งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสมัครและใช้งาน E- MAIL. ความหมายของอีเมล์  อีเมล์ (e-Mail) ย่อมาจาก Electronics Mail  อีเมล์ หมายถึง จดหมายอีเล็กทรอนิกส์  เป็นการส่งจดหมายระหว่างกันได้ในเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสมัครและใช้งาน E- MAIL. ความหมายของอีเมล์  อีเมล์ (e-Mail) ย่อมาจาก Electronics Mail  อีเมล์ หมายถึง จดหมายอีเล็กทรอนิกส์  เป็นการส่งจดหมายระหว่างกันได้ในเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสมัครและใช้งาน E- MAIL

2 ความหมายของอีเมล์  อีเมล์ (e-Mail) ย่อมาจาก Electronics Mail  อีเมล์ หมายถึง จดหมายอีเล็กทรอนิกส์  เป็นการส่งจดหมายระหว่างกันได้ในเวลา ไม่กี่วินาที เร็วกว่าการส่งจดหมายปกติ และเป็นที่นิยมอย่าแพร่หลาย

3 อีเมล์แอดเดรส  ในการใช้งานอีเมล์จะต้องกรอกชื่อของ ผู้รับไว้  เรียกว่า อีเมล์แอดเดรส (e-mail address)  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้  nawuttag@gmail.com ชื่อของผู้รับ จดหมาย ที่อยู่ของผู้รับ จดหมาย เครื่องหมา ย ‘at’

4 การบริการอีเมล์บนอินเทอร์เน็ต  บนอินเทอร์เน็ตมีหลายเว็บไซต์ที่ ให้บริการอีเมล์ฟรี  อีเมล์ฟรีทำให้ได้รับความสะดวก และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  มีทั้งอีเมล์ของไทยและต่างประเทศ

5 WWW.HOTMAIL.COM

6 MAIL.YAHOO.COM

7 GMAIL.COM

8 การสมัครเข้าใช้งาน GMAIL.COM

9  กรภัทร์ สุทธิดารา, ดนุพล กิ่งสุคนธ์ และจี ราวุธ วารินทร์. รวมเครื่องมือสื่อสารทาง อินเทอร์เน็ต. กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส, 2543. 502 หน้า  พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และอัมรินทร์ เพ็ชรกุล. Internet ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2550.  Marangraphic. Teach yourself the Internet and World Wild Web Visually เรียนการใช้งาน Internet และ World Wild Web ด้วยตนเอง. แปลโดย ปกรณ์ พาณิชย์ กิจ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541. 320 หน้า. บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt การสมัครและใช้งาน E- MAIL. ความหมายของอีเมล์  อีเมล์ (e-Mail) ย่อมาจาก Electronics Mail  อีเมล์ หมายถึง จดหมายอีเล็กทรอนิกส์  เป็นการส่งจดหมายระหว่างกันได้ในเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google