งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กระบวนการการผลิต สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์. 2 กระบวนการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา 1.การรับข้อมูล 2.การวิจัย 3.การวางแผนยุทธวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กระบวนการการผลิต สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์. 2 กระบวนการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา 1.การรับข้อมูล 2.การวิจัย 3.การวางแผนยุทธวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กระบวนการการผลิต สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์

2 2 กระบวนการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา 1.การรับข้อมูล 2.การวิจัย 3.การวางแผนยุทธวิธี 4.การตัดสินใจเลือกยุทธวิธี 5.การผลิตงานโฆษณา get briefs research strategy decision production

3 3 การสร้างสรรค์งานโฆษณา รับข้อมูลจากเจ้าของสินค้า ตัวสินค้า -ชื่อหรือยี่ห้อสินค้า -ประโยชน์ใช้สอย -สูตร ส่วนผสม สารพิษ -รูปทรงหีบห่อของผลิตภัณฑ์ get briefs research strategy decision production

4 4 การสร้างสรรค์งานโฆษณา รับข้อมูลจากเจ้าของสินค้า ข้อมูลทางการตลาด -หน่วยการจำหน่าย -ขนาดการจำหน่าย -การจัดจำหน่าย -ราคาจำหน่าย -คู่แข่งขัน get briefs research strategy decision production

5 5 การสร้างสรรค์งานโฆษณา การวิจัย (Research) -ปัญหา แนวทางสร้างสรรค์งาน -วิจัยตัวสินค้า-บริการที่โฆษณา -วิจัยลูกค้า-กลุ่มเป้าหมาย -วิจัยตลาดที่จัดจำหน่าย -วิจัยสื่อโฆษณา -วิจัยปัญหาจากคู่แข่งขัน get briefs research strategy decision production

6 6 get briefs research strategy decision production การสร้างสรรค์งานโฆษณา วางแผนยุทธวิธี (Strategic Planning) วางแผนทางการตลาด วางแผนสร้างสรรค์งานโฆษณา วางยุทธวิธีในการสร้างสรรค์ วางแผน ซื้อสื่อ

7 7 การสร้างสรรค์งานโฆษณา วางแผนยุทธวิธี (Strategic Planning) วางแผนทางการตลาด -จุดประสงค์ทางการตลาด -ยุทธวิธีทางการตลาด -กลวิธีทางการตลาด get briefs research strategy decision production

8 8 get briefs research strategy decision production การสร้างสรรค์งานโฆษณา วางแผนยุทธวิธี (Strategic Planning) วางแผนสร้างสรรค์งานโฆษณา จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ -ด้านจิตวิทยา -เชิงพฤติกรรม -ด้านภาพพจน์ -ด้านการตลาด

9 9 การสร้างสรรค์งานโฆษณา แผนสื่อ Broadcast media: การซื้อเวลา Single Sponsorship เป็นผู้อุปถัมภ์เพียงผู้เดียวในรายการ Multiple Sponsorship เป็นผู้อุมปถัมภ์ร่วมกันหลายรายการ Participating Advertiser ซื้อเวลาสปอตโฆษณาย่อยร่วมกัน get briefs research strategy decision production

10 10 การสร้างสรรค์งานโฆษณา แผนสื่อ Broadcast media: รูปแบบสื่อ สื่อวิทยุ radio ระบบการส่งวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ในเชิงพาณิชย์ 1. ระบบ AM (Amplitude modulation) 2. ระบบ FM (Frequency modulation) LOOSE SPOT โฆษณาที่ใช้คั่นระหว่างรายการ -ความยาว 30, 45, 60 วินาที get briefs research strategy decision production

11 11 การสร้างสรรค์งานโฆษณา แผนสื่อ Broadcast media: รูปแบบสื่อ FEATURE การโฆษณาแบบสารคดี -กำหนดรูปแบบรายการได้ตามต้องการ -บรรจุ Loose Spot ได้ 1 ตัว -การโฆษณาแบบใช้ข้อความ + ชื่อสถานีวิทยุ + ชื่อผู้อุปถัมภ์ + ชื่อช่วงรายการ get briefs research strategy decision production

12 12 การสร้างสรรค์งานโฆษณา แผนการผลิต /ลำดับขั้นงาน 1.Project เขียนโครงการ ข้อเสนอการสร้าง 2.Teamwork เตรียมทีมงาน 3. Radio/TV Script - Storyboard เขียนบท 4.Direction / Producing กำกับเสียง-แสง-การแสดง 5.Editing การตัดต่อลำดับภาพ ลำดับเสียง 6.Burn to CD/DVD ---> on air 7.Measurement การประเมินงานการผลิต get briefs research strategy decision production

13 13 รายละเอียดทีต้องกำหนดในแต่ละสื่อ ประเภทของสื่อ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อนั้นๆ กลุ่มเป้าหมายของสื่อนั้นๆ เนื้อหา ระยะเวลา วิธีการ / สถานที่เผยแพร่ ตัวอย่างสื่อ

14 14 แผนสื่อ QSPORT Quantity Sequence Point Opportunity Relation Time

15 15. การประเมินผลโฆษณา วัตถุประสงค์ ต้องการทราบว่า… 1. รูปแบบการโฆษณา ได้ผลหรือไม่ ส่งผลต่อการขายหรือไม่ 2. ข้อความโฆษณา ส่งผลต่อการขายหรือไม่ 3. โฆษณาชนิดใด ส่งผลต่อปริมาณการขายได้ 4. ลูกค้าและผู้สนใจเป็นใคร อยู่ที่ไหน 5. สื่อใดบ้างที่ลูกค้าสนใจ ดูตัวอย่างงานของกลุ่ม aday

16 16. การทดสอบ/ประเมินผลงานโฆษณา A.I.D.C.A MODEL 1. Attention สะดุดใจ =วัดความรู้สึกครั้งแรกในการเห็นงานโฆษณา 2. Interest ความสนใจ =วัดว่าความสนใจในงานโฆษณาอยู่ในระดับใด 3. Desire ความปรารถนา =วัดผลว่าซื้อสินค้าจากงานโฆษณาหรือไม่

17 17. การทดสอบ/ประเมินผลงานโฆษณา A.I.D.C.A MODEL 4. Conviction ความเชื่อมั่น =วัดว่าลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้า 5. Action การกระทำ =วัดผลการโฆษณาที่มีผลต่อการซื้อสินค้า และใช้บริการ * การทดสอบสื่อโฆษณา = สื่อใดได้ผลดีกว่ากัน *

18 18. การทดสอบ/ประเมินผลงานโฆษณา A.I.D.C.A Hierarchy of Effects Model Tradition, Functional Communications Approaches to Marketing Communication Measurement AwarenessInterestDesireConvictionAction รับรู้สนใจต้องการเชื่อมั่นตัดสินใจซื้อ unidirectional Measurement only of marketing-originated message

19 19. คุณสมบัตินักโฆษณา -มีใจรัก -ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีความคิดสร้างสรรค์ -มีบุคลิกที่ดี

20 20 หลักเกณฑ์การดำเนินงานของวิชาชีพโฆษณา สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน ของวิชาชีพโฆษณาไว้ 4 ประการ 1. โฆษณาทุกชิ้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 2. โฆษณาทุกชิ้นต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 3. โฆษณาทุกชิ้นต้องมีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรม 4. โฆษณาทุกชิ้นต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อ วิชาชีพ

21 21 จรรยาบรรณของอาชีพโฆษณา สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจรรยาบรรณขึ้นดังนี้ 1. ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ ตามกฎหมาย 2. ไม่ทำการใดๆ ที่นำมาสู่ความเสียหายต่อวิชาชีพ 3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 4. ไม่กระทำการโฆษณาที่ดูหมิ่นศาสนา 5. ไม่ทำการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินความจริง

22 22 จรรยาบรรณของอาชีพโฆษณา 6. ไม่ทำการโฆษณาโจมตีผู้อื่นอย่างไม่ยุติธรรม 7. ไม่ทำการโฆษณาโดยใช้เสียงก่อกวนผู้ฟัง 8. ไม่ควรทำการโฆษณา โดยทำให้เกิดความกลัว โดยไม่มีเหตุอันสมควร 9. ไม่ควรทำการโฆษณาที่ใช้ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ 10. ไม่ควรทำการโฆษณาที่เลียนแบบเครื่องหมายของ ผู้อื่น

23 23 จรรยาบรรณของอาชีพโฆษณา 11. ไม่ควรทำการโฆษณาที่เป็นการสนับสนุนให้ผู้อื่น ทำผิดกฎหมาย 12. ไม่ควรทำการโฆษณาโดยใช้ผลทางสถิติ ที่ทำให้ เกิดความเข้าใจผิด 13. ไม่ทำการโฆษณาที่เหยียดหยามศาสนา 14. ไม่ควรทำการโฆษณาโดยอ้างอิงบุคคลที่ไม่มี ตัวตน

24 24 จรรยาบรรณของอาชีพโฆษณา 15. ไม่ควรกระทำการโฆษณา อันอาจมีผลอันตราย ต่อเด็ก 16. การโฆษณาอ้างอิงบุคคลในวิชาชีพอื่นๆ ต้องเป็นไปตามมารยาทแห่งวิชาชีพนั้น

25 25 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทตัวแทนโฆษณา 1.ศึกษาและวิเคราะห์ สถานการณ์ทางด้านการตลาด ของสินค้าหรือบริการ เพื่อวางแผนรณรงค์การ โฆษณา 2. เสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณการโฆษณา 3. สร้างสรรค์งานโฆษณาและผลิตสิ่งโฆษณา

26 26 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทตัวแทนโฆษณา 4. วางแผนการใช้สื่อในการดำเนินการโฆษณา 5. ประสานงานกับบริษัทลูกค้าเพื่อให้การโฆษณา เป็นไปตามเป้าหมาย 6. ประเมินผลการโฆษณา

27 27


ดาวน์โหลด ppt 1 กระบวนการการผลิต สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์. 2 กระบวนการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา 1.การรับข้อมูล 2.การวิจัย 3.การวางแผนยุทธวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google