งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานกำลังพล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานกำลังพล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานกำลังพล
โดย พ.ต.อ.หญิง นิรมล แก้วผลึก ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ รอง ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานกำลังพล
ฐานข้อมูล อต. ฐานข้อมูล Polis ตำแหน่ง เลขตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง - ทำหน้าที่ - สายงาน ตัวคน - ยศ - ชื่อ – สกุล - คำสั่ง และวันที่ได้รับ แต่งตั้งครั้งสุดท้าย ประวัติข้าราชการตำรวจ (กพ.7)

3 ตัวอย่าง ทำเนียบข้าราชการตำรวจฐานข้อมูล อต.

4 ฐานข้อมูล Polis จาก MBAR325

5 ตัวอย่าง ประวัติข้าราชการตำรวจ จากโปรแกรม POLIS[MBA013]

6

7

8 ตัวอย่าง ทำเนียบของ POLIS

9 ตัวอย่าง ทำเนียบของ อต.

10 การบันทึกข้อมูลของ อต. การบันทึกข้อมูลของ POLIS
หน่วยส่งข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งฯ การเปลี่ยนแลงสถานภาพ การสูญเสีย ให้ ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. ดำเนินการ หน่วยต้นสังกัดดำเนิการเองตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ /ว.0050 ลง 30 ก.ค.52 เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลข้าราชการตำรวจในระบบฐานข้อมูลกำลังพล POLIS * ข้อดี มีข้อมูลครบถ้วนตามจำนวนที่หน่วยส่งข้อมูล * ข้อดี สถานภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ข้อเสีย หน่วยส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน หน่วยไม่ส่งข้อมูล * ข้อเสีย - คนไม่พอ ไม่เข้าใจระบบการใช้ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่าย

11 การนำข้อมูล POLIS ไปใช้
1. ตร.ใช้สถานภาพข้าราชการตำรวจในการวางแผนผลิตอัตราข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและสัญญาบัตร 2. จัดทำบัญชีถือจ่าย 3. ควบคุมงบบุคลากร 4. ประวัติข้าราชการตำรวจ 5. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6. การขอยศ เงินเดือน 7. การเกษียณอายุราชการ ฯลฯ

12 การใช้โปรแกรม POLIS ได้ต้องประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ระบบเครือข่าย 3. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 4. ผู้บังคับบัญชา ต้องให้ความสำคัญ และใส่ใจที่จะกำกับดูแลการใช้ POLIS 5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ POLIS - จัดอบรมที่หน่วย - เข้ามาขอรับการอบรมที่ส่วนกลาง (ศทส.) 6. ส่วนกลางที่จะให้คำแนะนำ - ศูนย์เทคโนโลยี สกพ. - ศูนย์เทคโนโลยี ทพ.

13 ปัญหาของหน่วย 1. Computer 2. ระบบเครือข่าย 3. รหัสผู้ใช้ 4. ผู้บังคับบัญชา 5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ (สิ่งที่ท่านต้องการ) .... 6. ส่วนกลางผู้ให้คำแนะนำ

14 ตารางสรุปสถานภาพรวมแยกตามชื่อตำแหน่ง

15 ติดต่อสอบถามการบันทึกข้อมูล POLIS ได้ที่เจ้าหน้าที่ 02-2052474
1. พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ รอง ผกก.ฝ่ายคุวบคุมอัตรากำลัง อต 2. ร.ต.อ.หญิง เพ็ญนภา หลักแหล่ง สว.ฝอ.ทพ 3. ส.ต.อ.ปราสาท อยู่จำนงค์ ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ 4 ส.ต.ท.ยุทธนา สุดสม ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ 5. ส.ต.ท.หญิง วรรณฤดี สารานนท์ ผบ.หมู่ ฝอ.ทพ 6. ส.ต.ท.หญิง เรวดี สัจจานิจการ ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ ติดต่อสอบถามการเชื่อมเครือข่าย สิทธิผู้ใช้ สอบถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ระบบ POLIS Help Desk ศทก (เวลาราชการ) (นอกเวลาราชการ) ขอติดตั้งจุดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเครือข่าย ศทก


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานกำลังพล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google