งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC424 Information Technology 1BC424 Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC424 Information Technology 1BC424 Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 BC424 Information Technology 1BC424 Information Technology

3 BC424 Information Technology 2 อ. บุษรา ประกอบธรรม E-Mail address :bootsara.p@bu.ac.th Web site : http://tulip.bu.ac.th/~bootsara.p หรือ เลือก Faculty link ทาง MyBU (http://www.bu.ac.th) วิทยาเขตรังสิต คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 6 ชั้น 2 02-9020299 ต่อ 2640, 2690 อาจารย์ผู้สอน

4 BC424 Information Technology 3เกณฑ์การให้คะแนน Mid Term40% Final40% Project15% Participation 5% รวม100%

5 4 •ค•ค•ค•ครั้งที่ 1 (6 คะแนน) - ศึกษาธุรกิจ E-commerce จริง •ค•ค•ค•ครั้งที่ 2 (9 คะแนน) - เปิดร้าน E-Commerce Project ( กลุ่มละ 6 คน )

6 BC424 Information Technology 5Course Outline Week 1 : Chapter 1 Introduction to Information Technology Week 2 : Chapter 2 Database Management System Week 3 : Chapter 3 Data Communication and Network Week 4 : Chapter 4 Internet Connectivity Week 5 -6: E-Commerce Week 7 : Presentation I Midterm Exam

7 BC424 Information Technology 6 Week 8 : Chapter 5 E-Commerce (Continue) Week 9 : Chapter 6 Apply Electronic to Business Week 10 : Presentation II Week 11-12 : Chapter 7 Information Systems Week 13 : Chapter 8 Business Innovation Week 14 : Chapter 9 IT Ethics Final Exam

8 BC424 Information Technology 7 Week 11 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ Week 12 : อาชญากรรมทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ กฎหมายทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ Week 13 : การบรรยายพิเศษ Week 14 : นำเสนอรายงานครั้งที่ 2 Course Outline (ต่อ)

9 BC424 Information Technology 8 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ อ. ศรี ไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล • โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ อ. วาสนา สุขกระสานติ • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ผศ. ดร. สานิตย์ กายาผาด, อ. ไชยา ภาวบุตร และ ว่าที่ ร. ต. สุร ศิลป์ มูลสิน • ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น อ. อัจฉรา ธารอุไรกุล, อ. ทัดดาว ศีลคุณ และ อ. ภคินี อุปถัมภ์ • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อ. ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และ อ. ไพบูลย์ เกียรติโกมล • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อ. สัล ยุทธ์ สว่างวรรณ ( หนังสือแปล ) หนังสือประกอบการบรรยาย

10 BC424 Information Technology 9 •Information System ( A Management Approach) Judith R Gordon and Steven R.Gordon. •Introduction to Computer Peter norton's (4 Edition) •Computers, Communications and Information Sarah E.Hutchinson, Stacey C,Sawyer •Using Information Technology Williams Sawyer Hutchinson •Management Information Systems ( ใช้ได้ทุกเล่ม ) •E-Commerce และกลยุทธ์การทำเงินบน Internet วัชระพงศ์ ยะไวทย์

11 BC424 Information Technology 10 • เปิดร้านบน Internet ฉบับเถ้าแก่ทำ เอง อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล • กลยุทธ์ ทางรอด และความสำเร็จ บน E- Company.com วัชระพงศ์ ยะไวทย์ • นวัตกรรมอีบิสสิเนส ดนัย เทียนพุฒ • การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รศ. อรพรรณ พนัสพัฒนา •To be No.1 in E-Business by web Promotion จตุพล ทานาฤทัย • พิชัยสงคราม E-commerce นภดล กมล วิลาศเสถียร

12 BC424 Information Technology 11 Assignment ชิ้นที่ 1 ตลอดเทอม • ให้แต่ละกลุ่มหาข่าวหรือ Tip เกี่ยวกับ IT มานำเสนอ ใช้เวลา Present แต่ละ ครั้ง ไม่เกิน 5 นาที (Present สัปดาห์ ละ 2 กลุ่ม ) • สิ่งที่ต้องส่งในสัปดาห์ที่จะนำเสนอ คือ paper ข่าว, แหล่งที่มา, ชื่อ ผู้รายงาน และสมาชิกในกลุ่ม

13 BC424 Information Technology 12 รายงานข่าว IT วิชา BC424 Information Technology ภาคเรียนที่ 1/2547 กลุ่มที่............. Section............. ผู้รายงานข่าว.............. ชื่อ - นามสกุล.............. รหัส นักศึกษา................... เลขที่...................... ชื่อ - นามสกุล.............. รหัส นักศึกษา................... เลขที่........แหล่งทีมาข้อมูล.....................( ชื่อเรื่อง, ชื่อหนังสือ, หน้า, ปีที่ พิมพ์ ฯลฯ )................ รายละเอียดของข่าว....................................................................................................... พิมพ์ส่ง และติดแม็กให้ เรียบร้อย ( กรณีที่มีหลายหน้า ) พิมพ์ส่ง และติดแม็กให้ เรียบร้อย ( กรณีที่มีหลายหน้า )


ดาวน์โหลด ppt BC424 Information Technology 1BC424 Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google