งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง รูปร่างของฟัน ขอบเหงือกและคอฟัน โดย นาง นิลุบล สำอางค์ โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

2 ตำแหน่งที่อยู่ของขอบเหงือก
สาระการเรียนรู้ รูปร่างของฟัน ตำแหน่งที่อยู่ของขอบเหงือก

3 สาระการเรียนรู้ที่คาดหวัง
๑. บอกรูปร่างของฟันได้ ๒. บอกตำแห่นงของขอบเหงือกและ คอฟันได้

4 กระบวนการจัดการเรียนรู้
๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้ศึกษาใบความรู้เรื่อง รูปร่างของฟัน และ เรื่อง ตำแหน่งของขอบเหงือกและคอฟัน ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายหลังจากศึกษาใบความรู้ แล้วสรุปรูปร่างของฟัน ขอบเหงือกและคอฟัน ๓. ให้นักเรียนทุกคนวาดภาพรูปร่างของฟันขอบเหงือก และคอฟัน ๔. นำผลงานนักเรียนทุกคนไปติดป้ายนิเทศ

5 อุปกรณ์ การเรียนการสอน
๑. ใบความรู้เรื่อง รูปร่างของของฟัน ๒. ใบความรู้เรื่อง ตำแหน่งของขอบเหงือกและคอฟัน

6 การวัดผลและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียน ๒. การตรวจผลงาน

7 นักเรียนผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
เกณฑ์การประเมิน นักเรียนผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ ๘๐

8 กิจกรรม จงตอบคำถามต่อไปนี้

9 5 ๑.รอยต่อของตัวฟันกับรากฟันเรียกว่าอะไร ? ก.ตัวฟัน ข.เหงือก ค.รากฟัน
ง.คอฟัน 5

10 ๒.ฟันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ?
๒.ฟันมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ? 5 ก. ตัวฟัน เหงือก คอฟัน รากฟัน ข. ตัวฟัน ลิ้น เหงือก คอฟัน ค. ตัวฟัน เพดาน รากฟัน เหงือก ง. ตัวฟัน กระพุ้งแก้ม คอฟัน รากฟัน

11 ๓.ฟันแท้มีกี่ซี่ ? ก. 32 ซี่ ข. 28 ซี่ ค. 24 ซี่ ง. 30 ซี่ ตอบซิ ง่ายๆ
Timer ๓.ฟันแท้มีกี่ซี่ ? ตอบซิ ก. 32 ซี่ ข. 28 ซี่ ง่ายๆ ค. 24 ซี่ ง. 30 ซี่

12 แปรงขึ้นแปรงลงทุกซี่ สะอาดดีเมื่อเราแปรงฟัน
กิจกรรม มาร้องเพลงกันน๊ะ เพลง แปรงฟันกันเถอะ มาซิแปรงๆฟัน ฟันเราสวยสะอาดดี แปรงขึ้นแปรงลงทุกซี่ สะอาดดีเมื่อเราแปรงฟัน

13 แปรงฟันให้ถูก เป็นสุขให้เรา
ตัวอย่างคำขวัญ แปรงฟันให้ถูก เป็นสุขให้เรา แปรงฟันกันไปใส่ใจมากๆ ฟันสวยไปด้วยกันหากฟันฉันสวยเหมือนเธอ

14 ให้นักเรียนทุกคนแต่งคำขวัญคนละ ๑ คำขวัญ
กิจกรรม ให้นักเรียนทุกคนแต่งคำขวัญคนละ ๑ คำขวัญ

15 น้องๆสนุกกับการเล่นกิจกรรมแล้ว
พบกันใหม่นะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google