งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร งบประมาณ ขั้นตอ น 1. จัดทำ แผนปฏิบัติการ 2. การใช้จ่าย งบประมาณ 3. การ ตรวจสอบ 4 44 4.รายงาน ผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร งบประมาณ ขั้นตอ น 1. จัดทำ แผนปฏิบัติการ 2. การใช้จ่าย งบประมาณ 3. การ ตรวจสอบ 4 44 4.รายงาน ผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร งบประมาณ ขั้นตอ น 1. จัดทำ แผนปฏิบัติการ 2. การใช้จ่าย งบประมาณ 3. การ ตรวจสอบ 4 44 4.รายงาน ผล

2 1. การทำแผนปฏิบัติการ คือการ กำหนด กิจกรรม / โครงการ ให้เหมาะสม กับเงิน งบประมาณที่ได้รับ 2. ดำเนินการใช้งบประมาณ คือ การใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ โดยการขออนุมัติเงินตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือระเบียบของแต่ละ หน่วยงาน

3 3) การตรวจสอบ เมื่อมีการเบิก จ่ายเงินแล้ว ต้องมีการตรวจสอบว่าได้ใช้ จ่ายเงินไปตาม ความเป็นจริงหรือไม่ การ ตรวจสอบจึงเป็น วิธีการสำคัญที่จะควบคุมการ บริหารด้าน การเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ การ ไม่รั่วไหล และเพื่อให้การเบิก ค่าใช้จ่าย ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน

4 4. การรายงาน เป็นวิธีการหนึ่งที่ ใช้ในการตรวจสอบและประเมินผล มีการรายงานผลงานที่ปฏิบัติไป แล้วเป็นระยะๆ เพื่อสามารถ ทบทวน ผลการปฏิบัติงานตาม แผนงานที่กำหนดไว้ว่า มีความ คืบหน้ามากน้อยเพียงใด และ จะต้องใช้เป็นส่วนประกอบการตั้ง งบประมาณปีต่อไปด้วย

5 ระเบียบหรือ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ การ เบิกจ่าย งบประมาณ

6 1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 (ข้อควรจำ ใช้สำหรับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่มีวิทยากร บรรยาย/อภิปราย/วิทยากรกระบวนการ มีหลักสูตรแน่นอน และต้องมี “กำหนดการ”แนบ) 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงาน ของส่วนราชการ พ. ศ.2553 ( ข้อควรจำ ใช้สำหรับการประชุมที่ไม่มีวิทยากร การขออนุมัติ ค่าใช้จ่าย ทุกครั้งต้องแนบ “ ระเบียบวาระการประชุม ”)

7 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง ไปราชการ พ. ศ.2526 และที่แก้ไข เพิ่มเติม และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ พ. ศ.2550 และ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ.2554 ( ใช้สำหรับการเดินทางไปราชการตามปกติที่มิใช่ การเดินทางไปราชการเพื่อการสัมมนา / การฝึกอบรม ) ( ใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ใช้ในโครงการต่าง ๆ ) 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุพ. ศ.2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ( ใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ใช้ในโครงการต่าง ๆ )

8 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ. ศ.2550 ( ใช้สำหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและต้องปฏิบัติงาน เฉพาะในที่ตั้งสำนักงานเท่านั้น ยกเว้น พขร. สามารถปฏิบัติงาน นอกที่ตั้งได้ และต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ) 6. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ. ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ใช้สำหรับการประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการ หรือที่ เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ตามที่กฎหมายกำหนด )


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร งบประมาณ ขั้นตอ น 1. จัดทำ แผนปฏิบัติการ 2. การใช้จ่าย งบประมาณ 3. การ ตรวจสอบ 4 44 4.รายงาน ผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google