งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบทิศทาง การพัฒนา เด็กและเยาวชน สมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมสวัสดิภาพและ พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบทิศทาง การพัฒนา เด็กและเยาวชน สมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมสวัสดิภาพและ พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบทิศทาง การพัฒนา เด็กและเยาวชน สมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมสวัสดิภาพและ พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

2 ความท้าทายที่เผชิญ สังคมไทย = CHANGE โครงสร้างครอบครัวไทย ไม่แน่นเปราะบาง สภาพแวดล้อม พื้นที่ดี VS พื้นที่เลว การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มือถือคืออำนาจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมแยกสี + เกาหลีจ๋า

3 กรอบแนวคิดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ. ศ. 2550 แนวนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ. ศ. 2555- 2559 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 ทิศทางที่มุ่งไป เด็กและเยาวชนต้อง........ มั่นคงปลอดภัยไร้ความรุนแรง แข็งแรงร่างกายจิตใจ ดี วัฒนธรรม + ศีลธรรม + ประชาธิปไตย มีสุข EQ/ สภาพแวดล้อม + ครอบครัว สร้างสรรค์ IQ, การมีส่วนร่วมคิดดี + ทำได้ + ถ่ายทอดเป็น

5 การก้าวเดินสู่เป้าหมาย พัฒนา + ปกป้อง + คุ้มครองเด็ก เสริมสร้างเจตคติ องค์ความรู้ และทักษะ ที่ถูกต้องให้ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาเด็ก สร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก สร้าง + เสริม พลังเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน และสังคม เหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

6 ใครต้องทำอะไร ต้องรวมพลัง รัฐ + เอกชน + ประชาชน + ท้องถิ่น รัฐ ระบบ มาตรฐานสร้างความร่วมมือ = นายอำนวย เข้าใจ ร่วมใจ เต็มใจ ภาคประชาชนรู้ เข้าใจให้ความร่วมมือตรวจสอบ ภาคเอกชนให้ทรัพยากร ท้องถิ่น จัดการทรัพยากรมีแผนมียุทธศาสตร์ สถาบันการศึกษาให้ความรู้ เพื่อให้รู้ที่ถูกต้อง ใช้ในชีวิตได้

7 เด็ก + เยาวชนอยู่ตรงไหน ศูนย์กลางของการปกป้อง คุ้มครองพัฒนา มีส่วนร่วม ถ้าร่วมได้ต้องให้พื้นที่ + โอกาส สังคมต้องใส่ใจ, ใส่ความรู้, ใส่ความอาทร สภาเด็กและเยาวชน กลุ่ม / ชมรม ฯลฯ

8 ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ รัฐ คนทำงาน เด็กและเยาวชน มั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข สร้างสรรค์ รู้ ภายใต้นโยบายและทิศทางที่ชัดเจน เป้าหมายที่มองเห็นร่วมกัน ชัด เครือข่าย ร่วม ท้องถิ่น เข้าใจ

9 ภาพยนตร์

10


ดาวน์โหลด ppt กรอบทิศทาง การพัฒนา เด็กและเยาวชน สมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมสวัสดิภาพและ พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google