งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับ งานกำลังพล โดย พ. ต. อ. หญิง นิรมล แก้วผลึก ผกก. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. พ. ต. ท. ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ รอง ผกก. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศกับ งานกำลังพล โดย พ. ต. อ. หญิง นิรมล แก้วผลึก ผกก. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. พ. ต. ท. ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ รอง ผกก. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ งานกำลังพล โดย พ. ต. อ. หญิง นิรมล แก้วผลึก ผกก. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. พ. ต. ท. ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ รอง ผกก. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. โดย พ. ต. อ. หญิง นิรมล แก้วผลึก ผกก. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. พ. ต. ท. ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ รอง ผกก. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

2 ฐานข้อมูล อต. ตำแหน่ง - เลขตำแหน่ง - ชื่อตำแหน่ง - ทำหน้าที่ - สายงาน ตัวคน - ยศ - ชื่อ – สกุล - คำสั่ง และวันที่ ได้รับ แต่งตั้งครั้ง สุดท้าย ฐานข้อมูล Polis ประวัติข้าราชการ ตำรวจ ( กพ.7) เทคโนโลยีสารสนเทศ กับงานกำลังพล

3 ตัวอย่าง ทำเนียบข้าราชการ ตำรวจฐานข้อมูล อต.

4 ฐานข้อมูล Polis จาก MBAR325

5 ตัวอย่าง ประวัติข้าราชการตำรวจ จาก โปรแกรม POLIS[MBA013]

6

7

8 ตัวอย่าง ทำเนียบของ POLIS

9 ตัวอย่าง ทำเนียบของ อต.

10 การบันทึก ข้อมูลของ อต. หน่วยส่งข้อมูลคำสั่ง แต่งตั้งฯ การเปลี่ยนแลง สถานภาพ การสูญเสีย ให้ ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. ดำเนินการ * ข้อดี มีข้อมูล ครบถ้วนตามจำนวน ที่หน่วยส่งข้อมูล ข้อเสีย หน่วยส่งข้อมูล ไม่ครบถ้วน หน่วยไม่ส่งข้อมูล การบันทึกข้อมูล ของ POLIS หน่วยต้นสังกัดดำ เนิการเองตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0004.01/ ว.0050 ลง 30 ก. ค.52 เรื่อง แนว ทางการบันทึกข้อมูล ข้าราชการตำรวจใน ระบบฐานข้อมูลกำลัง พล POLIS * ข้อดี สถานภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว * ข้อเสีย - คนไม่พอ ไม่ เข้าใจระบบการใช้ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่าย

11 การนำข้อมูล POLIS ไปใช้ 1. ตร. ใช้สถานภาพข้าราชการตำรวจในการ วางแผนผลิตอัตราข้าราชการตำรวจชั้น ประทวนและสัญญาบัตร 2. จัดทำบัญชีถือจ่าย 3. ควบคุมงบบุคลากร 4. ประวัติข้าราชการตำรวจ 5. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 6. การขอยศ เงินเดือน 7. การเกษียณอายุราชการ ฯลฯ

12 การใช้โปรแกรม POLIS ได้ ต้องประกอบด้วย 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ระบบเครือข่าย 3. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 4. ผู้บังคับบัญชา ต้องให้ความสำคัญ และใส่ใจ ที่จะกำกับดูแลการใช้ POLIS 5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ POLIS - จัดอบรมที่หน่วย - เข้ามาขอรับการอบรมที่ส่วนกลาง ( ศทส.) 6. ส่วนกลางที่จะให้คำแนะนำ - ศูนย์เทคโนโลยี สกพ. - ศูนย์เทคโนโลยี ทพ.

13 ปัญหาของหน่วยปัญหาของหน่วย 1. Computer.................................................. 2. ระบบเครือข่าย........................................... 3. รหัสผู้ใช้..................................................... 4. ผู้บังคับบัญชา............................................ 5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ( สิ่งที่ ท่านต้องการ ).... 6. ส่วนกลางผู้ให้คำแนะนำ............................ 1. Computer.................................................. 2. ระบบเครือข่าย........................................... 3. รหัสผู้ใช้..................................................... 4. ผู้บังคับบัญชา............................................ 5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ( สิ่งที่ ท่านต้องการ ).... 6. ส่วนกลางผู้ให้คำแนะนำ............................

14 ตารางสรุปสถานภาพรวมแยกตามชื่อ ตำแหน่ง

15 ติดต่อสอบถามการเชื่อมเครือข่าย สิทธิผู้ใช้ สอบถาม ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ระบบ POLIS ติดต่อสอบถามการเชื่อมเครือข่าย สิทธิผู้ใช้ สอบถาม ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ระบบ POLIS Help Desk ศทก. 02-2051313 ( เวลาราชการ ) 02-2513840 ( นอกเวลาราชการ ) Help Desk ศทก. 02-2051313 ( เวลาราชการ ) 02-2513840 ( นอกเวลาราชการ ) ขอติดตั้งจุดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเครือข่าย ศทก. 02-2052209 ขอติดตั้งจุดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเครือข่าย ศทก. 02-2052209 ติดต่อสอบถามการบันทึกข้อมูล POLIS ได้ ที่เจ้าหน้าที่ 02-2052474 1. พ. ต. ท. ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ รอง ผกก. ฝ่ายคุวบ คุมอัตรากำลัง อต. 089-4449696 2. ร. ต. อ. หญิง เพ็ญนภา หลักแหล่ง สว. ฝอ. ทพ. 081-3766734 3. ส. ต. อ. ปราสาท อยู่จำนงค์ ผบ. หมู่ ฝ่าย ประวัติบุคคล ทพ. 086-5402141 4 ส. ต. ท. ยุทธนา สุดสม ผบ. หมู่ ฝ่าย ประวัติบุคคล ทพ. 089-7010098 5. ส. ต. ท. หญิง วรรณฤดี สารานนท์ ผบ. หมู่ ฝอ. ทพ. 089-7973188 6. ส. ต. ท. หญิง เรวดี สัจจานิจการ ผบ. หมู่ ฝ่าย ประวัติบุคคล ทพ. 085-2105779


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศกับ งานกำลังพล โดย พ. ต. อ. หญิง นิรมล แก้วผลึก ผกก. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. พ. ต. ท. ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ รอง ผกก. ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google