งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Services Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก 23 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Services Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก 23 มีนาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Services Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก 23 มีนาคม 2556

2 ภาพรวม ► ปัญหาความชุกของโรคมีมาก ความต้องการใช้บริการมาก ► เน้นเพิ่มจุดการให้บริการ เมือง / ชนบท ลดเวลารอคอย ( คิว ) แผนฯ แก้ปัญหาตามบริบท ของพื้นที่

3 เด็กอายุ ๓ ปี มีฟันน้ำนมผุ ปี ๕๕ * รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากฯ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕

4 เป้าหมายระหว่างทาง ปี ๒๕๕๗ เด็ก ๓ ปีฟันผุไม่เกินร้อยละ ๕๗ ปี ๒๕๖๐ เด็ก ๓ ปีฟันผุไม่เกินร้อยละ ๕๐ 2557 2560

5 เป้าหมายดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ► ลดอัตราป่วย เด็กอายุ ๓ ปี มีฟันน้ำนมผุไม่เกินร้อยละ ๕๐ ► กลวิธีดำเนินการ  รพ. สต. ทุกแห่ง มีงานส่งเสริม สุขภาพช่องปาก  รพ. สต. อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ มีทันต บุคลากร ให้บริการทันตกรรมป้องกัน ( เคลือบหลุมร่องฟัน, ฟลูออไรด์วา นิช )

6 คนอายุ ๖๐ ปี มีฟันใช้งานน้อยกว่า ๒๐ ซี่ ปี๕๕ * รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากฯ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๕

7 เป้าหมายดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ► ลดระยะเวลารอคอย ( คิว ) ของ ผู้สูงอายุ รอคิวทำฟันเทียม ไม่เกิน ๖ เดือน ► กลวิธีดำเนินการ  ศสม. และ รพ. ทุกแห่งสามารถทำ ฟันเทียมได้  จัดให้มีความร่วมมือในการให้บริการ สุขภาพช่องปาก กับภาคเอกชน

8 จำนวน รพ. สต. ที่มี ทันตาภิบาล ประจำ เขตสุขภาพจำนวน รพ.สต.จำนวน ทภ.ใน รพ.สต. ปี๕๕ร้อยละ 11,09823321.2 261915925.7 357910618.3 479717622.1 591219221.1 677024131.3 781024930.7 887322125.3 995211612.2 1083433239.8 1171311315.8 1279715219.1 ทั้งประเทศ9,7542,29023.5

9 เป้าหมายดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ► เพิ่มการเข้าถึงบริการของ ประชาชน ทุกกลุ่ม เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก ร้อยละ ๒๐ ► กลวิธีดำเนินการ  เพิ่มจุดการให้บริการสุขภาพช่อง ปาก ใน รพ. สต., ศสม.  จัดให้ รพ. มีศักยภาพการให้บริการ สุขภาพช่องปาก ตามเกณฑ์ฯ และมี ระบบ รับ - ส่งต่อผู้ป่วย แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สธ ๐๒๒๘. ๐๓ / ๖๖๒๗ ลว. ๑๔ มิย. ๒๕๕๕

10 สรุปเป้าหมายดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ ► ลดอัตราป่วย  เด็กอายุ ๓ ปี มีฟันน้ำนมผุ ไม่เกิน ร้อยละ ๕๕ * ► ลดระยะเวลารอคอย ( คิว )  ผู้สูงอายุ รอคิวทำฟันเทียม ไม่เกิน ๖ เดือน ► เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่อง ปาก  ประชาชนทุกกลุ่ม เข้าถึงบริการฯ ร้อยละ ๒๐ ** * รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากฯ ครั้งที่ ๖, กรม อนามัย ร้อยละ ๖๑. ๔ ** การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ. ศ. ๒๕๕๒, สำนักงานสถิติ แห่งชาติ ร้อยละ ๙. ๑

11 ขีดความสามารถ ของสถาน บริการแต่ละระดับ * แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สธ ๐๒๒๘. ๐๓ / ๖๖๒๗ ลว. ๑๔ มิย. ๒๕๕๕ รพ. สต. (P1) ► ส่งเสริมสุขภาพ ช่องปาก ► ทันตกรรม ป้องกัน ► งานทันตกรรม เบื้องต้น และส่ง ต่อ ศสม. (P2) ► ส่งเสริมสุขภาพ ช่องปาก ► ทันตกรรม ป้องกัน ► งานทันตกรรม เบื้องต้นและส่ง ต่อ ► เพิ่มงานฟันเทียม และรักษารากฟัน ที่ไม่ยุ่งยาก

12 ขีดความสามารถ ของสถาน บริการแต่ละระดับ * แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สธ ๐๒๒๘. ๐๓ / ๖๖๒๗ ลว. ๑๔ มิย. ๒๕๕๕ รพ. F1-3 ► ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และทัน ตกรรมป้องกัน ► งานบริการทันตกรรม ๔ สาขา หลัก ศัลยกรรมช่องปากฯทันตกรรม สำหรับเด็ก รักษารากฟันงานฟันเทียม

13 ขีดความสามารถ ของสถาน บริการแต่ละระดับ * แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก สธ ๐๒๒๘. ๐๓ / ๖๖๒๗ ลว. ๑๔ มิย. ๒๕๕๕ รพ. M1-2 ► งานบริการทันตก รรม ๔ สาขา หลัก ที่ซับซ้อน ( รักษารากฟัน หลัง, ฟันเทียม + ผ่าตัดสันเหงือก ) ► รับการส่งต่อ ภายในจังหวัด รพ. A, S ► งานเฉพาะทาง ที่ซับซ้อน ( ราก ฟันเทียม, ปาก แหว่งเพดาน โหว่ ) ► รับการส่งต่อ ภายในจังหวัด และเขตสุขภาพ

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แผนการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Services Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก 23 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google