งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Information Science 1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น Introduction to Information Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Information Science 1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น Introduction to Information Science."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Information Science 1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น Introduction to Information Science

2 2 1.ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ: ของสารสนเทศ ต่อบุคคล ชุมชน และ สังคม หรือ องค์กร 2.ประวัติ และ วิวัฒนาการ ของสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.การเข้าถึงสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ และ แหล่ง ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.การเลือกใช้เครื่องมือ ช่องทาง ในการสืบค้น รับ-ส่ง สารสนเทศ นักศึกษา สามารถเลือกใช้ เครื่องมือ ช่องทาง ในการสืบค้น ศึกษาค้นคว้า การจัดทำ ระบบสารนิเทศ ของบุคคล ชุมชน สังคม หรือ องค์กร เพื่อเผยแพร่ สารสนเทศดังกล่าว สู่โลก ออนไลน์ วัตถุประสงค์ รายวิชา

3 Introduction to Information Science 3 Information System

4 Introduction to Information Science 4 ระบบสารสนเทศ หรือ IS (information system) -การทำงาน ของระบบ คอมพิวเตอร์ (hardware & software) และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (network) -ผู้ใช้ประโยชน์ คือ user, organization ใช้ database (data + algorithm) -ระบบข้อมูล เกิดและพัฒนา พร้อมกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CIS = Computer science) บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

5 Introduction to Information Science 5 บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ Computer scienceISBusiness - Manager

6 Introduction to Information Science 6 บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

7 Introduction to Information Science 7 ระบบสารสนเทศ หรือ IS (information system) -ส่วนของระบบ เช่น คลังข้อมูล (data warehouses) การวางแผนทรัพยากรองค์กร ( enterprise resource planning ) ระบบองค์กร ( enterprise systems ) ระบบผู้เชี่ยวชาญ ( expert systems ) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( geographic information system ) สำนักงานอัตโนมัติ ( office automation ) บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

8 Introduction to Information Science 8 ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (MIS) -ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support systems) -ทรัพยากร และ การจัดการคน งาน -การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: enterprise resource planning) -การจัดการประสิทธิภาพขององค์กร (EPM: Enterprise Performance Management) -การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM: supply chain management) -การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: customer relationship management), -การบริหารจัดการโครงการ (project management) บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

9 Introduction to Information Science 9 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS: computer science) -computing & coding -programming / data structure / algorithm (database & information retrieval) search, add, edit, delete, print คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied computer science) -artificial intelligence -computer architecture & engineering -computer graphic -computer security -software engineering บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

10 Introduction to Information Science 10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) -information (save, open, edit, send to, print) -technology (hardware, software, DOS, NOS, programming language) -capacity & growth (Byte, KB, MB, GB, TB, PB, EB) สารสนเทศ และ เทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT: Information and communications technology) -telecomunication, broadcast media -computer network -Information and Communication Technologies for Development -Market Information Systems -Mobile web บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

11 Introduction to Information Science 11 การจัดการความรู้ (KM) -dimension (framework, tacit, explicit) -research (social network analysis, community practice, intellectual capital, complexity science, constructivism) -strategies (performance measurement, story telling, community practice) -motivations (development, mind service, expertise, knowledge sharing) -technologies (online, yellow pages, document, e-learning, community network, artificial intelligence, matrixed org., channel) บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

12 Introduction to Information Science 12 การจัดการความรู้ (KM) -dimension (framework, tacit, explicit) บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

13 Introduction to Information Science 13 dimension of KM บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ explicit tacit

14 Introduction to Information Science 14 dimension of KM บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

15 Introduction to Information Science 15 Dimension KM of Sudin Chaohinfa ID: นักพัฒนาองค์ความรู้ และเครือข่ายชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางสังคม (An Knowledge Development and Community Pyramidal Network by Social Technology and Innovation) บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

16 Introduction to Information Science 16 Dimension KM of Sudin Chaohinfa 3-นวัตกรรมการสื่อสาร การพัฒนาคุณภาพ (1) “คิดเผื่อคนทั้งโลก กระทำเท่าที่สามารถ สื่อสารอย่างองอาจอ่อนน้อม” (think GLOBALLY but act LOCALLY and communicate HUMILITY) (2)หลักสัมมาปัญญา 4 (intelligence good) อารมณ์อุดมปัญญา (i–emotion: intelligence emotion) คิดฉลาดสร้างสรรค์ (i–thinking: intelligence thinking) ปัญญาสรรสร้าง (i–creativity: intelligence creativity) องอาจปัญญา (i–action: intelligence action) (3)เศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง อยู่ แบบ พึ่งพาคิด แบบ พอเพียง ทำ แบบ ไม่พัก–ไม่เพียรบริโภค แค่ พอดี … สู่วิถี บวร “เพราะเราไม่พัก เราไม่เพียร เราจึงอยู่อย่างพอเพียงได้” บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

17 Introduction to Information Science 17 mind map manager metrix table dimension บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

18 Introduction to Information Science 18 นำ คำ นำ คิด

19 Introduction to Information Science 19 อารยธรรม ไอที 5 ยุค (1)คือการ สร้าง และ พัฒนา "รหัสความหมาย" ให้กับคอมพิวเตอร์ (Code marked language: CML) (2)คือการสร้าง "ความเป็นจริง" ที่มาจาก "รหัสความหมาย" (program) (3)คือการแก้ไข "ความผิดพลาด" ที่เกิดจาก "รหัสความหมาย" (error) (4)คือการป้องกัน "ความเสียหาย" ที่เกิดจาก "ความผิดพลาด" ของ "รหัสความหมาย" (bug) (5)คือการทำลาย "รหัสความหมาย" ที่เกิดจาก "เจตนาอันชั่วร้าย" ของมนุษย์ (virus) อารยธรรม ไอที

20 Introduction to Information Science 20 อารยธรรม ของมนุษย์ (1)คือการกระทำ "ความจริง" ให้กับ "ความรู้" ที่มนุษย์ ควรรู้ (2)คือการงดกระทำ "ความจริง" ที่เกิดจาก "ความรู้" ที่มนุษย์ ไม่ควรรู้ (3)คือการเปิดเผย "ความรู้" ที่เป็น "ความจริง" ที่มนุษย์ ควรมี (4)คือการปกปิด "ความรู้" ที่เกิดจาก "ความจริง" ที่มนุษย์ ไม่ควรมี อารยธรรม ไอที

21 Introduction to Information Science 21 บ่อนทำลาย อารยธรรม ของมนุษย์ คือ "ศาสตร์" อารยธรรม ของมนุษย์ ถูกทำลาย มาจากสาเหตุ 2 ประการ (1) ไอทีวัตถุ (hardware & software) และ (2) ไอทีจิต (technology mentality) ที่มีอิทธิพล ครอบงำ เหนือมนุษย์ และ มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือ ในการ "ทำลาย ความผาสุก" ของมนุษย์ด้วยกันเอง ("ศาตรา" โดยแท้ หรือ อาวุธ) อารยธรรม ไอที

22 Introduction to Information Science 22 ไอทีจิต (techonology mentality) หมายถึง "วิธีคิด" และ "การบูรณาการทางความคิด" ระหว่าง 5 องค์ประกอบ ของ "เครื่องมือ และ สภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม ความคิด" ต่อไปนี้ -1. สุขภาพจิต ที่เป็นมนุษย์ปกติ (มนุสสมนุสโส - physical wellbe human) -2. ความรู้ (knowledge) -3. อารมณ์ และ ความรัก (motive & love) -4. การสื่อสาร (communication) -5. เวลา (Q-SPORT time dimension) อารยธรรม ไอที

23 Introduction to Information Science 23 คอมพิวเตอร์ มี โปรแกรม (software) เป็นแรงผลักดัน ให้เกิด การตอบสนอง (interactive output) ระหว่าง มนุษย์ กับ คอมพิวเตอร์ มนุษย์ มี ศาสตร์ (science) เป็นแรงผลักดัน ให้เกิด การสร้างสรรค์ (construct) / สรรสร้าง (creat) โดยอาศัย คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือ ดังนั้น ศาสตร์ = science ศาสตร์ = สาตรา --> เลว = "หายนธรรม" ศาสตร์ = ศาสนา --> ดี อารยธรรม ไอที

24 Introduction to Information Science 24 The Future of Thailand ?


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Information Science 1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น Introduction to Information Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google