology ; ICT

6 MK380Kulachatrakul@hotmail.com6 The Innovation of Communication

7 MK380Kulachatrakul@hotmail.com7 The Innovation of Communication

8 MK380Kulachatrakul@hotmail.com8 “ เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ ” Juan Enrique “ As the Future Catch you ”

9 MK380Kulachatrakul@hotmail.com9

10 MK380Kulachatrakul@hotmail.com10 Have you ever hear something like these? Knowledge Based Economy Learning Society GMO ’ s Cloning Genome Nano Technology Bio-Informatic Molecular Technology

11 MK380Kulachatrakul@hotmail.com11 Knowledge based Economy " สู้ด้วยสมอง ” " ความมั่งคั่งใหม่ของโลก สร้าง ขึ้นจากความรู้ …. แต่ประชากรส่วนใหญ่ของโลก ยังคงทำงานในธุรกิจหรือบากบั่นกับการผลิต ประกอบ หรือขายโภคภัณฑ์ … ดังนั้นช่องว่าง ระหว่างผู้ที่รู้จักเทคโนโลยีกับผู้ไม่รู้จึง ขยายตัว อย่างง่ายดาย เมื่อการวิจัยและพัฒนาไปเร็วขึ้น " " ในขณะที่ 3 อันดับแรกของบริษัทที่ร่ำรวยที่สุดใน สหรัฐ เป็นธุรกิจซอฟท์แวร์ทั้งสิ้น ซึ่งที่หนึ่งในนั้นจะ เป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก บิลเกตต์ ประธาน ไมโครซอฟท์ และตามมาด้วยอันดับที่ 6 นายไม เคิล เดลล์ เจ้าของ Dell.com ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ซัพ พลายเชนคอมพิวเตอร์อันโด่งดัง ทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ทำธุรกิจบน “ ฐานแห่งความรู้ทั้งสิ้น "

12 MK380Kulachatrakul@hotmail.com12 " บริษัทที่ขยายตัวเร็วที่สุดทั้งในโลกนี้ มักเป็นพวกที่ขาย ความคิด ไม่ใช่บริษัทที่มีสินทรัพย์มากที่สุด " " ในปี 195 สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ ยากจนและโดดเดี่ยว ไม่ได้เป็นประเทศด้วยซ้ำก่อนปี 1965 สิงคโปร์ไม่มี ทางเลือก นอกจากให้การศึกษากับประชาชนของตน ปฏิรูปรัฐบาลและสั่งสมความรู้ ก้มหน้าก้มตาทำงานซึ่ง ประเทศนี้ก็ทำได้ ภายใต้การนำของ … ลี กวนยู " ในปี 1999 ชาวสิงคโปร์รวยกว่าชาวอังกฤษ 2 % มาเลเซีย เขี่ยสิงคโปร์ออกในปี 1965 แต่มาวันนี้ มาเลเซียมีความ มั่งคั่งต่อคนเป็นอันดับที่ 82 ของโลก และมีเงินสำรอง ระหว่างประเทศต่อคน U$ 1,182 สิงคโปร์มีความมั่งคั่ง ต่อคนเป็นอันดับที่ 9 ของโลก และมีเงินสำรอง ระหว่างประเทศต่อคน U$ 23,415 ดัดแปลงจากหนังสือที่อยากให้ลูกศิษย์ทุกคนอ่าน และ รัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลนี้ก็ถูกนายกสั่งให้อ่านทุกคน เช่นกัน As the Future Catches You Juan Enriquez As the Future Catches You : Nation Book ( ฉบับแปล )

13 MK380Kulachatrakul@hotmail.com13 Nano Technology Chip Gene Technology Bio-informatics

14 MK380Kulachatrakul@hotmail.com14

15 MK380Kulachatrakul@hotmail.com15

16 MK380Kulachatrakul@hotmail.com16 รหัสพันธุกรรม … ภาษาหลักลำดับ ต่อไปของมวลมนุษยชาติ Digital as “ 0 ” and “ 1 ” Gene as “ A ” “ T ” “ C ” “ G ” DNA ; Deoxyribonucleic Acid รหัสพันธุกรรม … ภาษาหลักลำดับ ต่อไปของมวลมนุษยชาติ “ As the Future Catch you ”

17 MK380Kulachatrakul@hotmail.com17 “การตลาด … เปลี้ยนไป๋”

18 MK380Kulachatrakul@hotmail.com18 Introduction Marketing Information System : MKIS Overview of MKIS What is MKIS? Important of MKIS How to learn?&What R U Learn? What program are used in MKIS ? And how about your computer skill?

19 MK380Kulachatrakul@hotmail.com19 Assessing Information Needs Assessing Information Needs Developing Information Internal Records Internal Records Marketing Intelligence Marketing Intelligence Marketing Research Marketing Research Decision Support Marketing Information System Marketing Decisions and Communications Distributing Information Distributing Information Introduction Marketing Information System What is MKIS? ; Kotler ’ s MKIS Model Marketing Managers Analysis, Planning, Implementation, Control Marketing Environment Target Markets, Marketing Channels, Suppliers, Competitors, Publics, Macroenvironment Forces (Kotler)

20 MK380Kulachatrakul@hotmail.com20 Introduction Marketing Information System Important of MKIS MKIS make the firm has marketing strategy... Marketing Manager need Information for decision speedy, accuracy, effectiveness and Profitability... Marketing Manager must distributes the information to whom it may concern... Marketing Manager need information and communicates to his/ her customers... Marketing Manager need more advantage than competitors

21 MK380Kulachatrakul@hotmail.com21 Introduction Marketing Information System What R U Learn? –Acknowledgment in marketing strategy and management – IS & IT Comprehension. – Used of computer and IT enabling tools. – Introduce to know what database system is … – MDSS outstanding performance. – Revolution of Marketing strategy with e-Marketing and e-Commerce and Web application with software tools. – Impacts of IT in ethical issues and society. – ICT Policy and Government Role –New Technology on the future

22 MK380Kulachatrakul@hotmail.com22 Introduction Marketing Information System What program are used in MKIS ? –Database Programming, - > MS-Access, SQL –Spread Sheet data, - > MS-Excel, SPSS –Application from Web ; - > Expert-choice,VISA … etc –Web tools ; Front-page, Dreamweaver

23 MK380Kulachatrakul@hotmail.com23 How about your computer skill? การเรียนวิชาระบบสารสนเทศทาง การตลาด จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ แน่นอน เพราะคอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือสำคัญในการพัฒนา สารสนเทศทางการตลาด ดังนั้นควร เร่งฝึกฝนการใช้ IT ทุกชนิด ขอเพียง เข้าใจ ใช้เป็น ยอมรับและมีทัศนคติที่ ดีต่อ IT ก็จะสามารถเรียนได้อย่าง สนุกสนาน ไม่จำเป็นต้องเก่ง เรา ไม่ได้เรียนเพื่อเป็นโปรแกรมเมอร์ แต่ เราเรียนเพื่อเป็น User ที่ดี Introduction Marketing Information System

24 MK380Kulachatrakul@hotmail.com24 Introduction Marketing Information System Course Syllabus 3 credit (2-2) Course Syllabus 3 credit (2-2) – Description – Objectives – Content – Learning Plan – Assessment Ratio – Assessment Criteria Hand book Hand book Q&A Q&A

25 MK380Kulachatrakul@hotmail.com25 Introduction Marketing Information System Course Syllabus (MK 380 Course Description) 3(2-2) ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด บทบาทและหน้าที่ของ ระบบสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการพัฒนา และ การจัดการระบบสารสนเทศทางการตลาดและการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการส่วน ประสมทางการตลาด การวางแผน การพยากรณ์ การ วิจัยตลาด และ การควบคุม เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ตัดสินใจทางการตลาด

26 MK380Kulachatrakul@hotmail.com26 Introduction Marketing Information System Course Syllabus (Course Objectives) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบทบาทและความสำคัญของ ระบบสารสนเทศทางการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารการ ตลาดและจัดการกับส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด ในปัจจุบันและอนาคต

27 MK380Kulachatrakul@hotmail.com27 Introduction Marketing Information System Course Syllabus (Course Content) บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Information Systems) บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) บทที่ 3 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information Systems) บทที่ 4 ระบบฐานข้อมูล (Database System) บทที่ 5 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาง การตลาด (Decision Support) บทที่ 6 การตลาดอีเลคโทรนิกส์ (e-Marketing)

28 MK380Kulachatrakul@hotmail.com28 Introduction Marketing Information System Course Syllabus (Course Content) บทที่ 7 การพัฒนาพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Development) บทที่ 8 ผลกระทบด้านจริยธรรมและสังคมจากการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Impacts of IT on ethical issues and society)

29 MK380Kulachatrakul@hotmail.com29 Introduction Marketing Information System บรรยายหน้าชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการในห้องคอมพิวเตอร์ อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นระหว่างบรรยาย การเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกมาบรรยายพิเศษ ทำรายงานโดยค้นคว้าจากสื่อต่างๆ รวมทั้งการค้นคว้า จากสื่ออีเล็กทรอนิกส์

30 MK380Kulachatrakul@hotmail.com30 Introduction Marketing Information System Course Syllabus (Assessment Ratio & Criteria) สัดส่วนการให้คะแนน (2-2) คะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษา30% สอบกลางภาคการศึกษา20% สอบไล่ประจำภาคการศึกษา 50% เกณฑ์การประเมินผล นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลา เรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบและการประเมินผลการเรียน จะใช้วิธีการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 100%

31 MK380Kulachatrakul@hotmail.com31 Introduction Marketing Information System สัดส่วนการให้คะแนน (2-2) คะแนนเก็บระหว่างภาคการศึกษา30% การเก็บคะแนนภาคบรรยาย - คะแนนเข้าชั้นเรียน5% - คะแนนงานที่มอบหมาย5% –การเก็บคะแนนภาคปฏิบัติ - คะแนนเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์5% - คะแนนงานที่มอบหมาย5% คะแนนการนำเสนอผลงาน 10 % สอบไล่ประจำภาคการศึกษา 50% –สอบปฏิบัติการเรื่องฐานข้อมูล5% –สอบปฏิบัติการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ5% –สอบปฏิบัติการเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ 10% –สอบไล่ 30% 30%30% 50%50%

32 MK380Kulachatrakul@hotmail.com32 Introduction Marketing Information System Hand Book - ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ดร. และคณะ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กรุงเทพฯ : ธีระฟิล์ม&ไซเท็กซ์, 2541. - Kenneth C.Laudon, Jane P. Laudon ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ ดร.แปล) กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น, อินโดไชน่า,2545. - Andrew S. Tanenbaum เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ ดร. ผู้แปล) กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น, อินโดไชน่า, 2542. - นิตยา เจรียงประเสริฐ ผศ.ดร. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสารสนเทศ สำหรับธุรกิจ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. - นิตยา เจรียงประเสริฐ ผศ.ดร. อรุณี อินทรไพโรจน์ ดร. ระบบสนับสนุนการบริหาร ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ISBN 974-657-813-8, 2545.

33 MK380Kulachatrakul@hotmail.com33 Introduction Marketing Information System Hand Book - ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย รศ. การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2545 - โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545. - สุวิทย์ เมษินทรีย์ ดร.,ฟิลิป คอตเลอร์,ดีพัค เจน คิดใหม่การตลาด (Marketing Moves ) กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2545. (ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้แปล) - วัชรพงศ์ ยะไวทย์ E-Commerce และกลยุทธ์การทำเงินบนอินเตอร์เนต : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด,2543 - พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, กรภัทร สุทธิดารา อินเตอร์เนตและอินทราเนต : กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย. - วิฑูรย์ ตันศิริมงคล AHP กระบวนการตัดสินใจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก บ. ซีเอ็ดฯ 2542. - E. Turban, Mclean R. Ephraim,Wetherbe C. Jame.Information Technology for Management 3 rd New York, John Wiley & sons Inc. 2002. - E. Turban. Electronic Commerce 2002 ; A Managerial Perspective. New Jersy, Prentice Hall. 2002.

34 MK380Kulachatrakul@hotmail.com34 Introduction Marketing Information System Hand Book Albright, S.Christian Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel, 2002 Hoffer J.,George J.,Valacich J.Modern System Analysis & Design ed 2 nd, Addison Inc., 1999. Kotler, Phillip, Marketing Management ; Analysis, Implementation,and Control. New Jersey : Prentice Hall Inc, 1997. E. Turban, J.E.Aronson, Decision Support Systems and Intelligent Systems. New Jersey : Prentice Hall Inc, 2001. E. Turban, R.K Rainer Jr.,R. E. Potter. Introduction to Information Technology. New York : John Wiley & Sons, Inc. 2003.

35 MK380Kulachatrakul@hotmail.com35 Introduction Marketing Information System Course Website http://mkpayap.payap.ac.th และ พบกับการเรียนการสอน MK380 ด้วย ระบบ e-learning http://wizlearn.payap.ac.th ที่ห้อง Lab B206

36 MK380Kulachatrakul@hotmail.com36 Introduction Marketing Information System การเข้าห้องปฏิบัติการ ห้อง Lab คณะบริหาร ห้อง 206 เจ้าหน้าที่ (คุณณัฐวิทย์ เตียวกุล) เวลา 15.00 – 17.00 น. –Sec 1 วันจันทร์ –Sec 2 วันพุธ –Sec 3 วันศุกร์

37 MK380Kulachatrakul@hotmail.com37 Sincerely yours. Kulachatrakul@hotmail.com Mr.Kulachatr Chatrakul Na Ayudhya See you next period and then print out slide to your class from http://mkpayap.payap.ac.th “ Buddy System ”

38 MK380Kulachatrakul@hotmail.com38 “Buddy System” หลักการและเหตุผล ด้วยรายวิชานี้เป็นบทเรียนใหม่ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการศึกษา จึงได้จัดให้มี “คู่หู” หรือ ระบบ BUDDY ขึ้น ภายในห้องเรียนตลอดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในขณะที่เรียน โดย จะเน้นให้เพื่อนที่เก่งคอมพิวเตอร์ไปช่วยเพื่อนที่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ไปจับคู่กัน และ ช่วยตรวจสอบผลการเรียนระหว่างกันวิธีการ 1. ให้นักศึกษากรอกเกรด SC 209 ของตนเองลงในใบเซ็นต์ชื่อ (ในวันศุกร์) 2. ให้อิสระในการเลือกคู่ Buddy ของตนเอง ตามคุณสมบัติดังนี้ - ควรมีความสนิทสนมกัน ไว้ใจซึ่งกันและกัน - ต้องไม่ได้รับเกรด SC 209 ต่ำทั้งคู่ เช่น D – D, +D – D, +D - +D 3. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงคู่ Buddy อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน 4. ลงชื่อ Buddy ของตนลงในใบเซ็นต์ชื่อ

39 MK380Kulachatrakul@hotmail.com39 “Buddy System” กติกา 1. เอาใจใส่ Buddy ของตน ต้องมาเรียน เป็นคู่ ให้นั่งใกล้กันเสมอ ตลอดภาคการศึกษา 2. แต่ละ คู่ Buddy ต้องมาเรียนด้วยกัน คู่ใครขาดให้ไปตามคู่ของ ตนมาเรียนให้ได้ ใครมาเดี่ยวถือว่าขาดเรียนจะได้รับใบแดงทั้งคู่ (แต่อนุญาตให้นั่งเรียนได้) ถ้า Buddy ของตนมีใบลาหรือใบรับรอง แพทย์จะไม่ถือว่าขาดแต่จะได้รับใบเหลืองแทน 3. เวลานั่งเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ให้จองเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้ Buddy ด้วยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.นักศึกษาจะมีชีวิตการเรียนดีขึ้นเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นและไม่รู้สึก ว่าคอมพิวเตอร์ยากเกินไป เนื่องจากมีเพื่อนช่วยกันเรียน 2.นักศึกษาจะเข้า Class มากขึ้น ทั้งใน Lab และ Lecture 3.นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยของเกรดในรายวิชาสูงขึ้น

40 MK380Kulachatrakul@hotmail.com40

41 MK380Kulachatrakul@hotmail.com41 Have you ever seen something below the sea ?

42 MK380Kulachatrakul@hotmail.com42 ” Cause of Titanic were sunk ”

43 MK380Kulachatrakul@hotmail.com43 Introduction B to B (buddy 2 buddy) Unfreezing your Mind วิเคราะห์ ตัวเองเป็นคนอย่างไร ชอบทำอะไรในชีวิตประจำวันมากที่สุด 2 อย่าง ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด 3 วิชา ไม่ชอบคนประเภทใด 2 ประเภท ถ้าเปรียบเทียบได้ จะเปรียบว่าตัวเอง เหมือน สัตว์อะไร 1 อย่าง เขียนใส่ลงกระดาษแล้วแลกกันอ่านกับคู่ Buddy ของตัวเอง

44 MK380Kulachatrakul@hotmail.com44 Introduction Announcement& Home-room การจดทะเบียน Email ของนักศึกษาในระบบ Wizlearn – ใช้ Username ที่มหาวิทยาลัยกำหนด – เตรียมรูปถ่ายและบัตรนักศึกษา ไปรับ Password ที่ศูนย์คอมฯ – นศ. ที่เข้า Lab เป็นต้นไปต้องมี email ทุกคน มีบันทึกการเข้าห้องเรียนและ การเข้าห้อง Lab อย่าง ละ 5% Buddy System หนังสือประกอบการสอนซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือ Download outline & slide ประกอบการบรรยายมา เรียนด้วยที่ http://mkpayap.payap.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Introduction Marketing Information System (MK 380 : Pre MK109, SC209) MK315 Semester 1/47 By Aj-Kulachatr Chatrakul Na.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google