งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 cm.11202 Principles & theories in Communication Arts.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 cm.11202 Principles & theories in Communication Arts."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 cm.11202 Principles & theories in Communication Arts

2 2 main concept communicate arts

3 3 S ource: ผู้กำหนดสาร, ผู้ส่งสาร I nformation: สารสนเทศ ข่าวสาร M essage: สารที่ถูกสร้างขึ้น M edia: สื่อ (ที่อยู่ของสาร) C hannel: ช่องทาง (พาหะ พา M ไปยัง R ) R eceiver: ผู้รับสาร E ffect: ผลกระทบต่อผู้รับสาร F eedback: ผลสะท้อนกลับไปยัง S M C I nteraction:ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง R Communication Model

4 4 sendermessage media channelreceivers feedback

5 5 ช่วยกัน ค้นหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

6 6 ? sendermessage media channelreceivers feedback ? ? ?

7 7 sendermessage media channelreceivers feedback informatio n analysis knowledge vision & mission theories psychology communication production process management technology behavior consumption exposure media behavior demographic research philosophy aesthetics ethics language & sign

8 8 sender & receiver media channel วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดย SWOT analysis

9 9 เปรียบเทียบ ทฤษฎีระบบ กับ ระบบสื่อสาร

10 10 system theory = analysis tool Conceptual Framework ของ System thinking INPUT PROCESS OUTPUT Feedback context start – end boundary

11 11 วิธีคิดของ System thinking 1. /5 ระบบ คือ ชีวิต ที่เป็นองค์รวมของส่วนประกอบต่างๆ (ระบบเปิด) 2. /5 ระบบ จะซ้อนกันเป็นลำดับ จาก ระบบใหญ่ สู่ ระบบย่อย 3. /5 ระบบ จะเชื่อมโยงกับ บริบท (context) 4. /5 ระบบ เป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์เชื่อมโยง และมีการ เชื่อมสัมพันธ์ย้อนกลับ (feedback) ระหว่างองค์ประกอบ หรือส่วนต่างๆ 5. /5 ระบบ คือ การคิดอย่างเป็นกระบวนการ (System thinking is a process of thinking)

12 12 communication = human development 1. องค์ประกอบการสื่อสาร (model–process) = SIMMCREFI 2. อรรถประโยชน์ในการรับสาร (uses & gratification) = เปิดรับ สนใจ รับรู้ ตีความ จดจำ 3. ปัจจัยพื้นฐานการสื่อสาร 6 = place–position–time–accessibility–attitude–emotion 4. Channel (–person –media –events)

13 13 -input- political economic aesthetics ethics (context…) -process- satisfied, convenience, security, evaluated -output- person media events community ecology -feedback- worth, insure, happiness, health

14 14 ยุทธศาสตร์การสื่อสาร: 5 t ใน Communication Model วิเคราะห์ ทฤษฎีการสื่อสาร – กลยุทธ์การสื่อสาร ในการ จัดการ – เตรียม ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ... Source Media Channel F/BF/B trust testability truth tangibility taste Receiver

15 15 Communication climate = Beyond communication: Achieving the optimal “ social media mix ” (2006) Communication Community Conversation Social media mixed what’s input, process, output?

16 16 Audio, broadcasting, Communication climate data, text, image video, TV/HDTV, mobile – phone satellite MULTIMEDIA Communication what’s input, process, output?

17 17 1. data 2. information 3. message 4. media 5. channel what’s input, process, output? source process กระบวนการข้อมูล

18 18 1. data 2. information 3. knowledge 4. intelligence / wisdom what’s ? กรณี แกงเลียง

19 19 level of DATA 1. data < ผัก ปลา เครื่องปรุง เตา หม้อ มีด เขียง หิว ฯลฯ 2. information < ทำ แกงเลียง ต้องใช้อะไรบ้าง 3. message knowledge 4. media knowledge, KM 5. channel intelligence, wisdom word clause paragraph article book, file methodology learning

20 20 Knowledge Spiral โดย IKUJIRO NONAGA และ TAKRUCHI

21 21 Introduction to Information Science 21 level of data to knowledge

22 22 ระดับสำคัญ (levels) หน้าที่ของเทคโนโลยี (technology role) วัตถุประสงค์ (purpose) ข้อมูล (data) สารสนเทศ (information) ความรู้ (knowledge) ภูมิปัญญา (intelligence) Introduction to Information Science 22 รวบรวม วัตถุดิบ ทำอาหาร เลือกวัตถุดิบ ทำแกงเลียง เตรียมผัก เนื้อ อุปกรณ์ เตาไฟ ให้พอเพียง สำหรับทำแกงเลียง ลงมือ ปรุงแกงเลียง เคล็ด วิธี ปรุงแกงเลียง ให้อร่อย จัดทำ รวบรวม สูตรวิธี ปรุงแกงเลียง ให้อร่อย -สูตรแกงเลียงเพื่อสุขภาพ -ประโยชน์ของสมุนไพรในแกง -รสชาติหลากหลาย -ถ่ายทอด ทางวัฒนธรรม -แกงเลียงประยุกต์ -ลิขสิทธิ์ การเผยแพร่

23 23 1. data 2. information 3. knowledge 4. intelligence / wisdom what’s ? -quantityปริมาณ (ชั่ง-ตวง-วัด) -sequenceลำดับ -pointจุดกำหนด -opportunityความเสี่ยง -relationความสัมพันธ์ -timeครั้ง กรณี วางแผนสื่อ Q-SPORT 6-dimension

24 24 เปรียบเทียบ แบบจำลอง เศรษฐศาสตร์ กับ การสื่อสาร

25 25 Economy systemCommunication system (1) Entrepreneur (2) Product–Service (3) Marketing (4) Consumers value desire Demand Supply rent debt Feedbacks (1) Sender (4) Receiver Audience (2) Message Media (3) Media Channel +credit +cost

26 26 สรุป main concept

27 27 ทฤษฎีระบบ (system theory) แบบจำลองการสื่อสาร (communication model) S M C R feedback กระบวนการข้อมูล (source process) information message media channeldata ระดับข้อมูล (level of data) data information knowledge intelligence

28 28


ดาวน์โหลด ppt 1 cm.11202 Principles & theories in Communication Arts.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google