งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

27 ก. พ. 53 ดร. สมฤดี นิโครวัฒน ยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขั้นตอนการวางผังเมือง รวมในปัจจุบัน ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "27 ก. พ. 53 ดร. สมฤดี นิโครวัฒน ยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขั้นตอนการวางผังเมือง รวมในปัจจุบัน ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 27 ก. พ. 53 ดร. สมฤดี นิโครวัฒน ยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขั้นตอนการวางผังเมือง รวมในปัจจุบัน ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล และ

2 2. จังหวัดแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 1. ตรา พ. ร. ฎ. กำหนดเขตสำรวจ ( กรณีที่มีความจำเป็น ) 3. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และวิทยุติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 4. ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า 15 วัน 6. ประชุมประชาชน 5. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 8. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 9. ปิดประกาศแผนผัง และข้อกำหนด 90 วัน ขั้นตอนการวางผังเมืองรวมในปัจจุบัน 7. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประสานงานวางและจัดทำผังเมืองรวม

3 10. ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูผังเมือง / ยื่นคำร้อง 13. จัดทำร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวม 14. เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมาย 15. เสนอที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 16. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 17. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 18. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง ( เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม ) 12. เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบผลการพิจารณา หรือพิจารณาคำร้องเพิ่มเติมกรณีที่ยังไม่ยุติ 12. เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบผลการพิจารณา หรือพิจารณาคำร้องเพิ่มเติมกรณีที่ยังไม่ยุติ ขั้นตอนการวางผังเมืองรวมในปัจจุบัน ( ต่อ )

4 2. จังหวัดแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 1. การตรา พ. ร. ฎ. กำหนดเขตสำรวจ ( กรณีที่มีความจำเป็น ) 3. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และวิทยุติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 4. ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า 15 วัน 6. ประชุมประชาชน 5. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 8. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 7. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประสานงานวางและจัดทำผังเมืองรวม 9. ปิดประกาศแผนผัง และข้อกำหนด 90 วัน 10. ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูผังเมือง / ยื่นคำร้อง 13. จัดทำร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวม 14. เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมาย 15. เสนอที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 16. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 17. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 18. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แจ้งให้ประชาชนทราบที่มา ความจำเป็น ขอบเขตพื้นที่วางผัง จัดประชุมชี้แจง พร้อมปรึกษาหารือการวางผังเมืองรวม จัดตั้งคณะทำงาน / ที่ปรึกษาการวางผังเมืองรวมของชุมชน วางแผนดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน และคณะทำงาน / ที่ปรึกษา 8 * ไม่น้อยกว่า 15 วัน สำรวจพื้นที่และกำหนดเขตผังเมืองรวมร่วมกัน ระหว่างผู้วางผังและประชาชนท้องถิ่น แจ้งให้ประชาชนทราบสรุปประเด็น ข้อคิดเห็น และ มติที่ประชุม จากการประชุมประชาชนและคณะอนุกรรมการ ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า 15 วัน * ( ความ โปร่งใส ) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง ( เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม ) 12. เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบผลการพิจารณา หรือพิจารณาคำร้องเพิ่มเติมกรณีที่ยังไม่ยุติ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงผลการประชุม และเหตุผลประกอบภายใน 15 วัน * หลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง หรือก่อนการประชุมคณะกรรมการผังเมือง 15 วัน ( เว็บไซต์, จดหมาย และปิดประกาศ ฯลฯ ) * ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ. ศ ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม ในปัจจุบัน ขั้นตอนที่เสนอให้เพิ่มเติมในการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมอย่างมีธรรมาภิบาล หมายเหตุ : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอยู่ในทุก ขั้นตอนของการวางผัง 1. หมายถึง ลำดับ ขั้นตอนเดิม หมายถึง ขั้นตอนที่ เสนอแนะ / เพิ่มเติม 1 1 หมายถึง ลำดับที่เรียงใหม่ เมื่อรวมขั้นตอน ที่เสนอแนะแล้ว 8 15 จาก : สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง และวรากร น้อยพันธ์ บก. 2009, ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด. กรุงเทพฯ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, หน้า 329.

5 ส่งความเห็นด้านผังเมือง เพิ่มเติม โครงการพัฒนาการการมีส่วนร่วมด้านการผังเมือง เพื่อสุขภาวะ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี โทรศัพท์ ต่อ 501, 505 โทรสาร เว็บไซต์ อีเมล


ดาวน์โหลด ppt 27 ก. พ. 53 ดร. สมฤดี นิโครวัฒน ยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขั้นตอนการวางผังเมือง รวมในปัจจุบัน ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google