งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)
การดำเนินงาน ทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ2550 (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)

2 ตัวชี้วัดหลัก (งานทันตสาธารณสุข)
ปี 2549 ปี 2550 เด็กใน ศพด. แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน เด็กในโรงเรียนประถม แปรงฟันฯ เด็กชั้นป.1 ที่มีความเสี่ยงเกิดโรคฟันผุ , ,000 ในฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 ได้เคลือบหลุมร่องฟัน ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม , ,000

3 งานทันตสาธารณสุขปี 2550(ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)
เด็กปฐมวัย (ภายใต้โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย) 1.พัฒนาชุดบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ -ทดสอบชุดบริการ(ประชุมศูนย์อนามัย12 เขต) 2.จัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก 0-2 ปี ตรวจช่องปากแนะนำ ตรวจช่องปากแนะนำ -ฝึกแปรง /ย้อม plaque ฝึกผู้ปกครอง แปรงฟันเด็ก 9, 18 เดือน -ขูดหินน้ำลาย ทา Fluoride ป้องกันในกลุ่มเสี่ยง

4 งานทันตสาธารณสุขปี 2550 (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)
เด็กปฐมวัย (ภายใต้โครงการพัฒนาการเด็กสมวัย) 3.สำรวจสภาวะปราศจากโรคฟันผุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็ก 3 ปี - ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุ - ร้อยละของเด็กในศูนย์เด็กเล็กที่แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 4.สร้างกระแส -รณรงค์เพื่อการลดการบริโภค น้ำอัดลม ขนมหวาน ร่วมกับพื้นที่ 4 ภาค (จัดรณรงค์โรงเรียน/ศูนย์ ปลอดภัย ไร้น้ำอัดลมและขนมหวาน)

5 สถานการณ์การแปรงฟันในเด็กประถมศึกษาฯ ร้อยละ 88.43
เด็กวัยเรียน (โครงการเด็กไทย ทำได้ ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ) สถานการณ์การแปรงฟันในเด็กประถมศึกษาฯ ร้อยละ 88.43 1. พัฒนากิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน 75 จังหวัด - นิเทศโรงเรียน โดย CUP ทุกอำเภอ - เก็บข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียน อำเภอละ 1 โรงเรียน - จัดเวทีแลกเปลี่ยนกรณีตัวอย่างของพื้นที่

6 2. สำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 12 ปี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม -สื่อเผยแพร่ แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 4. ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมทันตสุขภาพใน โรงเรียน โครงการ/ จังหวัด

7 ผู้สูงอายุ (โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)
1. ประเมิน โครงการฟันเทียมพระราชทาน 12 เขตๆละ 2 จังหวัดๆละ 2 หน่วยบริการ 2. รณรงค์ -ประกวด 10 ยอดฟันดี วัย 80 ปี -รณรงค์ร่วมกับหน่วยทันตกรรม 4 ภาค 3. พัฒนาศูนย์อนามัยในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 3 แห่ง 4. พัฒนาทันตบุคลากร - ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ - ประชุมสัมมนา ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

8 ผู้สูงอายุ (โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)
5.พัฒนาชมรมภาคี เครือข่ายผู้สูงอายุ 6.Home Health Care -ตรวจและบันทึกสุขภาพช่องปาก แนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก สนับสนุนชุดทำความสะอาดช่องปากและภาพพลิก

9 -สำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
งานอื่นๆ -สำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 -ทดสอบรูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่ ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย 6 แห่ง


ดาวน์โหลด ppt (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google