งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน ทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2550 (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน ทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2550 (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน ทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2550 (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)

2 ตัวชี้วัดหลัก ( งานทันต สาธารณสุข ) เด็กใน ศพด. แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 80 85 ปี 2549 ปี 2550 เด็กในโรงเรียนประถม แปรงฟันฯ 80 85 เด็กชั้นป.1 ที่มีความเสี่ยงเกิดโรคฟันผุ 300,000 300,000 ในฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ได้เคลือบหลุมร่องฟัน ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม 25,000 30,000

3 งานทันตสาธารณสุขปี 2550 ( ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ) เด็กปฐมวัย ( ภายใต้โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย ) 1. พัฒนาชุดบริการส่งเสริมป้องกันทันต สุขภาพ - ทดสอบชุดบริการ ( ประชุมศูนย์อนามัย 12 เขต ) 2. จัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก 0-2 ปี - ตรวจช่องปากแนะนำ - ตรวจช่องปาก แนะนำ - ฝึกแปรง / ย้อม plaque - ฝึกผู้ปกครอง แปรง ฟันเด็ก 9, 18 เดือน - ขูดหินน้ำลาย - ทา Fluoride ป้องกัน ในกลุ่มเสี่ยง

4 งานทันตสาธารณสุขปี 2550 ( ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ) เด็กปฐมวัย ( ภายใต้โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย ) 3. สำรวจสภาวะปราศจากโรคฟันผุ และปัจจัย ที่เกี่ยวข้องในเด็ก 3 ปี - ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุ - ร้อยละของเด็กในศูนย์เด็กเล็กที่แปรงฟันหลัง อาหารกลางวัน 4. สร้างกระแส - รณรงค์เพื่อการลดการบริโภค น้ำอัดลม ขนมหวาน ร่วมกับพื้นที่ 4 ภาค ( จัดรณรงค์โรงเรียน / ศูนย์ ปลอดภัย ไร้น้ำอัดลมและ ขนมหวาน )

5 1. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพใน โรงเรียน 75 จังหวัด - นิเทศโรงเรียน โดย CUP ทุกอำเภอ - เก็บข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียน อำเภอละ 1 โรงเรียน - จัดเวทีแลกเปลี่ยนกรณีตัวอย่างของพื้นที่ เด็กวัยเรียน (โครงการเด็กไทย ทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ) สถานการณ์การแปรงฟันในเด็กประถมศึกษาฯ ร้อยละ 88.43

6 2. สำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 12 ปี 3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม -สื่อเผยแพร่ แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 4. ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมทันตสุขภาพใน โรงเรียน 1 โครงการ/ จังหวัด

7 1. ประเมิน โครงการฟันเทียมพระราชทาน 12 เขตๆละ 2 จังหวัดๆละ 2 หน่วยบริการ 2. รณรงค์ - ประกวด 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี - รณรงค์ร่วมกับหน่วยทันตกรรม 4 ภาค 3. พัฒนาศูนย์อนามัยในการสร้างเสริม สุขภาพช่องปาก 3 แห่ง 4. พัฒนาทันตบุคลากร - ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ - ประชุมสัมมนา ส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ( โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ )

8 5. พัฒนาชมรมภาคี เครือข่ายผู้สูงอายุ 6.Home Health Care - ตรวจและบันทึกสุขภาพช่องปาก - แนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก - สนับสนุนชุดทำความสะอาดช่องปาก และภาพพลิก

9 งานอื่นๆ -สำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 -ทดสอบรูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่ ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 6 แห่ง


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน ทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2550 (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google