งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 cm.4204 Print & Electronic Media Production for Ad. Pr. IMC นท.4204 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงาน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานการสื่อสารการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 cm.4204 Print & Electronic Media Production for Ad. Pr. IMC นท.4204 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงาน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานการสื่อสารการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 cm.4204 Print & Electronic Media Production for Ad. Pr. IMC นท.4204 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงาน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานการสื่อสารการตลาด

2 2 intro 1 Course outline & Workshop

3 3 1.มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะ คุณสมบัติ ประเภท และ องค์ประกอบทางกายภาพ ของ สิ่งพิมพ์ (Print) และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webpage) ที่ใช้ในงาน AD.PR.IMC+CSR.2.วิเคราะห์ ปัจจัย องค์ประกอบ การสื่อสาร และ กลยุทธ์ ต่างๆ ในการใช้ Print & Webpage เป็น เครื่องมือสื่อสาร (communication tool) และ เป็น เครื่องมือทางการตลาด (marketing tool) ขอบเขต / วัตถุประสงค์

4 4 3.สังเคราะห์ *หลักทฤษฎีการสื่อสาร (communication theory) *แนวคิดสร้างสรรค์ (creativity) จากที่ได้ศึกษา มา ออกแบบ วางแผน ผลิต Print & Webpage สำหรับใช้ ในงาน AD.PR.IMC+CSR 4.ผลิต Print & Webpage พร้อมทั้งการนำเสนอ และ การ ประเมินคุณภาพ และ ความเหมาะสมของสื่อเหล่านั้น ตาม หลักนิเทศศิลป์–นิเทศโสตทัศน์ (audio–visual communications) และ หลักจิตวิทยาการสื่อสาร

5 5 1.ให้นักศึกษา คิดหัวข้อ เพื่อนำเสนอ – product –exhibition, event, road show, fair, local fair –organization – public campaign, politic election, referendum –เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ –เพื่อจัดทำสื่อโฆษณา –เพื่อจัดทำสื่อรณรงค์ *แต่อย่าหาประโยชน์กับเรื่องเศร้าของคนอื่น แบบ “เล่าข่าวเช้านี้” ของ สรยุทธ* workshop 1 : information research (รายงาน)

6 6 2.ให้นักศึกษา ค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับ หัวข้อที่เลือก 2.1Product (type, product name, alias name) –ชื่อ ข้อกำหนดคุณลักษณะ (physical specification) –รูปถ่าย รูปภาพ (feature / picture) ตัวผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ – คุณค่า คุณประโยชน์ 2.2Price –ราคาต้นทุน –ราคาขายส่ง ขายปลีก –ราคาโปรโมชั่น –เงื่อนไขการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย สินเชื่อ ผ่อนส่ง workshop 1 : information research

7 7 2.ให้นักศึกษา ค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับ หัวข้อที่เลือก 2.3Place –สถานที่วางจำหน่าย (ช่องทางการขาย) –การเสนอผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง –การรับส่ง การขนส่ง คลังสินค้า 2.4Positioning - Brand –จากรูปลักษณ์ –จากคุณค่าประโยชน์ใช้สอย –จากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ –จากความต้องการของผู้บริโภค –จากการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง –จากหมวดสินค้าที่ผู้ใช้รู้จักดี –จากราคา workshop 1 : information research

8 8 2.ให้นักศึกษา ค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับ หัวข้อที่เลือก 2.5Promotion –สื่อสารกับผู้บริโภค กระตุ้น สร้างแรงจูงใจ ให้บริโภค –ใช้กลยุทธ์ IMC 2.6Protect Ecology –การหลีกเลี่ยงพิษ มลพิษ มลภาวะ –สนองโลกสีเขียว ลดโลกร้อน –ลดปัญหาขยะล้นโลก –สนับสนุนสุขอนามัย –ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิมนุษยชน workshop 1 : information research

9 9 3.ให้นักศึกษา กำหนดข้อความ สื่อ ตามข้อมูลใน ข้อ 2. โปสเตอร์ (18x24 inch.) workshop 2 : data message headlinebody text sender interactive logoproduct picture background product price place promotion positioning protect eco

10 10 3.ให้นักศึกษา กำหนดข้อความ สื่อ ตามข้อมูลใน ข้อ 2. แผ่นพับ (3-5) workshop 2 : data message headlinebody text sender interactive logoproduct picture background product price place promotion positioning protect eco

11 11 3.ให้นักศึกษา กำหนดข้อความ สื่อ ตามข้อมูลใน ข้อ 2. packaging (bag, t-shirt) premium... workshop 2 : data message headlinebody text sender interactive logoproduct picture background product price place promotion positioning protect eco

12 12 3.ให้นักศึกษา กำหนดข้อความ สื่อ ตามข้อมูลใน ข้อ 2. web page workshop 2 : data message headerbodyfooter site name logo link bar body text product picture back- ground sender interactive product price place promotion positioning protect eco

13 13 4.ให้นักศึกษา ออกแบบ จัดทำ artwork / print work โดยนำ ข้อมูลจาก ข้อ 3. มาจัดวางในหน้างาน ให้ถูกต้องเหมาะสม และครบถ้วน ตามเกณฑ์ชี้วัด 4.1โปสเตอร์ ขนาด 18 x 24 นิ้ว 4.2แผ่นพับ ขนาด 3 – 5 พับ หรือ packaging / premium 4.3หน้าเว็บ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า (3 ไฟล์ html) workshop 3 : artwork

14 14 5.เกณฑ์ชี้วัด artwork / print work workshop 3 : artwork (1) personality – Product – Price – Place – Promotion – Positioning – brand (2) โครงสร้าง รูปแบบ – headline – body copy – picture / BG – logo – sender / interactive (3) เนื้อหา คิดสร้างสรรค์ จิตวิทยาการ สื่อสาร – aesthetic ( คำ ความ สำนวน ) – personality / awareness attitude / behavior / persuade (4) นิเทศทัศน์ – font (style, size, color, effect) – object ( จุด เส้น รูปทรง พื้นผิว แสง เงา สี ที่ว่าง ) – compost ( ทิศทาง สัดส่วน สมดุล เอกภาพ กลมกลืน จังหวะ )

15 15 เวลาเรียน + profile......................................15 คะแนน รายงาน information research.......................10 คะแนน (workshop 1. ข้อ 1.+2.) รายงาน data message.................................05 คะแนน (workshop 2. ข้อ 3.) ตัวงานจริง โปสเตอร์ (print 18 x 24).........................10 คะแนน แผ่นพับ (3-5 พับ) หรือ packaging/premium10 คะแนน หน้าเว็บไซต์ 3 หน้ามี link (3 ไฟล์ html).....10 คะแนน สอบ final..................................................40 คะแนน วัดผล – คะแนน (เต็ม 100 คะแนน)

16 16 ติดต่อกับ อาจารย์ผู้สอน ทุกเรื่อง ทางเว็บ และ email ที่ http://www.igoodmedia.net/cm4204 sudin.expert@yahoo.com ด่วน...โทร. 0 89644 1048 ตรง... ห้องกระจก ชั้น 5 อาคาร 2 (กดลิฟต์ ชั้น 5) อย่าลืม

17 17 The Future of Thailand ? งานก็แย่ เงินก็ (หาได้มา) ยาก เพื่อนฝูง-ลูก-เมีย/ผัวก็ยุ่ง เจ้านายก็ยั๊ว มาเรียนก็ยาก... ทุกข์ จริงโว๊ย!

18 18 “ ทุกข์ ” มีไว้ให้ “ เห็น ” มิใช่มีไว้ให้ “ เป็น ” “ สุข ” มีไว้สำหรับ “ เป็น ” แม้จะ ไม่เห็น “ ทุกข์ ” คือ ต้นทุน ในการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา “ สุข ” คือ กำไร ที่ได้รับจาก การแก้ปัญหา ทั้ง ทุกข์ และ สุข เป็นเพียง “ ความรู้สึก ” ที่เห็นได้ และ เป็นจริง แต่ “ ความรู้สึก ” เป็น อารมณ์ที่ แปรปรวน การกำจัด “ อารมณ์แปรปรวน ” เสียได้ คือ “ สมาธิ ” ดังนั้น “ สมาธิ ” จึงปราศจาก ทั้ง สุข และ ทุกข์. ของดีก่อนจาก ของฝากก่อนลา


ดาวน์โหลด ppt 1 cm.4204 Print & Electronic Media Production for Ad. Pr. IMC นท.4204 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงาน โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานการสื่อสารการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google