งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ให้คืนหลักประกันสัญญาโดยเร็ว อย่างช้า ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว  หนังสือที่ นร ( กวพ ) 1305/ ว 8608 ลง วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ให้คืนหลักประกันสัญญาโดยเร็ว อย่างช้า ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว  หนังสือที่ นร ( กวพ ) 1305/ ว 8608 ลง วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ให้คืนหลักประกันสัญญาโดยเร็ว อย่างช้า ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว  หนังสือที่ นร ( กวพ ) 1305/ ว 8608 ลง วันที่ 5 ต. ค. 44  ไม่ต้องรอให้มีการร้องขอคืนจาก คู่สัญญาก่อน  คู่สัญญาไม่มารับภายในกำหนด ให้ ปฏิบัติตามข้อ 144 วรรคท้าย พร้อมกับ ให้มีหนังสือรับรองให้ผู้ค้ำประกันไปด้วย ว่า หลักประกันสัญญาดังกล่าว หมด ระยะเวลาการค้ำประกันแล้ว การคืนหลักประกันสัญญา

2  หนังสือที่ นร ( กวพ ) 1002/ ว 42 ลง วันที่ 15 ก. ย. 32  1. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุด บกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองหรือมีหลาย หน่วยงานครอบครองให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น วิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา

3 2. ในกรณีที่ปรากฏความชำรุด บกพร่องภายในระยะเวลาของการ ประกันตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่ ตาม 1 รีบรายงานหัวหน้าส่วน ราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างแก้ไขซ่อมแซมทันที

4 วิธีปฏิบัติในการ คืนหลักประกันสัญญา 3. หลักประกันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชำรุด บกพร่อง ภายใน 15 วัน สำหรับหลักประกันอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้น ไปภายใน 30 วัน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของพัสดุ และรายงานให้ หัวหน้าส่วนราชการทราบอีกครั้งหนึ่ง หากมีความชำรุดบกพร่องให้รีบแจ้งผู้รับ จ้างมาดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซม ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกัน ความชำรุดบกพร่องตามหลักประกัน สัญญา


ดาวน์โหลด ppt  ให้คืนหลักประกันสัญญาโดยเร็ว อย่างช้า ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว  หนังสือที่ นร ( กวพ ) 1305/ ว 8608 ลง วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google