งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

2 โครงสร้างการบริหารงานของ อบต.บานา
ฝ่ายบริหาร สภา อบต. ปลัด อบต. ส่วนการคลัง สำนักปลัด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา ส่วนโยธา

3 ตำแหน่งและลักษณะงานที่รับผิดชอบและ ได้รับมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 (ส่วนโยธา) งานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนธันวาคม 2554 (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) งานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนมกราคม 2555 (สำนักปลัด) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

4 ตำแหน่งและลักษณะงานที่รับผิดชอบและ ได้รับมอบหมาย
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 (ส่วนโยธา) เขียนคำร้องในการก่อสร้างอาคาร เขียนคำร้องทั่วไป เขียนบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเลือกตั้งและรับหีบบัตรเลือกตั้ง การทำประชาคมกองทุนหลักประกันสังคมสุขภาพ

5 ตำแหน่งและลักษณะงานที่รับผิดชอบและ ได้รับมอบหมาย
ประจำเดือนธันวาคม 2554 (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) คำนวณปริมาณขยะในแต่ละหมู่ การทำประชาคมโครงการ SML (พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน) เขียนคำร้องทั่วไป เช่น คำร้องการขอดูดสิ่งปฏิกูล คำร้องเกี่ยวกับขยะ เสนอแฟ้มให้กับผู้บริหาร

6 ตำแหน่งและลักษณะงานที่รับผิดชอบและ ได้รับมอบหมาย
ประจำเดือนมกราคม 2555 (สำนักปลัด) คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ พิมพ์ข้อมูลสำหรับพนักงานที่ได้รับเหรียญพระราชทานจังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา การลงหนังสือรับ หนังสือส่ง การลงฏีกา

7 หัวข้อรายงาน สวัสดิการผู้สูงอายุในอบต.บานา
แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู การทำอาชีพนาเกลือในตำบลบานา นางสาวนิสรีน มะสาและ นางสาวซากีย๊ะ วาเตะ แรงจูงใจในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก กรณีศึกษา อบต.บานา นางสาวซารีนา แวหามะ

8 ภาพถ่าย โครงการ SML (พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน)


ดาวน์โหลด ppt ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google