งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่น่าสนใจ ทำงานได้เสรี 10 ประเทศอาเซียน ใน ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่น่าสนใจ ทำงานได้เสรี 10 ประเทศอาเซียน ใน ปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่น่าสนใจ ทำงานได้เสรี 10 ประเทศอาเซียน ใน ปี 2558

2 AEC ย่อมาจากชื่อเต็มๆ ว่า Asean Economics Community เป็นการรวมตัวของประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ร่วมกัน โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็น “ ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ” อย่างจริงจังในวันที่ 1 มกราคม 2558 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า

3 เมื่อรวมตัวกันเป็น “ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ” 7 อาชีพแรก ที่มีข้อตกลงกันแล้ว ให้ สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี มี อะไรบ้าง ? มาดูกัน เมื่อรวมตัวกันเป็น “ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ” 7 อาชีพแรก ที่มีข้อตกลงกันแล้ว ให้ สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้อย่างเสรี มี อะไรบ้าง ? มาดูกัน

4 1. แพทย์ คือ ผู้ตรวจค้นโรคและความ ผิดปกติของร่างกาย จิตใจ สั่งยา ให้การรักษา มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ของประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟู สมรรถภาพ 2. ทันตแพทย์ คือ ผู้วินิจฉัยการบำบัด หรือการป้องกัน โรคฟัน โรคอวัยวะที่ เกี่ยวกับฟัน โรคอวัยวะในช่องปากโรค ขากรรไกร และการกระทำใด ๆ ในการ บำบัดบูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะ ในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่อง กับขากรรไกรและการทำฟันใน ช่อง ปาก

5 3. นักบัญชี คือ ผู้ดูแลการทำบัญชี และ การตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์รายการ ธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน การ รับรองความถูกต้องและความครบถ้วน ในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน 4. วิศวกร คือ ผู้นำเอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับปัญหา ต่าง ๆ ในลักษณะการคิดค้น การ ออกแบบ การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพื่อ ส่ง เสริมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับ ความเป็นอยู่ของมนุษย์

6 5. สถาปนิก คือ ผู้ที่ออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่า งานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก จะเป็นผู้ ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของ อาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคาร นั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบ ของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ 6. พยาบาล คือผู้มีหน้าที่ให้บริการแก่ ผู้ป่วยทางกายหรือทางจิต ผู้ที่ได้รับ บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุใน สถาบันที่มีการรักษา การป้องกันโรค การ ส่งเสริมสุขภาพ วางแผนและสังเกต บันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบ การเกิดอาการผิด ธรรมดาของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งมีความสำคัญในการวินิจฉัยโรค

7 7. นักการสำรวจ คือเป็นวิชาชีพที่ควบคุม และทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ เพื่องานทำแผนที่หรือแผนภูมิ งาน ก่อสร้างงานเหมืองแร่หรือเพื่องานอื่น ๆ โดยการกำหนดสถานที่ตั้งและวาดภาพ แสดงลักษณะภูมิประเทศ รวมถึงการ สำรวจบริเวณพื้นดินและท้องน้ำ การ สำรวจบริเวณทะเลและเหมืองแร่และ การสำรวจประเภทอื่น ๆ

8 จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้จัดทำ ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขา วิชาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มี ความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี ด้าน คุณสมบัติในสาขาอาชีพหลัก เพื่ออำนวยความ สะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงาน เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรี อ้างอิงจาก http://volunteerconnex.com/2012/asean-free- career, http://www.thaigoodview.com/node/151749

9 คณะผู้จัดทำ 1. นางสาวปริยากร นากระโทก รหัส 5380101319 2. นางสาวรัตติยา เขียวบ้านใหม่รหัส 5380101330 3. นางสาววชรินทร์ ริมใหม่ รหัส 5380101332 4. นางสาววรรณวิภา กิ่งแก้วรหัส 5380101333 5. นางสาววิชญุนาฏ พิรักษารหัส 5380101335 โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ปี 3 หมู่ 3 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา จิตวิทยาแนะแนวเด็กและ วัยรุ่น (105272)

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ที่น่าสนใจ ทำงานได้เสรี 10 ประเทศอาเซียน ใน ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google