งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ เงินงบประมาณ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ เงินงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ เงินงบประมาณ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ เงินงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ เงินงบประมาณ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ เงินงบประมาณ

2 o 1. ความหมายเงินงบประมาณ o 2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงิน งบประมาณ 2.1 การบันทึกบัญชีการเบิก เงินงบประมาณ ผ่าน PO จ่ายตรง 2.2 การบันทึกบัญชีการเบิก เงินงบประมาณ จ่ายเข้าส่วนราชการ 2.3 เบิกเกินส่งคืน 2.4 ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ o 1. ความหมายเงินงบประมาณ o 2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงิน งบประมาณ 2.1 การบันทึกบัญชีการเบิก เงินงบประมาณ ผ่าน PO จ่ายตรง 2.2 การบันทึกบัญชีการเบิก เงินงบประมาณ จ่ายเข้าส่วนราชการ 2.3 เบิกเกินส่งคืน 2.4 ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ประเด็นที่ นำเสนอ

3 เงิน งบประมา ณ อนุมัติและจัดสรร เงินงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน รับใบแจ้งหนี้ / หลักฐานขอเบิก ขอเบิกเงิน ทะเบียนคุม หลักฐานขอเบิก PO AP FM FA สินทรัพย์ 5,000 บาท ขึ้นไป ลงบัญชี GL ทะเบียนคุม เงินประจำงวด

4 รับเงิน จ่ายเงิน เอกสาร ลงบัญชี ทะเบียนคุม แบบขอเบิกเงิน เงินงบประมาณ ( ต่อ ) ให้ยืม ชดใช้ ใบสำคัญ AP GL จ่ายผ่าน บัญชีส่วนราชการ จ่ายตรง เจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิ

5 ตรวจรับ งาน บันทึก สัญญา บันทึก PO บันทึกขอ เบิกเงิน รับ โอน เงิน เข้า บัญชี สร้างข้อมูล หลักผู้ขาย ส่วน ราชการ กรมบัญชีกล าง / คลัง จังหวัด ผู้ขา ย สั่ง จ่ายเงิ น พิมพ์ สัญญา บันทึก บัญชี พิมพ์ PO/sap log ตรวจส อบและ อนุมัติ ส่งเอกสารที่ เกี่ยวข้อง การเบิกเงินงบประมาณผ่าน PO จ่าย ตรง ตรวจส อบและ อนุมัติ บันทึ ก บัญชี

6 การเบิกเงินงบประมาณผ่าน PO จ่าย ตรง

7

8

9 การเบิกเงินงบประมาณเข้าส่วนราชการ บันทึกขอเบิกเงิน รับเงินจากคลัง จ่ายเงิน จ่ายเต็มจำนวน หลักฐาน การจ่าย ลงบัญชี ทยอยจ่าย

10 การเบิกเงินงบประมาณเข้าส่วนราชการ

11

12 กรณีไม่มี ภาษี

13 ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการ เบิกเกินส่งคืน 1. บันทึกรับเงิน เบิกเกินส่งคืน แบบ บช 01 (BD)/ZGL_BD 2. นำเงินส่งที่ ธนาคาร 3. บันทึกนำเงิน ส่งคลัง แบบ นส 02-1/ZRP_R7 4. บันทึกล้าง ค่าใช้จ่ายและ เบิกเกินส่งคืนรอ นำส่ง 5. จับคู่หักล้าง “ เบิกเกินส่งคืน รอนำส่ง ” ลงบั ญชี จบจบ

14 ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการ เบิกเกินส่งคืน BD4BE

15 ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการ เบิกเกินส่งคืน

16 การตรวจสอบการบันทึกเบิกเกินส่งคืน

17

18 รายงานสถานะการใช้จ่าย งบประมาณ

19 19 บันทึกขอเบิกเงิน ยืม รับเงิน จากคลัง จ่ายเงินให้ยืมและ บันทึกรายการ ขอจ่ายเงินในระบบ จ่ายเงินให้ยืมและ บันทึกรายการ ขอจ่ายเงินในระบบ ใบสำคัญมากกว่าเงิน ยืม นำเงินส่งคืนที่ KTB และ บันทึกนำส่งเงิน กระทบยอด บันทึกรายการล้าง เงินยืมและเบิกเกิน ส่งคืน งบประม าณ ตั ด เพิ่ม ใบสำคัญ เท่ากับเงินยืม ใบสำคัญน้อยกว่า เงินย้ม ลูกหนี้ส่งใช้ คืนเงินยืม บันทึกล้าง เงินยืม ขออนุมัติจ่าย ใบสำคัญ ส่วนเกิน ขออนุมัติจ่าย ใบสำคัญ ส่วนเกิน บันทึกรายการ ขอเบิกเงิน บันทึกล้าง เงินยืม ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ บันทึก เบิกเกิน ส่งคืน ตัด

20 ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ เมื่อสัญญายืม ได้รับอนุมัติ แบบ ขบ 02/ZFB60_K1 เมื่อสัญญายืม ได้รับอนุมัติ แบบ ขบ 02/ZFB60_K1 ระบบบันทึก Auto บก. สั่งจ่ายเงิน เข้าบัญชีส่วน ราชการ บก. สั่งจ่ายเงิน เข้าบัญชีส่วน ราชการ เดบิต ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 1,000 เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย 1,000 เดบิต ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1,000 เครดิต รายได้ระหว่าง หน่วยงาน – หน่วยงาน รับเงิน ( ระบุงบ ) จาก รัฐบาล 1,000 เดบิต เงินฝากธนาคาร ( เงิน งปม.) 1,000 เครดิต ค้างรับจาก กรมบัญชีกลาง 1,000

21 เมื่อจ่ายเงินให้ผู้มี สิทธิ แบบ ขจ 05/ZF_53_PM เมื่อจ่ายเงินให้ผู้มี สิทธิ แบบ ขจ 05/ZF_53_PM เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย 1,000 เครดิต เงินฝากธนาคาร ( เงิน งปม ) 1,000 ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ลูกหนี้ส่งใช้ ใบสำคัญใบสำคัญ เท่ากับเงินยืม แบบ บช 01 (G1)/ZF_02_G1 ลูกหนี้ส่งใช้ ใบสำคัญใบสำคัญ เท่ากับเงินยืม แบบ บช 01 (G1)/ZF_02_G1 เงินยืม 100 ใบสำคัญ 100 เดบิต ค่าใช้จ่าย ( ระบุ ประเภท )1,000 เครดิต ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ 1,000

22 บันทึกนำเงินส่ง คลัง แบบ นส 02- 1/ZRP_R6 บันทึกนำเงินส่ง คลัง แบบ นส 02- 1/ZRP_R6 บันทึกล้างลูกหนี้ และ เบิกเกินส่งคืนรอ นำส่ง แบบ บช 01 (BE)/ZGL_BE บันทึกล้างลูกหนี้ และ เบิกเกินส่งคืนรอ นำส่ง แบบ บช 01 (BE)/ZGL_BE เดบิต พักเงินนำส่ง 100 เครดิต เงินสดในมือ 100 เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 100 เครดิต ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 100 จับคู่ หักล้าง “ เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ” BD4 BE ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

23 ใบสำคัญมากกว่า เงินยืม ล้างใบสำคัญ เท่ากับ ลูกหนี้เงิน ยืม แบบ บช 01 (G1)/ZF_02_G1 ใบสำคัญมากกว่า เงินยืม ล้างใบสำคัญ เท่ากับ ลูกหนี้เงิน ยืม แบบ บช 01 (G1)/ZF_02_G1 ขอเบิกเงิน เพิ่ม ( ใบสำคัญที่เกิน เงินยืม ) แบบ ขบ 02/ZFB60_KL ขอเบิกเงิน เพิ่ม ( ใบสำคัญที่เกิน เงินยืม ) แบบ ขบ 02/ZFB60_KL เงินยืม 100 ใบสำคัญ 120 เดบิต ค่าใช้จ่าย ( ระบุประเภท ) 100 เครดิต ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ 100 เดบิต ค่าใช้จ่าย ( ระบุประเภท ) 20 เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย 20 และบันทึกรายการตามปกติ ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

24 1,000 ส่งใบสำคัญน้อยกว่า บันทึกลดยอด ล / นฯ เท่าจำนวนใบสำคัญ Dr. ค่าใช้จ่าย 900 Cr. ล / นฯใน งป ม. 900 ที่เหลือส่งคืนตาม กระบวนงานเบิกเกิน ส่งคืน

25


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ เงินงบประมาณ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ เงินงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google