งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

27 ก. พ. 53 ดร. สมฤดี นิโครวัฒน ยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขั้นตอนการวางผังเมือง รวมในปัจจุบัน ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "27 ก. พ. 53 ดร. สมฤดี นิโครวัฒน ยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขั้นตอนการวางผังเมือง รวมในปัจจุบัน ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 27 ก. พ. 53 ดร. สมฤดี นิโครวัฒน ยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขั้นตอนการวางผังเมือง รวมในปัจจุบัน ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล และ

2 2. จังหวัดแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 1. ตรา พ. ร. ฎ. กำหนดเขตสำรวจ ( กรณีที่มีความจำเป็น ) 3. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และวิทยุติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 4. ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า 15 วัน 6. ประชุมประชาชน 5. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 8. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 9. ปิดประกาศแผนผัง และข้อกำหนด 90 วัน ขั้นตอนการวางผังเมืองรวมในปัจจุบัน 7. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประสานงานวางและจัดทำผังเมืองรวม

3 10. ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูผังเมือง / ยื่นคำร้อง 13. จัดทำร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวม 14. เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมาย 15. เสนอที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 16. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 17. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 18. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง ( เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม ) 12. เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบผลการพิจารณา หรือพิจารณาคำร้องเพิ่มเติมกรณีที่ยังไม่ยุติ 12. เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบผลการพิจารณา หรือพิจารณาคำร้องเพิ่มเติมกรณีที่ยังไม่ยุติ ขั้นตอนการวางผังเมืองรวมในปัจจุบัน ( ต่อ )

4 2. จังหวัดแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 1. การตรา พ. ร. ฎ. กำหนดเขตสำรวจ ( กรณีที่มีความจำเป็น ) 3. โฆษณาทางหนังสือพิมพ์และวิทยุติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 4. ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า 15 วัน 6. ประชุมประชาชน 5. ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 8. ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 7. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประสานงานวางและจัดทำผังเมืองรวม 9. ปิดประกาศแผนผัง และข้อกำหนด 90 วัน 10. ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูผังเมือง / ยื่นคำร้อง 13. จัดทำร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวม 14. เสนอคณะกรรมการร่างกฎหมาย 15. เสนอที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 16. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 17. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม 18. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แจ้งให้ประชาชนทราบที่มา ความจำเป็น ขอบเขตพื้นที่วางผัง 1 6 7 10 9 11 12 13 2 3 4 5 14 จัดประชุมชี้แจง พร้อมปรึกษาหารือการวางผังเมืองรวม จัดตั้งคณะทำงาน / ที่ปรึกษาการวางผังเมืองรวมของชุมชน วางแผนดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน และคณะทำงาน / ที่ปรึกษา 8 * ไม่น้อยกว่า 15 วัน สำรวจพื้นที่และกำหนดเขตผังเมืองรวมร่วมกัน ระหว่างผู้วางผังและประชาชนท้องถิ่น แจ้งให้ประชาชนทราบสรุปประเด็น ข้อคิดเห็น และ มติที่ประชุม จากการประชุมประชาชนและคณะอนุกรรมการ ปิดประกาศแผนที่ แผนผัง และข้อกำหนด ไม่น้อยกว่า 15 วัน * ( ความ โปร่งใส ) 16 17 18 20 21 22 23 19 24 25 26 11. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง ( เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วม ) 12. เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อทราบผลการพิจารณา หรือพิจารณาคำร้องเพิ่มเติมกรณีที่ยังไม่ยุติ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงผลการประชุม และเหตุผลประกอบภายใน 15 วัน * หลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้อง หรือก่อนการประชุมคณะกรรมการผังเมือง 15 วัน ( เว็บไซต์, จดหมาย และปิดประกาศ ฯลฯ ) * ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน พ. ศ. 2548 ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม ในปัจจุบัน ขั้นตอนที่เสนอให้เพิ่มเติมในการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมอย่างมีธรรมาภิบาล หมายเหตุ : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอยู่ในทุก ขั้นตอนของการวางผัง 1. หมายถึง ลำดับ ขั้นตอนเดิม หมายถึง ขั้นตอนที่ เสนอแนะ / เพิ่มเติม 1 1 หมายถึง ลำดับที่เรียงใหม่ เมื่อรวมขั้นตอน ที่เสนอแนะแล้ว 8 15 จาก : สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง และวรากร น้อยพันธ์ บก. 2009, ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาบตาพุด. กรุงเทพฯ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, หน้า 329.

5 ส่งความเห็นด้านผังเมือง เพิ่มเติม โครงการพัฒนาการการมีส่วนร่วมด้านการผังเมือง เพื่อสุขภาวะ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02 503 3333 ต่อ 501, 505 โทรสาร 02 504 4826-8 เว็บไซต์ www.tei.or.thwww.tei.or.th อีเมล PlanningAct@tei.or.th PlanningAct@tei.or.th


ดาวน์โหลด ppt 27 ก. พ. 53 ดร. สมฤดี นิโครวัฒน ยิ่งยง ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขั้นตอนการวางผังเมือง รวมในปัจจุบัน ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม อย่างมีธรรมาภิบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google