งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี

2 โครงสร้างการ บริหารงานของ อบต. บานา ฝ่ายบริหาร สภา อบต. ปลัด อบต. ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ส่วนการคลัง สำนักปลัด ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

3 ตำแหน่งและลักษณะงานที่ รับผิดชอบและ ได้รับมอบหมาย งานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มกราคม 2555 ( สำนักปลัด ) งานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ( ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) งานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 ( ส่วนโยธา )

4 ตำแหน่งและลักษณะงาน ที่รับผิดชอบและ ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ( ส่วนโยธา ) เขียนคำร้องในการก่อสร้างอาคาร เขียนคำร้องทั่วไป เขียนบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้าง จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเลือกตั้ง และรับหีบบัตรเลือกตั้ง การทำประชาคมกองทุนหลักประกัน สังคมสุขภาพ

5 ตำแหน่งและลักษณะงานที่ รับผิดชอบและ ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนธันวาคม 2554 ( ส่วน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) คำนวณปริมาณขยะในแต่ละหมู่ การทำประชาคมโครงการ SML ( พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ ชุมชน ) เขียนคำร้องทั่วไป เช่น คำร้องการ ขอดูดสิ่งปฏิกูล คำร้องเกี่ยวกับ ขยะ เสนอแฟ้มให้กับผู้บริหาร

6 ตำแหน่งและลักษณะงาน ที่รับผิดชอบและ ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนมกราคม 2555 ( สำนักปลัด ) คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรค เอดส์ พิมพ์ข้อมูลสำหรับพนักงานที่ ได้รับเหรียญพระราชทานจังหวัด ชายแดนใต้ เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบานา การลงหนังสือรับ หนังสือส่ง การ ลงฏีกา

7 หัวข้อรายงาน แนวทางการ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู การทำ อาชีพนาเกลือ ในตำบลบานา นางสาวนิสรีน มะสาและ สวัสดิกา ร ผู้สูงอา ยุใน อบต. บา นา นางสาวซากีย๊ะ วา เตะ นางสาวซารีนา แว หามะ

8 ภาพถ่าย โครงการ SML ( พัฒนาศักยภาพ ของหมู่บ้านและชุมชน )


ดาวน์โหลด ppt ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google