งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principles & theories in Communication Arts

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principles & theories in Communication Arts"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principles & theories in Communication Arts
cm.11202 Principles & theories in Communication Arts

2 main concept communicate arts

3 Source: ผู้กำหนดสาร, ผู้ส่งสาร Information: สารสนเทศ ข่าวสาร
Communication Model Source: ผู้กำหนดสาร, ผู้ส่งสาร Information: สารสนเทศ ข่าวสาร Message: สารที่ถูกสร้างขึ้น Media: สื่อ (ที่อยู่ของสาร) Channel: ช่องทาง (พาหะ พา M ไปยัง R) Receiver: ผู้รับสาร Effect: ผลกระทบต่อผู้รับสาร Feedback: ผลสะท้อนกลับไปยัง S M C Interaction: ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง R

4 sender message media channel receivers feedback

5 ช่วยกัน ค้นหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

6 ? ? ? sender message media channel receivers ? feedback

7 sender message media channel receivers feedback production process
knowledge management behavior consumption vision & mission theories technology language & sign sender message media channel receivers philosophy aesthetics ethics demographic feedback research exposure media behavior psychology communication information analysis

8 วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดย SWOT analysis
sender & receiver media channel

9 เปรียบเทียบ ทฤษฎีระบบ กับ ระบบสื่อสาร

10 system theory = analysis tool
Conceptual Framework ของ System thinking context start–end boundary PROCESS INPUT OUTPUT Feedback

11 วิธีคิดของ System thinking
1./5 ระบบ คือ ชีวิต ที่เป็นองค์รวมของส่วนประกอบต่างๆ (ระบบเปิด) 2./5 ระบบ จะซ้อนกันเป็นลำดับ จาก ระบบใหญ่ สู่ ระบบย่อย 3./5 ระบบ จะเชื่อมโยงกับ บริบท (context) 4./5 ระบบ เป็นเครือข่ายของความสัมพันธ์เชื่อมโยง และมีการเชื่อมสัมพันธ์ย้อนกลับ (feedback) ระหว่างองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ 5./5 ระบบ คือ การคิดอย่างเป็นกระบวนการ (System thinking is a process of thinking)

12 communication = human development
1. องค์ประกอบการสื่อสาร (model–process) = SIMMCREFI 2. อรรถประโยชน์ในการรับสาร (uses & gratification) = เปิดรับ สนใจ รับรู้ ตีความ จดจำ 3. ปัจจัยพื้นฐานการสื่อสาร 6 = place–position–time–accessibility–attitude–emotion 4. Channel (–person –media –events)

13 -input- political economic aesthetics ethics (context…) -process- satisfied, convenience, security, evaluated -output- person media events community ecology -feedback- worth, insure, happiness, health

14 วิเคราะห์ ทฤษฎีการสื่อสาร – กลยุทธ์การสื่อสาร ในการจัดการ–เตรียม ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ...
ยุทธศาสตร์การสื่อสาร: 5t ใน Communication Model Source trust Media Channel truth F/B testability tangibility Receiver taste

15 Social media mixed what’s input, process, output? Communication
Community Communication climate = Beyond communication: Achieving the optimal “social media mix” (2006) Conversation Social media mixed what’s input, process, output?

16 what’s input, process, output?
data, text, image video, TV/HDTV, mobile–phone satellite Audio, broadcasting, MULTIMEDIA Communication Communication climate

17 1. data 2. information 3. message 4. media 5. channel
source process กระบวนการข้อมูล 1. data 2. information 3. message 4. media 5. channel what’s input, process, output?

18 what’s ? 1. data 2. information 3. knowledge 4. intelligence / wisdom กรณี แกงเลียง

19 1. data < ผัก ปลา เครื่องปรุง เตา หม้อ มีด เขียง หิว ฯลฯ
level of DATA 1. data < ผัก ปลา เครื่องปรุง เตา หม้อ มีด เขียง หิว ฯลฯ 2. information < ทำ แกงเลียง ต้องใช้อะไรบ้าง 3. message < ลงมือ ปรุงแกงเลียง ชิม OK --> knowledge 4. media <แกงเลียง --> knowledge, KM 5. channel < แกงเลียง --> intelligence, wisdom word clause paragraph article book, file methodology learning

20 Knowledge Spiral โดย IKUJIRO NONAGA และ TAKRUCHI

21 level of data to knowledge
21 Introduction to Information Science 21

22 สารสนเทศ (information) ความรู้ (knowledge) ภูมิปัญญา (intelligence)
ระดับสำคัญ (levels) หน้าที่ของเทคโนโลยี (technology role) วัตถุประสงค์ (purpose) ข้อมูล (data) สารสนเทศ (information) ความรู้ (knowledge) ภูมิปัญญา (intelligence) รวบรวม วัตถุดิบ ทำอาหาร เลือกวัตถุดิบ ทำแกงเลียง เตรียมผัก เนื้อ อุปกรณ์ เตาไฟ ให้พอเพียง สำหรับทำแกงเลียง ลงมือ ปรุงแกงเลียง เคล็ด วิธี ปรุงแกงเลียง ให้อร่อย จัดทำ รวบรวม สูตรวิธี ปรุงแกงเลียง ให้อร่อย -สูตรแกงเลียงเพื่อสุขภาพ -ประโยชน์ของสมุนไพรในแกง -รสชาติหลากหลาย -ถ่ายทอด ทางวัฒนธรรม -แกงเลียงประยุกต์ -ลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ 22 Introduction to Information Science 22

23 what’s ? 1. data 2. information 3. knowledge 4. intelligence / wisdom กรณี วางแผนสื่อ -quantity ปริมาณ (ชั่ง-ตวง-วัด) -sequence ลำดับ -point จุดกำหนด -opportunity ความเสี่ยง -relation ความสัมพันธ์ -time ครั้ง Q-SPORT 6-dimension

24 เปรียบเทียบ แบบจำลอง เศรษฐศาสตร์ กับ การสื่อสาร

25 rent debt rent debt Economy system Communication system
(1) Entrepreneur (2) Product–Service (3) Marketing (4) Consumers (1) Sender (4) Receiver Audience (2) Message Media (3) Media Channel Feedbacks rent debt +credit +cost value desire Demand Supply มีการถ่ายโอน debt และ rent ไปที่ marketing ทำให้เกิดมูลค่าใช้จ่าย (cost) ด้านการตลาด ส่งผลให้ราคาของ product และ service เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการ จึงถ่ายโอน debt และ rent ไปที่ consumers ผ่าน กลยุทธ์ด้านการตลาด (strategic marketing) ทำให้ consumers เป็นผู้รับภาระ ค่าใช้จ่าย (cost) ของ debt และ rent แทน ผู้ประกอบการ (= marketing area เคลื่อนไปอยู่ที่ consumers) rent debt

26 สรุป main concept

27 information message media
แบบจำลองการสื่อสาร (communication model) S M C R feedback ระดับข้อมูล (level of data) data information knowledge intelligence กระบวนการข้อมูล (source process) information message media channel data ทฤษฎีระบบ (system theory)

28


ดาวน์โหลด ppt Principles & theories in Communication Arts

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google