งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการ เรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง รูปร่างของฟัน ขอบ เหงือกและคอฟัน โดย นาง นิลุบล สำอางค์ โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการ เรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง รูปร่างของฟัน ขอบ เหงือกและคอฟัน โดย นาง นิลุบล สำอางค์ โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการ เรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง รูปร่างของฟัน ขอบ เหงือกและคอฟัน โดย นาง นิลุบล สำอางค์ โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 2

2 รูปร่างของฟัน ตำแหน่งที่อยู่ของ ขอบเหงือก

3 ๑. บอกรูปร่างของ ฟันได้ ๑. บอกรูปร่างของ ฟันได้ ๒. บอกตำแห่นงของ ขอบเหงือกและ คอฟันได้

4 กระบวนการ จัดการเรียนรู้ ๑. แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้ศึกษาใบ ความรู้เรื่อง รูปร่างของฟัน และ เรื่อง ตำแหน่งของขอบ เหงือกและคอฟัน และ เรื่อง ตำแหน่งของขอบ เหงือกและคอฟัน ๒. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย หลังจากศึกษาใบความรู้ แล้วสรุปรูปร่างของฟัน ขอบ เหงือกและคอฟัน แล้วสรุปรูปร่างของฟัน ขอบ เหงือกและคอฟัน ๓. ให้นักเรียนทุกคนวาดภาพรูปร่าง ของฟันขอบเหงือก และคอ ฟัน ๔. นำผลงานนักเรียนทุกคนไปติด ป้ายนิเทศ

5 ๑. ใบความรู้เรื่อง รูปร่างของของฟัน ๒. ใบความรู้เรื่อง ตำแหน่งของขอบ เหงือกและคอฟัน อุปกรณ์ การเรียน การสอน

6 การวัดผลและ ประเมินผล ๑. การสังเกตพฤติกรรม การทำงานกลุ่ม ของนักเรียน ๑. การสังเกตพฤติกรรม การทำงานกลุ่ม ของนักเรียน ๒. การตรวจผลงาน ๒. การตรวจผลงาน

7 เกณฑ์การ ประเมิน นักเรียนผ่านเกณฑ์อย่าง น้อยร้อยละ ๘๐

8 จงตอบ คำถาม ต่อไปนี้

9 ๑. รอยต่อของตัวฟันกับราก ฟันเรียกว่าอะไร ๑. รอยต่อของตัวฟันกับราก ฟันเรียกว่าอะไร ? 5 ก. ตัว ฟัน ข. เหงือ ก ค. ราก ฟัน ง. คอ ฟัน

10 ๒. ฟันมีส่วนประกอบ อะไรบ้าง ๒. ฟันมีส่วนประกอบ อะไรบ้าง ? 5 ก. ตัวฟัน เหงือก คอฟัน รากฟัน ก. ตัวฟัน เหงือก คอฟัน รากฟัน ข. ตัวฟัน ลิ้น เหงือก คอ ฟัน ข. ตัวฟัน ลิ้น เหงือก คอ ฟัน ค. ตัวฟัน เพดาน รากฟัน เหงือก ค. ตัวฟัน เพดาน รากฟัน เหงือก ง. ตัวฟัน กระพุ้งแก้ม คอ ฟัน รากฟัน ง. ตัวฟัน กระพุ้งแก้ม คอ ฟัน รากฟัน

11 ๓. ฟันแท้มี กี่ซี่ ๓. ฟันแท้มี กี่ซี่ ? Timer ก. 32 ซี่ ข. 28 ซี่ ข. 28 ซี่ ค. 24 ซี่ ง. 30 ซี่

12 เพลง แปรงฟันกันเถอะ มาซิแปรงๆฟัน ฟันเรา สวยสะอาดดี มาซิแปรงๆฟัน ฟันเรา สวยสะอาดดี แปรงขึ้นแปรงลงทุกซี่ สะอาดดี เมื่อเราแปรงฟัน

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการ เรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง รูปร่างของฟัน ขอบ เหงือกและคอฟัน โดย นาง นิลุบล สำอางค์ โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google